Історія світової літератури (україністи-1, 2 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент ЛУЧУК ТарасФЛу-13, ФЛу-14

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛу-13доцент БУДНИЙ Василь
ФЛу-14доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Нормативний курс “Історія літератури Стародавнього світу” розрахований на студентів першого курсу. Дисципліна знайомить студентів з основними ідеями, що сформувалися й розвинулися у трьох історично-культурних ареалах Стародавнього світу (євро-афро-азійському, центрально-південно-азійському та східно-азійському) протягом хронологічного відтинку – кінець IV тис. до Хр. — VI ст.
Історія літератури Стародавнього світу стає першим етапом знайомства студентів із розвитком різних національних літератур, що складають загальний образ світової літератури. Курс також тісно пов’язаний із основними галузями науки про літературу – історією та теорією літератури, водночас доволі часто набуває міждисциплінарного характеру, оскільки вводить студентів у контекст тогочасного літературного і культурного процесу. Тож курс «Історія літератури Стародавнього світу» покликаний актуалізувати базові знання студентів першого курсу з історії світової літератури, актуалізовувати синхронно набуті знання зі вступу до літературознавства, історії української літератури, закласти основи для подальшого вивчення історії світової літератури, антропології, культурології, порівняльного літературознавства, теорії літератури.
Мета курсу – ознайомити студентів з базовими поняттями, етапами й фактами розвитку літератури Стародавнього світу.

Завдання:
• ознайомити студентів з основними фактами літературного процесу кінця IV тис. до Хр. — VI ст;
• виробити уявлення про літературу Стародавнього світу як цілісний трьохтисячолітній процес;
• охарактеризувати основні особливості географічно-літературних зон, що формуються впродовж цього періоду;
• допомогти простежити генетичній інтертекстуальні зв’язки між літературними текстами цього періоду;
• виробити уявлення про літературу як частину гуманітарного дискурсу;
• ознайомити студентів з можливостями міждисциплінарного підходу в інтерпретації текстів;
• виробити навики культурно-історичного, формального, компаративного аналізу текстів;
• навчити студентів самостійно мислити;
• розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен
знати:
• основні етапи розвитку літератури Стародавнього світу;
• основні географічні осередки розквіту культурних дискурсів кінця IV тис. до Хр. — VI ст;
• основні тексти та імена, що репрезентують літературу Стародавьного світу;

уміти:
• оперувати базовою інформацією з курсу;
• орієнтуватися в хронологічній та географічній приналежності того чи іншого тексту, його поетикальних та естетичних особливостях;
• дати оцінку щодо історичного місця та значення основних літературних текстів Стародавнього світу;
• застосовувати культурно-історичний, формальний та порівняльний метод на щодо літературних текстів
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

Антології та хрестоматії (українською мовою)
Антологія літератур Сходу / Упоряд., вступ. стаття та прим. проф. А. Ковалівського. Харків: Видавництво ХДУ імені О. М. Горького, 1961.
На ріках вавілонських: З найдавнішої літератури Шумеру, Вавілону, Палестини / Упоряд. Михайло Москаленко. Київ: Дніпро, 1991.
Біблія або Книги Святого Письма Старого й Нового Заповіту / Із мови давньо¬єврейської й грецької на українську дослівно наново перекладена; Переклад проф. Івана Огієнка. Київ: Українська Біблійне Товариство, 2003.
Антична література: Хрестоматія / Упоряд. акад. О. І. Білецький. Вид. 2-е, доповнене. Київ: Радянська школа, 1968.
Золоте руно: З античної поезії / Упоряд. Андрій Білецький. Київ: Веселка, 1985.
Античний театр: Есхіл, Софокл, Евріпід, Арістофан, Менандр, Плавт. Трагедії і комедії / Упоряд. Вадим Пащенко. Київ: Веселка, 2003.
Давня римська поезія в українських перекладах і переспівах: Хрестоматія / Укладач Віталій Маслюк. Львів: Світ, 2000.
Голоси Стародавньої Індії: Антологія давньоіндійської літератури / Упоряд., перекл. із санскриту і прим. Павла Ріттера. Київ: Дніпро, 1982.
Оповідки Давнього Китаю / З кит. перекл. Ігор Зуєв та Олег Лишега. Київ: Дніпро, 1990.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму