Вступ до етномузикології

Тип: На вибір студента

Кафедра: української фольклористики імені академіка філарета колесси

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
63Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
648професор ДОВГАЛЮК ІринаФЛу-31, ФЛу-32, ФЛу-33, ФЛу-34, ФЛу-35, ФЛу-36

Опис курсу

Мета:

 • ознайомити студентів з базовими поняттями музичної фольклористики.

Завдання:

 • Ознайомити студентів з основними поняттями теорії музичного фольклору;
 • Окреслити культуро-жанрову систему музичного фольклору;
 • Ознайомити з історичними та географічними стилями;
 • Ознайомити з проблеми народномузичного виконавства;
 • Вивчити основні жанри дитячого музичного фольклору.
 • Слухати в аудіозаписі зразки музичного фольклору;
 • Переглянути відеозаписи із фрагментами народних обрядів.

Результати навчання:

знати:

 • періоди історії музичної фольклористики;
 • основні ознаки музичного фольклору;
 • культуро-жанрову систему українського фольклору;
 • українські народні музичні інструменти;
 • знати ознаки музичного типу;
 • етномузичне регіонування;
 • типи народного багатоголосся;
 • музичні жанри дитячого фольклору;
 • зразки народному зичних творів (визначені програмою);

вміти:

 • оперувати набутими знаннями з курсу;
 • розрізняти категорії “питоме-напливове”;
 • розрізняти поняття музичний фольклор і фольклоризм;
 • дати характеристику музичним інструментам;
 • визначити тип народного виконавця;
 • визначити на слух звучання народномузичних інструментів;
 • визначити типові музично-ритмічні форми;
 • визначити жанр прослуханого твору;

Форми та методи навчання:

 • лекції, консультації, самостійна робота.

Форма звітності:

 • іспит

Мова навчання:

 • українська

Рекомендована література

Бібліографія:

 1. Бібліографія українського народознавства: у 3 т. / зібрав і впорядкував М. Мороз. – Львів: ІН НАНУ, 1999. – Т. 1 Фолькло­рис­тика: У 2 кн. – 1113 с.

Монографії, збірники:

 1. Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музы­кальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – 304 с.
 2. Дитячі пісні та речитативи / упоряд. Г. Довженок, К. Луганська. – Київ: Наукова думка, 1991. – 447 с.
 3. Іваницький А. Українська музична фольклористика (методологія і методика): навч. посібник. – Київ: Заповіт, 1997. – 392 с.
 4. Іваницький А. Український музичний фольклор: підручник для вищих учбових закладів. – Вінниця: Нова книга, 2004. – 320 с.
 5. Іваницький А. Хрестоматія з українського музичного фольклору (з поясненнями та коментарями). – Вінниця: Нова книга, 2008. – 520 с.
 6. Історія української музики: в 6 т. – Київ, 1989. – Т.1.
 7. Квитка К. Избранные труды: в 2 т. / Сост. и коммент. В.Л. Гошов­с­ко­го. – Москва: Советский композитор, 1971, 1973. – Т. 1. – 1971. – 384 с.; Т. 2. – 1973. – 423 с.
 8. Квітка К. Вибрані статті: у 2 ч. / упоряд., передм. та комент. А.І. Іваницького. – Київ: Музична Україна, 1985-1986. – Ч. 1. – 1985. – 142 с.; Ч. 2. – 1986. –152 с.
 9. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні. – Київ: Музична Україна, 1980. – 183 с.
 10. Колесса Ф. Наверствування і характеристичні признаки українських народних мелодій // Колесса Ф. Музикознавчі праці / підгот. до друку С. Грица. – Київ: Наукова думка, 1970. – С. 248-269.
 11. Колесса Ф. Українська усна словесність. – Львів, 1936.
 12. Луканюк Б. До історії терміна „етномузикологія” // Етномузика. – Львів, 2006. – Число 1. – С. 9-32. – (Наукові збірки ЛДМА ім. М. Лисенка. – Вип. 12).
 13. Луканюк Б. К теории песенного типа // Народная песня. Проблемы изучения: сб. науч. трудов / Ред. кол.: В.Е. Гусев и др. – Ленинград, 1983. – С. 124-136.
 14. Луканюк Б. Питання методики географічного етномузикознавства й етногра­фічне регіонування західноукраїнських земель // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель: Тези наук. повідомлень / упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 5-8.
 15. Луканюк Богдан, Добрянська Ліна. Спроба мелотипології весільних ладканок і пісень західного Полісся та західної Волині // Етнокультурна спадщина Полісся / ред.-упоряд. В.П. Ковальчук. – Рівне, 2004. – Вип. 5. – С. 95-108.
 16. Людкевич С. Передмова // Галицько-руські народні мелодії зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич. – Львів, 1906. – Ч. 1. – (Етнографічний збірник Нау­ко­вого товариства ім. Шевченка у Львові, т. 21).
 17. Мацієвський І. «Троїста музика» (до питання про традиційні інструментальні ансамблі) // Мацієвський І. Ігри й співголосся. Контонація: Музикологічні розвідки. – Тернопіль: Астон, 2002. – С. 95-111.
 18. Правдюк О. Українська музична фольклористика. – Київ: Наук. думка, 1978. – 327 с.
 19. Сабан Л. Спроба етнографічної жанрової класифікації гуцульських танців // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїн­ських земель: Тези наук. повід. / упоряд. Б.С. Луканюк. – Львів, 1990. – С. 20-23.
 20. Хорнбостель Э. Закс К. Систематика музыкальных инструментов // Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка: сб. ст. и матер.: в 2 ч. – Москва: Советский композитор, 1987. – Ч. 1. – С. 229-261.

Дискографія:

 1. Берви: Традиційна музична культура України [аудіо компакт-диск] / Проект «Моя Україна. Берви» / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2001.
 2. Зелений шум Полісся: Традиційна культура Поліського краю [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2002.
 3. Пісні Погориння: Етнокультурна спадщина Рівненського Полісся. Традиційна музика. Ч. 1. / Упоряд. В. Ковальчук. – Київ: Етнодиск, 2004.
 4. «Рано-рано да зійду на гору»: Традиційна музика Полісся: У 2 ч. [аудіо компакт-диск] / Культурологічна експедиція МНС України. – Київ: Українська експериментальна лабораторія фольклору, 1997.
 5. Українська епічна традиція [мультимедійний компакт-диск] / Арт Екзистенція, УЕЛФ, Арт Велес. – Київ, 2003.