Новаторство лірики Івана Франка

Тип: На вибір студента

Кафедра: української літератури імені академіка михайла возняка

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
53Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
532КОРНІЙЧУК Валерій

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

новаторство лірики
Мета:
Достовірне, системне і послідовне вивчення поетичної спадщини Івана Франка, засвоєння його ліричної творчості, усвідомлення її ідейно-тематичного багатства, поетики як видатного явища в українській та світовій поезії.

 

Завдання: Ознайомити студентів із велегранною поетичною творчою спадщиною Івана Франка. Показати значний евристичний потенціал Франкової лірики (рух від романтичних «молодечих скоків» до концентрованого модерного письма). Розкрити основні художньо-естетичні параметри лірики Івана Франка. Сформувати стійкі уявлення про жанрову структуру, розмаїтий образний світ, засоби ритмомелодики Франкової лірики. Засвідчити поетичне новаторство Івана Франка в контексті української та світової поезії.

 

знати:

 • періодизацію поетичної творчості Івана Франка;
 • ідейно-тематичні та художньо-естетичні особливості поетичних збірок «Баляди і роскази», «З вершин і низин»(1887, 1893), «Зів’яле листя», «Мій Ізмарагд», «Із днів журби», «Semper tiro», «Давнє й нове», «Вірші на громадські теми», «Із літ моєї молодості», поезій поза збірками);
 • жанри Франкової лірики; основні принципи оновлення і трансформації ліричних жанрів;
 • своєрідність художнього світу лірики Івана Франка;
 • романтичну, реалістичну, модерністську парадигми Франкової поезії;
 • героїчний, трагічний, драматичний, сатиричний, елегійний модуси лірики Івана Франка;
 • особливості ритмомелодики Франкової лірики (фоніка, метрика, строфіка, римування тощо);
 • тропіку й поетичний синтаксис лірики Івана Франка;
 • роль і значення лірики Івана Франка в українській поезії, її місце в історії світової літератури.

 

вміти:

 • використовувати знання фактів Франкової біографії при комплексному осягненні феномену генія, дослідженні генези його поетичної творчості;
 • розрізняти основні етапи еволюції естетичної й художньої свідомості митця;
 • аналізувати композиційні особливості основних поетичних збірок Івана Франка;
 • застосовувати досягнення сучасної теоретичної науки при дослідженні поетикальної системи Івана Франка;
 • апробувати Франкові методологічні знахідки у власних наукових пошуках;
 • визначати жанрово-стильові особливості лірики Івана Франка;
 • формувати цілісне бачення ролі та місця Івана Франка в історії української літератури, світової гуманітаристики.

 

 

Рекомендована література:

 • Франко І. Зібрання творів: У 50-ти томах. – К.: Наукова думка, 1976-1986.
 • Франко І. Додаткові томи до Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – Т. 52. – К., 2008.
 • Біла А. Образ автора в ліриці Івана Франка: Монографія. – Донецьк, 2002.
 • Білецький О. Поезія Івана Франка // Білецький О. Зібр. праць: У 5 т. – К., 1965–1966. – Т.2. – С.462–501.
 • Бойко О. Поезія боротьби. – К., 1958.
 • Бунчук Б. Віршування Івана Франка: Монографія. – Чернівці, 2000.
 • Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці : у 3 т., 4 кн. Т. 2: Франкознавчі праці. – Львів, 2005.
 • Волинський П. Поетична майстерність Івана Франка // Вітчизна. – 1956. – №8. – С.129–146.
 • Гундорова Т. Франко не Каменяр. Франко і Каменяр. – К., 2006.
 • Денисюк І., Корнійчук В. Невідомі матеріали до історії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя” // Зап. НТШ. Праці філол. секції. – Львів, 1990. – Т.221. – С.265–282.
 • Денисюк І., Корнійчук В. Подвійне коло таємниць. Нові матеріали до історії “Зів’ялого листя” // Дзвін. – 1990. – №8. – С.126–133.
 • Іван Франко. “Зів’яле листя”: тексти, матеріали, дослідження. – Львів, 2007.
 • Зеров М. Франко-поет // Зеров М. Твори: У 2 т. – К., 1990. – Т. 2. – С.457–491.
 • Каспрук А. Жанри лірики І.Франка // Радянське літературознавство. – 1979. – №7. – С.62–72.
 • Кирилюк Є. Вічний революціонер: Життя і творчість Івана Франка. – К., 1966.
 • Кисельов Й. Іван Франко. Поетична творчість // Кисельов Й. Література гарту й боротьби: Дослідження. – К., 1972. – С.294–402.
 • Клим’юк Ю. Лірика Івана Франка як система жанрів. – Чернівці, 2006.
 • Кобилецький Ю. Творчість Івана Франка. – К., 1956.
 • Колесник П. Син народу. Життя і творчість Івана Франка. – К., 1957.
 • Корнійчук В. Ліричний універсум Івана Франка: Горизонти поетики. – Львів, 2004.
 • Корнійчук В. “Мов органи в величному храмі…” Контексти й інтертексти Івана Франка. – Львів, 2007.
 • Крушельницький А. Іван Франко (поезія). – Коломия, 1909.
 • Луців Л. Іван Франко – борець за національну і соціяльну справедливість. – Нью-Йорк – Джерсі Ситі, 1967.
 • Мельник Я. Іван Франко й biblia apocrypha. – Львів, 2006.
 • Мельник Я. І остатня часть дороги… Іван Франко: 1908–1916. – Дрогобич, 2006.
 • Міфопоетичні образи в художньому світі Івана Франка (Ейдологічні нариси). – Львів, 2007.
 • Музичка А. Шляхи поетичної творчости Івана Франка. – [Х.], 1927.
 • Ніньовський В. Поетичні форми Івана Франка. – Львів, 2000.
 • Пастух Т. Поетичне мислення Івана Франка (за збіркою “Semper tiro”). – Львів, 2003.
 • Салига Т. Франко – Каменяр. – Ужгород, 2007.
 • Сеник Л. Студії ліричної драми Івана Франка “Зів’яле листя”. – Львів, 2007.
 • Стереометрія тексту. Студії над поетичними творами Івана Франка. – Львів, 2010.
 • Тихолоз Б. Філософська лірика Івана Франка. – Львів, 2009.
 • Тихолоз Б. Ерос versus Танатос: Філософський код «Зів’ялого листя». – Львів, 2004.
 • Ткачук М. Лірика Івана Франка. – Тернопіль–К., 2006.
 • Филипович П. Шляхи Франкової поезії // Филипович П. Літературно-критичні статті. – К., 1991. – С.61–94.
 • Чопик Р. Ecce Homo: Добра звістка від Івана Франка. – Львів, 2002.
 • Шаховський С. Майстерність Івана Франка. – К., 1956.
 • Щурат В. Поезия зівялого листя в виду суспільних завдач штуки (Прочитавши ліричну драму І.Франка “Зівяле листє”) // Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. – Дрогобич, 2001. – Вип. 1 – С.189–203.
 • Щурат С. Рання творчість Івана Франка. – К., 1956.
 • Ярема Я. До проблеми ідейного змісту “ліричної драми” Ів. Франка “Зів’яле листя” // Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1948. – Зб. 1. – С.91–123.