Історична граматика української мови (славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
322доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛр-21, ФЛс-21, ФЛк-21

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
310ФЛс-21доцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія, ВИСОЦЬКА Тетяна
ФЛк-21доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО Олеся
ФЛр-21доцент ЦІХОЦЬКИЙ Іван

Опис курсу

Історична граматика української мови – наука, що вивчає походження, еволюцію та становлення всіх мовних підсистем за їх внутрішніми законами, розкриває процеси та закономірності, що сприяли формуванню сучасної української літературної мови. Одиниці кожної мовної підсистеми розвиваються по-різному,тому курс історичної граматики охоплює лексичнийта фразеологічний фонди, фонетичні зміни, хронологію виникнення діалектів, граматичну будову мови.

Історична граматика – це першоджерело всіхмовознавчих дисциплін, що формує філологічну культуру студента загалом, бо історичний коментар до будь-якого мовного факту сучасної української мови засвідчує розуміння походження явища, етапів його розвитку, закономірних чи аналогійних змін; показує вміння логічно, послідовно формулювати висловлювання, а тому – демонструє навики лінгвістичного мислення.

Предметфонетичні, лексичні,граматичнізміни, що відбуваються на різних історичних етапах.

Завдання– розкрити внутрішні закони мови, що сприяли розвитку фонетичної системи та граматичної будови української мови в її сучасному осмисленні;визначити причини, які зумовили історичні зміни.

Мета:

 • ознайомити студентів із виникненням, розвитком і становленням української мови від найдавніших часів до сьогодення;
 • вказати на місце української мови в загальнослов’янськомумовному континуумі;
 • відтворити головні закони розвитку мови;
 • подати основні відомості про формування фонологічної системи;
 • з’ясувати особливості морфологічної будови;
 • пояснити роль історико-фонетичних та морфологічнихпроцесів для сучасного мовознавства.

Студенти повинні знати:

 • історію виникнення української мови;
 • основні проблеми мовної періодизації;
 • особливості формування звукової системи української мови;
 • парадигматичну характеристику іменних частин мови та дієслова; особливості прислівника, службових слів і вигуків.
 • фонетичні та морфологічні явища, які сприяли самобутності української мови;
 • історико-лінгвістичну термінологію.

 

Студенти повинні вміти:

 • читати тексти давніх писемних пам’яток та правильно розуміти їх зміст;
 • виявлятита хронологізувати звукові зміни в словах;
 • проектувати історичні звукові процеси на синхронний рівень;
 • визначати граматичні категорії самостійних частин мови в історичний та сучасний періоди;
 • з’ясовувати етимологію, функції прислівника та службових частин мови;
 • робити повний фонетичний та морфологічний аналіз слів.

Рекомендована література

 1. Бевзенко С. П.Iсторiя українського мовознавства. Iсторiя вивчення української

мови / С. П. Бевзенко. – К., 1991.

 1. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови : нариси із словозміни та словотвору / С. П. Бевзенко. – Ужгород, 1960.
 2. Вербовий М. В. Історична граматика української мови: [навч. посібн.] / М. В. Вербовий, Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2008.
 3. Вступ до порiвняльно-iсторичного вивчення слов’янських мов / за ред. О. С. Мельничука. − К., 1966.
 4. Історична граматика української мови / [М. А. Жовтобрюх та ін.]. – К., 1980.
 5. Історична граматика української мови / [О. П. Безпалько та ін.]. – К., 1962.
 6. Історія української мови : Лексика і фразеологія / [В. О. Винник та ін.]. – К., 1983.
 7. Історія української мови : Морфологія / [М. А. Жовтобрюх та ін.]. – К., 1978.
 8. Історія української мови : Синтаксис / [Г. П. Арполенко та ін.]. – К., 1983.
 9. Історія української мови : Фонетика / [В. В. Німчук (відп. ред.) та ін.]. – К., 1979.

11.Колоїз Ж. В. Історична граматика української мови : [навч. посібн.] / Ж. В. Колоїз. – Кривий Ріг, 2002.

 1. Крижанівська О.І. Історія української мови. Історична фонетика / О. І. Крижанівська. – К., 2010.

13.Купчинська З.,Пілецький В. Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014. – 298 с.

14.Лєснова В. В., Найрулін А. О. Історична граматика української мови. – Луганськ, 2012.

 1. Медведєв Ф.П. Нариси з історичної граматики української мови / Ф. П. Медведєв. – Х., 1965.
 2. Павленко Л. П. До джерел словесних скарбів: навчальний посібник з історії української мови для студентів вищих навчальних закладів. Вид 2-е, доп. і перероб. – Луцьк, 2013.

17.Півторак Г. Українці : звідки ми і наша мова. Дослідження, факти, документи / Г. Півторак. – К., 2014.

18.Поляков О.Славянскиеязыки : Основныеособенности. Паралельныетексты / О. Поляков. – Вильнюс, 1998.

 1. Шевельов Юрій. Історична фонологія української мови / [Юрій Шевельов] ; пер. з англ. С. Вакуленка, А. Даниленко. – Х., 2002.

Додаткова:

Брайчевський М. Походження слов’янської писемності / Брайчевський М. – К., 2009.

Булаховський Л. А. Питання походження української мови : історичний коментар до української мови / Л. А. Булаховський // Вибрані праці : в 5 т. – Т. 2. – К., 1977.

Вінценз А. До проблеми українсько-польських мовних контактів / А. Вінценз // Мовознавство. – 1991. – № 5. – С. 37 – 41.

Горбач О.Генеза української мови та її становище серед інших слов’янських // Горбач О. Зібрані статті. Ч. ІІІ : Історія української мови. − Мюнхен, 1993. − С. 4 −30.

Гумецька Л. Л. Нарис словотворчої системи української актової мови / Л. Л. Гумецька. – К., 1958.

Єрмоленко С. Українська мова серед інших слов’янських / С. Єрмоленко // Дивослово. – 2001. – № 5. – С. 18 – 21.

Індоєвропейська спадщина в лексиці слов’янській, балтійській, германській і романських мов: семантичні та словотвірні зв’язки і процеси / Відп. ред. В. П. Пономаренко. – К., 2013.

Карпенко Ю. О. Українська гіпотеза походження української мови / Ю. О. Карпенко // Мовознавство. – 1993. – № 5. – С. 3 – 8.

Колоїз  Ж. Історична граматика української мови. Практичний довідник / Ж. Колоїз. – Кривий Ріг, 2014.

Лукінова Т. Б. Числівник в слов’янських мовах (порівняльно-історичний нарис) / Т. Б. Лукінова. – К., 2000.

Німчук В. В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови / В. В. Німчук // Мовознавство. – 1997. – № 6. – С. 3–5 ; 1998. – № 1. – С. 3–13.

Півторак Г. П. Деякі методологічні проблеми дослідження етно- і глотогенезу східних слов’ян на сучасномуетапі / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2010. – № 2–3. – С. 8–29.

Півторак Г. П. Занепад зредукованих ъ, ь і його вплив на формування фонологічних систем слов’янських мов / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 1998. – № 2 – 3. – С. 3 – 14.

Півторак Г. П. Українсько-південнослов’янські паралелі як джерело реконструкції ранної історії слов’янських племен / Г. П. Півторак // Мовознавство. – 2008. – № 2–3. – С. 13–23.

Русанівський В. М. Джерела розвитку східнослов’янських літературних мов / В. М. Русанівський– К., 1985.

Тараненко О.О. Мовна ситуація та мовна політика в сучасній Україні (на загальнослов’янському тлі) / О. О. Тараненко // Мовознавство. – 2003. – № 2 – 3. – С. 30 – 55.

Фаріон І. Суспільний статус староукраїнської мови у XIV-XVII ст.: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива / І. Фаріон. – Львів, 2015.

Царук О. Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні параметри / Царук О. – Д., 1998.

Шевельов Ю. Чому общерусский язик, а не вібчоруська мова (з проблем східнослов’янської глотогонії) / Ю. Шевельов // ІІ Міжнар. конгрес україністів : доп. і повідомл. – Л., 1993. – С. 54 – 66.