Мікротопоніміка: традиції і перспективи (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент КУПЧИНСЬКА ЗорянаФЛу-51м, ФЛу-52м, ФЛу-53м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-51мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна
ФЛу-52мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна
ФЛу-53мдоцент КУПЧИНСЬКА Зоряна

Опис курсу

Мета:

Дослідження мікротопонімії як пласту пропріальної лексики, аналіз якої дає змогу простежити за процесом номінації географічних об’єктів, зрозуміти закономірності функціонування цього класу онімів, поглибити основні теоретичні положення у сфері топоніміки.

Всебічне вивчення найменувань дрібних географічних об’єктів України актуальне та вкрай потрібне для уточнення теоретико-методологічних засад ономастики.

Сучасна топоніміка досліджує не окремо взяті назви географічних об’єктів, а закономірності  розвитку ойконімів, гідронімів, мікротопонімів тощо. Щоб проаналізувати тенденції їх становлення, потрібен чималий фактичний матеріал, саме мікротопонімія може бути тим ґрунтом, на якому виникнуть фундаментальні теоретичні положення. Студії мікротопонімії збагачують та розширюють дослідження не тільки онімії, але й історії мови, лексикології, діалектології, дериватології, лінгвокультурології, етнолінгвістики, краєзнавства тощо.

Мікротопоніми зазнають значних змін відповідно до особливостей середовища та розвитку суспільства, і тому виникає потреба зібрати і дослідити місцеві географічні назви кожного регіону, щоб у перспективі мати повну картотеку мікротопонімів України.

Мікро­то­поніми поєднали у собі лінгвальне і етнічне, історичне  і сучасне, наукове і наївне, психологічне та онтологічне, сакральне і світське тощо. Вивчення мікротопонімії окремих регіонів України (семан­тика мотивувальної бази, визначення специфіки структурно-словотвірної ор­га­нізації, етнокультурна, соціолінгвістична, гносеологічна,  онтологічна інтерпретації у системі  антропо­цент­рич­ної парадигми) є необхідним  в сучасному українському мовознавстві.

Завдання:

       Одним з нагальних завдань українських  лінгвістів є якомога повніше зібрати назви мікрооб’єктів  з усіх українських територій, створити банк даних таких онімів, лексикографічно опрацювати.

        Тому основним завданням курсу «Мікротопоніміка: традиції і перспективи» є навчити студентів зібрати мікротопонімний матеріал, опрацювати його щодо семан­тики мотивувальної бази, визначення специфіки структурно-словотвірної ор­га­нізації, інтерпретації в етнокультурному, соціолінгвістичному, гносеологічному,  онтологічному аспектах у системі  антропо­цент­рич­ної парадигми.

 

Результати навчання:

 

знати:

 • історію дослідження мікротопонімії;
 • теорію ономастики на базі  робіт відомих лінгвістів;
 • термінний корпус мікротопоніміки;
 • зв’язки мікротопоніміки з іншими галузями ономастики;
 • про архівні джерела фіксації мікротопонімії;
 • класифікації мікротопонімів;
 • проблеми антропонімії та мікротопонімії;
 • взаємозв’язки ойконімії та мікротопонімії;
 • різницю між  географічною номенклатурою та мікротопонімією;
 • специфіку збору мікротопонімного матеріалу;
 • про вивчення мікротопонімії у синхронії та діахронії;
 • про онімізацію апелятивів і трансонімізацію.

 

вміти:

 • зібрати мікротопоніми;
 • класифікувати мікротопоніми;
 • застосовувати методи та способи дослідження мікротопонімів на зібраному матеріалі;
 • інтерпретувати мікротопонімію у системі  антропо­цент­рич­ної парадигми.

Рекомендована література

 • Адамовіч Я. Мікратапанімічныя назви / Я. Адамовіч. – Мінск : Вышэйшая школа, 1971. –

112 с.

 • Аркушин Г. Відбиття говіркових особливостей у мікротопонімії північно-західної України / Г. Аркушин // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 12–15.
 • Баньоі В. Ф. Мікротопонімія басейну річки Ужа (на матеріалі українських говірок Закарпаття) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Баньоі Вероніка Федорівна. – Івано-
 • Березович Е. Л. Русская топонимия в этнолингвистическом аспекте : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Елена Львовна Березович. – Екатеринбург, 1999. – 39 с.
 • Бицко Н. Мікрогідроніми (назви ярів) Тернопільщини (лексико-семантичний аспект) / Наталія Бицко // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 354–355 : Слов’янська філологія. – С. 95–98.
 • Бучко Д. Анойконіми сіл давнього Любачівського повіту / Д. Бучко // Microtoponimia na pograniczach językowo-kulturowych / [redakcja M. Łesiów, M. Olejnik]. – Lublin : Wydawnictwo uniwersytetu Marii Curie-Składowskiej, 2005. – S. 17–23.
 • Гаврилова Т. О. Мезоніми у сфері мікротопонімії (на матеріалі говірок Черкащини) / Т. О. Гаврилова // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 330–336.
 • Громко Т. В. Семантичні особливості народних географічних термінів Центральної України (на матеріалі Кіровоградщини) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Тетяна Василівна Громко. – Кіровоград, 2000. – 18 с.
 • Гулик О. І. Відображення народних вірувань у мікротопонімії півночі Львівщини / О. І. Гулик // Мова і культура. – 2009. – Вип. 12, т. 1 (126). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – С. 183–191.
 • Гулик О. І. Образ макросвіту в мікротопонімії півночі Львівщини / О. І. Гулик // Наук. вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філологічні науки. Мовознавство / [гол. ред. Г. Л. Аркушин]. – Луцьк : Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2009. – Вип. 5. – С. 125–129.
 • Гулик О. Радіальний тип побудови простору (на матеріалі мікротопонімії півночі Львівщини) / Оксана Гулик // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (Горлівка, 12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 58–62.
 • Данилюк О. К. Географічна термінологія Волині : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Климівна Данилюк. – К., 2000. – 18 с.
 • Данилюк О. Географічні терміни як твірні основи мікротопонімів / О. Данилюк // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2007. – Вип. 356–359 : Слов’янська філологія. – С. 272–276.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські народні назви гідрорельєфу. Відгалуження річки, рукава річки, затоки / Й. О. Дзендзелівський // Дослідження лексики і фразеології говорів Українських Карпат. – Ужгород : Радянське Закарпаття, 1982. – С. 3–53.
 • Дзендзелівський Й. О. Українські назви для виру / Й. О. Дзендзелівський // Onomastica. – Kraków, 1978. – Т. ХХІІІ. – S. 133–162.
 • Дуйчак М. Мікротопоніми українських сіл Східної Словаччини / М. Дуйчак // Наук. зб. МУК у Свиднику. – Братислава : Словацьке педагогічне т-во. – 1994. – № 19. – С. 260–372.
 • Жучкевич В. А. Местные географические термины в топонимии БССР / В. А. Жучкевич // Вопросы географии. – М., 1970. – Вып. 81. – С. 138–145.
 • Заінчковська О. В. Лексико-семантичні моделі творення мікротопонімів південно-східного Поділля / О. В. Заінчковська // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 350–357.
 • Заінчковська О В. Мікротопонімія південно-східного Поділля (на матеріалі Кіровоградської області) : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Олена Віталіївна Заінчковська. – Кіровоград, 2009. – 20 с.
 • Заінчковська О. В. Суфіксальний спектр мікротопонімів південно-східного Поділля / Олена Заінчковська // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. – Вип. 80. – С. 213–223.
 • Карпенко Ю. А. Свойства и источники микротопонимии / Ю. А. Карпенко // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 15–22.
 • Карпенко Ю. А. Топонимы и географические термины (вопросы взаимосвязи) / Ю. А. Карпенко // Вопросы географии. – Вып. 81. – М., 1970. – С. 36–45.
 • Климкова Л. А. Нижегородская микротопонимия в языковой картине мира : автореф. дис. … доктора филол. наук : спец. 10.02.01 “Русский язык” / Людмила Алексеевна Климкова. – М., 2008. – 65 с.
 • Ковалик І. І. Про ономатизацію, трансономатизацію і деономатизацію / І. І. Ковалик // Ковалик І. І. Питання українського і слов’янського мовознавства : вибрані праці / Іван Ковалик ; упоряд. З. Терлак. – Львів; Івано-Франківськ, 2008. – Ч. 2. – С. 280–282.
 • Кордуба М. Земля свідком минулого : географічні назви як історичне жерело / Др. Мирон Кордуба. – Львів : Друк. НТШ, 1924. – 18 с.
 • Кордуба М. Що кажуть нам назви осель? /М. Кордуба. – Львів : Наша Батьківщина, 1938. – 22 с.
 • Купчинська З. Географічний термін – власна назва: лексико-семантичний зв’язок / З. Купчинська // Український правопис і наукова термінологія: проблеми норми та сучасність : матеріали засідань Мовознавчої комісії і комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1996–1997 рр. – Львів, 1997. – С. 124–130.
 • Купчинська З. О. Програма для збирання мікротопонімії та географічної номенклатури / З. О. Купчинська. – Львів, 2000.
 • Лісняк Н. І. Географічна термінологія в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 357–363.
 • Лісняк Н. Мікротопоніми Західного Поділля, пов’язані з різними промислами / Н. Лісняк // Slavica та baltica в ономастиці України / [відп. ред. І. М. Желєзняк]. – К., 1999. – С. 133–137.
 • Лісняк Н. Мікротопоніми, пов’язані з діяльністю людини / Н. Лісняк // Проблеми регіональної ономастики : тези доповідей і повідомлень наукового семінару. – К., 1994. – С. 33.
 • Лісняк Н. І. Мікротопонімія Західного Поділля : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Наталія Іванівна Лісняк. – Ужгород, 2004. – 20 с.
 • Лісняк Н. І. Ойконімні основи в мікротопонімії Західного Поділля / Н. І. Лісняк // Студії з ономастики та етимології. 2007 / [pед. кол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) та ін.] ; НАН України ; Ін-т укр. мови. – К. : Пульсари, 2007. – С. 188–192.
 • Лящук Б. Ф. Географічні назви українських Карпат і прилеглих територій : навч. посіб. для студ. / Б. Ф. Лящук. – К., 1993. – 202 с.
 • Марусенко Т. А. Материалы к словарю украинских географических апеллятивов (названия рельефов) / Т. А. Марусенко // Полесье (Лингвистика. Археология. Топонимика). – М. : Наука, 1968. – С. 206–255.
 • Мельник Н. Ю. Структура і семантика мікротопонімів Нижньої Наддеснянщини / Н. Ю. Мельник // Питання історичної ономастики. – К. : Наук. думка, 1994. – С. 140–150.
 • Михальчук О. Відображення розвитку промисловості в мікротопонімії Підгір’я / О. Михальчук // Ономастика східних слов’ян : тези доповідей наукового семінару. – К. : НАН України, 1996. – С. 52–53.
 • Михальчук О. Лісогосподарська термінологія в мікротопонімії Підгір’я // Українська термінологія і сучасність : матеріали Всеукраїнської наукової конференції з термінології. – К., 1997. – С. 77–79.
 • Михальчук О. І. Мікротопонімія Підгір’я : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 “Українська мова” / Оксана Іванівна Михальчук. – К., 1998. – 16 с.
 • Никонов В. А. Научное значение микротопонимии / В. А. Никонов // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 5–15.
 • Обручар А. Мікротопонімія Потисся як показник господарської діяльності закарпатців / Анжеліка Обручар // Studia Slovacistica. Ювілей / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2008.– Вип. 8. – С. 255–261.
 • Подольская Н. В. Вопросы исследования микротопонимии / Н. В. Подольская // Питання ономастики : матеріали ІІ Республіканської наради з питань ономастики. – К. : Наук. думка, 1965. – С. 208–214.
 • Поляруш Т. І. Мікротопонімія і місцевий лінґвальний контекст / Т. І. Поляруш // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2009. – Вип. 10. – С. 372–383.
 • Поляруш Т. Мікротопонімія як клас онімів: обсяг, особливості функціонування та структури / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. – Вип. 59. – С. 152–162.
 • Поляруш Т. Моделі на -івк(а) в різних класах топонімів / Тамара Поляруш // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2007. – Вип. 73, ч. 1. – С. 370–377.
 • Посацька-Черняхівська Є. М. Топонімічні ландшафтні назви / Є. М. Посацька-Черняхівська // Питання українського мовознавства. – Львів : Вид-во Львів. ун-ту, 1958. – Кн. 3. – С. 164–169.
 • Пура Я. О. Походження назв територіальних мікрооб’єктів Рівненщини / Я. О. Пура. – Рівне : АН УРСР Географічне тов. УРСР, 1990. – Т. 1 (А–З). – 209 с.
 • Рудницький Я. Географічні назви Бойківщини / Я. Рудницький // Українська Вільна Академія Наук. Серія : Назвознавство. – Вінніпеґ, 1962. – Ч. 23–24. – 246 с.
 • Словник мікрогідронімів України: Волинь, Житомирщина, Запоріжжя, Київщина, Кіровоградщина, Полтавщина, Черкащина / [уклад. І. М.Желєзняк та ін.; під ред. О. П. Карпенко]. – К. : Обереги, 2004. – 448 с.
 • Словник мікротопонімів і мікрогідронімів північно-західної України та суміжних земель : у 2 т. / упоряд. Г. Л. Аркушин. – Луцьк : РВВ “Вежа” Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки.– Т. 1. – 2006. – 407 с.; Т. 2. – 2007. – 536 c. 
 • Сокіл Н .В. Мікротопоніми і ойконіми: питання взаємозв’язку / Н. В. Сокіл // Студії з ономастики та етимології. 2007 / редкол. : В. П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – К. : Пульсари, 2007. – С. 267–273.
 • Сокіл Н. Мікротопоніми суфіксальної деривації (на матеріалі мікротопонімії Сколівщини) / Н. Сокіл // Актуальні проблеми дослідження граматики та лексикології : матер. міжнар. наук.-теорет. конф. 4–5 жовтня 2006 р. / редкол. П. С. Дудик (гол. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця, 2006. – С. 88–93.
 • Сокіл Н. В. Мікротопонімія Сколівщини / Н. В. Сокіл. – Львів : Афіша, 2008. – 205 с.
 • Суперанская А. Микротопонимия, макротопонимия и их отличие от собственно топонимии / А. Суперанская // Микротопонимия. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1967. – С. 31–39.
 • Толстой Н. И. Славянская географическая терминология : семасиологические этюды / Н. И. Толстой. – М. : Наука, 1969. – 262 с.
 • Торчинська Н. М., Торчинський М. М. Словник власних географічних назв Хмельницької області / Н. М. Торчинська, М. М. Торчинський. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 549 с.
 • Черепанова Е. А. Микротопонимия Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы, 1984. – 456 с.
 • Черепанова Е. А. Народная географическая терминология Черниговско-Сумского Полесья / Е. А. Черепанова. – Сумы : Изд-во Сум. гос. ун-та, 1984. – 274 с.
 • Чеховський І. Г. Мікротопонімія Чернівецької області в історичному аспекті (утворення на базі народної географічної термінології) : автореф. дис. … канд. істор. наук : спец. 07.00.01 “Історія України” / Ігор Григорович Чеховський. – Чернівці, 1996. – 24 с.
 • Шульгач В. П. Гелонімія Західного Полісся / В. П. Шульгач // Мовознавство. – 1992. – № 4. – С. 33–42.
 • Шульгач В. П. Гелонімний ландшафт західноукраїнського Полісся / В. П. Шульгач // Ономастика України та етногенез східних слов’ян / [відп. ред. І. М. Желєзняк] ; Національна Академія Наук України, Інститут української мови. – К., 1998. – С. 106–133
 • Яніцька Н. Р. Мікротопоніми, мотивовані релігійною лексикою, як елемент мовної картини світу / Н. Р. Яніцька // Studia Slovakistica. Ономастика. Топоніміка : зб. наук. пр. / [упоряд. і відп. ред. : С. Пахомова, Я. Джоґаник]. – Ужгород, 2009. – Вип. 10. – С. 396–402.
 • Яніцька Н. Мікротопонімія центральних та східних районів Львівщини з компонентом під / Наталія Яніцька // Наукові записки. Серія : філологічні науки (мовознавство) / [редкол. : Василь Ожоган (відп. ред.) та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – Вип. 86. – С. 298–305.
 • Яніцька Н. Формант -щин(а) у мікротопоніміконі центральних та східних районів Львівщини / Наталія Яніцька // Сучасні наукові парадигми : матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (12 березня 2010 р.). – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С. 277–281.
 • Hrabec S. Nazwy geograficzne Huculszcyzny / S. Hrabec. – Kraków : Wyd-wo PAN, 1950. – 262 s.
 • Lesiów M. Terenowe nazwy własne Lubelszczyzny / М. Lesiów. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1972. – 215 s.
 • Stieber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. І. Nazwy miejscowosci / Z. Stieber. – Łódż, 1948. – 79 s.
 • Stiber Z. Toponomastyka Łemkowszczyzny. Cz. II. Nazwy terenowe / Z. Stieber. – Łódż, 1949. – Nr. 6. – 114 s.