Культура хорватської мови: актуальні проблеми

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ХОРОЗ НаталіяФЛс-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛс-51мдоцент КРАВЕЦЬ Ольга

Опис курсу

Головні положення курсу

 1. Норми літературної мови. Сучасні підходи до літературної норми.
 2. Пуризм і мовна культура.
 3. Сучасні хорватські граматики, довідники і словники.
 4. Функціональні стилі хорватської літературної мови.
 5. Особливості наукового стилю.
 6. Особливості офіційно-ділового стилю.
 7. Розмовний стиль. Мовна культура.
 8. Стиль художньої літератури та публіцистики.
 9. Фразеологія і культура мови.
 10. Хорватська мова в 90-рр. ХХ ст.
 11. Вивчення хорватської мови в Україні.

Рекомендована література

 1. Barić E., Hudeček L., Koharević M. i dr. Hrvatski jezični savjetnik. – Zagreb: Pergamena, 1999. – 1660 s.
 2. Barić E., Lončarić, MalićD. i dr. Gramatika hrvatskoga književnoga jezika. – Zagreb: Školska knjiga, 1990. – 461 s.
 3. Brozović D. Standardni jezik. – Zagreb: Matica hrvatska, 1970. –– 179 s.
 4. Brozović D. Stanje i zadaci jezikoslovne kroatistike // Školske novine. – 1995. – Br. 31. – S.28–39.
 5. Brozovic D. Etničnost i jezik: uvodno razmatranje // Etničnost nacija identitet. – Zagreb, 1998. – S.171–180.
 6. Brozović D. O strukturalnim і genetskim kriterijima u klasifikaciji hrvatskosrpskih dijalekata // Зборник за филологију и лингвистику. – 1964. – Br.3. – S.68–88.
 7. Brozović D. O funkcioniranju jezika u jugoslavenskoj federaciji (Sociolingvistočka situacija u jednoj višenacionalnoj evropskoj zajednici) // Književni jezik. – 1985. – Br.14/2. – S.65–85.
 8. Brozović D. Gramatičke značajke hrvatskoga jezika // Jezik. – 1997. – Br.4. – S.127–135.
 9. Brozović D. Aktuelna kolebanja hrvatske jezične norme // Jezik. – 1998. – Br.5. – S.161–176.
 10. Brozović D. Hrvatski jezik i njegovo mjesto unutar juћnoslavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povijesne mijene kao jezika hravatske knjiћevnosti // Hrvatska knjiћevnost u evropskom kontekstu. – Zagreb: JAZU, 1978. – S.9–83.
 11. Brozović D. O početku hrvatskog jezičnog standarta // Kritika. – 1970. – Br.10. – S.21–42.
 12. Brozović D., Ivić P. Jezik srpskohrvatski/ hrvatskosrpski, hrvatski ili srpski. – Zagreb: Enciklopedija Jugoslavije, 1988. – 119 s.
 13. Brozović D. Deset teza o hrvatskome jeziku // Hrvatski jezik u političkom vrtlogu. – Zagreb: Mladost, 1990. – S.271–283
 14. Brozović D. O nazivu jezika Srba, Hrvata, Muslimana i Crnogoraca // Sveske Instituta za proučavanje nacionalnih odnosa 5–6. – Sarajevo: Dom štampe, 1984. – S.351–356.
 15. Brozović D. Povijesna podloga i jezičnopolitičke okolnosti // Hrvatski jezik. – Opole: Instytut Filologii polskej, 1998. – S.3–34.
 16. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. Монографія. – Львів, 2002. – 344 с.
 17. Васильева Л. Языковая ситуация на территории бывшей Югославии  // Slovenski knjiћni jezik – aktualna vpraљanja in zgodovinske iskuљenje. Simpozij Obdobja. Ljubljana, 5–7.12.2001 р. – С.88–89.
 1. Васильєва Л. Особливості сербської і хорватської мов на лексичному рівні // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2002. №6. С.11–15.
 2. Васильєва Л. До питання про співвідношення мови-системи та мови-стандарту (на матеріалі штокавських мов) // Мовознавство. – 2002. №2–3. С. 46–55.
 3. Васильєва Л., Пешорда Д. Kroatistika u Ukrajini // Treći hrvatski slavistički kongres. Zadar, 2002. S.70–73.
 4. Kačić M. Hrvatski i srpski. – Zagreb: Zavod za lingvistiku FF, 1995. – 159 s.
 5. Katičić R. Načela standardnosti hrvatskoga jezika // Jezik. – 1993. – Br.5. – S.170–180.
 6. Katitčić R. O hrvatskom književnom jeziku // Jezik. – 1987. – Br.2. – S.33–38.
 7. Katičić R. Novi jezikoslovni ogledi. – Zagreb: Školska knjiga, 1986. – 338 s.
 8. Samardžija M. Puristička načela i kriteriji // Hrvatski jezik. D.4.– Zagreb: Školska knjiga, 1998. – S.58–66.
 9. Samardžija M. Slavenski jezici // Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – S.643.
 10. Samardžija M., Selak A. Leksikon hrvatskoga jezika i književnosti. Zagreb: Pergamena, 2001. – 770 s.
 11. Anić V. Rječnik hrvatskoga jezika. – Zagreb: Novi Liber , 1994. –1263 s.
 12. Rječnik hrvatskoga jezika. Ur. Jure Šonje – Zagreb: Školska knjiga, 2000. – 1450 s.