Синтаксична фразеологія (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор ТЕРЛАК ЗеновійФЛу-51м, ФЛу-53м, ФЛу-53м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛу-51мпрофесор ТЕРЛАК Зеновій
ФЛу-52мпрофесор ТЕРЛАК Зеновій
ФЛу-53мпрофесор ТЕРЛАК Зеновій

Опис курсу

Мета навчальної дисципліни:

Комплексно представити синтаксичні моделі, за якими конструюються українські висловлювання, і на їх базі розмежувати синтаксично вільні і синтаксично зв’язані структури.

Окреслити структурні і семантичні параметри синтаксичної фразеології у порівнянні з лексичними фразеологізмами.

З’ясувати особливості аналізу синтаксичних одиниць, які мають фразеологізовану структуру.

Завдання навчальної дисципліни – ознайомити студентів із основними моделями речень, що мають фразеологізовану структуру, з’ясувати їх значення і особливості вживання, проаналізувати такі конструкції з погляду їх членованості – нечленовасті.

 

Студент повинен знати:

 • Відмінність синтаксичної фразеології від лексичної фразеології.
 • Синтаксичні моделі, за якими конструюються синтаксично зв’язані моделі.
 • Моделі фразеологізованих структур у системі простих речень.
 • Моделі фразеологізованих структур у системі складних синтаксичних одиниць.
 • Семантичну класифікацію синтаксичних фразеологізмів.

 

Студент повинен вміти:

 • визначати різновид синтаксичного фразеологізму і його структурні елементи;
 • визначати семантику синтаксичного фразеологізму;
 • аналізувати фразеологізовані синтаксичні структури з погляяду їх формальної членованості / нечленовасті;
 • знаходити в тексті синтаксичні фразеологізми і зясовувати їх змістове і стилістичне навантаження.

Зміст курсу

 

 1. Синтаксичні моделі, за якими конструюються українські висловлювання. Синтаксично вільні і синтаксично зв’язані моделі.
 2. Суть синтаксичної фразеології і її відмінність від лексичної фразеології.
 3. Постійні і змінні компоненти у складі фразеологізованої синтаксичної моделі. Структурна класифікація синтаксичних фразеологізмів.
 4. Фразеологізовані структури в системі простих речень. Фразеологізовані речення закритої структури. Частково фразеологізовані (напівфразеологізовані) речення. Моделі фразеологізованих структур: з інтерпозиційним сполучником як (Життя як життя); із постійним прийменником (Диво з див. Дівка наддівками); з інтерпозиційною часткою так (Іти так іти); з інтерпозиційною часткою то (то й) (Пішки – то й пішки); з інтерпозиційною зв’язкою є (Служба є службою); з парними сполучниками (Як йти то йти. Якщо говорити –то говорити. Коли треба – то треба. Як їхати – так їхати. Що гарна, то гарна); із парними частками (От башкетник, так бешкетник!); із вигуками (Ох і вітер! Ех і бабахнуло! Ну й життя! Ах вже мені ці порядки! Ех ти дурень!); із заперечними і стверджувальними словами (Нема щоб дати місце! Є куди піти!); з акцентованими займенниками (Чим не козак! Хто як не брат! Що там соромитися! Що то молодість! Що то за чоловік! Що йому указ! На те й служба! Тільки й щастя, що вдома! ).
 5. Фразеологізовані структури в системі складних синтаксичних одиниць. Скдносурядні речення фразеологізованої структури. Моделі складнопідрядних речень фразеологізованої структури (з часовими відношеннями, з семантикою зумовленості, із значенням стосунку).
 6. Семантична класифікація синтаксичних фразеологізмів: синтаксичні фразеологізми, які виражають оцінку, характеристику (Оце спортсмен! Яка нісенітниця! Що за люди! Теж мені артист!); СФ, які виражають згоду – незгоду (Давно б так! Як скажете! Так тому й бути Де вже там! А ти думав! А я так не бавлюся! Тільки через мій труп!), ствердження – заперечення (Оце я розумію! Раз плюнути! Чого захотів!); СФ, які виражають необхідність, доцільність, недоцільність, неможливість (Як не допомогти йому! Було б нам помовчати! Хоч не виходь із хати!); СФ, які виражають обмеження, одиничність, винятковість, множинність (Їм тільки плакати! Кому я тільки не говорив! Де ми тільки не бували!); СФ, які виражають акцентування (Хто як не батько допоможе? Вже де-де, а в вітальні я не дозволю курити!).

 

Рекомендована література

 1. Загнітко А. П. Синтаксис і фразеологія: особливості взаємодії і вхаємопроникнення // Уч. зап. Таврического нац. ун-та им. В.И.Вернадского. – Филология. – Т. 20. – №6. – Симферополь, 2007.
 2. Личук М. І. Фразеологізовані речення в системі синтаксичних одиниць // Лінгвістичні студії: Зб. наук. праць. – Вип. 5.– Донецьк, 1999.
 3. Личук М.І., Шинкарук В. Д.  Ступені фразеологізації речень. – Чернівці, 2001.
 4. Личук М. І. Синтаксично нечленовані речення в системі простого речення // Українська мова. – 2013. – №4.
 5. Ситар Г. Структурні й семантичні типи синтаксичних фразеологізмів в українській мові // Мовознавчий вісник: Зб. наук. праць. – Вип. 12-13.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму