ГЛІБЧУК Наталія

Посада: доцент кафедри української мови імені професора Івана Ковалика

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Наукові інтереси

Українська діалектологія, сучасна українська літературна мова (морфологія), культура української мови

Курси

Публікації

 • Термінологічні погляди Олени Курило // Розвиток мовознавства в Західній Україні в 20 – 30-х роках ХХ ст.: Тези доповідей регіональної наукової конференції, присвяченої памיяті Василя Сімовича. –Львів, 1992. –С.62-64.
 • “Ріднеписання” І.Огієнка та “Початкова граматика української мови” О.Курило (спроба порівняння) // Всеукр. наук. конф., присв. 110-річчю від дня народж. проф. Івана Огієнка: “Іван Огієнко (незабутні імена української науки)”: Тези доп. – Львів, 1992. – С.63-65.
 • Про мовознавчі погляди Олени Курило // Культура слова. – К., 1993. – Вип. 44. – С.35-38.
 • Погляди О. Курило на систему фонем української мови // Мовознавство. – К., 1993. – № 6. – С.34-37.
 • Мовознавчі погляди Олени Курило: Автореферат дис. канд. філол. наук. – Львів, 1994. – 24 с.
 • Олена Курило як діалектолог // Українська філологія: досягнення і перспективи. До 145-річчя заснуваннякафедриукраїнськоїфілології у Львів. ун-ті. – Львів, 1994. – С.165-167.
 • Питання словотвору в праці Олени Курило “Уваги до сучасної української літературної мови” // Наук. конф., присв. памיяті проф. Теодозія Возного: “Словотвір як вияв динаміки мови”: Тези доп. –Львів, 1994. –С.51.
 • Роль Олени Курило у формуванні української термінології// Український правопис і наукова термінологія: історія, концепції та реалії сьогодення. Матеріали засідань Мовознавчої комісії та Комісії всесвітньої літератури НТШ у Львові 1994 –1995 рр. – Львів, 1996. – С.157-160.
 • Практичні завдання з української діалектології для студентів філологічного факультету. – Львів, 1998. – 47 с.
 • Проблеми мовної норми в науковому доробку О. Курило//  Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. – 2000. – Вип. 29. – С.41-45.
 • Практичні завдання з української діалектології для студентів філологічного факультету. – Львів, 2000. – 47 с.
 • Говірки південно-західного наріччя української мови. Збірник текстів/ Упорядник Н.М. Глібчук. – Львів, 2000. – 155 с.
 • Програма діалектологічної практики для студентів філологічного факультету. – Львів, 2002. – 32 с.
 • Із спостережень над весільною лексикою у наддністрянських та надсянських говірках // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.філол. – 2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 120-127.
 • Українські говірки південно-західного наріччя. Тексти / Упорядник та автор передмови Н. М. Глібчук. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 238 с.
 • Реалізація діалектних норм у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.філол. – 2006. – Вип. 38. – С. 149 – 157..
 • Діалектологічна практика. Навчально-методичний посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 103 с.
 • Стверджувальні та вказівні частки у бойківських говірках //  Вісн. Львів. ун-ту. Сер. філол. -2009. – Вип. 46. – Ч. 2. – С.97-104.
 • Інтерферентні явища фонетичного та граматичного рівнів у говірці села Волосянка Сколівського району Львівської області// Діалектологічні студії. 8.: Говори південно-західного наріччя / Відп. ред. П. Гриценко, Н. Хобзей. – Львів: Інститут українознавства ім. Крип’якевича НАНУ, 2009. – С. 149-158.
 • Сучасна українська мова. Морфологія. Практикум: Навч. посіб. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України) К.:Знання, 2009. – 486 с.(у співавторстві з Добосевич У. Б.).
 • Проблеми міжчастиномовної омонімії в сучасній українській літературній мові // Вісн. Львів. ун-ту. Сер.філол. -2010.- Вип. 50. – 386-403 (у співавторстві з Добосевич У. Б.).
 • Партикуляція – один із шляхів виникнення міжчастиномовних омонімів // Лінгвістичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – Вип. 22. – С. 77-83 http://mova.dn.ua/lingvistichni-studiyi/vipusk-22/290-zmist.htm
 • Явища міжчастиномовної омонімії в діалектних текстах (на матеріалі записів із с. Волосянка Сколівського р-ну Львівської обл. // Діалекти в синхронії та діахронії: загально слов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] / За ред. П. Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України. – К.: КММ, 2014. – С. 113-117.
 • Синкретизм у площині функціональної омонімії // Україноцентризм наукового сумління: Збірник наукових праць на пошану професора Зеновія Терлака. – Львів: Ліга-Прес, 2014. – С. 91-113.
 • Транспозитний потенціал абстрактних іменників негативної та позитивної оцінки // Граматичні студії: зб. наук. праць / Донецький нац. ун-т; наук. ред. А. П. Загнітко. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – С. 33-38. (http://mova.dn.ua/gramatichni-studiji/vipusk-1.html).
 • Синкретична природа незмінюваних прикметників // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів: Львівський національний ун-т, 2016. – Вип. 63. – С.13 -23
 • Ідіолект Парасковії Павлюк крізь призму діалектних текстів // Діалектний текст як джерело лінгвістичних студій [матеріали доповідей міжнародного круглого столу] / За ред. П. Ю. Гриценка. Ін-т укр. мови НАН України. – К.: КММ, 2015. – С. 60-74.
 • Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови – Л.: Апріорі, 2016. – 640 с.(у співавторстві з Добосевич У. Б.).

Біографія

Народилася 7 листопада 1968 року у м. Львові. У 1991 р. закінчила з відзнакою українське відділення філологічного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Навчалася в аспірантурі при кафедрі української мови цього ж вузу протягом 1991 – 1994 рр. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Мовознавчі погляди Олени Курило” (спеціальність: 10. 02. 02 – українська мова). З 1995 р. працювала на посаді асистента кафедри української мови Львівського університету імені Івана Франка, з 2002 – на посаді доцента, у 2006 році здобула вчене звання доцента. Читає лекції із української діалектології, культури української мови, сучасної української літературної мови (морфології) для студентів філологічного факультету. Н. М. Глібчук керує діалектологічною практикою студентів з метою комплексного дослідження говірок південно-західного наріччя української мови.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!