Кафедра російської філології

  • Про кафедру
  • Співробітники
  • Навчальні курси
  • Викладацький розклад
  • Дослідження

Історія кафедри й основні напрямки її наукової та навчальної діяльності

Як науковий напрямок русистика у Львівському університеті має давні традиції: поодинокі розвідки з мовознавчої та літературознавчої русистики здійснювалися вже в ХІХ столітті. Питання російської мови розглядалися тоді у зіставному плані. Порівняльне вивчення слов’янських мов започаткував Яків Головацький – перший ректор Львівського університету. На початку ХХ століття професор А.Кричинський читав для студентів-полоністів річний курс граматики російської мови у порівнянні з польською. Певне зацікавлення подібними курсами спостерігається й у 1920-1930-ті роки.

Кафедра російської філології була створена у Львівському державному університеті в 1939 році. До зародження й розвитку русистики в університеті причетні такі відомі вчені, як акад. Віктор Борковський, проф. Євген Кротевич, проф. Антонін Оришин, проф. Роман Волков, проф. Олексій Чичерін та ін. В 1944 році кафедра російської філології була поділена на дві – російської мови та російської літератури. Першим завідувачем кафедри російської літератури був проф. Роман Волков, його послідовно змінювали проф. Михайло Пархоменко, доц. Василь Воробйов, проф. Іван Вишневський, проф. Емілія Морозова, доц. Людмила Полякова. За роки своєї діяльності кафедра російської літератури внесла вагомий вклад в літературознавчу науку. До сьогодні не втратила своєї цінності книга проф. Михайла Пархоменка “Русско-западноукраинские литературные связи” (1956), монографія Олексія Чичеріна “Возникновение романа-эпопеи” (1958) стала значною подією у літературознавчій русистиці, користується популярністю й монографія доц. Людмили Полякової “Повести И.С.Тургенева 70-х годов” (1988). Кафедра російської літератури досліджувала проблему російсько-українських літературних зв’язків, вивчала питання сучасного літературного процесу, історії російської літератури початку ХХ століття, творчості символістів; ідіостилістики і под. Основна кафедральна наукова тема – “Російська література в загальнослов’янському контексті”.

Першим завідувачем кафедри російської мови була доц. Людмила Курилова, яку згодом змінив професор (пізніше – академік) Віктор Борковський. У 1950 році кафедра російської мови була об’єднана з кафедрою загального мовознавства, що працювала під керівництвом проф. Євгена Кротевича, згодом доцентів Іраїди Галенко, Бориса Хричикова, Ніни Каламової, проф. Івана Грицютенка. З 1980 року кафедра російської мови існує окремо, як самостійна одиниця. ЇЇ очолював спочатку професор Володимир Петровський, з 1982 року – доцент (а відтак – професор) Михайло Алексєєнко, а з 1993 року – доцент, а згодом професор Тетяна Космеда. Праці викладачів кафедри російської мови стали вагомим внеском у мовознавчу науку. Монографія Віктора Борковського “Синтаксис древнерусских грамот. Простое предложение” (1949) започаткувала вивчення теорії історичного синтаксису російської мови. “Словник лінгвістичних термінів” Євгена Кротевича, Н.С.Родзевич (1957) є першим в Україні словником такого типу і довгі роки був основним довідковим виданням з української лінгвістичної термінології.

Коло наукових зацікавлень колективу кафедри російської мови протягом періоду її існування (з 1944 до 1996 р.) є вельми широким. Дослідницькі зусилля спрямовані на розробку актуальних, дискусійних та маловивчених лінгвістичних проблем. У 50-60-ті роки в центрі наукових уподобань кафедри знаходились проблеми: 1) синтаксису російської та східнослов’янських мов в синхронічному та діахронічному аспектах (Віктор Борковський, Євген Кротевич, Алла Акішина, Віктор Іцкович, Любов Коробчинська та ін.); 2) історії російської мови, лінгвостилістики (Людмила Курилова, Валентина Бродська, Семен Цаленчук, Володимир Петровський та ін.); 3) російської морфології, порівняльно-історичної морфології слов’янських мов, словотвору (Юлія Большова, Віктор Іцкович, Любов Коробчинська, Іраїда Галенко та ін.); 4) проблеми лексикології, термінології і лексикографії (Євген Кротевич, Іраїда Галенко та ін.). У 70-ті роки продовжуються дослідження у галузі лінгвостилістики (Володимир Петровський, Лідія Сваричевська), синтаксису (Вікторія Абашина), термінології (Іраїда Галенко), функціональної граматики (Борис Хричиков, Ірина Вороновська). Основні напрямки наукових досліджень колективу кафедри у 80-90-ті роки: 1) дослідження лексичної і фразеологічної систем мови (семантичний, семасіологічний, функціональний, контрастивний, транслятологічний аспекти); 2) російсько-українська мовна взаємодія (зіставний, ретроспективний, функціональний, соціолінгвістичний аспекти); 3) питання граматичного устрою російської мови (синтаксис, функціональний аспект); 4) проблеми стилістики, зокрема ідіостилістики. У 80-ті роки на кафедрі формується фразеологічна школа (Михайло Алексєєнко, Ірина Єременко, Жасміна Куліш та ін.). Питання перекладознавства розглядають Ірина Вороновська, Вікторія Абашина, Тетяна Космеда та ін. Граматичний устрій мови вивчають Вікторія Абашина, Ірина Вороновська. Проблему методики викладання російської мови опрацьовують Ірина Вороновська, Ольга Бешкарева та ін. Кафедра працювала над такими науковими темами: “Розвиток лексико-фразеологічного складу сучасної російської мови” (1986-1991), “Номінативні одиниці мови у культурологічному та транслятологічномй аспектах (на матеріалі російської та української мов)” (1992-1995), “Російсько-український та українсько-російський словник перекладознавчих термінів” (1996-2000).

