Методика викладання української мови (україністи, 2 потік)

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720доцент СКОЛОЗДРА-ШЕПІТКО ОлесяФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
720ФЛу-45ЛЕВЧУК Оксана, ЛЕВЧУК Оксана
ФЛу-46БУРАК Романія
ФЛу-47БОРІЙЧУК Лідія

Опис курсу

 

Мета: ознайомити студентів: із змістом і структурою курсу української мови у середній школі; зі шкільною програмою з української мови; з чинними підручниками 5–11 класів; дидактичними основами навчання мови; методами і прийомами навчання української мови; уроком як основною формою організації навчально–виховного процесу та його типами; методикою вивчення основних питань шкільного курсу мови (фонетики, лексики, будови слова і словотвору, морфології, синтаксису, культури мовлення); з позакласною роботою з української мови у середній школі.

Завдання: формувати у студентів навиків реалізувати дидактичні принципи навчання української мови у середній школі; виробляти вміння вибору необхідного методу проведення конкретного уроку; вміння реалізувати відповідні прийоми навчання; використовувати необхідний тип уроку залежно від теми уроку, рівня знань учнів, тощо; навчати учнів розуміти особливості викладання того чи іншого розділу мовознавчої науки.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: дидактичні принципи навчання української мови у середній школі; методи і прийоми навчання української мови; типи уроків; види роботи з розвитку зв’язного мовлення; особливості вивчення різних мовних дисциплін; методику проведення позакласної роботи; норми оцінювання усних відповідей та письмових робіт учнів.

 

вміти: підготувати конспект уроку; провести урок будь-якого типу; провести написання диктантів, переказів та творів; оцінити усні та письмові роботи з української мови; проводити позакласну роботу з української мови у середній школі.

 

 

 1. Програма з методики викладання української мови у середній школі

 

Змістовий модуль 1. Загальні питання методики. Методи і прийоми навчання.

 

Тема 1. Загальні питання методики викладання української мови.

Тема 2. Дидактичні основи навчання мови.

Тема 3. Методи і прийоми навчання української мови.

Тема 4. Освітні технології.

 

Змістовий модуль 2. Урок як основна форма навчання.

 

Тема 1. Урок як основна форма організації навчально–виховного процесу.

Тема 2. Проблема топології уроків з української мови

Тема 3. Макро– і мікроструктура уроку.

Тема 4. Методика проведення уроків з української мови залежно від змісту теми, мети, етапів навчання.

Тема 5. Типи уроків.

 

Змістовий модуль 3. Методи навчання основних розділів шкільного курсу української мови.

 

Тема 1. Методика вивчення фонетики та орфографії.

Тема 2. Методика вивчення лексики та фразеології.

Тема 3. Методика вивчення будови слова та словотвору.

Тема 4. Методика вивчення морфології та орфографії.

Тема 5. Методика вивчення синтаксису та пунктуації.

 

Змістовий модуль 4. Позакласна робота з української мови у школі.

 

Тема 1. Позакласна робота з української мови.

Тема 2. Гурткова робота з мови.

Тема 3. Кабінет з української мови в середній школі.

Рекомендована література

Базова

 

 1. Беляєв О. М. Сучасний урок української мови . – К., 1981.
 2. Беляєв О. М., Мельничайко В. Я., Пентилюк М. І. та ін. Методика викладання української мови в школі: Посіб. для вчителів. – К., 1987.
 3. Васьков Ю.В. Сучасні освітні інноваційні концепції // Педагогічні теорії, технології, досвід. – Харків, 2000.
 4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 5. Кочан І. М., Захлюпана Н. М. Словник–довідник з методики викладання української мови. – Львів, 2005. – 306 с.
 6. Кочан І., Захлюпана Н. Українські лінгводидакти крізь призму часу. Львів, 2009.
 7. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання / Дивослово. – № 10. –
 8. Лукич С. П. Бесіда на уроках мови. – К., 1990.
 9. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах: Підручник для студентів–філологів / За ред. М. Пентилюк. – К.: Ленвіт, 2000.
 10. Олійник І. С., Білоусенко П. І., Каневсъка Н. Г., Явір В. В. Методика викладання української мови: практичні та лабораторні заняття. – К.,
 11. Олійник І. С., Іваненко В. К., Рожило Л. П., Скорик О. С. Методика викладання української мови в школі. – К., 1989.
 12. Онищук В. О. Типи, структура і методика уроку в школі, – К., 1976.
 13. Передерій Г. Р. Позакласна робота з української мови. – К., 1980.
 14. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава, 1995.

 

Допоміжна

 

До розділу “Загальні питання методики. методи і прийоми навчання”

 

 1. Алексюк А. М. Загальні методи навчання в школі. – К., 1981.
 2. Алексюк А. М. Методи навчання і методи уміння. – К., 1980.
 3. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики. – К., 2004.
 4. Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997.
 5. Горяний В. Д. Програмовані вправи і завдання // УМЛШ. – 1981. – № 6.
 6. Девцера М. В. Укрупнені структури (блоки) у процесі вивчення мови //УМЛШ. – 1989. – № 6.
 7. Державна національна програма “Освіта: Україна XXI століття”. – К., 1994.
 8. Донченко Т. К. Основні види комунікативних умінь та умови їх формування // Організація навчальної діяльності на уроках україн­ської мови. – К., 1997.
 9. Єрмоленко С. Я., Мацько Л. І. Навчально–виховна концепція вивчення української (державної) мови//Дивослово. – 1994. – №7.
 10. Кравець М.В. Інтерактивна робота на уроках словесності // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2003. – № 4(4).
 11. Мамот Л., Хмара Т. Передовий педагогічний досвід: теорія і мето­дика. –К., 1990.
 12. Методика викладання української мови в середній школі / За ред. С. Х. Чавдарова і В. І. Масальського. – К., 1962.
 13. Пентилюк М, Нікіиіна А., Горошкіна О. Концепція когнітивної методики навчання української мови // Дивослово. – 2004. – № 8.
 14. Питання проблемного навчання. – К., 1978.
 15. Русанівський В. М., Пилинський М. М., Єрмоленко С. Я. Українська мова. – К., 1992.
 16. Стелъмахович М. Г. Актуальні проблеми комп’ютеризації у методиці викладання мови // УМЛШ. – 1987. – № 11.
 17. Український педагогічний словник / За ред. С. Гончаренка. – К., 1997.

 

 

До розділу “Урок як основна форма навчання”

 

 1. Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти // УСЕ для школи: українська література. Передплата 2001.
 2. Андрушенко В. Я. Методика переказу в середній школі. – К., 1958.
 3. Бургін М. С., Стеценко Г. В. Інформатика у навчанні мови: комп’ютерні навчаючі програми // УМЛШ. – 1988. – № 6.
 4. Гамалш А. Г. Спостереження і аналіз уроку з української мови // Укр. мова в школі. – 1955. – № 5.
 5. Горбачук В. Т. Види диктантів і методика їх проведення. – К., 1989.
 6. Девдера М. Узагальнення та повторення вивченого матеріалу та “диктантний алгоритм” // УМЛШ. – 2004. – № 5.
 7. Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання / Дивослово. – № 10. – 2004.
 8. Нікітіна Т. Нема нічого неможливого (Урок–пошук, 6 клас) // Українська мова і література в школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 3. – 2004.
 9. Олляк Н. В. Естетичне виховання учнів на уроках мови // УМЛШ. – 1964. – № 1.
 10. Онищук В. О. Типи, структура і методика уроку в школі, – К., 1976.
 11. Пентидюк М. І. Твір за картиною // УМЛШ. – 1979. – № 7.
 12. Пометун О.І. Сучасний урок: Інтерактивні технології навчання. – К., 2003.
 13. Практикум з методики навчання української мови в загальноосвітніх закладах: посібник для студентів педагогічних університетів та інститутів. – К., 2003.
 14. Рожило Л. П., Садівська В. М. Уроки розвитку зв’язного мовлення // УМЛШ. – 1987. – № 12.
 15. Романюк Є. Хто науку поважає, буде з добрим урожаєм (Урок–конкурс знавців словотвору з елементами програмування, 5 клас) // Українська мова і література в школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 2. – 2004.
 16. Скуратівський Л. В. Пізнавальні завдання з української мови. – К., 1989.
 17. Стелъмахович М. Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4–8 класах. – К., 1976.

 

До розділу “Методи навчання основних розділів

шкільного курсу української мови”

 

 1. Андреник Т. Іменник всьому голова (Урок захисту знань, 7 клас) // Українська мова і література в школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 2. – 2004.
 2. Гавриленко Л. Все про речення (Урок панорама, 9 клас) // Українська мова і літера­тура в школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 3. –
 3. Деленко М. Кольорова пісня слова / дидактичні матеріали). – Львів,
 4. Денисовець Г. П. Програмні завдання на уроках мови // УМЛШ. –1970.– № 9.
 5. Кочан І., Захлюпана Н. Українські лінгводидакти крізь призму часу. – Львів, 2009.
 6. Лещенко Г. Система ситуативних завдань до уроків розвитку зв’язного мовлення (5–ий клас) // УМЛШ. – 2004. – № 5.
 7. Лукич С. П. Бесіда на уроках мови. – К., 1990.
 8. Мельничайко В. Я. Творчі роботи на уроках української мови. – К.,
 9. Омельчук С. Вивчення безсполучникового складного речення за модульною техно­логією // Дивослово. – 2003. – № 11.
 10. Омельчук С. Формування мовленнєво–комунікативних умінь на синтаксичній основі // Дивослово. – 2004. – № 8.
 11. Пентилюк М. І. Робота зі стилістики у 8–9 класах. – К., 1989.
 12. Пентилюк М. І. Наукові засади комунікативної спрямованості у навчанні рідної мови // УМЛШ. – 1999. – № 3.
 13. Рожило Л. П., Шпортенко О. М. Метод спостереження на уроках мови // УМЛШ.
  – 1973. – № 2.
 14. Словник термінології з педагогічної майстерності. – Полтава, 1995.
 15. Талан Г. Т. Робота над значенням слів // УМЛШ. – 1970. – № 7.
 16. Ужченко В. Д. Вивчення фразеології в середній школі. – К., 1970.
 17. Фасоля А. Азбука особистісно зорієнтованого навчання // Українська мова і літера­тура в школі, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – № 4. – 2004.

 

До розділу “Позакласна робота з української мови в школі”

 

 

 1. Гамалій А. Г. Тематичний вечір з мови // УМЛШ. – 1972. – № 4.
 2. Гуцало Є. Ментальність орди. – К., 2007.
 3. Дзюба І. Які іновації потрібні науці та нації // Урок української. 2000. – № 2.
 4. Дмитровський О. М. Кабінет української мови в школі // Укр. мова в школі. – 1956.
  – № 3.
 5. Онкович Г. Українознавство і лінгводидактика. – К.: Логос, 1997.
 6. Педагогічна практика / За ред. А. Д. Бондаренка. – К., 1972.
 7. Передерій Г. Р. Позакласна робота з української мови. – К., 1980.
 8. Передерій Г. Р. Тиждень мови // УМЛШ. – 1975. – № 7.
 9. Потапенко О. І. Гурткова робота з української мови в 4-8 класах. – К., 1989.

 

 

Матеріали

Практичне заняття№1

Практичне заняття№2

Практичне заняття № 3-4

Практичне заняття 5 -6

 

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму