ДОВГАЛЮК Ірина

Посада: доцент кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси

Науковий ступінь: доктор мистецтвознавства

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Наукові інтереси

Історія української етномузикології, етномузична педагогіка

Курси

Публікації

Дослідження:

 1. Перші фонографічні записи народної музики на Чернігівському Поліссі // Полісся: мова, культура, історія: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Київ, 1996. – С. 458-463.
 2. Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Записки НТШ. Праці музикознавчої комісії. – Львів, 1996. – Том ССХХХІІ – С. 448-463 (співавтор С. Шнерх). Перевидання: Інститут народної творчості у Львові та культурно-освітнє життя в Галичині у 1941-1944 роках // Богословіє (Bogoslovia). – Рим (Romae), 1996. – Том (vol) 60. – С. (Р.) 81-107 (співавтор Сергій Шнерх).
 3. Музично-етнографічна діяльність О.Роздольського. – Київ: Родовід, 1997. – 49 с.
 4. Осип Роздольський як піонер фронтально-систематичного фонографування народномузичної творчості // Народознавчі зошити. – 1997. – № 1. – С. 1-4 (співавтор Богдан Луканюк).
 5. Гортаючи сторінки життя і творчості о. Северина Сапруна // Дрогобиччина – земля Івана Франка / Упорядник і редактор Михайло Шалата. – Дрогобич, 1997. – Том 4. – С. 565-575 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Осип Роздольський в історії музичної фольклористики: Автореф. дис. …канд. мистецтвознавства: 17.00.03 / Науковий керівник Богдан Луканюк. – Київ, 1998. – 16 с.
 7. Останній період у музично-етнографічній діяльності Осипа Роздольського // Наукові записки Тернопільського педуніверситету. Серія: Музичне мистецтво. – Тернопіль, 1998. – № 1 (9). – С. 66-71.
 8. Фоноархів Осипа Роздольського // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Львів, 1999. – Вип. 27. – С. 165-170.
  Передрук (варіант)
  : Фонографічна спадщина Осипа Роздольського // Бродівщина – край на межі Галичини й Волині. – Броди, 2008. – С. 84-90.
 9. З історії вірменської колонії в Кутах // Історія Гуцульщини. – Львів, 1999. – Том IV. – С. 151-162 (співавтор Петро Сіреджук).
 10. До питання про етномузикологічні спеціалізації вищої школи // Всеукраїнська науково-педагогічна конференція “Музичний фольклор в системі навчання та виховання молоді”. – Кременець, 11–12 травня 2000 р.: Матеріали / Головний редактор Олег Смоляк.  – Тернопіль, 2000. – С. 80-85.
 11. Боян дрогобицької землі (До 100-річчя з дня народження та 50-річчя з дня смерті отця Северина Сапруна) // Musica Galiciana /Pod redakcją L.Mazepy. – Rzeszów, 2000. – Tom V. – С. 311-316 (співавтор Сергій Шнерх).
 12. Осип Роздольський: Музично-етнографічний доробок. – Львів, 2000. – 154 с.
 13. Західноподільські експедиції Осипа Роздольського // Традиційна народна музична культура Західного Поділля: Збірник статей і матеріалів / Упорядники Олег Смоляк, Василь Коваль. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 14. Сто років перших фонографічних записів народнопісенних мелодій в Галичині // Musica Galiciana (Музика Галичини): Збірка статей / Упорядник Олександр Зелінський. – Т. VІ. – Львів, 2001. – С. 221-225. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. – Вип. 5).
 15. Родина Сапрунів – родина музикантів, співаків, громадських діячів // Український родовід / Упорядник Адріана Огорчак. – Львів, 2001. – С. 76-79. (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 16. Історичні типи публікацій народномузичних торів (До постановки питання) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 192-201.
 17. Кафедра музичної фольклористики // Сторінки Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2003. – С. 169-178 (співавтор Ліна Добрянська).
  Видання друге: Сторінки історії Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. – Львів: Сполом, 2008. – С. 304-318 (Співавтор Л. Добрянська).
 18. Проект “Народна пісня в Австрі” та Філарет Колесса // Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ-ХХ століття: Зб. наук. праць та матеріалів / Упорядники Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – С. 240-256.
 19. Das Projekt “Das Volkslied in Österreich“ und Filaret Kolessa // Jahrbuch des Österreichischen Volksliedwerkes. – Wien, 2004/2005. – Bd. 53/54. – S. 134-151.
 20. Етномузичні аспекти монографії Володимира Шухевича “Гуцульщина”// Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 60-річчя Богдана Луканюка / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2007. – Число 3. – C. 43-56. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 15).
 21. З історії проекту “Народна пісня в Австрії” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Вип. 37. – С. 276-287.
 22. Die Anfänge der Volksliedaufzeichnungen mit dem Phonographen in Galizien in der Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie // Biblos. Beiträge zu Buch, Bibliothek und Schrift. Süd-Ost Europa. – Wien: Österreichische Nationalbibliothek, 2007. – № 1 (56). – S. 21-31.
 23. Осип Роздольський – збирач музичного фольклору // Гімназія в Бродах: від минувшини до відродження. З нагоди 10-річчя відродження. – Броди, 2008. – С. 53-62.
 24. „Корпус українського фольклору” Етнографічної комісії Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник І. Довгалюк.. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). – С. 9-36.
 25. Географія збірника “Галицько-руські народні мелодії”: Каталог // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 4. – Компакт-диск (CD). – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21). (співавтор Юрій Сливинський).
 26. Причинки до історії проекту фонографування дум // Етномузика. – Львів, 2008. – Ч. 5: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники І. Довгалюк, Ю. Рибак. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – С. 9-26.
 27. До історії експедиції Філарета Колесси на Наддніпрянську Україну // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 5-27.
 28. Dovhalyuk Iryna. Etnomuzycne aspekty monografii Włodzimirza Szuchiewicza “Huculszczyzna” // Huculszczyzna, jej kultura i badacze. – Kraków, 2008. – S. 39-52.
 29. Перша бойківська експедиція Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавство. – Львів, 2009. – Вип. 9. – С. 54-69.
 30. Dovhaltyk Iryna. Collections of phonographic cylinders in Halychyna archives // Historical Sources and Source Criticism. – 2010, [Stockholm]: Svenskt visarkiv. – P. 69-81.
 31. До історії поліської експедиції Філарета Колесси та Казімєжа Мошинського // Народна творчість українців у просторі та часі. – Луцьк, 2010. – С. 50-60.
 32. Галицькі колекції фонографічних валиків // Дев’ята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель : Матеріали / Редактори-упорядники Б. Луканюк та Ю. Рибак. – Львів: Львівська національна музична академія ім. М. Лисенка, кафедра музичної фольклористики; Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології, 2010. – С. 71-84.
 33. Фонографічні валики в архіві Філарета Колесси // Етномузика : Збірка статей та матеріалів / Упорядник Б. Луканюк. – Львів, 2011. – Ч. 7. – С. 101-115. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 26).
 34. Опанас Сластьон в історії фонографування кобзарсько-лірницької традиції // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011. – С. 3-20.
 35. Лемківщина у дослідженнях Філарета Колесси // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – С. 150–168. – (Серія мистецтвознавство; вип. 11).
 36. Кілька штрихів до історії експедиції Філарета Колесси на Миргородщину (на основі епістолярію Філарета Колесси) // Етномузика: збірка статей та матеріалів / упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 114–134. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 37. Еkspedycje Filareta Kolessy na Lemkiwszczynu // Szlakiem karpackich tradycji ludowych. – Kraków, 2012. – S. 28-43.
 38. До сторіччя лемківських експедицій Філарета Колесси // Матеріали до української етнології. – Вип. 11 (14). – Київ, 2012. – С. 186–191.
 39. Фоноархів Кабінету музичної етнографії Всеукраїнської Академії Наук // Вісник Львівського університету. – Львів, 2012. – C. 114–130. – (Серія мистецтвознавство; вип. 12).
 40. Перша публікація народних мелодій у Галичині // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник І. Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип. 30).
 41. Архів Філарета Колесси у Львові // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (з нагоди 140-річчя від дня народження академіка Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 14–32. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”; вип. 13).
 42. До історії підготовки музичного тому корпусу українських народних дум Катерини Грушевської // Музична україністика: сучасний вимір. – Київ, 2013. – С. 294–305.
 43. Поліська експедиція Філарета Колесси // Проблеми етномузикології. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 76–92.
 44. Фонографічні дослідження   фольклору у Кабінеті   музичної етнографії (ВУАН / АН УРСР) 1933–1948 років // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б.Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 54-75. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка; вип.33).
 45. Перші фонографічні записи народної музики на Лемківщині // Łemkowie, bojkowie, rusini – historia, współczesność. – T. 5. – Słupsk; Zielona Góra; Svidnik, 2015. – S. 393–408.
 46. Наукове товариство імені Шевченка та фонографування // Україністика – минуле, сучасне, майбутнє: збірник наукових праць Ukrajinistika: minulost, přítomnost, budoucnost III. – Brno, 2015. – C. 359–367.
 47. До історії Львівського філіалу Віденського фонограмархіву // Вісник Львівського університету. – Львів, 2015. – С. 92–99. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 13, ч. 1).
 48. Фонографічні записи української народної музики у Берлінському фонограмархіві // Етномузика. – Львів, 2015. – Вип. 11. – С. 17–28. – (Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка; вип. 37).
 49. Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції. – Львів, 2016. – 650 с. + іл.
 50. Фонографические записи народной музыки в архивах Львова // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – № 11. – Klaipéda, 2016. – С. 181–198.
 51. Богдан Луканюк: організатор науки, педагог, учений // Десята конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель (Львів, 21–23 квітня) : збірка статей і матеріалів на пошану професора Богдана Луканюка / редактор-упорядник Ю. Рибак. – Львів, 2017. – С. 9–28. (співавтор Юрій Рибак).
 52. Фонографические записи народной музыки в архивах Киева // Tradicija ir dabartis. Tradition & Contemporarity. – Klaipeda, 2017. – № 12. – S. 301–316.
 53. Оцифрована колекція фонографічних валиків Приватного архіву Філарета Колесси у Львові // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 230–244.

Повідомлення, тези доповідей, газетні  статті, інтерв’ю:

 1. Експедиції О. Роздольського на Лемківщину // // Перша конференція дослідників народної музики західноукраїнських земель (Львів, 22-24 березня 1990 р.) / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1990. – С. 48-50.
 2. Збирацька спадщина О. Роздольського // Проблеми вивчення та пропаганди народної творчості як складової частини української національної культури: Тези доповідей. – Рівне, 1990. – С. 18-19.
 3. Про публікацію збирацького доробку О.Роздольського // Четверта конференція дослідників народної музики червоноруських (галицько-володимирських) та суміжних земель: Матеріали / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 1993. – С. 86-87.
 4. Пісня про трагедію дивізійників // Шлях перемоги. – 1994. – № 1–2 (співавтор Сергій Шнерх).
 5. Родина Сапрунів // Галицька брама. – 1995. – № 9.– С. 6 – 7 (співавтор Сергій Шнерх).
 6. Формування фольклористичної еліти у Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ століття) // Національна еліта та інтелектуальний потенціал України: Тези доповідей Міжнародної наукової конференції. – Львів, 1996. – С. 267.
 7. Він об’єднав воєдино хори Галичини // За вільну Україну. – 1996.– № 18 (співавтор Сергій Шнерх, Олександра Дацько).
 8. О. проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (мол.). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 9. Осип Роздольський // Гражда. – 2002. – №  6. – С. 65.
 10. Фольклор – школа майбутнього [інтерв’ю журналістові Данилу Ільницькому] // Citi life: Західноукраїнський журнал. – 2007. – № 7. – С. 17-19.
 11. Гуцульський фестиваль у Кракові // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 150-ліття Івана Франка / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2007. – Число 2. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка). – С. 209-211.
 12. The beginning of phonographic recordings of folk music in Ukraine // Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July). – S. 204.
 13. Галицько-руські народні мелодії, зібрані на фонограф Йосифом Роздольським, списав і зредагував Станіслав Людкевич // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 65-66.
 14. “Das Volkslied in Österreich” (нім. – “Народна пісня в Австрії”) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 77-79.
 15. Етномузикознавство (етномузикологія) // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 117-119.
 16. Кафедра музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 184-185.
 17. Комітет для запису та видання українських народних пісень з мелодіями 1894-1895 // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 211-212.
 18. “Молодощі” Лисенко Микола. // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 255-256.
 19. Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології (ПНДЛМЕ) //Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 316-317.
 20. Українські народні мелодії, зібрав і зредагував Зиновій Лисько // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 383.
 21. Фонограф // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 414-416.
 22. Abstracts of the 39-th World Conference International Council for Traditional Music. – Vienna, 2007 (4-11 July) // Записки НТШ. Том CCLIX. Праці Секції етнографії і фольклористики. – Львів, 2010. – С.762-767. Передрук без купюр: 39 світова конференція міжнародної ради з традиційної музики (International Council for Traditional Music) // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів,2011. – С. 275-284.
 23. Проблеми етномузикології та фольклористичної архівістики на Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси // Етномузика: Збірка статей та матеріалів до 100-ліття теорії музично-етнографічної транскрипції / Упорядник В. Коваль. – Ч. 6. – Львів, 2010. – С. 188-192. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 25).
 24. Філарет Колесса – класик європейської етномузикології // Високий замок. – Львів, 18 жовтня 2011. – № 191. – С. 10.
 25. Ювілей видатного сина Стрийської землі (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) // Рідне поле. – Стрий, 06.01. 2012. – № 1. – С. 9.
 26. Карпатська конференція у Кракові // Етномузика : збірка статей та матеріалів / Упорядник Юрій Рибак. – Львів, 2012. – Ч. 8. – С. 157-160. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 28).
 27. Передісторія фонографування в Галичині // Міжнародна наукова конференція “Етномузикологія на зламі тисячоліть: історія, теорія, методологія” присвячена 90-літтю від дня народження українського етномузиколога Володимира Гошовського та 100-літньому ювілею заснування Інституту музикології Львівського Університету : тези доповідей. – Львів: ЛНУ, 2012. – С. 7–9.
 28. Періодизація українського фольклору Філарета Колесси // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / упорядники І. Довгалюк, А. Вовчак. – Львів, 2013. – С. 674–676. (Передмова до публікації статті Ф. Колесси Спроба періодизації українського фольклору). (співавтори Вовчак Андрій, Марків Руслан).
 29. Передмова // Ярмола Вікторія. Скрипкова традиція Рівенсько-Волинського Полісся. – Львів, 2014. – С. 5–6.
 30. Зубрицький Денис. Про спів простого люду / переклад і вступна стаття Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів / упорядник Б Луканюк. – Львів, 2014. – Ч. 10. – С. 118–128. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка ; вип. 33).
 31. Довгалюк Ірина. Роздольський Осип (Йосип) Іванович // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка : в 2 т. – Т. ІІ: Л–Я. – Львів, 2014. – С. 372.
 32. Довгалюк Ірина. До історії фонограмархіву Наукового товариства ім. Шевченка // Польська й українська етнологія сьогодні. Традиції та перспективи : тези. – Львів, 2015. – С. 23–33.
 33. Невідомі сторінки європейської історії звукового та візуального документування народної культури. [Рецензія]: Jacek Piotr Jackowski. Zachować dawne nagrania. Zarys historii dokumentacji fonograficznej i filmowej polskich tradycji muzycznych i tanecznych… – Warszawa, 2014 / Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 402–408.
 34. Повернення із забуття. [Рецензія]: Нижанківський Остап. Народні пісні: збірка 1891 року… – Львів, 2016 // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2017. – Випуск 66. – С. 408–410.

Педагогіка:

 1. Українська народна музична творчість: Програма педагогічних училищ для спеціальності 03. 05. – Київ: РНМК, 1990. – 19 с.
 2. Деякі питання щодо програми курсу “Українська народна творчість” // Народна музична творчість, традиції, обряди, як складова національної (рідної) школи. – Київ: РНМК, 1992. – С. 12-13.
 3. Фольклорна збирацька практика з курсу “Українська народна музична творчість” для спец. 03. 05: Методичні рекомендації. – Київ: РУМК, 1992. – 12 c. (співавтор Михайло Мишанич).
 4. Методичні рекомендації до викладання курсу “Українська народна музична творчість” для студентів спеціальності 03. 05 “Музичне виховання” педагогічних училищ України. – Київ: РУМК, 1992. – 27 с.
 5. Осип Роздольський (з історії музичної фольклористики): Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика”. – Львів: Видавництво Львівського державного університету, 1997. – 24 с.
 6. Навчальна програма спецкурсу “Історія української етномузикології”: Для студентів спеціальності “Фольклористика” спеціалізації “Етномузикологія”. – Львів: Видавництво Львівського національного університету, 2003. – 38 с.
 7. Фольклористична експедиційна практика. Організаційні засади проведення практики, документування й архівування матеріалів: Методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності “фольклористика” / Уклали Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів: ТеРус, 2005. – 33 с.
 8. Проект програми курсу “Музичний фольклор: Музичні жанри української народної творчості” (для студентів філологічного факультету спеціальності “Фольклористика” Львівського національного університету ім. Івана Франка) // Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 125-ліття Климента Квітки / Упорядник Богдан Луканюк. – Львів, 2006. – Число 1. – C. 138-153. – (Наукові збірки Львівської державної музичної академії ім. М. Лисенка. Вип. 12).
 9. Український музичний фольклор: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 30 с.
 10. Історія етномузикознавчої думки: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне  мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 22 с.
 11. Народознавство: Програма для музичних вишів (III-IV рівнів акредитації) зі спеціальності № 0202 “Музичне мистецтво”, спеціалізації 7.020205-б “Етномузикознавство”. – Львів, 2006. – 14 с.
 12. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення польового фольклористичного дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу : методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціалізації “фольклористика”. – Львів, 2012. – 60 с. (співавтор Андрій Вовчак).
 13. Документування фольклорної традиції. Засади організації і проведення фольклористичного польового дослідження, транскрибування й архівування зібраного фольклорного матеріалу : методичні рекомендації для студентів філологічного факультету спеціальності 6.020303 – філологія (українська мова та література). – Львів, 2014. – 52 с. (співавтор Андрій Вовчак).

Упорядкування:

 1. Отець проф. Северин Сапрун, Северин Сапрун (молодший). Крихти / Редактор-упорядник і вступна стаття Ірини Довгалюк – Львів, 1999. – 65 с.
 2. Родина Колессів у духовному та культурному житті України кінця ХІХ – ХХ століття (з нагоди 130-ліття від дня народження академіка Філарета Колесси та 100-річчя від дня народження академіка Миколи Колесси): Збірник наукових праць та матеріалів / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2005. – 476 с. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми”. – Вип. 5).
 3. Нова радість стала…: Коляди та вертеп / Упор. Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів: ТеРус, 2005. – 56 с.
 4. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2006. – Випуск 37. – 567 с.
 5. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці збірника “Галицько-руських народних мелодій” Осипа Роздольського та Станіслава Людкевича / Упорядник Ірина Довгалюк. – 192 с. – Львів, 2008. – Ч. 4 – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 21).
 6. Етномузика: Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції для фонографування дум / Упорядники Ірина Довгалюк, Юрій Рибак. – Львів, 2008. – Ч. 5. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 22). – 192 с.
 7. Кафедра музичної фольклористики та Проблемна науково-дослідна лабораторія музичної етнології Львівської державної музичної академії імені м. Лисенка: Біобібліографічний покажчик / Упорядники: Ліна Добрянська, Ірина Довгалюк, Юрій Рибак // Етномузика : Збірка статей та матеріалів на честь ювілею Івана Франка. Львів, 2007. – Ч. 2. – CD. – С. 3-12.
 8. Колесса Філярет. Огляд україньско-рускої народної поезиї / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Андрія Вовчака та Ірини Довгалюк // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2009. – Вип. 47. – С. 166-272.
 9. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. Львів, 2009. – Вип. 47. – 277 с.
 10. Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Вип. 10. – Львів, 2011. – 313 с.
 11. Філарет Колесса. Карпатський цикл народних пісень / Упорядкування, підготовка до друку, вступне слово Ірини Довгалюк та Андрія Вовчака // Вісник Львівського університету. Серія мистецтвознавча. – Вип. 10. – Львів, 2011 – С. 285-302.
 12. Український фольклор першої половини ХХ століття. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського: Мультимедійний проект (СD) / Упорядкування, вступна стаття (“Фонографічна спадщина Осипа Роздольського”), підбір супровідних матеріалів Ірини Довгалюк. – Київ, 2011.
 13. Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – 728 + 1,5 вкл. – (Серія “Українська філологія: школи, постаті, проблеми” ; вип. 13).
 14. Філарет Колесса. Спроба періодизації українського фольклору // Родина Колессів – спадкоємність науково-мистецьких традицій (до 140-річчя з дня народження Філарета Колесси) / Упорядники: Ірина Довгалюк, Андрій Вовчак. – Львів, 2013. – С. 677–713.
 15. Філарет Колесса. Микола Лисенко: Промова в 100-літній ювілей від дня його народження, виголошена на ювілейному святі в Криниці д. 21. VІ. 1942 / Підготовка до друку та передмова Ірини Довгалюк // Етномузика : збірка статей та матеріалів пам’яті Миколи Лисенка / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. Лисенка ; вип. 30). – С. 80–92.
 16. Етномузика : збірка статей та матеріалів / Упорядник Ірина Довгалюк. – Львів, 2013. – Ч. 9. – С. 93–101. – (Наукові збірки Львівської національної академії ім. М. Лисенка, вип. 30).
 17. Вісник Львівського університету. Серія філологічна / Упорядники: Андрій Вовчак, Ірина Довгалюк. – Львів, 2017. – Випуск 66. – 432 с.

Аудіо-CD матеріали:

 1. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського / В’ячеслав Петров, Ігор Косяк, Людмила Єгупова, Василь Коваль, Ірина Довгалюк [CD]. – Київ, 2011.
 2. Аудіозаписи кобзарів і лірників з приватного архіву Філарета Колесси / підготували Ірина Довгалюк, Юрій Булка [CD]. – Львів, 2013.
 3. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 2 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2015.
 4. Український фольклор першої половини ХХ сторіччя. Вибірка з фоноколекції Осипа Роздольського. Том 3 / Андрій Крючин, Ігор Косяк, Ірина Довгалюк, Людмила Єгупова, Ірина Балагура [CD]. – Київ, 2016.

Література про Ірину Довгалюк:

 1. Загайкевич М. Музично-етнографічне дослідження про минуле, спрямоване у майбутнє // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2003. – Вип. 31. – С. 410-412.
 2. Сюта Б. Дві книги про Осипа Роздольського // Студії мистецтвознавчі. – Ч. 4. – Київ, 2003. – 117-120.
 3. Сюта Б. Довгалюк (Шнерх) Ірина Сергіївна // Українська музична енциклопедія. – Київ, 2006. – Т. 1. – С. 633.
 4. Івашків Василь. Довгалюк (Шнерх) Ірина // Encyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. – Т. 1: А-К. – Львів, 2011. – С. 450-451.
 5. Вовчак Андрій. Утвердження документування як важливої проблематики української фольклористики // Міфологія і фольклор. – Львів, 2016. – № 1–2. – С. 169–179.
 6. Клименко Ірина. Монографія Ірини Довгалюк “Фонографування народної музики в Україні: історія, методологія, тенденції” (Львів, 2016) як “маркер якості” Львівської історичної школи в етномузикології // Проблеми етномузикології. – Київ, 2016. – Вип. 11. – С. 88–89. – (Серія “Слов’янська мелогеографія” ; кн. 5).
 7. Рибак Юрій. Фундаментальне дослідження історії фонографічних записів // Українська музика. – Львів, 2016. – Ч. 4(22). – С. 138–142.
 8. Пасічник Володимир. Капитальный труд о фонографировании народной музыки в Украине // Tradicia ir dabartis Traditionи & Contemporariti. – № 12. – Klaipéda, 2017. – S. 305–317.
 9. Dorosz Piotr. Z fonografem na Ukrainie // Ruch Muzyczny. – Warszawa, 2017. – № 5. – S. 94.

Наукова біографія

Ірина ДОВГАЛЮК (Шнерх) – музикознавець, кандидат мистецтвознавства (дисертація Осип Роздольський в історії музичної фольклористики, м. Київ, 1998, науковий керівник проф. Богдан Луканюк), доцент (2003).

Народилася 29 листопада 1959 року у м. Львів. Музичну освіту здобула в Івано-Франківській музичній школі № 1 (клас фортепіано, 1974), на теоретичному відділі Івано-Франківського музичного училища імені Д. Січинського (1979) та історико-теоретичному факультеті Львівської державної консерваторії імені Миколи Лисенка (1984). У 1985-1995 роках – концертмейстер, викладач музично-теоретичних дисциплін Львівського музично-педагогічного училища імені Філарета Колесси. З 1993 року – асистент, а з 2002 – доцент кафедри української фольклористики Львівського національного університету імені Івана Франка. Водночас з 1999 року – старший науковий співробітник ПНДЛМЕ, а 2001 і доцент кафедри музичної фольклористики Львівської національної музичної академії імені Миколи Лисенка.

Автор понад сімдесяти публікацій, учасник всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій. Співупорядник, редактор низки збірників наукових статей та матеріалів.

Наукові інтереси – історія української етномузикології, етномузична педагогіка.

Член ІСТМ (Міжнародної ради з традиційної музики, 2007), музикознавчої комісії НТШ (1990).

Проекти

Колессівські читання – наукова конференція на пошану видатному збирачеві, транскриптору й дослідникові усної народної традиції Філаретові Колессі. Проект розпочато восени 2007 року.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!