Теорія літератури (бакалаври)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор ГНАТЮК МихайлоФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47, ФЛу-48

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
828ФЛу-41ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-42ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-43ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-44ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-45ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-46ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-47ФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-48професор ГНАТЮК Михайло

Опис курсу

Нормативний курс «Теорія літератури» – це підсумковий заключний етап вивчення студентами найважливіших теоретичних знань з літератури. Основне завдання курсу – закласти у студентів, майбутніх дослідників та викладачів вищої та середньої школи основи фахової теоретико-літературознавчої підготовки. В завдання курсу входить ознайомлення студентів-філологів з історією світової літературознавчої думки, знайомство із законами, за якими функціонує літературний твір, вироблення навиків сучасного аналізу літературного твору як явища мистецтва, вивчення основних літературознавчих шкіл ХІХ-ХХІ ст., розуміння основних закономірностей літературного процесу.
Курс теорії літератури є самостійним навчальним предметом з відповідною кількістю годин, який базується на пропедевтичному курсі «Вступ до літературознавства», що вивчається на І курсі.
Теорія літератури значно ширше ніж Вступ до літературознавства трактує закономірності виникнення і розвитку художніх напрямів, течій, стилів. В історичному та порівняльно-типологічному плані характеризується класицизм, сентименталізм, бароко, реалізм та їх модифікаціям. Значна увага приділяється розглядові основних галузей модерністичного мистецтва: символізму, експресіонізму, імпресіонізму, футуризму, акмеїзму, дадаїзму та ін. Окремо аналізується теорія постмодернізму.
Сучасна теорія літератури постійно розвивається, збагачується новими надбаннями. Тому викладач постійно мусить уводити студентів у коло теоретичних пошуків, знайомити їх з сучасними дискусіями, які відбуваються сьогодні у філологічній науці. У процесі вивчення основних понять теорії літератури використовується досвід вивчення цих курсів у зарубіжних університетах. У програмі історії літератури до лекційних тем названі основні теоретико-літературознавчі праці, з яких викладач визначає найважливіші для аналізу і конспектування студентами. вагому роль в опануванні теоретичних знань має знайомство з новітніми публікаціями української та зарубіжної наукової періодики.
Мета курсу – ознайомити студентів із основними проблемами теорії літератури, акцентувати увагу на сучасні підходи до вивчення літературознавчого процесу, навчити використовувати сучасний понятійний апарат літературознавства, показати зв’язок теорії літератури з іншими гуманітарними науками.
Обсяг курсу – вивчення літературознавчого теоретичного мислення від античного часу до наших днів.

Завдання курсу:
• ознайомлення студентів з історією теоретико-естетичної думки від античних до наших часів;
• ознайомлення студентів з методологічними засадами основних літературознавчих шкіл ХІХ-ХХ ст.;
• вироблення у студентів навиків аналізу й інтерпретації літературного твору та літературного процесу;
• вироблення у студентів аналітичного та критичного мислення;
• вироблення навиків вести дискусію, вміння обстоювати свою позицію, вміння акцентувати на прогностичній функції літератури;
• навчити студентів давати поточну оцінку явищам літературного процесу;
• сформувати у студентів навики пошуку інформації та вміти використовувати її у наукових дослідженнях та у педагогічній роботі;
• ознайомлення студентів із сучасним термінологічним літературознавчим апаратом.

У результаті вивчення курсу «Теорія літератури» студент повинен
знати:
• місце літературознавства у системі гуманітарних наук;
• основну термінологічну систему сучасного літературознавства;
• літературознавчу методологію ХІХ-ХХ ст.;
• основні закономірності літературного процесу, поняття літературного канону, теорію інтертекстуальності;
• образну специфіку літературного твору;
• основні компоненти змісту і форми літературного твору;
• основні наративні стратегії та способи репрезентації авторської свідомості у тексті;
• основні проблеми генологічної структури літературного твору.
Вміти:
• використовувати термінологічний апарат сучасного літературознавства;
• брати участь у дискусіях, відстоювати власну позицію;
• використовувати у літературознавчій практиці різні літературознавчі методології;
• практично аналізувати та інтерпретувати літературні твори;
• здійснювати аналіз літературного процесу.

