Теоретичні питання слов’янського мовознавства

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
104Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016професор ВАСИЛЬЄВА ЛюдмилаФЛс-51м

Опис курсу

Навчальна дисципліна «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» розрахована на студентів 5 курсу (хорватська філологія), що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Вона пропонує поглиблене вивчення процесів, які визначають перебіг розвитку  хорватської мови через призму хорватської мовознавчої науки.

Оволодіння курсом «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» за запропонованою програмою допоможе студентам з’ясувати сучасний стан напрями дослідження хорватських мовознавців, зрозуміти актуальні проблеми, тенденції, динаміку розвитку хорватської мови на тлі розвитку хорватської мовознавчої науки та мовознавчої науки інших південнослов’янських країн.

Пропонований курс лекцій (16 годин) читається у 6-му семестрі.

Мета навчальної дисципліни «Теоретичні питання слов’янського мовознавства» засвоєння теоретичного матеріалу курсу, пов’язаного з тенденціями і динамкою розвитку сучасної хорватської мови, результатами дії процесів та чинників, які зумовлюють цей розвиток, та вміння застосувати його в практичній діяльності для написання кваліфікаційної роботи/реферату.

Завдання курсу: формування теоретичних знань з дисципліни і практичних умінь для аналізу мовних явищ в різних стандартизованих середньо-південнослов’янських мовах.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: основні тенденції, які визначають розвиток хорватської мови на сучасному етапі, та стан дослідження цих проблем;

вміти: дати загальну характеристику сучасних тенденцій розвитку хорватської мови, опираючись на сучасні мовознавчі дослідження, аналізувати мовні явища в різних стандартизованих середньо-південнослов’янських мовах, використовувати знання з комунікативною метою.

Рекомендована література

Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. –  Львів: ЛНУ ім. Ів.Франка, 2002.

Brozović D. Standardni jezik. – Zagreb: Matica hrvatska, 1970. –– 179 str.

Brozovic D. Etničnost i jezik: uvodno razmatranje // Etničnost nacija identitet. – Zagreb, 1998. – str. 171–180.

Čirgić A. Fonetsko-fonološke razlike između crnogorskoga i srpskoga jezika // Lingua Montenegrina, časopis za jezikoslovna, književna i kulturna pitanja. Br. 1, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje »Vojislav P. Nikčević«, Cetinje, 2008. – str. 171-190.

Nikčević V. Gramatika crnogorskog jezika. – Podgorica: DANU, 2001. –586 str.

Brodnjak V. Razlikovni rječnik srpskoga i hrvatskoga jezika. – Zagreb: Školske novine, 1991. – 632 str.

Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski književni jezici u sinkroniji i dijakroniji. Osijek:CKD, 2010. – 221 s.