Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму

Тип: На вибір студента

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016ФЕДОРІВ УлянаФЛт-51м, ФЛл-51м, ФЛу-51м, ФЛф-51м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛт-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛл-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛу-51мФЕДОРІВ Уляна
ФЛф-51мФЕДОРІВ Уляна

Опис курсу

Курс «Українська література ХХ століття і ключі до постколоніалізму» належить до дисциплін, які сприяють фаховій підготовці філолога та готують до вузької наукової спеціалізації. Курс розрахований на студентів першого року навчання магістратури філологічного факультету, а отже, він передбачає актуалізацію знань, здобутих під час навчання впродовж чотирьох попередніх років. Зокрема, курс передбачає поглиблення знань з історії та теорії літератури, соціології літератури тощо. Курс спонукає студентів замислитися над особливостями перепрочитання української літератури з точки зору постколоніальної критики. У його рамках увагу зосереджено на особливістю взаємозв’язку літератури та суспільства, над значимістю впливу соціальних механізмів на літературний процес тощо.

Мета курсу – спонукати студентів до цілісного теоретичного переосмислення усього колоніального/тоталітарного досвіду української літератури ХХ століття, навчити їх відчитувати знакові коди та підтексти підпорядкованого поля літератури з точки зору постколоніальної критики.

 

Завдання:

 •  ознайомити студентів із основними поняттями та категоріями постколоніалізму;
 • розглянути різновекторні підходи дослідження постколоніалізму в літературознавстві;
 • продемонструвати можливості «перечитання» текстів української літератури ХХ ст. у контексті постколоніальної критики;
 • навчити студентів самостійно мислити;
 • розвивати вміння вести дискусію, обґрунтовувати власну позицію;
 • виробити навички наукового літературознавчого аналізу художнього твору.

 

В результаті вивчення даного курсу студент повинен знати:

 • ключові поняття і терміни, пов’язані з постколоніальною теорією;
 • причини виникнення та особливості формування постколоніальних студій;
 • особливості українських студій постколоніалізму;
 • специфіку постколоніального перепрочитання текстів української літератури ХХ століття;

вміти:

 • володіти термінологічним апаратом постколоніальної теорії;
 • характеризувати основні тенденції сучасного дискурсу про постколоніалізм;
 • аналізувати та інтерпретувати художні твори;
 • здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
 • готувати та презентувати наукові доповіді та проекти;
 • брати участь у дискусії, коректно відстоювати власну думку.

Рекомендована література

1. Адамс Л. Применима ли постколониальная теория к Центральной Евразии? / Лора Адамс // Неприкосновенный запас. – 2009. – № 4 (66). – С. 25–36.
2. Баррі П. Вступ до теорії : літературознавство та культурологія / Пітер Баррі / Пер. з англ. О. Погинайко ; наук. ред. Р. Семків. – К. : Смолоскип, 2008. – 360 с.
3. Бгабга Г. Націєрозповідність / Гомі Бгабга // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 738-740.
4. Браточкін О. Культурна травма і медія [Електронний ресурс]/ Олексій Браточкін. – Доступно з: http://culture3.net/lektsiya-oleksiya-bratochkina-kulturna-travma-i-media/
5. Гирц К. Идеология как культурная система / Клиффорд Гирц // Новое литературное обозрение. – № 29 (1/1998). – С. 7–38.
6. Гнатюк О. Прощання з імперією: Українські дискусії про ідентичність / О. Гнатюк. − К. : Критика, 2005. − 528 с.
7. Грабович О. Колоніальна спадщина в сьогоднішній Україні / Оксана Грабович // Арка. – 1994. – № 1(3). – С. 14 – 15.
8. Гундорова Т. Кітч і Література. Травестії / Тамара Гундорова. – К. : Факт, 2008. – 284 с.
9. Гундорова Т. Післячорнобильська бібліотека. Український літературний постмодерн / Тамара Гундорова. – К. : Критика, 2005. – 264 с.
10. Гундорова Т. Постколоніальний роман генераційної травми та постколоніальне читання на Сході Європи [Електронний ресурс] / Тамара Гундорова . – Доступно з: http://uamoderna.com/md/hundorova-postkolonial-novel-generational-trauma
11. Гундорова Т. Посттоталітарна пам’ять: виправдати чи виправити? / Тамара Гундорова // Критика. − 2008. − Число 12 (134). − С. 22 – 24.
12. Гундорова Т. Транзитна культура. Симптоми постколоніальної травми / Тамара Гундорова. – Київ : Грані-Т, 2013. – 548 с.
13. Даниленко В. Лісоруб у пустелі: Письменник і літературний процес / Володимир Даниленко. – К. : Академвидав, 2008. – 352 с.
14. Дюрінг С. Література – двійник націоналізму? / Саймон Дюрінг // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 744-747.
15. Забужко О. Хроніки від Фротінбраса. Вибрана есеїстика / Оксана Забужко. – К. : Факт, 2006. – 325 с.
16. Зборовська Н. Феміністичні роздуми. На карнавалі мертвих поцілунків / Зборовська Н., Ільницька М. – Львів : Літопис, 1999. – 336 с.
17. Іванишин П. Два постколоніалізми: національно-екзистенціальна диференціація // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. Вип. 33. – Ч. 2. – 2004. – С. 191-198.
18. Іванишин П. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): монографія / Петро Іванишин. – Дрогобич : Видавнича фірма «Відродження», 2005. – 308 с.
19. Йейтс Ф. Искусство памяти / Франсис Йейтс. – СПб. : Университетская книга, 1997. – 479 с.
20. Кісь О. Колективна пам’ять та історична травма: теоретичні рефлексії на тлі жіночих спогадів про Голодомор / Оксана Кісь. – Доступно з: http://uamoderna.com/md/216-216
21. Козієнко Р. Культурна травма та політики пам’яті: на межі особистого та офіційного / Руслана Козієнко. – Доступно з: https://www.youtube.com/watch?v=mzu5b8d4KKk
22. Лемаршанд Ф. . Зруйнований простір (топос Чорнобиля) / Ф.Лемаршанд. // Дух і Літера. – 2001. – № 7-8. – С. 372-382
23. Лотман Ю. М. Память в культурологическом освещении / Ю. М. Лотман Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. – С. 249–255.
24. Лотман Ю. М. Память культуры / Ю. М. Лотман Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М. : Центр книги ВГБИЛ им. М. И. Рудомино, 2010. – С. 256–269.
25. Монахова Н. “Підпорядковане” в українському контексті (Спроба постколоніальної інтерпретації роману Оксани Забужко “Польові дослідження з українського сексу”) // Сучасність. – 2003. – № 4. – С. 124–142.
26. Мукгерджі А. Чий постколоніялізм і чий постподернізм? / Арун П. Мукгерджі // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 741-743.
27. Нора П. Всемирное торжество памяти / Пьер Нора / [Електронний ресурс]: Неприкосновенный запас; – 2005. – режим доступу: http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/nora22.html
28. Нора П. Проблематика мест памяти // Франция-память. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999.
29. Нора П.. Теперішнє, нація, пам’ять / П’єр Нора. – Київ : Кліо, 2014. – 272 с.
30. Онікієнко I. Чорнобильські тексти сучасних українських письменників як художні моделі національного буття в час апокаліпсису / І.М. Онікієнко // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта (збірка наукових праць). – вип. VI. – 2009. – С. 134-138.
31. Павлишин М. Канон та іконостас: Літературно-критичні статті / Марко Павлишин. – К. : Час, 1997 . – 448 с.
32. Павлишин М. Постколоніальна критика і теорія // Антологія світо- вої літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред. М. Зубрицької. – Львів: Літопис. – 1996. – С. 531-535.
33. Поліщук О. Пошуки національної ідентичності в умовах постколоніалізму (за прозою Юрія Андруховича) // Вісник Львів. ун-ту. Серія філол. Вип. 33. – Ч. 2. – 2004. – С. 254-259.
34. Поліщук Я. Жінка, пам’ять, мова [Електронний ресурс] / Ярослав Поліщук // ЛітАкцент — світ сучасної літератури. – 3 червня. – 2010. Доступно на: http://litakcent.com/2010/06/03/zhinka-pamjat-mova/
35. Поліщук Я. Література як ідеологічний простір / Ярослав Поліщук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Філологія. – Випуск 19. – С. 74-78.
36. Поліщук Я. Постколоніальна критика як актуальна пропозиція / Ярослав Поліщук // Філологічні семінари. Понятійний апарат сучасного літературознавства: «своє» й «чуже». – К. : ВПЦ «Київський університет», 2007. – Вип. 10. – С. 87–97.
37. Поліщук Я. Постколоніальна парадигма інтерпретації літератури / Ярослав Поліщук // Studia methodologica. Вип. 19. Теорія літератури. Компаративістика. Україністика : зб. наук. праць з нагоди 70-річчя проф. Р. Гром’яка. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – С. 7-15.
38. Поліщук Я. Реактивність літератури / Ярослав Поліщук. – К. : Академвидав, 2016. – 192 с.)
39. Поліщук Я. Література як геокультурний проект / Ярослав Поліщук. – К.: Академвидав, 2008. – 304 с.
40. Постколоніалізм. Генерації. Культура / за ред. Т. Гундорової, А. Матусяк. – К. : Лаурус, 2016. – 336 с.
41. Пухонська О. Травматична память і національна ідентичність: посттоталітарна версія взаємовпливу (на прикладі сучасної української літератури) / Оксана Пухонська // Літературний процес: методологія, імена, тенденції :зб наук. праць (філологічні науки). – № 7. – 2016. – С. 107 – 111.
42. Рикёр П. Историописание и репрезентация прошлого / П. Рикёр // Анналы на рубеже веков. Антология. – М., 2002.
43. Рикер П. Память, история, забвение ; пер. с фр. – М.: Изд-во гуманитарной литературы, 2004. – 726 с.
44. Рябчук М. Постколоніальний синдром. Спостереження / Микола Рябчук. – К. : К.І.С., 2011.
45. Саїд Е. Культура й імперіялізм / Едвард Саїд. – К. : Критика, 2007. – 608 с.
46. Сивокінь Г. «Постколоніалізм» у сучасній українській літературі: симптоми, тенденції, явища / Григорій Сивокінь // Дивослово. – 2003. – № 7. – С. 8 – 12.
47. Смелон С., Тіффін Г. Постколоніальна критика / Стівен Слемон, Гелен Тіффін // Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. : антологія ; за ред. Марії Зубрицької. – 2-ге вид., доповнене. – Львів: Літопис, 2001. – С. 709-713.
48. Співак Ґ. Ч. В інших світах: Есеї з питань культурної політики / Ґаятрі Чакраворті Співак ; [з англ. пер. Р. Ткачук, І. Супрунець, А. Кулаков]; передм. С. Шліпченко ; комент. М. Ґхош. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2006
49. Стародубцева Л. В. Лики памяти. Культура эпохи «пост». – X. : ХГАК, 1999. – 266 с.; Стародубцева Л. В. Мнемозина и Лета. Память и забвение в истории культуры : монография. – Х. : ХГАК, 2003. – 696 с. : ил.
50. Томпсон Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм / Е. Томпсон ; пер. з англ. М. Корчинської. – К. : Основи, 2006. – 368 с.
51. Ф’ют О. Зустрічі з Іншим / Олександр Ф’ют / Перекл. з польської Ярослав Поліщук. – Х. : Акта, 2009. – 268 с.
52. Фанон Ф. О насилии [уривки з книги «Увесь світ голодних та рабів»] / Франц Фенон // Цветков А. В. (сост.). Антология современного анархизма и левого радикализма, Т. 2. — Москва: «Ультракультура», 2003. — С. 15-78.
53. Федунь О. Постколоніальна критика в українському літературознавстві / О. Федунь // Слово і час. – 2005. – № 10. – С. 10 – 13.
54. Хальбвакс М. Социальные рамки памяти / М. Хальбвакс / пер. с фр.и вступительная статья С. Н. Зенкина. – М. : Новое издательство, 2007. – 348 с.
55. Хаттон П. Х. История как искусство памяти / Пер. с англ. В. Ю. Быстрова. – СПб : Изд-во «Владимир Даль», 2003. – 424 с.
56. Шкандрій М. В обіймах імперії: Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій ; пер. з англ. П. Таращук. – К. : Факт, 2004. – 496 с.
57. Шумило Н. Під знаком національної самобутності / Наталя Шумило. – К.: Задруга, 2003. – 354 с.
58. Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России Александр Эткинд // авториз. пер. с англ. В. Макарова. – М. : Новое литературное обозрение, 2013. – 448 с.
59. Юрчук О. У тіні імперії. Українська література у світлі постколоніальної теорії : моногр. / Олена Юрчук. – К. : ВЦ. “Академія”, 2013. – 224 с.
60. Alexander J. Cultural Trauma and Collective Identity / Alexander J. The Meaning of Social Life. A Cultural Sociology. – Oxford: Oxford University Press, 2003.
61. Ashcroft, B. Postcolonial Studies: The Key Concepts / B. Ashcroft, G. Griffths, H. Tiffin. 2nd ed. L. : Routledge, 2007. – 292 p.
62. Colonial Discourse and Post-Colonial Theory: A Reader / ed. by Patrick Williams, Laura Chrisman. Columbia, 1994; Postcolonialisms: an Anthology of Cultural Theory and Criticism. Oxf., 2005.
63. Cultural Memory: an International and Interdisciplinary Handbook / edited by Erll Astrid, Nunning Ansgar. – Berlin : Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. – 441 p. – (Media and Cultural Memory).
64. Eagleton T. Postcolonialism. The case of Ireland // Multicultural States. – Ibid. – P. 125-134.
65. Gandhi L. Postcolonial Theory: A Critical Introduction. N. Y. – Columbi a UP, 1998. – 200 р.
66. Kordys J. Pamięć i opowiadanie, w tegoż: Kategorie antropologiczne i toż- samość narracyjna / J. Kordys. – Kraków, 2006. – 217 s.
67. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna. – 2013. –№ 1. –356 ss.
68. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Postkolonializm — tożsamość — gender. Europa Środkowa, Wschodnia i Południowo-Wschodnia. – 2014. –№ 2. – 408 ss.
69. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : Elity w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po roku 1989. – 2015. –№ 3. – 260 ss.
70. Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia : POKOLENIE — TRANSFORMACJA — TOŻSAMOŚĆ Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko. – 2016. –№ 4. –180 ss.
71. Post-colonial Studies Reader / edited by Bill Ashcroft, Gareth Griffiths, Helen Tiffin. L., 1995.
72. Spivak G. C. The Post-Colonial Critic. Interviews, Strategies, Dialogues. – New York and London: Routledge, 1990. – 176 р.

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму