Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Тип: Нормативний

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КОСТІВ ОксанаФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м,

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛу-52мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛл-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛт-51мдоцент КОСТІВ Оксана
ФЛф-51мдоцент КОСТІВ Оксана

Опис курсу

Метою курсу є з’ясування основних проблем методики навчання фахових дисциплін у підготовці студентів на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр,  забезпечення магістрантів теоретико-методичною базою у  навчанні мовознавчих дисциплін, підготовка магістрантів до асистентської практики, що сприяє закріпленню теоретичних знань і формуванню їхньої фахової компетентності.

Завдання: виробити у студентів уміння планувати заняття з філологічних дисциплін, укладати конспекти лекцій з філологічних дисциплін у вищій школі; готувати матеріали для проведення практичних занять з філологічних дисциплін; навчити студентів складати білети та завдання для контрольних робіт і колоквіумів.

 

У результаті вивчення курсу студент повинен

 

знати: завдання курсу “Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі”; загальнодидактичні принципи та основні компетентності викладання філологічних дисциплін у вищій школі; форми і методи викладання філологічних дисциплін у вищій школі.

 

вміти: застосувати традиційні та інноваційні принципи та методи у процесі викладання філологічних дисциплін у вищій школі, аналізувати компетентності у процесі викладання фахових дисциплін, підготувати лекцію і провести її; підготувати практичне заняття і провести його.

 

 

Рекомендована література

Базова

 

 

 1. Мистецтво бути викладачем: практичний посібник  за ред.. О. Сидоренка.– К., 2003.
 2. Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошуки. – Житомир: Полісся, 2004. – 212с.
 3. Копусь О. А. Теоретичні засади формування фахової лінгводидактичної компетентності майбутніх магістрів-філологів у вищому навчальному закладі : [монографія] /                   О. А. Копусь. – Одеса : Видавництво ТОВ Лерадрук, 2012. – 429 с.
 4. Коротєєва-Камінська В. Викладання української мови та українознавства у вищих навчальних закладах (історичний аспект).– К.: Професіонал, 2006. – С. 304с.
 5. Костриця Н. Пошуки нових форм проведення занять з української мови у вищій школі на нефілологічних факультетах // УМЛШ. – 2004. № 3. – С. 53-54.
 6. Любашенко О.В. Лінгводидактичні стратегії проектування процесу викладання української мови у вищій школі: Монографія. – Ніжин: Аспект- Поліграф, 2007.
 7. Мацько Л. Українська мова у вищій школі України.// Дивослово. 1994, №11.
 8. Методика викладання української мови у вищих навчальних та середніх освітніх закладах: Кредитно-модульний курс / За заг. редакцією О.І. Потапенка. – К.: Міленіум, 2006.
 9. Пoтaпeнкo O.I., Кoжухoвськa Л.П., Тoвкaйлo Т.I., Чубaнь Т.В. Лiнгвoдидaктикa (курс лeкцiй): Нaвчaльний пoсiбник для студeнтiв фiлoлoгiчних спeцiaльнoстeй вищих нaвчaльних зaклaдiв. – К.: Мiлeнiум, 2005. – 402 с.
 10. Семеног О.М., Дейниченко Н.П.Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах: навчальний посібник / О.М.Семеног, Н.П.Дейниченко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 219 с. (9,2 друк.арк.)
 11. Штифурак В. Ідеї гуманізму в національній системі виховання. Рідна школа, №11, 1999.

Допоміжна

 

 1. Алексюк A. M. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання / А. М. Алексюк. – К., 1993.
 2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України / А. М. Алексюк. – К. : Либідь, 1998. – 560 с. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих навчальних закладах освіти / Я. Я. Болюбаш. – К. : ВВП «Компас», 1997. – 64 c.
 3. Бондар А., Ранська Л. Лабораторні і практичні роботи у вищій школі. – К., 1977.
 1. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник. – Вид 2-ге, без змін. – К.: КНЕУ,2006. – 384 с.
 1. Галушко Т. Лекції у вищій школі. – К., 1971.
 1. Дика Н. Курс сучасної літературної мови: тести і завдання // Диво слово. – 2003. – № 9. – С. 59-65.
 1. Закон України «Про вищу освіту» // Урядовий кур’єр. – 2002. – № 16. – C. 3-15.
 1. Златів М. Л. Формування комунікативних умінь і навичок у студентів філологічних факультетів // УМЛШ – 2004. № 4. – С. 57-59.
 1. Козлова Г. Проблеми підручника вищої школи. Освіта України. 2002.
 2. Кузнецова Г. Інтерактивний методичний колоквіум як засіб формування вчителі-словесника // Дивослово. № 11, 2005.
 1. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч. Посібник. – К.: Академія, 2007.- 360 с.
 2. Методика викладання української мови у вищих навчальних закладах та середніх освітніх закладах. Кредитно-модульний курс: Навч.-метод. Посібник / За ред. О.І. Потапенка. – К.6 Міленіум, 2006. – 332 с.
 1. Огнев’юк В. та ін. Принцип модульності в історії освіти. – К., 1995.
 1. Остапенко Н. Місце моделювання викладання в педагогічному проектуванні ( на матеріалі лвнгвометодики вищої школи ) // УМЛШ. – 2004. – № 2. – С. 41-46.
 1. Остапенко Н. Формування національно-мовної особистості та розвиток зв’язного мовлення як проблема в лінгводидактиці вищої школи // УМЛШ. – 2002. – № 3. С. 35-38.
 2. Падалка О. С. Педагогічні технології / О. С. Падалка, A. M. Нісімчук, І. О. Смолюк, О. Г. Шпак. – К.: Вид-во „Українська енциклопедія” ім. М. П. Бажана, Наук. ред., головн. ред. колегії Книги Пам’яті України, 1995. – 253 с.
 3. Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів: Монографія. – Черкаси, 2006. – 328 с.
 4. Симоненко Т. Ефективні форми та засоби контролю в роботі над формуванням професійно. 51-54.
 5. Симоненко Т. Реалізація у ВНЗ основних принципів викладання мови // УМЛШ, № 8, 2002.
 6. Словник_довідник з української лінгводидактики : навч. посіб. / кол. авт. За ред. М. Пентилюк. – К. : Ленвіт, 2003. – 149 с.
 7. Ярчук Н. В.   Актуальні проблеми викладання СУЛМ у вищих навчальних педагогічних закладах // Вісник Житомирського педагогічного університету. – №  14. Житомир, 2004. С. 129-132.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму