Методика викладання фахових дисциплін у середній школі (освіта)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛо-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
9

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916

Опис курсу

Мета: ознайомити студентів з особливостями вивчення української мови у середній школі; з історією української мови як предмета в середній школі; репрезентувати вагомі здобутки вчених у царині лінгвістики; представити традиційні та інноваційні підходи у вивченні української мови.

 Завдання: виробити у студентів уміння креативно підбирати матеріал для уроків української мови; критично аналізувати тексти для письмових і усних видів робіт з української мови; навчити поєднувати традиційні й інноваційні методи у навчанні української мови.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

знати:

завдання курсу «Українська мова в середній школі»;

загальнодидактичні принципи навчання української мови у середній школі;

форми навчання української мови у середній школі;

історію формування дисципліни «Українська мова»;

основні відомості про постатей, що стимулювали розвиток української мови в школі.

 

вміти:

підготувати та в майбутньому провести урок української мови;

підібрати креативний матеріал для заняття, а також
вербальні засоби для гармонійного спілкування в межах навчальної діяльності та формування мовної компетентності учня;

застосовувати елементи мовної гри;

застосовувати інноваційні та традиційні методи на уроках.

Рекомендована література

Рекомендована література

 

Базова

 

Біляєв О.М. Лінгводидактика рідної мови. – К., 2005.

Мацько Л. Українська мова в освітньому просторі.– К.: Видавництво НПУ ім. Драгоманова, 2009.

Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах /За ред. М.Пентилюк. –К., 2009.

Пентилюк М. І, Окуневич Т. Г. Сучаний урок української мови. –Харків: Основа, 2007.

Пентилюк М. І., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі.– 2006. –№1. – С. 15-20.

Пентилюк М.І., Окуневич Т.Г. Методика навчання української мови в таблицях і схемах. – К., 2010.

Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови (Теоретичний аспект) : навч. посібник для студ. філол. фак-тів вузів / К.М.Плиско; Ред. А.Х.Балабуха. – Харків : Основа, 1995.

Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання.  – К., 2007.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: А.С.К., 2005.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури. –Суми, 2005.

 

Допоміжна

Бакум З. Навчання української мови в старшій школі: реалії та перспективи // Рідна школа. – 2010. – № 7-8. – С. 57-60.

Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ, 2006. – 384  с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997.

Державний стандарт базової і повної освіти // Дивослово. – 2004. – №3. – С. 76-81.

Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі-словесника // Дивослово. – 2005. – № 11.

Словник-довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. ; за ред. М. І. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2015.

 

Інформаційні ресурси

http://www.osvita.org.ua – освітній портал

http://ostriv.in.ua/ – всеукраїнській освітній портал

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму