Історія польської мови

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720ArrayФЛк-41

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Історія польської мови” складається з двох тісно взаємопов’язаних частин – теоретичної та практичної.

Мета теоретичної частини зазначеної навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з тенденціями розвитку польської мови, починаючи від дописемної епохи, закінчуючи сучасним станом мовної системи, та їх наслідками, з причинами мовно-культурологічних змін, із законами розвитку мови в соціальних умовах. Сконцентрувати увагу студентів потрібно як на внутрішні мовні явища, які змінювалися, так і на екстралінгвальні (історичні, соціологічні, культурологічні та ін.) фактори, які детермінували зміни в мові.

Мета практичної частини – в залученні студентів до роботи з писемними текстами, які є джерелами вивчення історії польської мови.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Історія польської мови” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

 • донести до студентів важливість вивчення дисциплін діахронічного мовознавства для розвитку мовної свідомості філолога як фахівця;
 • представити виникнення історії мови як самостійної наукової дисципліни, методів її дослідження;
 • висвітлити місце і зв’язок історії мови як науки в комплексі наук, з яких складається мовознавство;
 • представити внутрішній розвиток мовної системи і її зовнішній розвиток, тобто розвиток суспільної мовної комунікації;
 • на основі розгляду епох розвитку польської мови розвинути у студентів уміння реєструвати і класифікувати системні мовні зміни на практиці;
 • навчити студентів чіткому сприйняттю і правильному використанню детального аналізу системних мовних явищ, законів і тенденцій розвитку мовної системи для розуміння її сучасного стану;
 • навчити студентів застосовувати правила транскодування текстів на практиці: в процесі аналізу художніх текстів різних епох, запропонованих викладачем та обраних самостійно.

 

В результаті вивчення курсу студент повинен

знати: закономірності та особливості розвитку польської мови, як наддіалектного засобу суспільної комунікації;

вміти: застосовувати правила та особливості діахронічного аналізу різних видів художнього історичного тексту, проектуючи результати аналізу на сучасний стан розвитку мовної системи.

Рекомендована література

Базова література:

 1. Dubisz S. Językhistoriakultura. (Wykłady, studia, analiza). Warszawa: Zakład Graficzny Uniwersytetu Warszawskiego, 2002.
 2. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.1. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 3. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.2. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965.
 4. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. T.3. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961.
 5. Lehr-Spławiński T. Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 6. Urbańczyk S. Prace z dziejów języka poslkiego. Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1979.
 7. Walczak B. Zarys dziejów języka polskiego. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999.

 

 Додаткова література:

 1. Bajerowa I. Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja. T. II. Fleksja. Katowice, 1992.
 2. Brodowska M. Historyczne procesy przekszałceńpolskiego celownika w formy przyimkowe // Studia z Filologi Polskiej i Słowiańskiej. T.1.Warszawa, 1955. S.9–58.
 3. Buttler D. Właściwości syntaktyczne polszczyzny drugiej połowy XIX wieku. Prace Filologiczne, XXXIV, 1988. S.71.
 4. Dulewiczowa I. Kresowość jako pojęcie kulturowe // Kontakty językowe polszyzyzny na wschodnim pograniczu. Red. E.Wolnicz-Pawłowska, W. Szulowska. Warszawa, 2000. S. 63-62.
 5. Pisarkowa K. Historia składni języka polskiego. Wrocław, 1984.
 6. Rybicka H. Z zagadnień szyku wyrazów w języku staropolskim. PJ, 1958. № 4, 5.
 7. Sokołowska T. Funkcje składniowe imiesłowów nieodmiennych w języku polskim XVII wieku. Wrocław, 1976.
 8. Zdaniukiewicz A.A. O powstaniu i rozwoju języka polskiego na kresach wschodnich – polemicznie. PJ, 1993. Z.6 S. 327 – 340.
 9. Skubalanka T., Książyk-Bryłowa (red.) Wariantywność polskiej fleksji. Wrocław, 1992.
 10. 17. Walczak. Regionalna geneza norm współczesnej polszczyzny literackiej w ujęciu ilościowym. // Studia Językoznawcze. T.1.
 11. 18. Pianka W. Polskie wyrazy kobieta i mężczyzna w aspekcie etymologicznym i kulturoznawczym na tle słowiańskim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. T. 44. Warszawa, 2009. S. 153 – 173.