Польська мова в словниках

Тип: На вибір студента

Кафедра: польської філології

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
51Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
516НІКОЛАЙЧУК ХристинаФЛк-31

Опис курсу

Метою викладання навчальної дисципліни “Польська мова в словниках” є ознайомлення студентів з принципами традиційної і нової моделі польської лексикографії, новими тенденціями в практичній і теоретичній лексикографії, поглиблення знань про польські словники різного типу; формування у студентів умінь правильно користуватися словниками різного типу.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • Ознайомити студентів з принципами традиційної і нової моделі польської лексикографії, новими тенденціями в практичній і теоретичній лексикографії.
 • Поглибити знання про польські словники різного типу.
 • Сформувати у студентів уміння правильно користуватися словниками різного типуВ результаті вивчення даного курсу студент повинен
 • знати:
  • місце і значення лексикографії в системі наук. Основну термінологію у галузі лексикографії;
  • історію польської практичної лексикографії;
  • основні лексикографічні джерела (словники) польської мови;
  • поняття моделі польської лексикографії. Ознаки традиційної і нової моделі польської лексикографії.
  • напрями сучасних теоретичних та практичних досліджень у сфері польської лексикографії. Найновіші досягнення польської лексикографії. Польська корпусна лексикографія.
  • класифікації польських словників на підставі різних критеріїв. Типи словників польської мови;
  • особливості мікро- і макроструктури словників різного типу;
  • проблеми словникової дефініції. Типи дефініцій Вітольда Дорошевського. Нові тенденції у дефініюванні значень словникових одиниць. Концепції контекстної та когнітивної дефініцій;
  • картину світу, відображену в словниках польської мови.

  вміти:

  • кваліфіковано і грамотно послуговуватись лексикографічними джерелами польської мови;
  • аналізувати традиційну та нову моделі польської лексикографії;
  •  визначати тип словникової дефініції за В. Дорошевським;
  • працювати з корпусом текстів польської мови: пошук контекстів, аналіз значень;
  • на основі доступних матеріалів зібрати дані для створення когнітивної дефініції.

Рекомендована література

Різні види польських словників, а також:

 1. Bańko M. Inny słownik języka polskiego na tle ostatniego półwiecza. [W:] M. Bańko. Z pogranicza leksykografii i językoznawstwa. Warszawa, 2001. S. 303-315.
 2. Bańko M. Zawartość słownika. [W:] Inny słownik języka polskiego. Red. M. Bańko. T. I-II. Warszawa, 2000. T. I. S. XVI-LV.
 3. Doroszewski W. Geneza i charakter słownika. [W:] Słownik języka polskiego. Red. W. Doroszewski. T. I-XI. Warszawa, 1958-1969. T. I. S. XIII-XLIII.
 4. Grochowski M. Informacja semantyczna w słownikach popularnych i naukowych. Postulaty metodologiczne. „Poradnik Językowy”. 2004. Z. 9. S. 8-18.
 5. Grochowski M. Teoretyczne i praktyczne problemy leksykografii. [W:] Grochowski. Zarys leksykologii i leksykografii. Zagadnienia synchroniczne. Toruń, 1982. S. 108-134.
 6. Kania S. Leksykografia. [W:] S. Kania, J. Tokarski. Zarys leksykologii i leksykografii polskiej. Warszawa, 1984. S. 221-244.
 7. Krawczuk A. Podstawy polskiej leksykografii. [W:] Leksykologia i kultura języka polskiego. T. 1-2. Kijów, 2011. T. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia. –  273-301.
 8. Łaziński M. Korpus PWN. [W:] Inny słownik języka polskiego. M. Bańko. T. 1. S. LVI-LXI.
 9. Miodunka W. Leksykografia. [W:] W. Miodunka. Podstawy leksykologii i leksykografii. Warszawa, 1989. S. 214-256.
 10. Narodowy Korpus Języka Polskiego // http://nkjp.pl
 11. Piotrowski T. Słowniki języka polskiego. [W:] Współczesny język polski. Red. J. Bartmiński. Lublin, 2001. S. 601-618.
 12. Piotrowski T. Zrozumieć leksykografię. Warszawa, 2001.
 13. Żmigrodzki P. Wprowadzenie do leksykografii polskiej. Katowice, 2003.
 14. Żmigrodzki P. Słowo – słownik – rzeczywistość. Kraków, 2008.

 

 

 

Додаткова література:

 1. Bańko M. Słownik jako książka popularnonaukowa. [W:] O trudnym łatwo. Materiały sesji poświęconej popularyzacji nauki. Red. J. Miodek i M. Zaśko-Zielińska. Wrocław, 2002. S. 13-23.
 2. Bartmiński J. Definicja leksykograficzna a opis języka; Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji; Miejsce hiperonimu w definicji leksykograficznej. [W:] J. Bartmiński. Językowe podstawy obrazu świata. Lublin, 2006. S. 35-58.
 3. Bartmiński J., Tokarski R. Definicja semantyczna: czego i dla kogo? [W:] O definicjach i definiowaniu. Red. J. Bartmiński i R. Tokarski. Lublin, 1993. S. 47-61.
 4. Bielińska M. O kulturze słownikowej. „Poradnik Językowy”. 2008. Z. 1. S. 3-15.
 5. Encyklopedia języka polskiego. Red. S. Urbańczyk i M. Kucała. Wrocław etc., 1999. Hasła: Słowniczki staropolskie; Słownik Lindego; Słowniki; Słowniki etymologiczne; Słowniki frekwencyjne; Słowniki gwarowe; Słowniki historyczne języka polskiego; Słowniki języka polskiego. S.354-361.
 6. Górski R. L. Charakterystyka chronologiczna i stylistyczna korpusu dla Wielkiego słownika języka polskiego. [W:] Nowe studia leksykograficzne 2. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2008. S. 117-127.
 7. Gruszczyński W. Słowniki w warsztacie pracy dziennikarza (zarys). [W:] Polszczyzna w komunikowaniu publicznym. Red. W. Gruszczyński, J. Bralczyk i G. Majkowska. Warszawa, 1999. S. 115-151.
 8. Kurkiewicz J. Kwalifikatory w Wielkim słowniku języka polskiego. [W:] Nowe studia leksykograficzne. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2007. S. 29-45.
 9. Nagórko A. O słownikach a tergo. „Poradnik Językowy”. 1973. Z. 9. S. 553-559.
 10. Przybylska R. Leksykografia. [W:] R. Przybylska. Wstęp do nauki o języku polskim. Podręcznik dla szkół wyższych. Kraków, 2003. S. 213-230.
 11. Sicińska K. Słowniki – ich rodzaje i sposoby korzystania z nich. [W:] S. Frycie, M. Jurkowski, K. Sicińska. Kultura języka polskiego. Warszawa, 2005. S. 155-183.
 12. Skudrzyk A., Urban K. Co nieco o słownikach współczesnej polszczyzny. [W:] A. Skudrzyk, K. Urban. Znaleźć słowo trafne… Stylistyczno-komunikacyjny obraz współczesnej polszczyzny. Katowice, 2007. S. 219-224.
 13. Urbańczyk S. Słowniki, ich rodzaje i użyteczność. Wrocław etc., 1967.
 14. Walczak B. Kilka uwag o lukach i niedociągnięciach współczesnej leksykografii polskiej. [W:] „Język Polski”. 1995. Z. 1. S. 23-32.
 15. Zgółkowie H. i T. Słowa źle obecne w polskiej leksykografii. [W:] Język a Kultura. T. 20: Tom jubileuszowy. Red. A. Dąbrowska. Wrocław, 2008. S. 163-171.
 16. Żmigrodzki P. Leksykografia jako środek i przedmiot polityki językowej w XXI wieku. Perspektywy i zagrożenia. [W:] Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku. Red. S. Gajda, A. Markowski i J. Porayski-Pomsta. Warszawa, 2005. S. 140-147.
 17. Żmigrodzki P., Bańko M., Dunaj B., Przybylska R. Koncepcja Wielkiego słownika języka polskiego – przybliżenie drugie. [W:] Nowe studia leksykograficzne. Red. P. Żmigrodzki i R. Przybylska. Kraków, 2007. S. 9-21.