Українська міфологія і демонологія

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
32Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
332доцент ВОВЧАК АндрійФЛу-21, ФЛу-22, ФЛу-23, ФЛу-24, ФЛу-25, ФЛу-26, ФЛу-27, ФЛу-28, ФЛк-21, ФЛя-21, ФЛтур-21, ФЛр-21, ФЛп-21, ФЛп-21

Опис курсу

Мета курсу:

ознайомити студентів з основними аспектами міфологічної світоглядної системи українців:

 • передумовами виникнення й джерелами міфологічного світосприйняття;
 • особливостями формування й семантикою українських міфологічних (українські язичницькі божества доби Руської держави) та демонологічних (демонічні істоти у віруваннях українців ХІХ–ХХІ століть)  уявлень;
 • трансформаціями, яких зазнав старий поганський світогляд під впливом християнізації України;
 • сучасним побутуванням архаїчних світоглядних ідей.

Важливість курсу. Необхідність читання курсу “Українська міфологія і демонологія” студентам спеціальності “українська мова та література” зумовлена звісною універсальністю міфологічних систем та їх особливою роллю у розвитку людської цивілізації загалом й українського народу зокрема. Міфологія, як відомо, є одним з найдревніших, відомих нам,  архаїчних ідеологічних утворень, яке має синкретичний характер: у міфологічному світогляді переплетені зародкові елементи релігії, філософії, науки, мистецтва, він лежить в основі культури народу. Відповідно, адекватно пізнати культурний розвій народу, становлення й семантику його мистецтва, інших галузей духового життя неможливо без вивчення давнього світогляду.

Особливе пізнавальне значення вивчення міфології має для дослідника словесності, як усної (фольклору), так і писаної (літератури), адже саме мистецтво слова увібрало в себе й донесло до наших днів численні ідеї і концепції старого світогляду, без належного знання яких годі зрозуміти історію української культури і літератури, як давньої, так і нової.

Завдання курсу:

шляхом вивчення основних ідей і компонентів міфологічної світоглядної системи українців сформувати у майбутніх дослідників української словесності вміння і навички, необхідні для адекватного розуміння культурних процесів, а також для всестороннього і глибокого спеціального аналізу проблем становлення і розвитку традиційної обрядовості, фольклорної творчості, зокрема еволюції фольклорних жанрів, особливостей сюжетної, образної-символічної, поетикальної систем, зрештою, такого складного питання, як національна специфіка українського фольклору.

Результати навчання:

знати:

 • основні джерела вивчення української міфології і демонології;
 • репрезентативні світоглядні концепції, систему істот української міфології і демонології;
 • основні наукові концепції вивчення архаїчного світогляду.

вміти:

 • аналізувати особливості міфологічного світогляду українців у площинах: передумови зародження і джерела міфологічного світогляду; генеза і функціональність основних світоглядних концепцій української міфології і демонології; семантика міфічних і демонічних істот; зв’язок міфологічних концепцій зі становленням традиційної обрядовості, фольклорної творчості, традиційного знання;
 • виявляти типологічні й специфічні особливості міфологічних систем різних народів;
 • застосовувати основні концепції наукових досліджень для аналізу міфологічного світогляду.

Форми та методи навчання:

 • лекції, самостійна робота, індивідуальне польове дослідження демонологічних уявлень, консультації.

Форма звітності:

 • залік

Мова навчання:

 • українська

Рекомендована література

Теми і питання практичних занять, а також рекомендована джерельна література і матеріали  з дисципліни “Українська міфологія і демонологія” розміщені на спеціальному електронному диску Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.

Отримати доступ до електронного диску можна за допомогою файлу доступу (файл захищено паролем). Пароль для відкриття файлу просимо довідатися у лектора або викладача практичних занять з курсу.

Бажаємо успіхів!

 

Джерельна література:

 1. Булашев Григорій. Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях. Київ, 1992.
 2. Гельмольд. Славянская хроника. Москва, 1963.
 3. Знадоби до галицько-руської демонології. Зібрав Володимир Гнатюк // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1904. Т. XV.
 4. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 1 // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1912. Т. XХХІІІ.
 5. Знадоби до української демонології. Зібрав Володимир Гнатюк. Т. ІІ. Випуск 2 // Етнографічний збірник. Львів: Накладом НТШ, 1912. Т. XХХІV.
 6. Літопис Руський / За Іпатським списком переклад Леонід Махновець. Київ: Дніпро, 1989.
 7. Малорусские народые предания и рассказы. Свод Михаила Драгоманова. Киев, 1876.
 8. Матеріали до гуцульської демонології. Записав у Зеленици Надвірнянського повіта, 1907-1908 Антін Онищук // Матеріали до українсько-руської етнології. Львів, 1909. Т. 11. С. 1-139.
 9. Прокопий Кесарийский. Война с готами. Москва, 1950.
 10. Слово о поході Ігоревім Ігоря сина Святославового внука Олегового / Переднє слово, переклад та примітки Павла Салевича. Львів, 1999.
 11. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край… Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.Чубинским. Том третий. Народный дневник. СПб, 1872.
 12. Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западно-Русский край… Материалы и исследования, собранные д. чл. П.П.Чубинским… Том первый: Верования и суеверия. Загадки и пословицы. Колдовство. С-Петербург, 1872, ХХХ, 224 с.

Теоретико-методологічна література:

 1. Галайчук Володимир. Демонологічні персонажі Середнього Полісся (за матеріалами експедиції) // Українська філологія: Школи. Постаті. Проблеми. Львів, 1999. Частина 2. С. 471-485.
 2. Глушко Михайло. Методика польового етнографічного дослідження: Навчальний посібник. – Львів, 2008. – 288 с., іл.
 3. Гнатюк Володимир. Нарис української міфології. Львів, 2000.
 4. Грушевський Михайло. Історія України-Русі. Київ, 1994. Т. 1.
 5. Денисюк Іван. Два міфологічні божества в поліських епіталамах // Вісник Львівського університету. Серія українська фольклористика. Львів, 1999. Вип. 29. С. 41-48.
 6. Денисюк Іван. Міфологічні істоти у топонімах та фольклорі Волинського Полісся // Денисюк І. Літературознавчі та фольклористичні праці: У 3 т., 4 кн. Львів, 2005. Т. 3. С. 91.
 7. Зеленин Дмитрий. Восточнославянская мифология / Пер. с нем.: Russische (Ostslavische) Volks­kunde von D.Zelenin. Berlin; Leipzig, 1927. Москва: Наука, 1991. 507 с.
 8. Зеленин Дмитрий. Очерк русской мифологии. СПб, 1916. Вып. 1: Умершие неестественной смертью и русалки.
 9. Колесса Філарет. Про вагу наукових дослідів над усною словесністю // Колесса Ф. Фольклористичні праці. Київ, 1970. С. 17-33.
 10. Корнелій Кутельмах. Русалки в повір’ях поліщуків // Записки НТШ. Львів, 2001. Т. ССХLII. С. 87-154.
 11. Костомаров Николай. Несколько слов о славяно-русской мифологии в языческом периоде, преимущественно в связи с народною поэзиею [1872] // Етнографічні писання Костомарова. Зібрані заходом Академічної комісії української історіографії. За редакцією акад. Михайла Грушевського. Київ, 1930. С. 283-298 (або у кн.: Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ: Либідь, 1994. С. 257-279).
 12. Костомаров Николай. Славянская мифология // Костомаров М. Слов’янська міфологія. Київ: Либідь, 1994. С. 201-256.
 13. Кун М. А. Легенди і міфи Стародавньої Греції. Київ, 1967 (або інші видання).
 14. Максимович Михайло. Дні і місяці українського селянина. Київ: Обереги, 2002.
 15. Митрополит Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу. Київ: Обереги, 1992.
 16. Мифологический словарь / Под ред. Е. Мелетинского. Москва, 1991.
 17. Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Второе издание. Москва, 1987. Т. 1 (А-К); 1988. Т. 2 (К-Я).
 18. Скуратівський В. Мандрівка до Русалій // Берегиня. 1993-1994. № 2-3.
 19. Сумцов Николай. Колдуны, ведьмы и упыри. Харьков, 1891.
 20. Токарев С. А., Мелетинский Е. М. Мифология // Мифы народов мира: Энциклопедия: В 2 т. / Второе издание. Москва, 1987. Т. 1 (А-К). С. 11-20.
 21. Українські міфи, демонологія, легенди. Київ, 1992.
 22. Українці: народні вірування, повір’я, демонологія. Київ, 1991.
 23. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів: ТеРус, 2005. 33 с.
 24. Франко Іван. Гесіод і його твори. Теогонія (Походження богів) // Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Т. 8. Київ, 1977. С. 314-342.
 25. Франко Іван. Як виникають народні пісні // Франко Іван. Зібрання творів: У 50 т. Т. 27. Київ, 1980. С. 57-65.
 26. Фрезер Джордж Джеймс. Золотая ветвь. Исследования магии и религии. Москва; Ленинград, 1931. 332 с.