Філософія мови

Тип: На вибір студента

Кафедра: загального мовознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
71Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
710професор БАЦЕВИЧ ФлорійФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47, ФЛа-41, ФЛп-41, ФЛтур-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

У курсі, що пропонується, розглядаються проблеми як власне філософського, так і лінгвістичного характеру, а тому він значною мірою зорієнтований на діючі програми з історії філософії та історії лінгвістичних учень. Разом з тим, у ньому враховані нові та новітні філософські й лінгвістичні вчення та гіпотези.
Основною метою курсу є ознайомлення слухачів з найважливішими поняттями ФМ, концепціями та гіпотезами, які опрацьовуються лінгвофілософами, історією формування лінгвофілософської думки у східних слов’ян, перш за все на теренах України. Вирішення цих проблем вимагає звернення до низки філософських, теологічних та лінгвістичних проблем і понять, зокрема, платоністичного та неоплатоністичного розуміння мови, сутності ісихазму (паламізму) та його рецепції у східних слов’ян; сутності та специфіки прояву семантики в межах апофатичного та катафатичного типів богослів’я; розуміння найважливіших аспектів та історії тринітарних богослівських суперечок І-ІУ ст. н.е.; проблем рецепції візантійської культури на теренах розповсюдження православ’я; таких понять сучасної лінгвістики як ім’я, предикат та егоцентричні слова; деяких понять когнітивної лінгвістики, модальної та інтенціональної логік та ін.

Результати навчання:
знати:
• зміст поняття “філософія мови”, співвідношення цього поняття з близькими поняттями “лінгвістична філософія”, “філософія лінгвістики”, “методологія лінгвістики”;
• історія формування і розвитку лінгвофілософських ідей на різних етапах розвитку філософії і лінгвістики;
• коротку історію формування ідей аналітичної філософії;
• сутність парадигмального підходу до філософії мови: семантичну, синтаксичну і прагматичну складові філософії мови;
• раціоналістичні й нераціоналістичні підходи до сутності й природи людської мови;
• найважливіші лінгвофілософські концепції ХІХ-ХХ століть.

вміти:
• розрізняти поняття “філософія мови” від близьких понять “лінгвістична філософія”, “філософія лінгвістики” та ін.
• визначати приналежність концепцій відомих філософів мови до конкретних напрямків лінгвофілософської думки;
• аналізувати концепції сутності й природи мови сучасних лінгвофілософів;
• застосовувати знання про сутність і природи мови в своїх конкретних наукових дослідженнях.

Форми та методи навчання: лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності: залік.

Мова навчання: українська.

Рекомендована література

• Античные теории языка и стиля. – М.-Л.; 1997.
• Арутюнова Н.Д. Лингвистическая философия // Лингвистический энциклопедический словарь. -М.: Сов. Энциклопедия, 1990. -С.269-270.
• Бацевич Ф.С. Філософія мови в Україні // Українська філологія: Досягнення і перспективи. – Львів, 1995. – С. 71-75.
• Витгенштейн Л. Философские работы. Ч.1. – М.: Гнозис, 1994.
• Горський В.С. Історія української філософії. Курс лекцій. – К., 1996. – С. 251-280.
• Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.Сковороди. – К., 1983.
• Історія філософії на Україні: в 3-х томах. Т.1. – К.: Наукова думка, 1987.
• Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века // Язык и наука конца ХХ века. – М.: РАН, 1995. – С. 206-227.
• Логика и проблемы рациональности. – К., 1993.
• Павиленис Р.И. Понимание речи и филосифия языка // Новое в зарубежной лингвистике. – Вып. 17. – М.: Прогресс, 1986. – С. 380-388.
• Пам’ятки братських шкіл на Україні (кінець ХVІ-поч.ХVІІ ст.). – К. Наукова думка, 1988. – С. 73-169.
• Паславський І.В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці ХVІ- першій третині ХVІІ ст. – К.: Наукова думка, 1984.
• Платон. Діалоги. – К., 1997.
• Попович М.В. Философские вопросы семантики. – К., 1975.
• Потебня А.А. Мысль и язык. – К.: Синто, 1993. – С. 79-98.
• Потебня А.А. Психология поэтического и прозаического мышления // А.А.Потебня. Слово и миф. -М.: Прогресс, 1989. – С.203; 205-206; 209-227; 228-239.
• Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. – К.: «Ника-Центр», 1997. – С. 68-174.
• Рациональность и семиотика дискурса. -К., 1994.
• Руденко Д.И., Сватко Ю.И. Философия имени: в поисках новых пространств. -Харьков, 1993. -104 с.
• Семантика модальных и интенсиональных логик. -М.: Прогресс, 1981.
• Сковорода Г. Дослідження, розвідки, матеріали. -К., 1992.
• Степанов Ю.С. Имена, предикаты, предложения. – М.: Наука, 1981.
• Степанов Ю.С., Демянков В.З. Философия языка // Современная западная философия. Словарь. – М.: Политиздат, 1991. -С. 345-347.
• Ушкалов Л.В., Марченко О.В. Нариси з філософії Григорія Сковороди. -Харків: Основа, 1993.
• Філософські питання мовознавства. – К., 1972.
• Чижевський Дм. Філософія Г.С.Сковороди. – Варшава, 1934.
• 27. Stanosz Barbara. 10 wykładów filozofii języka. – Warszawa, 1991. – S. 7-13.