Вступ до літературознавства (славісти)

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
13Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
116доцент БУДНИЙ ВасильФЛс-11, ФЛр-11, ФЛк-11

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
116ФЛк-11доцент БУДНИЙ Василь
ФЛс-11доцент БУДНИЙ Василь

Опис курсу

Мета:

Навчальний курс “Вступ до літературознавства” належить до нормативних дисциплін, які мають пропедевтичний (підготовчий) характер. Навчальний предмет «Вступ до літературознавства» слухають студенти першого курсу, він має на метіознайомлення першокурсників з основами науки про літературу, засвоєння системи теоретико-літературних термінів і понять, вироблення навичок їх застосування для аналізу, інтерпретації та оцінки мистецьких явищ під час вивчення історико-літературних дисциплін.

Мета курсу – ознайомити студентів з основними проблемами літературознавчої науки, навчити правильно використовувати основний понятійний апарат та  продемонструвати міждисциплінарні зв’язки літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами.

 

Завдання:

 • Опанування основного термінологічного апарату літературознавства.
 • Вироблення вмінь і навичок аналізу та інтерпретації літературного твору.
 • Ознайомлення студентів з методологічними засадами провідних літературознавчих шкіл.
 • Розвиток у студентів аналітичного та критичного мислення.
 • Розвиток вміння вести дискусію, працювати у групах, обґрунтовувати власну позицію та розуміти і випрацьовувати позиції й стратегії, відмінні від власної.
 • Спроможність здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці.

 

У результаті вивчення курсу «Вступ до літературознавства» студент повинен

 

знати:

 

 • літературознавство як наукова дисципліна;
 • специфіка літератури як виду мистецтва;
 • властивості художнього образу;
 • основні компоненти змісту і форми літературного твору;
 • наративні форми літературноготвору;
 • літературні роди й жанри (ліричні, епічні та драматичні);
 • зв’язок літературознавства з іншими гуманітарними дисциплінами;

 

вміти:

 

 • володіти системою термінів, понятьі категорій сучасного літературознавства;
 • здійснювати аналіз та інтерпретацію літературних творів;
 • визначати жанрові та стильові особливості твору;
 • брати участь у літературознавчій дискусії, коректно відстоювати власну думку;
 • здійснювати аналіз літературного процесу.

 

Матеріали

Vstup-do-lit-zn-2016_2017-dla-studentiv+

Навчальна програма

Завантажити навчальну програму