Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ФЕДОРІВ УлянаФЛт-51м, ФЛл-51м, ФЛу-51м, ФЛф-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛт-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛл-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛф-51мФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років. Зокрема, курс передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, соціології літератури тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливостями перепрочитання української літератури з точки зору постколоніальної критики. У його рамках увагу зосереджено на особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес тощо.

Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього колоніального/тоталітарного досвіду української літератури ХХ століття, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти підпорядкованого поля літератури з точки зору постколоніальної критики.

 

Завдання:

 •  ознайомити студентів із основними поняттями та категоріями постколоніалізму;
 • розглянути різновекторні підходи дослідження постколоніалізму в літературознавстві;
 • продемонструвати можливості «перечитання» текстів української літератури ХХ ст. у контексті постколоніальної критики;
 • навчити студентів самостійно мислити;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з постколоніальною теорією;
 • причини виникнення та особливості формування постколоніальних студій;
 • особливості українських студій постколоніалізму;
 • специфіку постколоніального перепрочитання текстів української літератури ХХ століття;

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом постколоніальної теорії;
 • характеризувати основні тенденції сучасного дискурсу про постколоніалізм;
 • аналізувати та інтерпретувати художні твори;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму