Актуальні проблеми перекладознавства (полоністи)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916ФЛк-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
932ФЛк-51м

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни – формування у студентів компетенції перекладацької діяльності з ураховуванням усіх методик виконання перекладу, теоретичних проблем, пов҆язаних з процесом перекладу, і акутальних проблем сучасного перекладознавства.

Завдання навчальної дисципліни:

 • повторити матеріал про базові поняття сучасного перекладознавства;
 • висвітлити основні проблеми сучасного перекладознавства;
 • охарактеризувати процес перекладу та його закономірності;
 • розкрити сутність міжмовних перекладацьких відповідників різного рівня;
 • описати перекладацькі трансформації;
 • формувати навички аналізу конкретних перекладних текстів.

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • принципи перекладу як подвійного інтерпретаційно-створюваного дискурсу;
 • види перекладів, специфіку усного та письмового перекладів, моделі й установки перекладу, еквівалентність і її типологію;
 • проблему інформації та її типи;
 • трансформації в перекладі та їхню класифікацію; лексичний аспект перекладу; граматичний аспект перекладу;
 • прагматичну відповідність текстів оригіналу та перекладу;
 • фонетичний аспект перекладу;
 • перекладацькі стратегії і тактики.

вміти:

 • виконувати аналіз прийомів перекладу різних типів тексту,
 • виконувати доперекладацький аналіз тексту,
 • виконувати аналітичний варіативний пошук в процесі перекладу,
 • аналізувати результати перекладу.

 

Рекомендована література

Базова література:

 1. Kielar B., Zarystranslatoryki, Warszawa 2003.
 2. Pieńkos J. Podstawyprzekładoznawstwa. Odteoriidopraktyki / Pieńkos J. – Kraków: Wydawca Zakomycze, 2003. 492 s.
 3. Pieńkos J., Przekład i tłumaczwewspółczesnymświecie, Warszawa 1993.
 4. Lukszyn J. (ed.) 1998. Tezaurusterminologiitranslatorycznej. Warszawa: PWN
 5. Tomaszkiewicz T. 2004. Terminologiatłumaczenia. Poznań: Wyd. Naukowe UAM.
 6. Balcerzan E. Niewyrażalneczyniewyrażone?, w: “TekstyDrugie”nr 3(45)/1997, s. 5-20.
 7. Pisarzepolscy o sztuceprzekładu 1440-1974. Antologia. Wybór, wstęp i komentarze E. Balcerzan, Poznań 1977.
 8. Dedecius K., Notatniktłumacza, Warszawa 1989.
 9. J. Snopek (red.), Tłumaczenie. Rzemiosło i sztuka, Warszawa, WęgierskiInstytutKultury, 1996.
 10. Коптілов В.В. Теорія і практика перекладу, Київ 1982.
 11. Литвин І. М. Перекладознавство, Черкаси 2014.
 12. Шпак В.К. Основи перекладу. Граматичні та лексичні аспекти: Навчальний посібник. – Київ, 2005.
 13. Яценко І.Я. Українсько-польський, польсько-український словник. Право, економіка, торгівля, Київ. 2004.

 

 Додаткова література:

 1. Алексеева И. С. Введение в переводоведение : учеб. пособие для студ. филол. и лингв. фак. высш. учеб. заведений / И. С. Алексеева – СПб. : СПбГУ : Филологическийин-т ; М. : Академия, 2004. – 352 с.
 2. Алимов В. В. Теорияперевода. Перевод в сферепрофессиональнойкоммуникации, Москва, 2004.
 3. Винник О. Ю. Дискурс, функціональний стиль, жанр, текст: співвідношення понять / О. Ю. Винник // Філологічні студії. – Луцьк, 2004. – № 2. – С. 55–62.
 4. Виноградов В. С. Лексическиевопросыпереводахудожественной
  прозы, Москва, 1978.
 5. Гальперин И. Р. Текст какобъектлингвистическогоисследования, Москва, 1981.
 6. Гарбовский Н. К. Теорияперевода, Москва, 2004.
 7. Дзера О. В. Перекладацькі жанри: проблема класифікації / О. В. Дзера // Провідні лінгвістичні концепції кінця ХХ ст. : тези Всеукр. наук. конф. – Львів : Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1996. – С. 83.
 8. Зарицький М. С. Переклад: створення та редагування : посібник, Київ, 2004.
 9. Зимомря М. І., БілоусО. М. Переклад: теорія та практика : навчально-методичний посібник для студентів, Кіровоград, 2001.
 10. Зорівчак Р. П. Український художній переклад у націотворчих вимірах / Р. П. Зорівчак // Збірник «Р. М. Рільке і Україна» : наукові студії та переклад з Р. М. Рільке. – Івано-Франківськ. : КОЛО, 2004. – Вип. 2. – С. 132–160.