Методологія мовознавчих студій (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
95Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
932доцент ПІЛЕЦЬКИЙ ВолодимирФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛу-51мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛу-52мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир
ФЛу-53мдоцент ПІЛЕЦЬКИЙ Володимир

Опис курсу

Завдання  спецкурсу – ознайомити студентів з філософськими засадами мовознавчої методології та виробити в них  уміння і  навички користуватись конкретнонауковими методами  у власних  мовознавчих дослідженнях. Курс базується на розумінні методології як сукупності  вихідних принципів, якими керується вчений-мовознавець на різних етапах дослідження, починаючи із визначення мети і до формулювання одержаних унаслідок дослідження результатів.

 

Результати навчання:

знати:

 • філософські засади аналізу мовних явищ;
 • співвідношення загальнофілософської і мовознавчої методології;
 • загальнонаукові методи і прийоми і їх заломлення крізь призму мовознавчих студій;
 • методологічні пошуки українських мовознавців;
 • основні методи і прийоми досліджень у працях українських лінгвістів;
 • способи і засоби впровадження новітніх технологій у сучасні студії з українського мовознавства.

вміти:

 • застосовувати різноманітні методи в дослідженнях з українського мовознавства;
 • обирати методи і прийоми лінгвістичного аналізу залежно від предмета і об’єкта дослідження, а також від поставлених завдань;
 • аналізувати новітні технології в мовознавчих дослідженнях, особливо в галузі українського мовознавства;
 • усвідомлювати взаємозв’язок результатів лінгвістичного аналізу із обраною методологією дослідження;
 • проводити лінгвістичні спостереження та експерименти.

 

Тематика спецкурсу

 

Загальне поняття про методологію. Філософські засади мовознавчої методології. Взаємозв’язок загальних і конкретних методів у мовознавстві. Поняття про конкретно наукові мовознавчі методи. Методологічні засади українського мовознавства початку ХХІ століття. Сучасні методологічні пошуки.

Описовий метод. Прийоми зовнішньої і внутрішньої інтерпретації. Порівняльно-історичний метод, його виникнення, основні етапи розвитку та сучасне використання. Використання зіставного методу. Структурний метод та його основні різновиди: дистрибутивний аналіз, метод безпосередніх складників,  трансформаційний аналіз, компонентний аналіз.

Соціолінгвістичний і психолінгвістичний методи. Психолінгвістичний експеримент. Математичні методи в мовознавстві. Кількісні характеристики мовних одиниць у текстах різних стилів і жанрів. Частотні словники української мови.

 

 

Рекомендована література

Єрмоленко С.Я. Лінгвістичні теорії, конкретні методи дослідження. – Мовознавство. – 1981.– № 4.; Кочерган М.П. Загальне мовознавство. – К.: 2008; Перебийніс В.С. Статистичні методи для лінгвістів. – К., 2002. Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду. – К.,2005; Українська мова. Енциклопедія. – К., 2007.