Сучасна польська мова (Лексикологія)

Тип: Нормативний

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
75Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
730ЛОЗИНСЬКА ОксанаФЛк-41

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
730ФЛа-11

Опис курсу

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з теоретичними проблемами т.зв. внутрішньої та зовнішньої лексикології, формування у них навичок аналізу лексичних одиниць і їх уживання в текстах різних стилів та жанрів.

Для досягнення мети навчальної дисципліни „Польська мова (Лексикологія)” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

 • висвітлити основні проблеми лексикології (аспекти значення слова, основні концепції значення лексичної одиниці, типи значень слів, традиційні та нові типи словникових дефініцій лексем, типи полісемії, концепції омонімії та типи омонімів, концепції синонімії та антонімії типи антонімів і синонімів, поділ лексики польської мови з точки зору активного і пасивного стану, типи запозичень, типи архаїзмів та неологізмів, диференціацію лексики з точки зору її приналежності до територіальних та соціальних варіантів польської мови);
 • подати відомості про лінгвістичні школи, методику дослідження та найважливіші досягнення мовознавчої полоністики у сфері лексикології.

знати:

методи аналізу значення; аспекти значення слова (денотативний, сигніфікативний, конотативний); основні концепції значення слова; діахронічні типи значеннєвих змін; традиційні та нові типи словникових дефініцій лексем; типи полісемії; концепції омонімії та типи омонімів; природу семантичних зв’язків синонімії та антонімії; поділ лексики польської мови з точки зору активного і пасивного стану; типи архаїзмів та неологізмів, типи запозичень у польській мові; принципи поділу лексики за соціальним і територіальним критерієм.

вміти:

розрізняти синтагматичні та парадигматичні зв’язки слів; аналізувати лексику семантичних полів  польської та української мов; дефініювати значення лексем (за традиційними та новими типами дефініцій); розрізняти одно- та багатозначні слова, багатозначні слова та омоніми; добирати до запропонованих слів синоніми та антоніми; розрізняти архаїзми, застарілі слова, неологізми; визначати їхні типи; аналізувати запозичення в складі польської мови з огляду на різні критерії; аналізувати лексику польських діалектів і соціолектів; користуватися різними видами словників, придатних до вивчення лексичного складу польської мови; уміти правильно вживати синонімічні засоби польської мови, лексику різних стилів і мовних варіантів.

Рекомендована література

Основна література

 1. browska A. Język polski. Wrocław, 1998.
 2. Doroszewski W. Studia i szkice językoznawcze. Warszawa, 1962.
 3. Encyklopedia języka  Red. S. Urbańczyk  i M. Kucała. Wrocław, 1999.
 4. Encyklopedia językoznawstwa ogólnego. Red. K. Połański. Wrocław, 1993.
 5. Encyklopedia wiedzy o języku polskim. Red. S. Urbańczyk. Warszawa, 1957.
 6. Handke K., Rzetelska-Feleszko E. Przewodnik po językoznawstwie poskim. Wrocław, 1977.
 7. Jakobson R., Halle M. Podstawy języka. Wrocław еtc., 1964.
 8. Język i my. Podręcznik do języka polskiego dla szkół średnich. T I (S. Dubisz, M. Nagajowa, J. Puzynina). Warszawa, 1998; T. II (D. Buttler). Warszawa, 1999; III (B. Bartnicka). Warszawa, 1998; T. IV (D. Buttler, H. Satkiewicz) Warszawa, 1998.
 9. Język Red. S. Gajda. Opole, 2001.
 10. Język polski: Encyklopedia w tabelach. Red. W. Mizerski. Warszawa, 2000.
 11. Klemensiewicz Z. Historia języka polskiego. Warszawa, 1985.
 12. Klemensiewicz Z. Ze studiów nad językiem i stylem. Warszawa, 1969.
 13. Krawczuk A. Leksykologia i kultura języka polskiego. T.1-2. T.1: Leksyklogia, frazeologia, leksykografia. Kijów, 2011.
 14. Lubaś W. Społeczne uwarunkowania współczesnej polszczyzny. Kraków, 1979.
 15. Mańczak W. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Wrocław etc., 1970.
 16. Milewski T. Językoznawstwo ogólne. Warszawa, 1983.
 17. Milewski T. Językoznawstwo.  Warszawa, 1969.
 18. Milewski T. Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego. Warszawa, 1969.
 19. Nauka o języku dla polonistów: Wybór zagadnień. Red. S. Dubisz. Warszawa, 1999.
 20. Papierkowski S. K. Język polski na przestrzeni tysiąclecia // Papierkowski S. K. Z badań nad językiem i litereturą. Lublin, 1972.
 21. Podlawska D., Płóciennik I. Leksykon nauki o języku. Bielsko-Biała, 2002.
 22. Rospond S. Gramatyka historyczna języka polskiego. Warszawa, 1971.
 23. Szczupryczyńska M. Wstęp do językoznawstwa. Toruń, 1989.
 24. Współczesna Red. H. Kurkowska. Warszawa, 1981.
 25. Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001.
 26. Z problemów współczesnej  Red. H. Wróbel. Katowice, 1985.

 

Лексикологія

Додаткова література

 1. Anusiewicz J., Skawiński J. Słownik polszczyzny potocznej. Wrocław, 2000.
 2. Apresjan J. Semantyka leksykalna. Synonimiczne środki języka. Wrocław-Warszawa,
 3. Bańko M. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Warszawa, 2001.
 4. Bańkowska E. (i inni). Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów. Warszawa, 2000.
 5. Bartnicka B. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalne. Warszawa, 1974.
 6. Bartnicka B., Buttler D. Język polski dla cudzoziemców. Ćwiczenia leksykalno-stylistyczne. Warszawa, 1970.
 7. Bąba S., Dziamska G., Liberek J. Podręczny słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa, 1997.
 8. Bąba S., Liberek J. Słownik frazeologiczny współczesnej polszczyzny. Warszawa,
 9. Bąk Mowa polska na Śląsku. Wrocław, 1974.
 10. Brückner A. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957.
 11. Budziszewska W. Żargon ochweśnicki. Łódź, 1957.
 12. Buttler D. Polski dowcip językowy. Warszawa, 1968.
 13. Buttler D. Słownik  polskich form  Wrocław etc., 1984.
 14. Buttler D. Mały słownik homonimów polskich dla cudzoziemców. Warszawa, 1984.
 15. Buttler D. Rozwój semantyczny wyrazów  Warszawa, 1978.
 16. Buttler D. Słownik polskich  homonimów  całkowitych. Warszawa, 1988.
 17. Cegieła A. Polski słownik terminologii i gwary teatralnej. T.1. Warszawa, 1992.
 18. Cienkowski W. Sekrety imion własnych. Warszawa, 1965.
 19. Cienkowski W. Teoria etymologii ludowej. Warszawa, 1972.
 20. Dąbrowska A. Eufemizmy współczesnego języka polskiego. Wrocław, 1998.
 21. Dąbrowska A. Słownik eufemizmów polskich, czyli W rzeczy mocno, w sposobie łagodnie. Warszawa, 1998.
 22. Doroszewski W. Z zagadnień leksykografii polskiej. Warszawa, 1954.
 23. Dziurda M., Choroba P. Słownik  gwary  młodzіeżowej, tylko dla dorosłych. Bydgoszcz, 2003.
 24. Felber H., Budin G. Teoria i praktyka terminologii. Warszawa, 1994.
 25. Gajda S. Podstawy badań stylistycznych nad językiem naukowym. Warszawa-Wrocław, 1982.
 26. Gajda S. Wprowadzenie do teorii terminu. Opole, 1990.
 27. Grochowski M. Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów. Warszawa, 1996.
 28. Grochowski W. Zarys leksykologii i leksykografii. Toruń, 1982.
 29. Grzenia J.  Słownik nazw własnych. Warszawa, 1998.
 30. Holly K., Żółtak A. Słownik wyrazów zapomnianych, czyli Słownictwo naszych lektur. Warszawa,
 31. Hoppe S. Słownik  języka  łowieckiego. Warszawa, 1966.
 32. Iglikowska T., Kurkowska H.  Mały słownik  Z. I. Czas, przestrzeń, ilość, liczba, stopień. Warszawa, 1966.
 33. Kamińska-Szamaj I. Różnice leksykalne między stylami funkcjonalnymi polszczyzny pisanej: analiza statystyczna na materiale słownika frekwencyjnego. Wrocław, 1990.
 34. Kania S., Tokarski J. Zarys  leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa, 1984.
 35. Kasperczak M. (i inni). Nowy słownik grwary uczniowskiej. Red. H. Zgółkowa. Wrocław, 2004.
 36. Kobylińska J., Dyduchowa A. Słowniki w nauczaniu języka polskiego. Warszawa, 1973.
 37. Kopaliński W. Słownik eponimów, czyli wyrazów odimiennych. Warszawa,
 38. Kurkowska H., Skorupka S. Stylistyka polska. Warszawa, 1959.
 39. Kuziak M., Rzepczyński S. Jak pisać? Bielsko-Biała, 2004.
 40. Markowski A. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. Warszawa,
 41. Masłowski J. Polskie słownictwo lekarskie. Wrocław etc., 1977.
 42. Miodunka W. Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa, 1989.
 43. Nazwy własne a wyrazy pospolite w języku i tekście.  H. Szegot.  Opole,  1986.
 44. Nitsch  Wybór  polskich  tekstów  gwarowych. Warszawa, 1960.
 45. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. Red. J. Krzyżanowski. T. I-III. Warszawa, 1969-1972.
 46. Opisać słowa. Red. A. Markowski. Warszawa,
 47. Pawelec R. Wieża Babel. Słownik wyrazów obcych. Warszawa, 1999.
 48. Piotrowski T. Zrozumieć leksykografię. Warszawa, 2001.
 49. Polański E., Iwanowicz M. Słownictwo i frazeologia w szkole. Łódź, 1999.
 50. Rejakowa B. Związki frazeologiczne o identycznej lub podobnej  budowie  morfologicznej w języku słowackim i polskim. Wrocław etc., 1986.
 51. Rybicka H. Losy wyrazów obcych w języku polskim. Warszawa, 1976.
 52. Skorupka S. Słownik frazeologiczny języka polskiego. T. I, II. Warszawa, 1967-1968.
 53. Sławski F. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1952-1956.
 54. Słownictwo współczesnej polszczyzny w okresie przemian. Red. J. Mazur. Lublin, 2000.
 55. Słownik   Oprac. W. Janowska. Wrocław, 1975.
 56. Słownik  wyrazów bliskoznacznych. Red. S. Skorupka. Warszawa, 1971.
 57. Słownik synonimów polskich. Red. Z. Kurzowa. Warszawa, 1998.
 58. Słownik wyrazów obcych. Red. E. Warszawa, 2002.
 59. Smółkowa T. Nominacja językowa (na materiale nazw rzeczownikowych). Wrocław, 1989.
 60. Smółkowa T., Tekiel D. Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki i przysłówki. Wrocław etc, 1977.
 61. Studia z polskiej leksykografii współczesnej. Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego. T. II.  R Z. Saloni Warszawa, 1987.
 62. Tokarski J. Słowictwo (teoria wyrazu). Warszawa, 1971.
 63. Tokarski R. Struktura pola znaczeniowego (studium językoznawcze).  Warszawa, 1984.
 64. Urbańczyk S. Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. Wrocław-Warszawa-   Kraków, 1967.
 65. Urbańczyk S. Zarys dialektologii polskiej. Warszawa, 1981.
 66. Walczak B. Słownik  Wileński  na  tle dziejów  polskiej  Poznań, 1991.
 67. Wierzchowski J. Semantyka językoznawcza. Warszawa, 1980.
 68. Wolański A. Słownik terminów muzyki rozrywkowej. Warszawa, 2000.
 69. Wybór literatury do słownictwa, frazeologii i stylistyki. Cz.1. Kraków, 1971.
 70. Wybór tekstów do nauki o języku polskim. Red. W. Gruszczyński, G. Majkowska, H. Satkiewicz. Warszawa, 1988.
 71. Zgółkowa H. Słownictwo współczesnej polszczyzny mówionej. Lista frekwencyjna i  Poznań, 1983.
 72. Żmigrodzki P. Wprowadzenie do  leksykografii polskiej. Katowice, 2003.
 73. Дорошевский В. Элементы лексикологии и семиотики. Москва, 1973.
 74. Кравчук А. Тестові  завдання  з  лексикології  сучасної  польської  мови. Львів, 2001.