Український музичний фольклор (україністи)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
82Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
828професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛу-41, ФЛу-42, ФЛу-43, ФЛу-44, ФЛу-45, ФЛу-46, ФЛу-47, ФЛу-48

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів з основними вокальними та інструментальними жанрами музичного фольклору

Завдання:

 • Вивчити жанрову систему музичного фольклору;
 • Вивчити основні музичні жанри родинно-обрядового циклу;
 • Вивчити основні музичні жанри сезонно-трудового фольклору.
 • Вивчити музичні жанри календарно-обрядового фольклору;
 • Ознайомитися з основними жанрами вокально-інструментальної та інструментальної народної традиції;
 • Вивчити основні жанри пісень звичайних;
 • Вивчити особливості міграційного фольклору;
 • Слухати в аудіозаписі зразки музичного фольклору;
 • Переглянути відеозаписи із фрагментами народних обрядів.

Результати навчання:

знати:

 • музичні вокальні та інструментальні жанри родинно-обрядового циклу;
 • музичні жанри дитячого фольклору;
 • жанрові та типологічні властивості обрядової та необрядової трудової пісенної творчості;
 • музичні жанри звичайних пісень;
 • музичні жанри інструментальної музики;
 • репертуар кобзарів та лірників;
 • жанри міграційного фольклору;

вміти:

 • дати характеристику жанрам весільної музики;
 • схарактеризувати типові музично-ритмічні форми весільної вокальної музики;
 • схарактеризувати музику похоронного обряду;
 • дати характеристику жанрам сезонно-трудового фольклору;
 • схарактеризувати основні музичні жанри дитячого фольклору;
 • схарактеризувати репертуар кобзарів та лірників;
 • означити типові риси міграційного фольклору;
 • розрізняти категорії “питоме-напливове”;
 • визначити жанр прослуханого твору.

Форми та методи навчання:

 • лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності:

 • залік

Мова навчання:

 • українська

Рекомендована література

 1. Весільні пісні: у 2 кн. / упоряд. і прим. М.Шубравської. – Київ: Наукова думка, 1982. – Кн. 1. – 872 с.; Книга 2. – 680 с.
 2. Весільні пісні: у 2 кн. / упор. М. Шубравська, А. Іваницький. – Київ, 1982. – Кн. 1. – 871 с.
 3. Гапон Л. Інсценізація весільних обрядів: Навчальний посібник для студентів спеціалізації «музичний фольклор» / заг. редакція Ю. Рибака. – Рівне, 2006. – 147 с.
 4. Гошовский В. Типы украинских колядок и ареалы их распространения // У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – С. 85-97.
 5. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музыкальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
 6. Гошовский В. Украинские песни Закарпатья / под. ред. Л. Лебединского. – Москва, 1968. – 468 с.
 7. Грица С. Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мошинського // Музичний фольклор з Полісся в записах Ф. Колесси та К. Мошинського. – Київ: Музична Україна, 1995. – С. 3-24.
 8. Грица С. Трансмісія фольклорної традиції: Етномузикологічні розвідки. – Київ –Тернопіль: Астон, 2002. – 236 с.
 9. Грица С. Фольклор у просторі та часі: вибрані статті. – Тернопіль, 2000. – 228 с.
 10. Жниварські пісні / упоряд. та вступ. ст. Ю. Крутя. – Київ, 1971. – 211 с.
 11. Завальнюк А. Українські літні обряди та пісні. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 304 с.
 12. Земцовский И. Мелодика календарных песен. – Ленинград: Музыка, 1975. – 222 с.
 13. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): навч. посібник. – Київ: Заповіт, 1997. – 392 с.
 14. Іваницький А. Український музичний фольклор: підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.
 15. Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 520 с.
 16. Ігри та пісні: Весняно-літня поезія трудового року. Збірник / Упоряд., передм. і прим. О.Дея; Нотний матеріал упоряд. А.Гуменюк. – Київ: Вид-во АН УРСР, 1963. – 671 с.
 17. Історія української музики: В 6 т. – Київ, 1989. – Т.1.
 18. Квитка К. Избранные труды: в 2 т. / сост. и коммент. В.Л. Гошовского. – Москва: Советский композитор. – 1971. – Т. 1 – 384 с.; 1973. – Т. 2. – 423 с.
 19. Квитка К. Песни украинских зимних обрядовых празднеств // Избранные труды: В 2 т. / Сост. и коммент. В. Гошовского. – Москва, 1971. – Т.1 . – С. 103-155.
 20. Квітка К. Вибрані статті: у 2 ч. / упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
 21. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – Київ, 1980. – 183 с.
 22. Колесса Ф. Мелодії українських народних дум / АН УРСР. ІМФЕ ім. М. Т. Рильського / підгот. до друку С. Грица. – Київ, 1969. – 591 с.
 23. Колесса Ф. Наверствування і характеристичні признаки українських народних мелодій // Колесса Ф. Музикознавчі праці / підгот. до друку С. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 248-269.
 24. Колесса Ф. Старинні мелодії українських обрядових пісень (весільних і колядок) на Закарпатті // Колесса Ф. Музикознавчі праці. – Київ, 1970. – С. 368-397.
 25. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1936.
 26. Лірницькі пісні з Полісся: Матеріали до вивчення лірницької традиції / зап., упоряд. і прим. О.Ошуркевича; нотні транскрипції Ю.П. Рибака. – Рівне, 2002. – 139 с.
 27. Луканюк Б. Народна музика Галичини та Володимирії: Матеріали до нотографії (1790-1950). – Львів: ТеРус, 2001. – 68 с.
 28. Луканюк Б., Добрянська Л. Спроба мелотипології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної Волині // Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне, 2004. – Вип. 5. – С. 95-108.
 29. Матеріали І – VIII Конференцій дослідників народної музики західноукраїнських земель (СІМР) у м. Львові. Ред-упоряд. Б. С. Луканюк.
 30. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) // Мацієвський І. Ігри й співголосся. Контонація: Музикологічні розвідки. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95-111.
 31. Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського / упоряд., вступ. ст., прим., пер. з пол. С. Грици. – Київ: Музична Україна, 1995. – 432 с.
 32. Народні мелодії: [У 2 ч.] / З голосу Лесі Українки записав і упорядив Климент Квітка. Ч. 1-2. – Київ 1917/1918. – 229 с.
 33. Пісні з родин і хрестин (збірник-реконструкція із теоретичною розвідкою, коментарями, моделями ритмоструктури, покажчиками) / упоряд. А. Іваницький. – Вінниця: Нова книга, 2013. – 456 с.
 34. Рибак Ю. Музичні особливості лірницьких пісень (на матеріалі репертуару І. Власюка) // Лірницькі пісні з Полісся: матеріали до вивчення лірницької традиції / записи, впоряд. і прим. О. Ошуркевича; нотні транскрипції Ю. Рибака. – Рівне, 2002. – С. 14–19.
 35. Сабан Л. Спроба етнографічної жанрової класифікації гуцульських танців // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: тези наук. повід. / упоряд. Б. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 20-23.

Дискографія:

 1. Берви: Традиційна музична культура України [аудіо компакт-диск] / Проект «Моя Україна. Берви» / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2001.
 2. Зелений шум Полісся: Традиційна культура Поліського краю [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2002.
 3. Пісні Погориння: Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика. Ч. 1. / Упоряд. В. Ковальчук. – Київ: Етнодиск, 2004.
 4. «Рано-рано да зійду на гору»: Традиційна музика Полісся: у 2 ч. [аудіо компакт-диск] / Культурологічна експедиція МНС України. – Київ: Українська експериментальна лабораторія фольклору, 1997.
 5. Українська епічна традиція [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2003.