Рекомендована література

1. Арістотель. Поетика. — К., 1967.
2. Барабаш Ю. Вопросы эстетики и поэтики. — М., 1978.
3. Барабаш Ю. Алгебра и гармония // О методологии литературоведческого анализа. — М., 1977.
4. Баррі Пітер. Вступ до теорії. літературознавство.та культурологія. — К.: Смолоскип, 2008 — 358с.
5. Безпечний І. Теорія літератури. — К.: Смолоскип, 2009. — 388с.
6. Білецький Л. Основи літературно-наукової критики. Спроба літературно-наукової методології. — Прага, 1998.
7. Білоус П. В. Теорія літератури. – Київ: Академвидав, 2013.
8. Волинський П. К. Основи теорії літератури. — К.: Рад. школа, 1967.— 366с.
9. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури. — К.: Либідь, 2001.
10. Гегель Г. Поэзия // Гегель Г. Эстетика: У 4 т. — М., 1971. — Т. 3.
11. Гнатюк М.І. Іван Франко і проблеми теорії літератури. – К.: Академія, 2011. – 235с.
12. Гнатюк М. Літературознавчі концепції другої половини ХІХ ¬ початку ХХ століття. – Львів: ЛНУ, 2002.
13. Гундорова Т. ПроЯвлення Слова: Дискурсія раннього українського модернізму. Постмодерна інтерпретація. — Львів, 1997.
14. Довгалевський М. Поетика. — К., 1973.
15. Домбровський В. Українська стилістика і ритміка. Українська поетика. — Дрогобич: Відродження, 2008, — 445с.
16. Іваньо І. Специфіка мистецтва. — К., 1970.
17. Ільницький М. Література українського відродження. Напрями і течії в українській літературі 20-х – початку 30-х рр. XX cт. — Львів, 1994
18. Качуровський І. Строфіка. — Мюнхен, 1967.
19. Качуровський І. Фоніка. — Мюнхен, 1984.
20. Качуровський І. Нарис компаративної метрики. — Мюнхен, 1985.
21. Квіт С. Основи герменевтики. — К., 1998.
22. Клочек Г. Д. Поетика і психологія. — К., 1990.
23. Ласло-Куцюк М. Засади поетики. — Бухарест, 1983
24. Лессінг Г.-Е. П’єси. Лаокоон. — К., 1976.
25. Лотман Ю. М. Структура художественного текста. — М., 1970.
26. Маслюк В. Латиномовні поетики і риторики XVII – першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К., 1983.
27. Моклиця М. Основи літературознавства. — Тернопіль, 2002
28. Наливайко Д. Теорія літератури і компаративістика. — К.: Видавничий дім «Києво – Могилянська Академія», 2006. — 346с.
29. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. — К., 1997.
30. Павличко С. Теорія літератури. — К.: Основа, 2002. —679с.
31. Павлишин М. Канон та іконостас. — К., 1997.
32. Потебня О. Естетика і поетика слова. — К., 1985.
33. Потебня А. Теоретическая поэтика. — М., 1990.
34. Сивокінь Г. Давні українські поетики. — Харків, 1960.
35. Сидоренко Г. Н. Від класичних нормативів до верлібру. — К., 1980.
36. Слово. Знак. Дискурс. Антологія літературно-критичної думки ХХ ст. — Львів, 1996.
37. Теорія літератури / За ред.: В. Ф.Воробйова, Г. А.Вязовського. — К.: Вища школа, 1975.
38. Теорія літератури в Польщі. Антологія текстів. Друга половини ХХ- поч. ХХІ ст. — К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська Академія», 2008
39. Ткаченко А. Мистецтво слова. Вступ до літературознавства. — К.: Правда Ярославичів, 1998. — 448с.
40. Українське літературне барокко. — К., 1987.
41. Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні. — К., 1993.
42. Франко І. Із секретів поетичної творчості // Франко І. Зібр. творів: У 50 т. — Т. 31. – С. 45-119.
43. Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. — К., 1994. — Т. 3.
44. Чижевський Д. Культурно-історичні епохи // Українське слово.
45. Абрамович Л. Г.Введение в литературоведение.: Изд. 6, испр.и доп. — М., 1976. — 352с.
46. Академические школы в русском литературоведении. — М.: Наука, 1975
47. Бельчиков Н. Ф. Пути и навыки литературоведческого труда. — М., 1975.
48. Веселовский А. Историческая поэтика. — М., 1989
49. Волков И. Ф. Теория литературы: Методич. указания.: Изд. 3-е, испр. — М.: МГУ, 1973.
50. Гуляев М. Теория литературы. — М.: Высшая школа, 1985. — 271с.
51. Квятковський А. Поэтический словарь. — М., 1966.
52. Лотман Ю. Анализ поэтического текста. Структура стиха. — Л., 1972.
53. Литературная енциклопедия терминов и понятий. / Глав. ред. и сост. А. Н. Николюшин. — М., 2001.
54. Литературоведчесике термины (материал к словарю). / Ред. и сост. Г. В. Краснов, 1999. — Вип. 1-2.
55. Налывайко Д. С. Искуство: течения, направения, стили. — К., 1981.
56. Осьмаков М. В. Психологическое направление в русском литературоведении. — М., 1983.
57. Поспелов Г. Н. Теория литературы. — М., 1978.
58. Потебня А. А. Теоретическая поэтика. — М., 1990.
59. Структурализм: “за” и “против”.— М., 1975.
60. Тимофеев И. Л. Основы теории литературы.: Изд. 4., испр. и доп. — М.: МГУ, 1973.
61. Томашевский Б. Теория литературы. Поэтика. — М., 1996.
62. Теория литературы. Основные проблемы в историческом освещении. — Т. 1, 2, 3. — М., Л., 1962-1965.
63. Творческие методы и литературные направления. — М., 1987.
64. Уэллек Р., Уоррен О. Теория литературы. — М., 1978.
65. Хализев В. Е. Теория литературы.: Изд. третье, испр. и доп. — М.: Высшая школа, 2002. — 437с.
66. Хрестоматия по теории литературы. — М., 1982.
67. Głowinski M. Słownik terminόw literackich. — Wrocław, Warszawa, 1976.
68. Kuller J. Teoria literatury. — Warszawa, 1998.
69. Mitosek L. Teorie badań literackich. — Warszawa, 1998.

Словники
1. Енциклопедія постмодернізму. / За ред.: Г. Вінквіс та В. Тейлора. — К.: Основи, 2003.
2. Квятковский А. Поэтический словарь. — М.,1966.
3. Лексикон загального та порівняльного літературознавства. — Чернівці, 2001.
4. Лесин В., Пулинець О. Словник літературознавчих термінів. — К.: Рад. школа, 1971.
5. Літературознавчий словник-довідник. / За ред.: Р. Гром’яка та Ю. Коваліва. — К.: Академія, 2006.
6. Літературознавча енциклопедія: У 2 т. / Автор-укладач Ю. Ковалів. — К.: Академія, 2007.
7. Литературная Энциклопедия терминов и понятий / Глав. ред. и сост. А. М. Никольшин. — М., 2001.
8. Литературоведческие термины (материалы к словарю). / Ред. и сост. Г. В. Краснов. — М.,1999. — Вып. 1-2.
9. Современное зарубежное литературоведение. Энциклопедический справочник. — М., 1999.
10. Nünning An. Grundtegriffe der Literaturtheorie. Sammlung Metzler. Stuttgard. — Weimar, 2004.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму