АНТОНЕНКО Юлія

Посада: асистент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Телефон (робочий): (032) 239-41-19

Наукові інтереси

Викладає синтаксис російської мови (“Основної слов’янської”), а також «The actual problems of modern Russian language» .

Курси

Публікації

 1. Осмысление места научной рецензии в современном жанроведении // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2011.− № 1-2 (44).− С. 12-15.
 2. Фактор адресанта в жанре научной рецензии // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Лінгвістика»: Збірник наукових праць. Випуск XІІІ. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2011. – C. 249-253.
 3. Прецедентность в жанре научной рецензии // Нова філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. − № 49. – С. 7-10.
 4. Отрицательные оценочные суждения в жанре научной рецензии // Мова. Науково-теоретичний часопис з мовознавства. – Одеса: «Астропринт», 2012. − № 17. – С.50-54.
 5. Особенности заголовков научных рецензий // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво національного університету «Острозька академія». − Вип. 29. – 2012. – С.236-238.
 6. Особливості синтаксичної організації жанру наукової рецензії // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; гол. ред. А.П. Загнітко. – Донецьк : ДонНУ, 2013. – Вип. 26. – С.74-78.
 7. Влияние экстралингвистических факторов на жанровую норму научной рецензии // Вісник Дніпропетровського університету. Серія: «Мовознавство». – Дніпропетровськ: Видавництво Дніпропетровського університету, 2013. – Вип. 19. – Т.3. – С. 3-9.
 8. Conceptualization of Genre of Review in Scientific Discourse: Genre-Based Approach // Linguistic Studies : collection of scientific papers / Donetsk National University ; Ed. by A.P. Zahnitko. – Donetsk : DonNU, 2014. – Vol. 28. – Pp.95-99.
 9. Научная рецензия как объект методической работы в обучении русскому языку // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 27-28 квітня 2011 р. – К. : Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2011. – С.7.
 10. Оценочные суждения в жанре научной рецензии // Теоретичні та прикладні питання філології : матеріали ІІ Міжнар. наук. конф., 22-23 серпня 2011 р. – Дніпродзержинськ: Біла К.О., 2011. – С. 3-11.
 11. Изучение жанра рецензии на уроках развития речи в школе // У світі словесності : Збірник наукових праць, присвячений ювілею професора Л.В.Вознюк. – Тернопіль : Вектор, 2011. – С. 36-40.
 12. Жанр научной рецензии на уроках русского языка в аспекте развития коммуникативной компетенции // Проблеми вивчення і викладання російської мови та літератури в полікультурному просторі ХХІ століття (до 190-річчя від дня народження Ф. М. Достоєвського): Матеріали ІІІ Міжнародного науково-методичного семінару. – Луцьк: Інститут філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2012. – С. 406-411.
 13. Особенности цитации в жанре научной рецензии // Коммуникативные аспекты языка и культуры: сборник материалов ХІІ Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых. Ч. 2. / под ред. С. А. Песоцкой; Национальный исследовательский Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012. – С.214-216.
 14. Использование жанроведческого подхода в изучении научной рецензии в школе // Материалы форума молодых исследователей-русистов в рамках Международного фестиваля «Великое русское слово», 5-6 июня 2012 г. – Одесса: Изд-во КП ОГТ, 2012. – С. 204-208.
 15. Жанровая норма научной рецензии // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках: VI Международная научная конференция (Днепропетровск, ДНУ имени Олеся Гончара, 22-23 апреля 2013 г.): материалы / составитель Т. С. Пристайко. – Днепропетровск: Нова ідеологія, 2013. – С. 13-15.

Наукова біографія

18 червня 2014 року в Дніпропетровському національному університеті ім.О.Гончара захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата філологічних наук «Когнітивно-комунікативні характеристики жанру наукової рецензії як складової дискурсу російської науки».

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!