Проіснувавши окремо понад 50 років, у лютому 1997 року кафедри російської мови та російської літератури знову були об’єднані в одну – російської філології, завідувачем якої до кінця 2003 р. була професор Тетяна Космеда, з 2004 р. кафедру очолює доц. Ірина Єременко. Викладачами кафедри видано декілька монографій, зокрема: Інна Альберт — “И.Бунин: Завещанное и новое”, Львов, 1995. 208 с. (див. перелік монографій та інших наукових публікацій членів кафедри за останні 5 років нижче).

При кафедрі діє аспірантура за спеціальностями “російська мова” та “російська література”. За період свого існування (з 1945 р.) кафедрою підготовлено понад 40 кандидатів і докторів наук. Сьогодні 95% складу викладачів кафедри – випускники університету.

У 1995 році кафедра стала членом Міжнародної асоціації викладачів російської мови та літератури (МАПРЯЛ), а з лютого 2001 р. є також членом нещодавно сформованої Української асоціації викладачів російської мови та літератури (УАПРЯЛ), що діє в межах МАПРЯЛ. Члени кафедри здійснюють обмін досвідом з викладачами-русистами зарубіжжя, беруть участь у наукових конференціях та симпозіумах, що відбуваються під егідою цієї міжнародної організації.

До навчальних планів кафедри російської філології з 2001 року входить дисципліна «російська мова як іноземна» для обслуговування іноземних студентів, що навчаються на філологічному факультеті та на факультеті міжнародних відносин. Це студенти з Румунії, Польщі, Турції, Китаю, Південної Кореї, Японії та інш.

З 2005 року при кафедрі діє щорічний розширений науково-методичний семінар з залученням науковців з Західного регіону України. В межах семінару проводились конференції: 2009 рік – «Гоголь в світовому культурному просторі»; 2010 рік – «Творчість Іосифа Бродського у контексті культури кінця ХХ – початку ХХІ століть».

В 2008 році змінюється спеціальність щодо підготовки студентів російського відділення. Як складова напряму (слов´янська) філологія вони замість спеціальності «Викладач російської мови та літератури» отримують кваліфікацію «Вчитель російської мови та літератури. Вчитель української мови та літератури. Перекладач».

В 2009 році доцентом Вікторією Абашиною була захищена докторська дисертація «Актуальне членування російського складного речення в комунікативно-прагматичному висвітленні».
З кінця 90-х років ХХ ст. до нині активізується наукова діяльність членів кафедри щодо видання літератури монографічно-словникового рівня:

1997 рік – Ф.С.Бацевич, Т.А.Космеда. Очерки по функциональной лексикологии.– Львів, Світ, 1997.

2006 рік – В.Н.Абашина. Вопросы коммуникативно-прагматического описания сложного предложения в русском языке: аспект актуального членения.– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006.–344.

2007-2008 роки – Мартінек С.В. 1) Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.1: Від стимулу до реакції. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.– 344 с; Т. 2: Від реакції до стимулу. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007.– 468 с.; 2) Український асоціативний словник: У 2 т. – Т.1: Від стимулу до реакції. – 2 вид., Львів: Паїс, 2008.– 344 с.; Т. 2: Від реакції до стимулу. – 2 вид., Львів: Паїс, 2008.– 468 с.

2009 рік – Єременко І.А. «Фразеологія в системі російської мови та епістолярному дискурсі». Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. –Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009.– 166 с.

2009 рік — Гажева І.Д. Творчість А. Бєлого в контексті культури Срібної доби. Навчальний посібник для студентів філологічного факультету. – Львів, Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 284 с.

Співробітники

завідувач, доцент (сумісник)ЄРЕМЕНКО Іриназавідувач, доцент (сумісник)
доцентГАЖЕВА Іннадоцент
доцентГРИГОРУК Світланадоцент
доцентІГНАТІВ Надіядоцент
асистентАНТОНЕНКО Юліяасистент
старший лаборантКОТЛЯРЧИК Юліястарший лаборант
старший лаборантЮДІНА Лідіястарший лаборант

1 курс

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладДослідження

Міжнародні зв’язки

Кафедра підтримує зв’язки з філологічним факультетом Московського державного університету імені М.В.Ломоносова (Росія), Щецинським університетом (Польща).