Сучасна польська мова (Граматико-лексико-комунікативний курс – ч. 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
36Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332ФЛк-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
380ФЛк-21НІКОЛАЙЧУК Христина, КОРОЛЬ Леся
ФЛк-21БУНДЗА Ірина

Опис курсу

При вивченні дисципліни студенти набувають навичок усної та писемної комунікації в різних ситуаціях, засвоюючи всі типи мовленнєвої діяльності (читання, розуміння на слух, говоріння, письмо); навичок грамотного письма, що разом з тим підкріплені глибоким теоретичним розумінням предмету дослідження, усвідомленням історичних передумов написання орфограм та змін, що відбулися в галузі польської орфографії в останні десятиліття; ознайомлюються з різними типами словників, макро- та мікроструктурою словника та найновішими тенденціями польської лексикографії.

Результати навчання:

 • знати:
 • правила польської літературної вимови;
 • основні правила орфографії сучасної польської мови;
 • основні правила польської словозміни (іменник, прикметник, займенник, числівник, дієслово);
 • найтиповіші моделі польського словотворення;
 • основні особливості синтаксичної структури польської мови;
 • лексику (частково фразеологію) найпоширеніших тематичних полів;
 • основні принципи польської орфографії;
 • історичні передумови та правила написання польських звуків;
 • особливості правопису деяких відмінкових форм;
 • правопис словосполучень, слів з префіксами, дериватів, утворених від прийменникових словосполучень, прийменників, займенників, часток, заперечення nie зі словами, великої та малої літер, скорочень та абревіатур;
 • правила переносу слів;
 • принципи транслітерації українського алфавіту польською мовою;
 • основні етапи розвитку польської лексикографії – лекискогорафічні теорії XX століття та нові тенденції укладання словників;
 • типи словників;
 • елементи макро- та мікроструктури словника (що таке словникова стаття, принципи подачі граматичної інформації у словнику, що таке кваліфікатор та типи квалафікаторів, реалізація одиниці опису в контексті, місце фразеологічних одиниць у структурі словника тощо).

 

 • вміти:
 • читати та писати польською;
 • спілкуватися у типових комунікативних ситуаціях, вживаючи нормативні граматичні та синтаксичні конструкції;
 • розуміти тексти на слух та писані тексти середнього рівня складності, писати різного типу тексти (оголошення, листівка, привітання, лист, біографія того), перекладати, користуючись різними типами словників, текти середнього рівня складності з польської мови українською та незначного рівня складності – з української мови польською;
 • застосовувати на письмі теоретичні знання з орфографії;
 • пояснити та обґрунтувати написання букв та буквосполучень;
 • виявити причини виникнення орфографічних помилок;
 • писати словникові диктанти з коментуванням;
 • уміти транслітерувати український текст польською мовою;
 • самостійно працювати, оволодіваючи практичними навичками грамотного письма
 • застосовувати на практиці теоретичні відомості про польську лексикографію;

користуватися різними видами словників, придатних до опанування польської мови на рівні, що вимагається від полоніста.

Рекомендована література

Основна література:

Цикл граматико-лексико-комунікативний:

 

 1. Burkat A., Jasińska A., Małolepsza M., Szymkiewisz A. Hurra!!! Po polsku 3. Kraków, 2010.
 2. Garncarek P. Czas na czasownik. Ćwiczenia z gramatyki języka polskiego. Wyd. II. Kraków, 2002.
 3. Lipińska E, Dąmbska G., Kiedyś wrócisz tu… Cz. I. Kraków, 2003.
 4. Mędak S. Liczebnik też się liczy. Gramatyka liczebnika z ćwiczeniami.Universitas, Kraków, 2004.
 5. Morcinek B., Madeja A. Polski mniej obcy. Katowice, 2007.

Основи лексикографії:

 1. Kania S. Leksykografia. [W:] S. Kania, J. Tokarski. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa, 1984. S. 221-244.
 2. Krawczuk A. Podstawy polskiej leksykografii. [W:] Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 1-2. Kijów, 2011. T. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia. –  273-301.
 3. Miodunka W. Leksykografia. [W:] W. Miodunka Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa, 1989. S. 214-256.
 4. Przybylska R. Leksykografia. [W:] R. Przybylska. Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych. Kraków, 2003. S. 213-230.
 5. Sicińska K. Słowniki – ich rodzaje i sposoby korzystania z nich. [W:] S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska. Kultura języka polskiego. Warszawa, 2005. S. 155-183.
 6. Urbańczyk S. Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. Wrocław etc., 1967.
 7. Żmigrodzki P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice, 2003.

