Історія польської літератури (Романтизм)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516доцент СЛИВИНСЬКИЙ ОстапФЛк-31

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
516ФЛк-31доцент СЛИВИНСЬКИЙ Остап

Рекомендована література

Основна:

1. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

2. Epoki literackie: Romantyzm. Red. S. Żurawski. Warszawa, 2008.

3. Kowalczykowa A. Romantyzm. Warszawa, 2000.

4. Kowalczykowa A. Dramat i teatr romantyczny. Warszawa, 1997.

5. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warzsawa, 1969 (rozdział „Romantyzm polski”).

6. Łukasiewicz J. Mickiewicz. Warzsawa, 1999.

7. Makowski S. Romantyzm. Warszawa, 1995.

8. Siwicka D. Romantyzm 1822-1863. Warszawa, 1995.

9. Straszewska M. Romantyzm. Warszawa, 1977.

10. Trznadel J. Czytanie Norwida. Warszawa, 1978.

11. Witkowska A. Literatura romantyzmu. Warszawa, 1986.

12. Witkowska A., Przybylski R. Romantyzm. Warzsawa, 1999.

13. Zgorzelski Cz. Romantyzm w Polsce. Lublin, 1957.

Додаткова:

1. Janion M. Gorączka romantyczna. Warszawa, 1975.

2. Janion M., Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość, Warszawa 1962.

3. Janion M., Żmigrodzka M. Romantyzm i historia. Gdańsk, 2003.

4. Kowalczykowa A. Słowacki. Warszawa, 1994.

5. Królikiewicz G. Romantyzm. [W:] Okresy literackie. Red. J. Majda. Warszawa, 1994.

6. Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. Red. M.

Janion. T. 1-3. Warszawa – Kraków, 1975-1992.

7. Kleiner J. Romantyzm. [W:] J. Kleiner. Studia z zakresu teorii literatury. Lublin, 1961.

8. Straszewska M. Romantyzm. Warszawa, 1977.

9. Miłkowski T., Termer J. Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Warszawa, 2001.

10. Słownik literatury polskiej. Red. M. Piechotf, M. Pytasz, P. Wilczek. Katowice, 2006.

11. Witkowska A. Mickiewicz. Słowo i czyn. Warszawa, 1983.

12. Witkowska A. Wielcy romantycy polscy. Warszawa, 1980.

13. Wyka K. Cyprian Norwid. Studia, artykuły, recenzje. Kraków, 1989.