Сучасна польська мова (Морфологія – ч. 2)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
56Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532професор КРАВЧУК АллаФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
532ФЛк-31КОРОЛЬ Леся, БУНДЗА Ірина
ФЛк-31професор КРАВЧУК Алла

Рекомендована література

Основна:

1. Кравчук А. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. Львів, 2008.

2. Кравчук А. Польська мова. Граматика з вправами. Київ, 2015.

3. Кравчук А. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови. Львів, 2001.

4. Bańko M. Wykłady z polskiej fleksji. Warszawa, 2002.

5. Grochowski M. Wyrażenia funkcyjne na tle wyrazów nieodmiennych. [W:] Współczesna polszczyzna.

Wybór opracowań. T. 6.: Części mowy. Lublin, 2004. S. 89-117.

6. Grzenia J. Nazwy pospolite i nazwy własne. [W:] Grzenia J. Słownik nazw własnych. Warszawa, 2003. S. 16-

20.

7. Huszcza R. Jeszcze o honoryfikatywności polskich zaimków osobowych. [W:] “Poradnik Językowy”. 2000. Z.

6. S. 21-30.

8. Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I, II. Warszawa, 2000.

9. Klasyfikacja części mowy. [W:] Język polski. Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000. S.

88-91.

10. Krawczuk A. Morfologia współczesnego języka polskiego (flеksja). Część I. Lwów, 2007.

11. Markowski A. Co i jak odmieniamy. [W:] Język polski. Poradnik Profesora Andrzeja Markowskiego.

Warszawa, 2003. S. 83-238.

12. Nagórko A. Podręczna gramatyka języka polskiego. Warszawa, 2010.

13. Nagórko A. Zarys gramatyki polskiej (ze słowotwórstwem). Warszawa, 2000.

14. Nowy słownik poprawnej polszczyzny. Red. A. Markowski. Warszawa, 1999.

15. Saloni Z. Klasyfikacja gramatyczna leksemów polskich. „Język Polski”. LIV, 1974. Z. 1. S. 3-13. Z. 2. S. 93-

101.

16. Saloni Z. Czasownik polski. Odmiana. Słownik. Warszawa, 2007.

17. Saloni Z. Wstęp do koniugacji polskiej. Olsztyn, 2005.

18. Strutyński J. Gramatyka polska. Kraków, 1998.

19. Wróbel H. Gramatyka języka polskiego. Kraków, 2001.

Додаткова:

1. Bartnicka B., Satkiewicz H. Gramatyka języka polskiego. Podręcznik dla cudzoziemców. Warszawa, 1999.

2. Bąk P. Gramatyka języka polskiego. Warszawa, 1977.

3. Dolacka M. Z fleksją na ty. [W:] Polszczyzna płata nam figle: Poradnik językowy dla każdego. Red. J.

Podracki. Warszawa, 1993. S. 55-114.

4. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław etc., 1999.

5. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Połański. Wrocław etc., 2003.

6. Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce. Red. K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, 2001.

Rozdziały: Poprawność fleksyjna – nazwy pospolite – czasownik. S. 40-43; Poprawność fleksyjna i

składniowa – liczebnik. S. 44-48.

7. Garncarek P. Czas na czasownik. Kraków, 2002.

8. Gramatyka współczesnego języka polskiego. Morfologia. T. I-II. Red. R. Grzegorczykowa, R. Laskowski, H.

Wróbel. Warszawa, 1999.

9. Jadacka H. Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia. Warszawa, 2005.

10. Jadacka H., Zdunkiewicz-Jedynak D., Markowski A. ABC gramatyki. [W:] Polszczyzna na co dzień. Red. M.

Bańko. Warszawa, 2006. S. 97-158.

11. Język polski: Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000.

12. Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś, D. Kopcińska. Warszawa, 2005.

13. Kaleta Z. Gramatyka języka polskiego dla cudzoziemców. Kraków, 1995.

14. Kita M. Wybieram gramatykę! Gramatyka języka polskiego w praktyce (dla cudzoziemców

zaawansowanych). T. I, II. Katowice, 1998.

15. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 1-2. Kijów, 2011. T. 2: Kultura języka

16. Kucała M. Liczebniki zbiorowe – kategoria fleksyjna czy słowowtórcza? [W:] „Język Polski”. 1978. LVIII. Z. 1.

17. Lipczuk R. Czy liczebnik jest częścią mowy. „Język Polski”. 1978. LVIII. Z. 4. S. 244-254.

18. Łaziński M. Pan ksiądz i inni panowie. Wtórna funkcja lekceważąca jednostki pan. [W:] „Poradnik

Językowy”. 2000. Z. 8. S. 29-37; Z. 9. S. 19-28.

19. Mędak S. Praktyczny słownik łączliwości składniowej czasowników polskich. Kraków, 2005.

20. Mędak S. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich. Kraków, 1997.

21. Nauka o języku dla polonistów. Wybór zagadnień. Red. S. Dubisz. Warszawa, 1999.

22. Polański E., Nowak T. Leksykon wiedzy o języku polskim nie tylko dla uczniów. Kraków, 2010.

23. Pyzik J. Przygoda z gramatyką. Fleksja i słowotwórstwo imion. Kraków, 2000.

24. Satkiewicz H. Odmiana wyrazów. [W:] D. Buttler, H. Kurkowska, H. Satkiewicz. Kultura języka polskiego.

Zagadnienia poprawności gramatycznej. Warszawa, 1973. S. 124-300.

25. Słownik współczesnego języka polskiego. Red. B. Dunaj. Warszawa, 1996.

26. Stypka A. Rzeczownik z liczebnikiem. [W:] A. Stypka. Ćwiczenia gramatyczne w klasach 4-8. Warszawa,

1987. S. 144-148.

27. Tokarski J. Fleksja polska. Warszawa, 2001.

28. Uniwersalny słownik języka polskiego. Red. S. Dubisz. T. I-IV. Warszawa, 2003.

29. Wierzbicka-Piotrowska E. Zaimki nieokreślone w wybranych gramatykach języka polskiego. [W:] Czynić

słowami. Studia ofiarowane Krystynie Długosz-Kurczabowej. Red. H. Karaś. Warszawa, 2006. S. 352-366.