Мікротопоніміка як галузь ономастики (спеціалісти)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
92Немає

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
912доцент КУПЧИНСЬКА ЗорянаФЛу-53м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
912ФЛа-11

Опис курсу

Мета:

Дослідження мікротопонімії як пласту пропріальної лексики, аналіз якої дає змогу простежити за процесом номінації географічних об’єктів, зрозуміти закономірності функціонування цього класу онімів, поглибити основні теоретичні положення у сфері топоніміки.

Всебічне вивчення найменувань дрібних географічних об’єктів України актуальне та вкрай потрібне для уточнення теоретико-методологічних засад ономастики. Мікротопонімія недостатньо вивчена.

Сучасна топоніміка досліджує не окремо взяті назви географічних об’єктів, а закономірності  розвитку ойконімів, гідронімів, мікротопонімів тощо. Щоб проаналізувати тенденції їх становлення, потрібен чималий фактичний матеріал, саме мікротопонімія може бути тим ґрунтом, на якому виникнуть фундаментальні теоретичні положення. Студії мікротопонімії збагачують та розширюють дослідження не тільки онімії, але й історії мови, лексикології, діалектології, дериватології, лінгвокультурології, етнолінгвістики, краєзнавства тощо.

Мікротопоніми зазнають значних змін відповідно до особливостей середовища та розвитку суспільства, і тому виникає потреба зібрати і дослідити місцеві географічні назви кожного регіону, щоб у перспективі мати повну картотеку мікротопонімів України.

Завдання:

Одним з нагальних завдань українських  лінгвістів є якомога повніше зібрати назви мікрооб’єктів  з усіх українських територій, створити банк даних таких онімів, лексикографічно опрацювати.

Тому основним завданням курсу «Мікротопоніміка як галузь ономастики» є навчити студентів зібрати мікротопонімний матеріал, опрацювати його щодо семан­тики мотивувальної бази та специфіки структурно-словотвірної ор­га­нізації.

 

Результати навчання:

 

знати:

 • Основні дослідження мікротопонімії;
 • теорію ономастики на базі  робіт відомих лінгвістів;
 • термінний корпус мікротопоніміки;
 • зв’язки мікротопоніміки з іншими галузями ономастики;
 • класифікації мікротопонімів;
 • проблеми антропонімії та мікротопонімії;
 • взаємозв’язки ойконімії та мікротопонімії;
 • різницю між  географічною номенклатурою та мікротопонімією;
 • специфіку збору мікротопонімного матеріалу;
 • про вивчення мікротопонімії у синхронії та діахронії;
 • про онімізацію апелятивів.

 

вміти:

 • зібрати мікротопоніми;
 • класифікувати мікротопоніми;
 • застосовувати методи та способи дослідження мікротопонімів на зібраному матеріалі.

Рекомендована література

 • Адамовіч Я. Мікратапанімічныя назви / Я. Адамовіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1971. – 112 с.
 • Аркушин Г. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України / Г. Аркушин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 12–15.
 • Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Баньоі Вероніка Федорівна. – Івано-
 • Бицко Н. Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект) / Наталія Бицко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 95–98.
 • Бучко Д. Анойконіми сіл давнього Любачівського повіту / Д. Бучко // Microtoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / [redakcja M. Łesiów, M. Olejnik]. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2005. – S. 17–23.
 • Гаврилова Т. О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 330–336.
 • Громко Т. В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Тетяна Василівна Громко. – Кіровоград, 2000. – 18 с.
 • Гулик О. Радіальний тип побудови простору (на матеріалі мікротопонімії півночі Львівщини) / Оксана Гулик // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Горлівка, 12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 58–62.
 • Данилюк О. К. Географічна термінологія Волині : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Климівна Данилюк. – К., 2000. – 18 с.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські народні назви гідрорельєфу. Відгалуження річки, рукава річки, затоки / Й. О. Дзендзелівський // Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат. – Ужгород : Радянське Закарпаття, 1982. – С. 3–53.
 • Дуйчак М. Мікротопоніми українських сіл Східної Словаччини / М. Дуйчак // Наук. зб. МУК у Свиднику. – Братислава : Словацьке педагогічне т-во. – 1994. – № 19. – С. 260–372.
 • Заінчковська О В. Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Віталіївна Заінчковська. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
 • Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 15–22.
 • Ковалик І. І. Про ономатизацію, трансономатизацію і деономатизацію / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; упоряд. З. Терлак. – Львів; Івано-Франківськ, 2008. – Ч. 2. – С. 280–282.
 • Купчинська З. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв’язок / З. Купчинська // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність : матеріали засідань Мовознавчої комісії і комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996–1997 рр. – Львів, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З. О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури / З. О. Купчинська. – Львів, 2000.
 • Лісняк Н. І. Географічна термінологія в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 357–363.
 • Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Іванівна Лісняк. – Ужгород, 2004. – 20 с.
 • Лящук Б. Ф. Географічні назви українських Карпат і прилеглих територій : навч. посіб. для студ. / Б. Ф. Лящук. – К., 1993. – 202 с.
 • Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т. А. Марусенко // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). – М. : Наука, 1968. – С. 206–255.
 • Мельник Н. Ю. Структура і семантика мікротопонімів Нижньої Наддеснянщини / Н. Ю. Мельник // Питання історичної ономастики. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 140–150.
 • Михальчук О. Відображення розвитку промисловості в мікротопонімії Підгір’я / О. Михальчук // Ономастика східних слов’ян : тези доповідей наукового семінару. – К. : НАН України, 1996. – С. 52–53.
 • Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Іванівна Михальчук. – К., 1998. – 16 с.
 • Никонов В. А. Научное значение микротопонимии / В. А. Никонов // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 5–15.
 • Обручар А. Мікротопонімія Потисся як показник господарської діяльності закарпатців / Анжеліка Обручар // Studia Slovacistica. Ювілей / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008.– Вип. 8. – С. 255–261.
 • Поляруш Т. Мікротопонімія як клас онімів: обсяг, особливості функціонування та структури / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 152–162.
 • Поляруш Т. Моделі на -івк(а) в різних класах топонімів / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 73, ч. 1. – С. 370–377.
 • Пура Я. О. Походження назв територіальних мікрооб’єктів Рівненщини / Я. О. Пура. – Рівне : АН УРСР Географічне тов. УРСР, 1990. – Т. 1 (А–З). – 209 с.
 • Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина / [уклад. І. М.Желєзняк та ін.; під ред. О. П. Карпенко]. – К. : Обереги, 2004. – 448 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2 т. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.– Т. 1. – 2006. – 407 с.; Т. 2. – 2007. – 536 c. 
 • Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини / Н. В. Сокіл. – Львів : Афіша, 2008. – 205 с.
 • Суперанская А. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии / А. Суперанская // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 31–39.
 • Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
 • Черепанова Е. А. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы, 1984. – 456 с.
 • Чеховський І. Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології) : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ігор Григорович Чеховський. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 • Шульгач В. П. Гелонімія Західного Полісся / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 33–42.
 • Яніцька Н. Мікротопонімія центральних та східних районів Львівщини з компонентом під / Наталія Яніцька // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство) / [редкол. : Василь Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 298–305.
 • Яніцька Н. Формант -щин(а) у мікротопоніміконі центральних та східних районів Львівщини / Наталія Яніцька // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 277–281.
 • Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszcyzny / S. Hrabec. – Kraków : Wyd-wo PAN, 1950. – 262 s.