 

Орфографія:

 1. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). Київ, 2015.
 2. Kremiec A. Zbiór dyktand. Kraków, 2006.
 3. Kubiak-Sokół A. Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN. Warszawa, 2008.
 4. Lipińska E. Nie ma róży bez kolców. Kraków, 1999.
 5. Mameła M. Dyktanda. Teksty ortograficzne do ćwiczeń w pisaniu. Toruń, 2006.
 6. Mameła M. Teksty ortograficzne do uzupełnienia. Toruń, 2006.
 7. Tarnowska E. 202 dyktanda. Warszawa, 1999.
 8. Tarnowska E. Dyktanda z powtórką zasad ortografii. Warszawa, 2003.
 9. Wichrowska W. Szkolny słownik ortograficzny. Warszawa, 2003.
 10. Wielki słownik ortograficzny języka polskiego PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Red. E. Polański, Warszawa 2003.

 

Додаткова література:

 

Цикл граматико-лексико-комунікативний:

 

 1. Житар У.В., Пікуль С.А., Попов Є.Ф., Д.В. Слободян Д.В. Польсько-український словник. Київ, 2010.
 2. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). Київ, 2015.
 3. Кравчук А. Польська мова. Граматика з вправами. Київ, 2015.
 4. Dąbrowska A., Burzyńska-Kamieniecka A., Dobesz U., Pasieka M. Z Wrocławiem w tle. Zadania testowe z
 5. języka polskiego dla cudzoziemców. Poziom podstawowy, średni i zaawansowany. Wrocław, 2008.
 6. Garncarek P. Nie licz na liczebnik. Warszawa, 2009.
 7. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I, II. Warszawa, 2000.
 8. Lewiński P., Oto polska mowa. Wrocław, 2001.
 9. Lipińska E. Księżyc w butonierce. Kraków, 2004.
 10. Lipińska E. Nie ma róży bez kolców. Ćwiczenia ortograficzne dla cudzoziemców (B1, B2). Kraków, 2009.
 11. Kowalewski J., Kowalewska Co nas łączy… Cz. 1-2. Kraków, 2012.
 12. Kowalewska M. Co nas łączy… Teoria i zbiór ćwiczeń z gamatyki języka polskiego. Kraków, 2014.
 13. Mędak S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków, 2005.
 14. Mędak S. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, 1997.
 15. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.
 16. Pięcińska A. Co raz do głowy wejdzie, już z niej nie wyleci. Kraków, 2006.
 17. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.
 18. Saloni Z. Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, 2007.
 19. Seretny A. Kto czyta – nie błądzi. Kraków, 2007.
 20. Szelc-Mays M. Coś wam powiem, Ćwiczenia komunikacyjne dla grup średnich. Kraków, 1999.

 

Основи лексикографії:

 

 1. Bańko M. Słownik jako książka popularnonaukowa. [W:] O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Red. J. Miodek i M. Zaśko-Zielińska. Wrocław, 2002. S. 13-23.
 2. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław etc., 1999. Hasła: Słowniczki staropolskie; Słownik Lindego; Słowniki; Słowniki etymologiczne; Słowniki frekwencyjne; Słowniki gwarowe; Słowniki historyczne języka polskiego; Słowniki języka polskiego. S.354-361.
 3. Gruszczyński W. Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys). [W:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk i G. Majkowska. Warszawa, 1999. S. 115-151.
 4. Łaziński M. Korpus PWN. [W:] Inny słownik języka polskiego. M. Bańko. T. 1. S. LVI-LXI.
 5. Skudrzyk A., Urban K. Co nieco o słownikach współczesnej polszczyzny. [W:] A. Skudrzyk, K. Urban. Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Katowice, 2007. S. 219-224.
 6. Żmigrodzki P., Bańko M., Dunaj B., Przybylska R. Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie. [W:] Nowe studia leksykograficzne. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2007. S. 9-21.
 7. Żmigrodzki P. Słowo – słownik – rzeczywistość. Kraków, 2008.

 

Орфографія:

 

 1. Arctowa I. Razem czy osobno. Zasady pisowni łącznej i rozdzielnej ze słownikiem. Warszawa. 1972.
 2. Cieplak L. Podstawowe zasady pisowni polskiej z ćwiczeniami i słownikiem ortograficznym. Warszawa, 1961.
 3. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Red. K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, 2001. Rozdział: Poprawność ortograficzna. S. 16-17.
 4. Gawdzik W. Ortografia na wesoło i na serio. Warszawa, 1995.
 5. Iwanek J. Nauczanie oftografii w gimnazjum, liceum i szkole podstawowej. Warszawa, 1999.
 6. Jodłowski S. Losy polskiej ortografii. Warszawa, 1979.
 7. Jodłowski S., Taszycki W. Zasady pisowni polskiej interpunkcji ze słownikiem ortograficznym. Wrocław etc., 1959.
 8. Łazarowycz O. Ortografia języka polskiego. Iwano-Frankiwsk, 1999.
 9. Michalec B. Język polski. Wesołe dyktanda. Zbiór dyktand i ćwiczen ortograficznych. Klasa 6. Materiały pomocnicze – szkoła podstawowa. Kraków. 2002.
 10. Nowak F. Książka do nauczania ortografii. Klasa 4,5,6,7. Bydgoszcz, 1992.
 11. Nowak I. Uczę się ortografii. Klasa 4-5, 6-8. Warszawa, 1996.