Методика викладання польської мови як іноземної

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік
105Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828НІКОЛАЙЧУК ХристинаФЛк-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Мета:

ознайомлення студентів з теоретичними основами методики викладання польської мови як іноземної (методи роботи, набуття конкретних умінь, навчання (популяризація) культури, а також набуття практичних навичок: укладання навчальних програм відповідно до цільових груп (з огляду на вік учнів та мовний рівень), планування розкладу занять на визначений період (рік, семестр), планування уроків, написання конспекту лекції, використання в процесі навчання різних методів (відповідно до потреб групи), оцінка успішності учнів, розробка тестів, підготовка навчально-методичних посібників. Студенти вивчать принципи навчання дітей іноземної мови, можливості навчання за допомогою мультимедійних засобів (фільм та Інтернет). Декілька занять присвячено викладанню (презентації, популяризація) польської культури, також обговорення так званої культурної програми в викладанні іноземних мов.

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • дати студентам знання про історію викладання польської мови як іноземної;
 • ознайомити студентів з основними методами викладання іноземних мов;
 • сформувати в студентів розуміння різних дидактичних ситуацій, пов’язаних із навчанням польської мови в Україні;
 • навчити студентів розуміти наступні поняття: програма навчання, методи навчання (граматично-перекладний, аудіолінгвістичний, комунікативний, перекладний та культурологічний), навички викладання, навчання культури, оцінка ефективності, планування уроків, конспект уроків;
 • пояснити студентам різний характер дидактичних ситуацій в процесі навчання польської мови в Україні;
 • систематизувати знання з набуття конкретних умінь;
 • звернути увагу на найскладніші аспекти викладання польської мови як іноземної в Україні;
 • ознайомити студентів з тенденціями розвитку та перспективою навчання польської мови в Україні;
 • звернути увагу на можливості використання мультимедійних засобів та культурну програму в процесі навчання польської мови в Україні;
 • показати типові проблеми в навчанні дітей.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • ідеї сучасного викладання іноземних мов;
 • різні методи викладання іноземних мов;
 • основні поняття і термінологію, яка стосується викладання іноземних мов;
 • різні аспекти дидактичних ситуацій у вивченні польської мови в Україні;
 • специфіку навчання польської мови в Україні;
 • принципи навчання (презентації) культури в межах курсу вивчення іноземної мови;
 • специфіку навчання дітей та молоді;
 • доступні в Україні підручники для викладання польської мови;
 • мультимедійні засоби для викладання польської мови як іноземної.

 

вміти:

 • запланувати урок, скласти конспект уроку;
 • аналізувати підручник з точки зору методики викладання, змісту, відповідності для конкретної групи;
 • впровадити до уроку з мови елементи культури;
 • використати на уроці мультимедійні засоби;
 • визначити мовний рівень учня;
 • здійснити оцінку успішності учня;
 • створити приємну та дружню атмосферу на уроці.

Рекомендована література

Основна література:

 1. Achtelik A., Niesporek-Szamburska B. Bawimy się w polski 1. Katowice, 2010.
 2. Brzeziński J. Nauczanie języków obcych dzieci. Warszawa 1987.
 3. Europejski system opisu kształcenia językowego: uczenie się, nauczanie, ocenianie, CODN. Warszawa, 2003.
 4. Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego. Red. R. Cudak, J. Tambor. Katowice, 2001.
 5. Janowska I. Planowanie lekcji języka obcego. Podręcznik i poradnik dla nauczycieli języków obcych. Kraków, 2010.
 6. Komorowska H. Metodyka nauczania języków obcych. Warszawa, 2002.
 7. Komorowska H. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Kontrola. Ocena. Testowanie. Warszawa, 2002.
 8. Kowalewski J. Kultura polska jako obca? Kraków, 2011.
 9. Państwowe Egzaminy Certyfikatowe z Języka Polskiego jako Obcego. Standardy wymagań egzaminacyjnych. Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Warszawa, 2003.
 10. Portfolia językowe, wydania polskie CODN. Warszawa, 2005.
 11. Seretny A., Lipińska E. ABC… metodyki nauczania języka polskiego jako obcego. Kraków, 2005.
 12. Skuteczna nauka języka obcego. Struktura i przebieg zajęć językowych. Red. H. Komorowska. Warszawa, 2009.
 13. Z zagadnień dydaktyki języka polskiego jako obcego. Red. E. Lipińska, A. Seretny. Kraków, 2006.

Додаткова література:

 1. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. Nr 1-14, Łódź.
 2. Czarnecka U. Nauczanie mówienia w języku polskim jako rozwijanie kompetencji komunikacyjnej (Program dydaktyczny). Kraków, 1990.
 3. Dąbrowska A., Dobesz U., Pasieka M. Co warto wiedzieć. Poradnik metodyczny dla nauczycieli języka polskiego jako obcego na Wschodzie. Warszawa, 2010.
 4. Dydaktyka języków obcych a kompetencja kulturowa i komunikacja interkulturowa. Red. M. Mackiewicz. Poznań, 2005.
 5. Jelonkiewicz M. Film jako tekst kultury w komunikacji interkulturowej. Wykorzystanie filmów podczas zajęć o kulturze polskiej dla cudzoziemców. [W:] Teksty kultury. Oblicza komunikacji XXI wieku. T.2. Red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan. Lublin, 2006.
 6. Krawczuk A., Kowalewski J. Poradnik metodyczny dla nauczycieli uczących języka polskiego na Ukrainie (w druku).
 7. Kształcenie sprawności komunikacyjnej Polaków ze Wschodu. Red. J. Mazur. Lublin, 1995.
 8. Mazur J. Specyfika nauczania języka polskiego na Wschodzie. [W:] Edukacja językowa Polaków. Red. W. Miodunka. Kraków, 1998.
 9. Miodunka W. Programy video do nauczania języka polskiego jako obcego. [W:] Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Opracowane przez Komisję Ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej pod redakcją Władysława Miodunki. Kraków, 1993.
 10. Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI miedzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej. Red. P. Garncarek. Warszawa, 2005.
 11. Nauczanie języka polskiego jako obcego. Materiały z konferencji Grupy „Bristol”. Red. W. Miodunka. Kraków, 1997.
 12. Nauczanie języka polskiego jako ojczystego, etnicznego i obcego. Red. I. Nowakowska-Kempna. Wrocław, 1992.
 13. Opisywanie, rozwijanie i testowanie znajomości języka polskiego jako obcego. Red. A. Seretny, W. Martyniuk, E. Lipińska. Kraków, 2004.
 14. Pawłowska R. Metodyka ćwiczeń w czytaniu. Gdańsk, 2002.
 15. Polonistyka w świecie. Nauczanie języka i kultury polskiej studentów zaawansowanych. Red. J. Mazur. Lublin, 2000.
 16. Poradnik metodyczny dla nauczycieli polonijnych. Red. K. Krakowiak, J. Mańdziuk. Lublin, 1980.
 17. Seretny A. Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. [W:] „Poradnik Językowy”. 2005. Nr 2.
 18. Stawna M. Podejście komunikacyjne do nauczania języków obcych. Od teorii do praktyki. Warszawa, 1991.
 19. Sztuka czy rzemiosło? Nauczyć Polski i polskiego. A. Achtelik, J. Tambor. Katowice, 2009.
 20. Szulc A. Słownik dydaktyki języków obcych. Warszawa, 1997.
 21. Tradycja i nowoczesność w nauczaniu cudzoziemców języka polskiego. Red. H. Rybicka-Nowacka, B. Rocławski. Gdańsk, 1990.
 22. Uczmy się polskiego. Podręczniki do filmu edukacyjnego. Warszawa, 1993.
 23. Vademecum lektora języka polskiego. Red. B. Bartnicka, L. Kacprzak, E. Rohozińska. Warszawa, 1992.
 24. W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku. red. W.T. Miodunka, A. Seretny. Kraków, 2008.
 25. Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z międzynarodowej konferencji stowarzyszenia „Bristol”. Red. A. Dąbrowska. Wrocław, 2004.
 26. Зінчук С.О. Польська мова. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів 2 – 11, 5 – 11 класи. Дрогобич, 2010.
 27. Кравчук А. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову).Київ, 2012.
 28. Мацькович М.Р., Біла С.Я., Островська Д. Д., Петрушка Л.А., Синкевич Н. Т., Тимошенко О.П., Кудрич О.С., Хлопек А.Б. Програми з польської мови та культури для позашкільних навчальних закладів. Дрогобич, 2010.