Історична граматика української мови (україністи, 2 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
3Залік
4Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
3доцент КУПЧИНСЬКА ЗорянаФЛу-25, ФЛу-26, ФЛу-26, ФЛу-28

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

 1. Завдання курсу “Історична граматика  української мови” — показати процес виникнення та розвиток української мови, формування її фонетичної і фонологічної систем, граматичної будови — морфології і синтаксису, зміни лексичного складу і фразеології. Історична основа дасть змогу глибоко зрозуміти і науково пояснити явища сучасної української мови.Традиційна назва дисципліни — “Історична граматика” — є умов­ною, оскільки курс охоплює не тільки історичну морфологію і синтаксис, тобто граматику, а ще й історичну фонетику, фонологію, словотвір, історію лексики і фразеології.Мета курсу — допомогти студентові засвоїти основні процеси формування і становлення української мови, засвідчити її безперервний історичний розвиток та вдосконалення, з’ясувати взаємодію між окремими структурними мовними явищами, зрозуміти загальновнутрішні і часткові закони мови.Історична граматика має загальнотеоретичне і практичне значення.Загальнотеоретичне значення курсу історичної граматики дає мож­ливість:

  1) зрозуміти головні процеси виникнення, формування і розвитку української мови;

  2) глибоко осмислити мовні явища;

  3)пізнати дію внутрішніх законів мови;

  4)усвідомити зв’язок між окремими структурними мовними явищами;

  5)зрозуміти мову як суспільне явище.

  Практичне значення курсу історичної граматики в тому, що він допоможе:

  • усвідомити факти сучасної української літературної мови, зокрема історію фонологічних чергувань, орфоепічних норм та традиційної орфографії, уживання паралельних форм та ін.;
  • глибше засвоїти курс історії літературної мови;
  • осмислено сприймати курс давньої української літератури;
  • фахово аналізувати мовні явища і засвоювати історичні норми сучасної української мови;
  • правильно читати і розуміти зміст давніх писемних пам’яток;
  • пояснювати використання архаїзмів у текстах сучасних творів на історичну тематику.

 

 

Рекомендована література

 1. Базова
  1. Безпалько О.П., Бойчук М.К., Жовтобрюх М.А., Самійленко С.П., Тараненко І.И. Історична граматика української мови. — К., 1962.
  2. Жовтобрюх М.А., Волох О.Т., Самійленко С.П., Слинько 1.1. Історична граматика української мови. — К., 1980.
  3. Історія української мови. Фонетика. — К., 1979.
  4. Історія української мови. Морфологія. — К., 1978.
  5. Історія української мови. Синтаксис. — К., 1983.
  6. Історія української мови. Лексика І фразеологія. — К., 1983.
  7. Коломієць Л.І., Майборода АВ. Історична граматика української мови. Збірник вправ. —К., 1988.

   

   

   

                                                             Допоміжна література

  До теми “Походження української мови”

  1. Булаховський Л.А. Питання походження української мови. — К., 1956.
  2. Ковалів П. Вступ до історії східнослов’янських мов. — Нью-Йорк, 1970.
  3. Ковалів П. Основи формування української мови в порівнянні з іншими слов’янськими мовами // Записки НТШ. — Париж; Сідней; Торонто, 1959.—Т. 168.
  4. Москаленко А.А. Питання походження української мови в мовознавчій та історичній літературі. — Одеса, 1958.
  5. Історія української мови. Хрестоматія / Упорядники Єрмоленко С.Я., Мокіснко А.К. — К., 1996.
  6. Півторак Г. Українці. Звідки ми і наша мова. — К., 1993.
  7. Смаль-Стоцький С. Питання про східнослов’янську прамову Записки НТШ. — Львів, 1937. — Т. 155.
  8. Филин Ф.П. Происхождение русского, украинского и белорусского язьїков. — Л., 1972.
  9. Акад. Шахматов О., акад. Кримський Аг. Нариси з історії української мови та хрестоматія з памятників письменської староукраїнщини. — К., 1924.

  До теми “Проблема періодизації історії української мови”

  І. Горбач О. Засади періодизації української літературної мови й етапи її розвитку /У Другий Міжнародний конгрес україністів. — Львів, 1993. — С.7-12.

  1. Зспєуєіоу V. А піхіогісаі рпопо1о£у оі іпе икгаіпіап Іап^иа^е. — НеісіеІЬег£, 1979.
  2. Жовтобрюх М.А. Зауваження до періодизації української літературної мови // УМШ. — 1952. — №2. — С. 20-24.
  3. Карпенко Ю.О. Українська гіпотеза // Мовознавство. – 1993. – № 5. -С. 3-8.
  4. Німчук В.В. Періодизація як напрямок дослідження генези та історії української мови // Мовознавство, 1997. — № 6.— С. 3-14; 1998. — №1.— С. 3-12.

  До теми “Виникнення письма у східних слов’ян”

  1. Истрин В.А. Возникновение и развитие письма. — М., 1965.
  2. Півторак Г.П. Виникнення писемності у східних слов’ян за сучасними науковими даними //Мовознавство. — 1984. — №6. — С. 9-21.
  3. Півторак Г.П. Рання писемність східних слов’ян у контексті слов’янських культур другої половини 1 тисячоліття н.с. // Слов’янське мовознавство. Доповіді на X Міжнародному з’їзді славістів. -— К., 1988.
  4. Ковалів П. Вступ до історії східнослов’янських мов. — Нью-Йорк, 1970. —С. 51-60.

  До розділу “Фонетика”

  1. Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов’янських мов. — К., 1966.
  2. Ковалик 1.1. Історія системи голосних фонем у староруській і українській мовах // Питання українського мовознавства. — Львів, 1956. —Кн. І.
  3. Німчук В.В. Про графіку та правопис як елементи етнічної культу-ри. Історія “ґ” //Мовознавство. — 1990. — № 6.; 1991. — № 1,2.
  4. Німчук В.В. Історія дзвінких африкат І засобів їх позначення в українській мові // Мовознавство. — 1992. — № 2.
  5. Пещак М.М. Ствердіння шиплячих приголосних в українській мові // УМШ, 1958. —№3.
  6. Флаєр Майкл. Четверта палаталізація задньоязикових приголосних в українській мові: північноукраїнські говори //Мовознавство. — 1992. — № І. — С. 3-11.

  До розділу “Морфологія”

  1. Бевзенко С.П. Історична морфологія української мови. — Ужгород, 1960.
  2. Керницький І.М. Система словозміни в українській мові. —К., 1967.
  3. Самійленко С.П. Нариси з історичної морфології української мови. — К., 1964 — Ч.І.; 1970. — Ч.П.
  4. Грищенко А.П. Прикметник в українській мові. —К., 1961.
  5. Булаховський Л.А. З історичних коменгарів до української мови. Форми ступенів порівняння прикметників та прислівників // Мовознавство. — 1949. — Т.УПІ. — С. 51-56.
  6. Самійленко С.П. З історичних коментарів до української мови. Займенник // УМШ. — 1955. — № 6. — С. 16-30.
  7. Івченко М.П. Числівники української мови. — К., 1955.
  8. Супрун А.Е. Славянские числительньїе. — Минск, 1969.

  До теми “Словотвір”

  1. Гумецька Л.Л. Нарис словотворчої системи української актової мови XIV-XV ст. — К., 1958.
  2. Русанівський В.М. Структура українського дієслова. — К., 1971.

  До розділу “Синтаксис”

  1. Безпалько О.П. Нариси з історичного синтаксису української мови. — К., 1960.
  2. Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови. — К., 1973.
  3. Слинько І.І. Історичний синтаксис української мови за пам’ятками XIV-XVШ ст. (часові звороти). —К., 1968.
  4. Слинько І.І. Дослідження з історичного синтаксису української мови за пам’ятками ХІУ-ХУШст. (просторові звороти). — К., 1968.
  5. Слинько І.І. Дослідження з історичного синтаксису української мови за пам’ятками ХІУ-ХУШ ст. (історія предикативних, присвійних, об’єктних, просторових і часових зворотів). — К., 1970.
  6. Мельничук О.С. Розвиток структури слов’янського речення.—К., 1966.
  7. Єдлінська У.Я. Питання історичного синтаксису української мови (на матеріалі листів Богдана Хмельницького). — К„ 1961.

   

  До розділу “Лексика і фразеологія”

  1. Німчук В.В. Давньоруська спадщина у лексиці української мови. — К., 1992.
  2. Бурячок А.А. Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. — К., 1961.
  3. Винник В.О. Назви одиниць виміру і ваги в українській мові. — К., 1966.
  4. Полюга Л.М. Українська абстрактна лексика ХІУ-ХУІ ст. — К., 1991.
  5. Худаш М.Л. Лексика українських ділових документів кінця XVI-початку XVII ст. (на матеріалах Львівського Ставропігійського братства). —К., 1961.
  6. Деже Ласло. Украинская лексика сер. XVI века: Няговские поучения (словарь и анализ). — Дебрецен, 1985.
  7. Ковалів П.К. Лексичний фонд літературної мови Київського періоду X-XIV ст. — Т.І. – Основний фонд. — Нью-Йорк, 1962: Т.П. Запозичення. — Нью-Йорк, 1964.

   

 

 

 

Матеріали

Зоряна Купчинська, Володимир Пілецький. Історична граматика української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних факультетів. – Львів, 2014. – 295 с.