Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
632доцент ХОРОЗ НаталіяФЛс-31, ФЛк-31, ФЛр-31

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології» рекомендована для студентів 3 курсу, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Вона пропонує поглиблене вивчення основних процесів, що визначають розвиток фразеології слов’янських мов на сучасному етапі.

Оволодіння курсом «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан вивчення слов’янської фразеології, аспекти та напрямки фразеологічних досліджень, зрозуміти актуальні проблеми та тенденції розвою фразеології слов’янських мов і поглибити знання із фразеології.

Пропонований курс лекцій (32 години) читається у 6-му семестрі.

Мета навчальної дисципліни «Актуальні питання сучасної слов’янської фразеології» ознайомити студентів із сьогоденними мовними явищами, пов’язаними з динамічними процесами розвитку сучасної слов’янської фразеології, результатами дії цих процесів, що регулюються основними тенденціями її розвитку, дати пояснення причин зростання динаміки тих чи інших процесів на сучасному етапі. Особливу увагу приділено вивченню активних процесів у фразеологічному фонді сучасної фразеології, що спонукують тенденції до трансформації фразеологізмів у мовленні, детермінологізації стійких словосполучень, неологізації фразеологізмів тощо. У процесі вивчення актуалізуються теоретичні питання про вплив екстралінгвальних факторів на розвиток сучасної слов’янської фразеології.

            Завдання:  формування теоретичних знань з дисципліни.

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

 • основні тенденції, які визначають розвиток слов’янської фразеології на сучасному етапі;
 • стан дослідження слов’янської фразеології, погляди на обсяг та предмет фразеології, поняття фразеологічної норми та фразеологічної помилки,
 • функціональні аспекти слов’янської фразеології, поняття узуального та оказіонального вживання фразеологізмів, стан дослідження фразеологічних трансформацій; семантичні, парадигматичні та прагматичні особливості фразеології;
 • особливості відображення фразеологізмів у фразеологічних словниках.

уміти:

 • застосувати отримані знання при окресленні актуальних проблем слов’янської фразеології;
 • дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку фразеології слов’янських мов;
 • використати знання при теоретичному осмисленні та практичному опрацюванні власних наукових розвідок;
 • застосовувати знання з фразеології у лінгводидактичній практиці, зокрема глотодидактиці;
 • ідентифікувати у текстах фразеологічні трансформації та визначати їхні функції.

Рекомендована література

 1. Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології.Харків: Вища школа, 1987. – 135 с.
 2. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в свете современных лингвистических парадигм: Монография. – М.: ООО Изд-во «Элпис», 2008. – 271 с.
 3. Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н. Фразеология и паремиология: Учеб. пособие / Н.Ф. Алефиренко, H.H. Семененко. — М. : Флинта: Наука, — 344 с.
 4. Баран Я.А., Зимомря М.І. та ін. Фразеологія: знакові величини. Навч. посіб. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 256 с.
 5. Білоноженко В.М., Гнатюк І.С. Функціонування та лексикографічна розробка українських фразеологізмів. – К.: Наукова думка, 1989. – 153 с.
 6. Бодик О.П., Рудакова Т.М. Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 416 с.
 7. Вътов В. Лексикология на българския език. – Велико Търново: Абагар, 1998. – 424 с.
 8. Доценко Т. Сучасний стан дослідження крилатих висловів болгарської, української та російської мов // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 2007. – Вип. 56. – С. 271-277.
 9. Крайчинська Г. Розвиток фразеологічної науки в Польщі // Проблеми слов’янознавства. – 2005. – Вип. 55. – С. 164-180.
 10. Мокиенко В.М. Славянская фразеология: Учеб. пособ. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая шк., 1989. – 286 c.
 11. Тепляков І.М. До проблеми розмежування системної і функціональної фразеології // Проблеми слов’янознавства. – 1990. – № 41. – С. 54-61.
 12. Ужченко В.Д. Українська фразеологія: Навч. посіб. / В.Д. Ужченко, Л.Г. Авксентьєв. – Харків: Основа, 1990. – 168 с. – Бібліогр.: с. 160-166.
 13. Унук З.І. Словацька й українська фразеологія з компонентами-назвами метрологічних і грощових одиниць. – Автореф. дис. … канд. філол. наук / Ін-тут мов-ва ім.. О.О.Потебні. – К., 2000. – 19 с.
 14. Хороз Н.С. Оказіональні утворення як засіб індивідуального вираження в публіцистиці (на матеріалі сучасних хорватських періодичних видань) // Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. – Донецьк, 2004. – Вип. 12. – С. 234-239.