Історія польської літератури (Середньовіччя; Ренесанс)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
315доцент Стельмах Х. М.ФЛк-21

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316ФЛк-21

Рекомендована література

Основна:

1. Петрухіна Л.Е. Історія польської літератури: Конспект лекцій і завдання. Львів, 2006.

2. Karpiński A. Renesans. Warszawa, 2007.

3. Krzyżanowski J. Dzieje literatury polskiej. Warszawa, 1979 (rozdziały „Alegoryzm średniowieczny”,

„Humanizm renesansowy”).

4. Michałowska T. Średniowiecze. Warszawa, 1995.

5. Mrocewicz K. Starożytność – oświecenie. Warszawa, 2000.

6. Poetyka okresu renesansu: Antologia / Wybór, wstęp i opracowanie E. Sarnowska-Temeriusz. Kraków,

1982.

7. Pollak R. Od renesansu do baroku. Warszawa, 1969.

8. Średniowiecze. Renesans: Materiały do ćwiczeń. Opracowania / Wybór J. Ślaskiego. Warszawa, 2001.

9. Toć jest dziwne a nowe: Antologia literatury polskiego średniowiecza / Oprac. A. Jelicz. Warszawa, 1987.

10. Ziomek J. Renesans. Warszawa, 1976.

Додаткова:

1. Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku. Oprac. S. Grzeszczuk. Kraków, 1985.

2. Epoki literackie: Średniowiecze. Red. S. Żurawski. Warszawa, 2008.

3. Gawlikowska J. Po prostu literatura: starożytność, średniowiecze. Warszawa, 2003.

4. Grzeszczuk S. Odrodzenie. [W:] Okresy literackie. Red. J. Majda. Warszawa, 1994.

5. Lektury polonistyczne: średniowiecze, renesans, barok. T. 1. Red. A. Borowski, J. S. Gruchała. Kraków,

1997.

6. Literatura polska od średniowiecza do pozytywizmu. Red. J. Z. Jakubowski. Warszawa, 1979.

7. Małkowski T., Termer J. Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Warszawa, 1998.

8. Pelc J. „Treny” Jana Kochanowskiego. Warszawa, 1969.

9. Słownik literatury staropolskiej (średniowiecze, renesans, barok). Red. T. Michałowska. Wrocław, 1990.

10. Średniowieczna pieśń religijna polska. Oprac. M. Korolko. Wrocław, 1980.

11. Wilkoń A. Średniowiecze. [W:] Okresy literackie. Red. J. Majda. Warszawa, 1994.

PROGRAM OPRACOWAŁ(-A):