Франкознавство

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332професор ПИЛИПЧУК СвятославФЛу-28, ФЛк-21, ФЛп-21, ФЛр-21, ФЛс-21, ФЛтур-21, ФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛу-25, ФЛу-26, ФЛу-27, ФЛя-21

Опис курсу

Мета:

 • Комплексно представити феномен Івана Франка в українській духовно-інтелектуальній площині.
 • Висвітлити основні здобутки та проблеми франкознавства як окремої галузі гуманітарних знань.
 • Подати наукову біографію Івана Франка, з окресленням найважливіших етапів життєвої мандрівки письменника.
 • Презентувати особливості прозового та поетичного художніх світів Івана Франка.
 • Окреслити засадничі пункти літературознавчої, мовознавчої, фольклористичної, перекладознавчої та філософської концепцій Івана Франка.

Завдання:

 • Ознайомити студентів із велегранною (художньою, науковою публіцистичною) творчою спадщиною Івана Франка.
 • Показати значний евристичний потенціал Франкових літературних полотен (рух від романтичних «молодечих скоків» до концентрованого модерного письма) та наукових досліджень (рух від принагідних влучних характеристик окремих постатей, фактів, явищ до стереометричного концептуального осягнення цілих генерацій, процесів, епох).
 • Засвідчити посутній вплив ученого на розвиток національної гуманітаристики, його постійну присутність в інтелектуальному житті України.

Результати навчання:

знати:

 • знакові події Франкового життєпису;
 • ідейно-тематичні та художньо-естетичні особливості поетичних збірок Івана Франка («Баляди і роскази», «З вершин і низин», «Зів’яле листя», «Мій Ізмарагд», «Із днів журби», «Semper tiro» та ін.);
 • тематичний діапазон Франкового поемарію (історичні поеми («На Святоюрській горі» та ін.), соціально-побутові поеми («Сурка» та ін.), філософські поеми («Смерть Каїна», «Похорон», «Мойсей» та ін.));
 • романи Івана Франка («Петрії і Довбощуки», «Борислав сміється», «Не спитавши броду», «Лель і Полель», «Перехресні стежки»), відгомони літературних напрямів, течій та стилів у великій прозі письменника;
 • жанрово-тематичне різноманіття малої прози Івана Франка;
 • центральні положення наукових студій Івана Франка з питань історії літератури («Історія української літератури», «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 р.»), теорії літератури («Із секретів поетичної творчості»), компаративістики («Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасній літературі»), фольклористики («Дві школи в фольклористиці») й етнографії («Найновіші напрями в народознавстві»);
 • Франкові здобутки на ниві перекладу та перекладознавства («Каменярі: Український текст і польський переклад. Дещо про штуку перекладання», «Данте Аліг’єрі. Характеристика середніх віків. Життя поета і вибір із його поезії»);
 • фольклористичні та мовознавчі концепції Івана Франка;
 • засади філософського світогляду Івана Франка.

вміти:

 • використовувати знання фактів Франкової біографії при комплексному осягненні феномену генія;
 • стереометрично аналізувати (ідеологія, тематика, проблематика, поетика тощо) прозові та поетичні художні твори Івана Франка;
 • висвітлювати центральні положення головних наукових студій І. Франка;
 • застосовувати концептуальні теоретичні здобутки Івана Франка при вивченні складних літературних явищ;
 • апробувати Франкові методологічні знахідки у власних наукових пошуках;
 • визначати жанрово-стильові особливості творів Івана Франка;
 • формувати цілісне бачення ролі та місця Івана Франка у історії української літератури, культури, загалом гуманітаристики.

Форми та методи навчання: 

 • лекції, семінарські заняття, консультації, самостійна робота.

Рекомендована література

 1. Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986.
 2. Бібліотека Івана Франка: У 4-х томах. – К., 2010. – Т. І.
 3. Вертій О. Народні джерела творчості Івана Франка. – Тернопіль, 1998.
 4. Возняк М. З життя і творчості Івана Франка. – К., 1955.
 5. Гнатюк М. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К., 2011.
 6. Голод Р. Натуралізм у творчості Івана Франка. До питання про особливості творчого методу Каменяра. – Івано-Франківськ, 2001.
 7. Горак Р., Гнатів Я. Іван Франко: У 10-ти томах. – Львів, 2000-2009.
 8. Грицак Я. Пророк у своїй вітчизні. Франко та його спільнота (1856-1886). – Київ, 2006.
 9. Дей О. Іван Франко і народна творчість. – К., 1955.
 10. Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 4 кн. Т. 2: Франкознавчі праці. – Львів, 2005.
 11. Денисюк І. Невичерпність атома. – Львів, 2001.
 12. Денисюк І. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. – Львів, 1999.
 13. Дронь К. Міфологізм у художній прозі Івана Франка. – К., 2013.
 14. Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. – Львів, 2004.
 15. Легкий М. Форми художнього викладу в малій прозі Івана Франка. – Львів, 1999.
 16. Листування Івана Франка та Михайла Драгоманова. – Львів, 2006.
 17. Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка. – Львів, 1999.
 18. Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha. – Львів, 2006.
 19. Микитюк В. Іван Франко та Омелян Огоновський: мовчання і діалог. – Львів, 2000.
 20. Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (Ейдологічні нариси). – Львів, 2007.
 21. Ніньовський В. Поетичні форми Івана Франка. – Львів, 2000.
 22. Пастух Т. Романи Івана Франка. – Львів, 1998.
 23. Пашук А. Філософський світогляд Івана Франка. – Львів, 2007.
 24. Пилипчук С. «Галицько-руські народні приповідки»: пареміологічно-пареміографічна концепція Івана Франка. – Львів, 2008.
 25. Пилипчук С. Фольклористична концептосфера Івана Франка. – Львів, 2014.
 26. Руда Т. Іван Франко – дослідник слов’янського фольклору. – К., 1974.
 27. Скоць А. Поеми Івана Франка. – Львів, 2002.
 28. Спогади про Івана Франка / Упор. Гнатюк М. – Львів, 2011.
 29. Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка. – Львів, 2009.
 30. Тихолоз Б. Ерос versus Танатос: Філософський код «Зів’ялого листя». – Львів, 2004.
 31. Тихолоз Н. Казкотворчість Івана Франка (генологічні аспекти). – Львів, 2005.
 32. Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль – Київ, 2006.
 33. Швець А. Злочин і катарсис. Кримінальний сюжет і проблеми художнього психологізму в прозі Івана Франка. – Львів, 2003.