Польська фразеологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
73Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
720НІКОЛАЙЧУК ХристинаФЛк-41

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Опис курсу

Курс „Фразеологія сучасної польської мови” передбачає вивчення основних понять цієї науки: поняття фразеології та фразеологізму, його ознаки, відмінності від слова і вільного словосполучення; класифікацій фразеологізмів за різними критеріями; походження фразеологізмів; фразеологічної норми та інновації.

Результати навчання:

  • знати:

обов’язкові та периферійні ознаки фразеологічної одиниці; можливості широкого та вузького розуміння фразеології як науки; історію розвитку фразеології в Польщі, напрями фразеологічних досліджень; відмінності між фразеологізмом, словом і вільним словосполученням; класифікації фразеологізмів на основі різних критеріїв; відмінності між функціональною і системною фразеологією; вчення про три аспекти значення фразеологізмів – сигніфікативний, денотативний, конотативний; польські фразеологічні словники; особливості представлення значень фразеологізмів у польських фразеологічних словниках та словниках інших типів; поняття фразеологічної норми, нормативний фразеологізмів, фразеологічних помилок; поняття фразеологічної варіантності і фразеологічних варіантів; типи фразеологічних інновацій; функції фразеологічних інновацій; місце та роль фразеології у викладанні польської мови як іноземної; роль електронних корпусів текстів у дослідженнях у галузі сучасної польської фразеології.

  • вміти:

ідентифікувати фразеологізми в тексті; вживати фразеологізми у різних стилях мовлення; ідентифікувати в текстах фразеологічні інновації; визначати функції фразеологічних інновацій у текстах різних типів; відрізняти функціонально виправдані інновації від фразеологічних помилок; користуватися словниками різних типів, що вміщують фразеологізми; відшуковувати й аналізувати фразеологізми в електронних корпусах текстів польської мови; аналізувати різні типи словникових дефініцій фразеологізмів, порівнювати особливості семантизації значень тих самих фразеологізмів у різних словниках; відчитувати інформацію денотативного і конотативного характеру з контекстних дефініцій фразеологізмів; самостійно створювати дефініції фразеологізмів; визначати ознаки фразеологізмів; визначати типи фразеологізмів, залежно від семантичних, структурних і функціональних критеріїв поділу; застосовувати знання з фразеології в лінгводидактичній практиці.

Рекомендована література

Основна:

1. Bąba S. Frazeologia polska. Studia i szkice. Poznań, 2009.

2. Bąba S. Innowacje frazeologiczne współczesnej polszczyzny. Poznań, 1989.

3. Frazeologia. [W:] Język polski. Kompendium. Red. M. Derwojedowa, H. Karaś i D. Kopcińska. Warszawa,

2005. S. 507-513.

4. Kania S. Frazeologia. [W:] S. Kania, J. Tokarski. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa, 1984. S.

208-220.

5. Krawczuk A. Podstawowe zagadnienia frazeologii. Pojęcie frazeologizmu. Klasyfikacje frazeologizmów. [W:]

A. Krawczuk. Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 1-2. Kijów, 2011. T. 1: Leksykologia, frazeologia,

leksykografia. S. 248-272.

6. Krawczuk A. Wybrane zagadnienia poprawności frazeologicznej. Innowacje frazeologiczne w języku

polskim. Tendencje rozwoju polskiej frazeologii. [W:] A. Krawczuk. Leksykologia i kultura języka polskiego.

T. 1-2. Kijów, 2011. T. 2: Kultura języka. S. 388-421.

7. Lewicki A. M., Pajdzińska A. Frazeologia. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S.

315-333.

8. Kurkowska H., Skorupka S. Frazeologia. [W:] H. Kurkowska, S. Skorupka. Stylistyka polska. Zarys. Warszawa,

1959. S. 151-182.

9. Nowakowska A. Podstawowe pojęcia frazeologii; Status jednostek frazeologicznych w obrębie konstrukcji

wielowyrazowych. [W:] A. Nowakowska. Świat roślin w polskiej frazeologii. Wrocław, 2005. S. 19-45.

10. Żmigrodzki P. Pojęcie związku frazeologicznego wobec ustaleń teoretycznych współczesnego

językoznawstwa; Słowniki frazeologiczne. [W:] P. Żmigrodzki. Wprowadzenie do leksykografii polskiej.

Katowice, 2003. S. 100-103; S. 187-192.

Додаткова:

1. Bańko M. Granice frazeologii. [W:] M. Bańko. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Warszawa,

2001. S. 149-153.

2. Bąba S. Struktura normy frazeologicznej. [W:] Z problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej. T. 3. Red. M.

Basaj i D. Rytel. Wrocław etc., 1985. S. 87-105.

3. Bąba S., Liberek J. Ze studiów nad frazeologią współczesnego języka polskiego. Poznań, 2011.

4. Buttler D. Zasób frazeologiczny języka. [W:] D. Buttler. Język i my 2. Podręcznik do języka polskiego dla

szkół średnich. Warszawa, 1999. S. 177-197.

5. Dziamska-Lenart G. Z zagadnień defrazeologizacji stałych związków wyrazowych. [W:] Z zagadnień

frazeologii, stylistyki i kultury języka. Red. S. Bąba i P. Fliciński. Poznań, 2006. S. 33-43.

6. Buttler D. Frazeologia polska. Ćwiczenia dla cudzoziemców. Warszawa, 1975.

7. Buttler D. Neologizmy frazeologiczne. [W:] D. Buttler. Polski dowcip językowy. Warszawa, 2001. S. 215-

222.

8. Buttler D. Norma, uzus i kodyfikacja w dziedzinie stałych związków wyrazowych. [W:] Z problemów

frazeologii polskiej i słowiańskiej. T. 3. Red. M. Basaj i D. Rytel. Wrocław etc., 1985. S. 73-86.

9. Buttler D., Satkiewicz H. O typach błędów frazeologicznych. [W:] „Poradnik Językowy”. 1960. Z. 1. S. 12-29;

Z. 2. S. 49-67.

10. Chlebda W. Frazeologia polska minionego wieku. [W:] Polszczyzna XX wieku: Ewolucja i perspektywy

rozwoju. Red. S. Dubisz i S. Gajda. Warszawa, 2001. S. 155-165.

11. Chlebda W. Frazeologia. [W:] Najnowsze dzieje języków słowiańskich. Język polski. Red. S. Gajda. Opole,

2001. S. 178-206.

12. Chlebda W. Skrzydlate słowa w rodzinie pojęć frazeologicznych. [W:] W. Chlebda. Szkice o skrzydlatych

słowach. Interpretacje lingwistyczne. Opole, 2005. S. 45-155.

13. Dziamska-Lenart G. O tematycznych słownikach frazeologicznych języka polskiego. [W:] Kształtowanie się

wzorów i wzorców językowych. Red. A. Piotrowicz, K. Skibski i M. Szczyszek. Poznań, 2009. S. 189-197.

14. Fliciński P. Frazeologia w Wielkim słowniku języka polskiego a zasób związków idiomatycznych

współczesnej polszczyzny. [W:] Nowe studia leksykograficzne 2. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków,

2008. S. 105-116.

15. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza. XIII (XXXIII). Poznań, 2006. S. 31-49.

16. Grochowski M. Zagadnienia frazeologii. [W:] M. Grochowski. Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia

synchroniczne. Toruń, 1982. S. 23-28.

17. Kajetanowicz H. Ćwiczenia frazeologiczne. [W:] H. Kajetanowicz. Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i

frazeologiczne. Gdańsk, 1998. S. 67-90.

18. Kurkiewicz J. Frazemy w Wielkim słowniku języka polskiego – zasady doboru, źródła i schemat opisu. [W:]

Nowe studia leksykograficzne 2. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2008. S. 61-72.

19. Lusińska A. Reklama a frazeologia. Teksty reklamowe jako źródło nowych frazeologizmów. Toruń, 2007.

20. Majkowska G. Klasyfikacja semantyczna zamierzonych modyfikacji związków frazeologicznych. [W:] Z

problemów frazeologii polskiej i słowiańskiej V. Red. M. Basaj i D. Rytel. Wrocław, 1988. S. 143-163.

21. Markowski A. Posługiwanie się związkami frazeologicznymi. [W:] B. Klebanowska, W. Kochański, A.

Markowski. O dobrej i złej polszczyźnie. Warszawa, 1985. S. 297-314.

22. Markowski A. Zagadnienia poprawności leksykalnej – najważniejsze kwestie. [W:] A. Markowski. Kultura

języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne. Warszawa, 2005. S. 156-274.

23. Mosiołek-Kłosińska K. Poprawność frazeologiczna. [W:] Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w

praktyce. Red. K. Mosiołek-Kłosińska. Warszawa, 2001. S. 90-95.

24. Pajdzińska A. Frazeologizmy jako tworzywo współczesnej poezji. Lublin, 1993.

25. Pajdzińska A. Wielonurtowość współczesnych badań frazeologicznych. [W:] „Poradnik Językowy”. 2004. Z.

2. S. 27-38.

26. Pięcińska A. Co raz wejdzie do głowy – już z niej nie wyleci, czyli frazeologia prosta i przyjemna. Kraków,

2006.

27. Przybylska R. Związki frazeologiczne; Przysłowia. [W:] R. Przybylska. Wstęp do nauki o języku polskim.

Podręcznik dla szkół wyższych. Kraków, 2003. S. 175-179.

28. Rybicka E. Nie taki diabeł straszny. Podręcznik frazeologii polskiej dla obcokrajowców. Kraków, 1993.

29. Węgrzynek K. Związki frazeologiczne w Wielkim słowniku języka polskiego. [W:] Nowe studia

leksykograficzne. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2007. S. 87-100.

30. Wodiczko M. Oj, ta frazeologia! [W:] Polszczyzna płata nam figle: Poradnik językowy dla każdego. Red. J.

Podracki. Warszawa, 1993. S. 223-239.

31. Zaręba L. Pojęcie związku frazeologicznego. Próba definicji i klasyfikacji. [W:] L. Zaręba. Polskie i francuskie

frazeologizmy w ujęciu leksykograficznym. Kraków, 1988. S. 17-36.