Мікротопоніміка: традиції і перспективи (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
113Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1116доцент СОКІЛ-КЛЕПАР НаталіяФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛл-51м, ФЛт-51м, ФЛф-51м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1116ФЛу-51мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛу-52мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛл-51мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛт-51мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія
ФЛф-51мдоцент СОКІЛ-КЛЕПАР Наталія

Опис курсу

Пропонований курс дозволить ознайомити студентів із номінованими фрагментами локального простору, допоможе засвоїти основні етапи формування і становлення української мікротопонімної системи, відтворити її безперервний історичний розвиток, з’ясувати важливу роль та доцільність мікротопонімів не тільки в лінгвістиці, історії та географії, а й туризмі, психології, мистецтві.

 

 

Результати навчання:

знати:

 • основні ознаки мікротопонімів;
 • головне теоретичне надбання в галузі мікротопоніміки;
 • класифікації мікротопонімів;
 • критерії семантичного поділу назв;
 • основи онімної деривації;
 • структурну специфіку мікротопонайменувань;

 

вміти:

 • вичленувати мікротопоніми з текстового фрагменту;
 • укласти невеликий квестіонар для запису мікротопонімів;
 • зібрати мікротопонімний матеріал шляхом опитування респондентів;
 • пояснити домікротопонімну семантику географічної одиниці;
 • проаналізувати структурно-словотвірні особливості пропріатива

Рекомендована література

 • Адамовіч Я. Мікратапанімічныя назви / Я. Адамовіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1971. –

112 с.

 • Аркушин Г. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України / Г. Аркушин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 12–15.
 • Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Баньоі Вероніка Федорівна. – Івано-
 • Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Елена Львовна Березович. – Екатеринбург, 1999. – 39 с.
 • Бицко Н. Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект) / Наталія Бицко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 95–98.
 • Бучко Д. Анойконіми сіл давнього Любачівського повіту / Д. Бучко // Microtoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / [redakcja M. Łesiów, M. Olejnik]. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2005. – S. 17–23.
 • Гаврилова Т. О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 330–336.
 • Громко Т. В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Тетяна Василівна Громко. – Кіровоград, 2000. – 18 с.
 • Гулик О. І. Відображення народних вірувань у мікротопонімії півночі Львівщини / О. І. Гулик // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12, т. 1 (126). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 183–191.
 • Гулик О. І. Образ макросвіту в мікротопонімії півночі Львівщини / О. І. Гулик // Наук. вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство / [гол. ред. Г. Л. Аркушин]. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 5. – С. 125–129.
 • Гулик О. Радіальний тип побудови простору (на матеріалі мікротопонімії півночі Львівщини) / Оксана Гулик // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Горлівка, 12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 58–62.
 • Данилюк О. К. Географічна термінологія Волині : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Климівна Данилюк. – К., 2000. – 18 с.
 • Данилюк О. Географічні терміни як твірні основи мікротопонімів / О. Данилюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 356–359 : Слов’янська філологія. – С. 272–276.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські народні назви гідрорельєфу. Відгалуження річки, рукава річки, затоки / Й. О. Дзендзелівський // Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат. – Ужгород : Радянське Закарпаття, 1982. – С. 3–53.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські назви для виру / Й. О. Дзендзелівський // Onomastica. – Kraków, 1978. – Т. ХХІІІ. – S. 133–162.
 • Дуйчак М. Мікротопоніми українських сіл Східної Словаччини / М. Дуйчак // Наук. зб. МУК у Свиднику. – Братислава : Словацьке педагогічне т-во. – 1994. – № 19. – С. 260–372.
 • Жучкевич В. А. Местные географические термины в топонимии БССР / В. А. Жучкевич // Вопросы географии. – М., 1970. – Вып. 81. – С. 138–145.
 • Заінчковська О. В. Лексико-семантичні моделі творення мікротопонімів південно-східного Поділля / О. В. Заінчковська // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 350–357.
 • Заінчковська О В. Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Віталіївна Заінчковська. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
 • Заінчковська О. В. Суфіксальний спектр мікротопонімів південно-східного Поділля / Олена Заінчковська // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 80. – С. 213–223.
 • Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 15–22.
 • Карпенко Ю. А. Топонимы и географические термины (вопросы взаимосвязи) / Ю. А. Карпенко // Вопросы географии. – Вып. 81. – М., 1970. – С. 36–45.
 • Климкова Л. А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Людмила Алексеевна Климкова. – М., 2008. – 65 с.
 • Ковалик І. І. Про ономатизацію, трансономатизацію і деономатизацію / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; упоряд. З. Терлак. – Львів; Івано-Франківськ, 2008. – Ч. 2. – С. 280–282.
 • Кордуба М. Земля свідком минулого : географічні назви як історичне жерело / Др. Мирон Кордуба. – Львів : Друк. НТШ, 1924. – 18 с.
 • Кордуба М. Що кажуть нам назви осель? /М. Кордуба. – Львів : Наша Батьківщина, 1938. – 22 с.
 • Купчинська З. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв’язок / З. Купчинська // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність : матеріали засідань Мовознавчої комісії і комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996–1997 рр. – Львів, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З. О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури / З. О. Купчинська. – Львів, 2000.
 • Лісняк Н. І. Географічна термінологія в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 357–363.
 • Лісняк Н. Мікротопоніми Західного Поділля, пов’язані з різними промислами / Н. Лісняк // Slavica та baltica в ономастиці України / [відп. ред. І. М. Желєзняк]. – К., 1999. – С. 133–137.
 • Лісняк Н. Мікротопоніми, пов’язані з діяльністю людини / Н. Лісняк // Проблеми регіональної ономастики : тези доповідей і повідомлень наукового семінару. – К., 1994. – С. 33.
 • Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Іванівна Лісняк. – Ужгород, 2004. – 20 с.
 • Лісняк Н. І. Ойконімні основи в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Студії з ономастики та етимології. 2007 / [pед. кол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. мови. – К. : Пульсари, 2007. – С. 188–192.
 • Лящук Б. Ф. Географічні назви українських Карпат і прилеглих територій : навч. посіб. для студ. / Б. Ф. Лящук. – К., 1993. – 202 с.
 • Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т. А. Марусенко // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). – М. : Наука, 1968. – С. 206–255.
 • Мельник Н. Ю. Структура і семантика мікротопонімів Нижньої Наддеснянщини / Н. Ю. Мельник // Питання історичної ономастики. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 140–150.
 • Михальчук О. Відображення розвитку промисловості в мікротопонімії Підгір’я / О. Михальчук // Ономастика східних слов’ян : тези доповідей наукового семінару. – К. : НАН України, 1996. – С. 52–53.
 • Михальчук О. Лісогосподарська термінологія в мікротопонімії Підгір’я // Українська термінологія і сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з термінології. – К., 1997. – С. 77–79.
 • Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Іванівна Михальчук. – К., 1998. – 16 с.
 • Никонов В. А. Научное значение микротопонимии / В. А. Никонов // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 5–15.
 • Обручар А. Мікротопонімія Потисся як показник господарської діяльності закарпатців / Анжеліка Обручар // Studia Slovacistica. Ювілей / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008.– Вип. 8. – С. 255–261.
 • Подольская Н. В. Вопросы исследования микротопонимии / Н. В. Подольская // Питання ономастики : матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 208–214.
 • Поляруш Т. І. Мікротопонімія і місцевий лінґвальний контекст / Т. І. Поляруш // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 372–383.
 • Поляруш Т. Мікротопонімія як клас онімів: обсяг, особливості функціонування та структури / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 152–162.
 • Поляруш Т. Моделі на -івк(а) в різних класах топонімів / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 73, ч. 1. – С. 370–377.
 • Посацька-Черняхівська Є. М. Топонімічні ландшафтні назви / Є. М. Посацька-Черняхівська // Питання українського мовознавства. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Кн. 3. – С. 164–169.
 • Пура Я. О. Походження назв територіальних мікрооб’єктів Рівненщини / Я. О. Пура. – Рівне : АН УРСР Географічне тов. УРСР, 1990. – Т. 1 (А–З). – 209 с.
 • Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини / Я. Рудницький // Українська Вільна Академія Наук. Серія : Назвознавство. – Вінніпеґ, 1962. – Ч. 23–24. – 246 с.
 • Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина / [уклад. І. М.Желєзняк та ін.; під ред. О. П. Карпенко]. – К. : Обереги, 2004. – 448 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2 т. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.– Т. 1. – 2006. – 407 с.; Т. 2. – 2007. – 536 c. 
 • Сокіл Н .В. Мікротопоніми і ойконіми: питання взаємозв’язку / Н. В. Сокіл // Студії з ономастики та етимології. 2007 / редкол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Пульсари, 2007. – С. 267–273.
 • Сокіл Н. Мікротопоніми суфіксальної деривації (на матеріалі мікротопонімії Сколівщини) / Н. Сокіл // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології : матер. міжнар. наук.-теорет. конф. 4–5 жовтня 2006 р. / редкол. П. С. Дудик (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – С. 88–93.
 • Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини / Н. В. Сокіл. – Львів : Афіша, 2008. – 205 с.
 • Суперанская А. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии / А. Суперанская // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 31–39.
 • Толстой Н. И. Славянская географическая терминология : семасиологические этюды / Н. И. Толстой. – М. : Наука, 1969. – 262 с.
 • Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
 • Черепанова Е. А. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы, 1984. – 456 с.
 • Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы : Изд-во Сум. гос. ун-та, 1984. – 274 с.
 • Чеховський І. Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології) : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ігор Григорович Чеховський. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 • Шульгач В. П. Гелонімія Західного Полісся / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 33–42.
 • Шульгач В. П. Гелонімний ландшафт західноукраїнського Полісся / В. П. Шульгач // Ономастика України та етногенез східних слов’ян / [відп. ред. І. М. Желєзняк] ; Національна Академія Наук України, Інститут української мови. – К., 1998. – С. 106–133
 • Яніцька Н. Р. Мікротопоніми, мотивовані релігійною лексикою, як елемент мовної картини світу / Н. Р. Яніцька // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород, 2009. – Вип. 10. – С. 396–402.
 • Яніцька Н. Мікротопонімія центральних та східних районів Львівщини з компонентом під / Наталія Яніцька // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство) / [редкол. : Василь Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 298–305.
 • Яніцька Н. Формант -щин(а) у мікротопоніміконі центральних та східних районів Львівщини / Наталія Яніцька // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 277–281.
 • Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszcyzny / S. Hrabec. – Kraków : Wyd-wo PAN, 1950. – 262 s.
 • Lesiów M. Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny / М. Lesiów. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1972. – 215 s.
 • Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. І. Nazwy miejscowosci / Z. Stieber. – Łódż, 1948. – 79 s.
 • Stiber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. II. Nazwy terenowe / Z. Stieber. – Łódż, 1949. – Nr. 6. – 114 s.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму