КРАВЧУК Алла

Посада: завідувач кафедри польської філології

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-33

Наукові інтереси

Порівняльне вивчення польської та української граматики, семантики, фразеології, прагмалінгвістики, мовленнєвий етикет осіб польського походження, що мешкають в Україні, проблеми нормативістики та лінгводидактики, особливості викла­дання польської мови як іноземної українцям.

Курси

Публікації

Підручники й посібники:

 1. Читаємо польською, або Практична фонетика польської мови. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 90 с.
 2. Польський іменник та прикметник: словозміна. Посібник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 138 с.
 3. Morfologia współczesnego języka polskiego (Fleksja). 1. / Морфологія сучасної польської мови (словозміна). Ч. 1. – Львів: Українська академія друкарства, 2007. – 140 с.
 4. Польська мова – українцям. Іменна словозміна з елементами синтаксису. – Львів: Українська академія друкарства, 2008. – 288 с.
 5. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 1: Leksykologia, frazeologia, leksykografia / Лексикологія, фразеологія, лексикографія: Підручник – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011. – 328 с.
 6. Leksykologia i kultura języka polskiego / Лексикологія і культура польської мови. – Т. 2: Kultura języka / Культура мови: Підручник – Київ: Фірма «ІНКОС», 2011. – 520 с.
 7. Jestem stąd. Підручник з польської мови – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013 – 128 c. (співавтор: J. Kowalewski).
 8. Польська вимова з елементами правопису (для українців, що вивчають польську мову). – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – 111 с.
 9. Польська мова. Граматика з вправами: Підручник. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – 454 с.

 

Наукові статті:

 

 1. Семантизація ономастичного компонента польських усталених зворотів // Славістичні студії. – Т. 1: Матеріали V Міжнародного славістичного колоквіуму (Львів, 14-16 травня 1996 р.) / Під ред. В. Чорнія. – Львів: Наукове товариство ім. Шевченка, 1997. – С. 54–56.
 2. Этнонимы в составе польских устойчивых оборотов // Материалы международной конференции „Язык. Культура. Взаимопонимание” / Под ред. Т. Космеды. – Львов: Львовский государственный университет, 1997. – С. 116–119.
 3. Омонімія у сфері польсько-української ономастичної фразеології // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трофимовича: У 2 т. / За ред. В. Моторного. – Львів: Літопис, 1998. – Т. 1. – С. 357–362.
 4. Що означають власні імена людей у фразеології // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 2. – С. 61–65.
 5. Проблеми зіставного вивчення української і польської фразеології (на матеріалі фразеологізмів з античними і біблійними власними назвами) // Нова педагогічна думка. – 1998. – № 3. – С. 67–70.
 6. Польська фразеологія з іменами святих і назвами свят // Славістичні записки. – 1998. – № 1–2. – С. 5–8.
 7. Русская ономастическая фразеология античного и библейского происхождения в сопоставлении с польской // Русский язык и литература в учебных заведениях. – 1998. – № 5–6. – С. 54–56.
 8. Проблема семантичного статусу власної назви в лінгвістиці // Нова педагогічна думка. – 1999. – № 2. – С. 88–92.
 9. Антична й біблійна ономастична фразеологія польської та української мов: контрастивний аспект // Slavia Orientalis. – 1999. – T. XLVIII. – Z. 2. – S. 239–253.
 10. Структурно-семантичні моделі польської й української фразеології з власними назвами: поєднання національних та інтернаціональних ознак // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 1999. – Вип. 50. – С. 97–101.
 11. Семантизація значення у фразеологічних словниках слов’янських мов // Українська філологія: школи, постаті, проблеми: Збірник наукових праць міжнародної конференції, присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львівському університеті (Львів, 23–25 жовтня 1998 р.): У 2 т. / Під ред. Т. Салиги. – Львів: Видавництво «Світ», 1999. – Т. 2. – С. 214–219 (співавтор: Тепляков І. М.).
 12. Біблійні образи в мовній свідомості українця та поляка (на матеріалі ономастичної фразеології) // Матеріали наукової конференції «Християнство й українська мова» (Київ, 5–6 жовтня 2000 р.) / За ред. В. Німчука. – Львів: Видавництво Львівської Богословської Академії, 2000. – С. 327–334.
 13. Особливості семантики ономастичного компонента фразеолoгізму (на матеріалі польської фразеології) // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна / За ред. Т. Салиги. Вип. 29. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2000. – С. 130–135.
 14. Семантична природа компонента фразеологізму в працях польських, українських та російських лінгвістів // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2000. – Вип. 51. – С. 258–261.
 15. Власні назви у спільних моделях польської та української фразеології // Prace Językoznawcze / Pod red. Dumy. – Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2000. – T. 2. – S. 73–88.
 16. Вплив просторової семантики топонімів на формування фразеологічного значення (на матеріалі українських та польських фразеологізмів з компонентом-топонімом) // Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник / За ред. Н. Плющ. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2000. – Вип. 22. – С. 47–51.
 17. Реалізація семантики власної назви у польській фразеології // Мовознавство. – 2001. – № 2. – С. 26–34.
 18. Топоніми в польській фразеології // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського. – Вип. 3. – Ч. 2. – Київ: Знання, 2002. – С. 66–71.
 19. Національне й інтернаціональне в польській та українській ономастичній фразеології // Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej. – T. 38. – Warszawa, 2002–2003. – S. 101–119.
 20. Етноніми в системі фразеології (польсько-українські паралелі) // Українська мова. – 2003. – № – С. 78–86.
 21. Семантика антропонімів у польській фразеології // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2003. – Вип. 53. – С. 185–191.
 22. Trudne miejsca w gramatyce polskiej dla Ukraińców (w związku z przygotowywaniem podręcznika  «Polska  fleksja z ćwiczeniami dla Ukraińców») // Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. Materiały z VI Międzynarodowej Konferencji Glottodydaktycznej / Pod red. P. Garncarka. – Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2005. – S. 491–497.
 23. Новий тип дефініцій фразеологізмів у польських словниках // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2005. – Вип. 55. – С. 181–196.
 24. Польський мовленнєвий етикет звертання: проблеми засвоєння українцями, що вивчають польську мову як іноземну // Семантика мови і тексту. Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (26–28 вересня 2006 року). – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2006. – С. 575–578.
 25. Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją // – 2006. – № 2 (52). – S. 137–153.
 26. Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej powodowane polsko-ukraińską interferencją // Literatura, kultura i język polski w kontekstach i kontaktach światowych. III Kongres Polonistyki Zagranicznej. Poznań, 8–11 czerwca 2006 roku / Pod red. M. Czermińskiej, K. Meller, P. Flicińskiego. – Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007. – S. 809–
 27. Błędy gramatyczne studentów polonistyki lwowskiej spowodowane polsko-ukraińską interferencją // Język Polski Dawnych Kresów Wschodnich. – 4 / Pod red. J. Riegera i D.A. Kowalskiej. – Warszawa: Semper, 2010. – S. 349–363.
 28. Відтворення польської фразеології з ономастичним компонентом в українському перекладі // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. – Вип. 5. – Київ: Бібліотека українця, 2006. – С. 51–58.
 29. Нові тенденції в польському синтаксисі // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – 2007. – Вип. 40. – У 2 ч. – Ч. 2. – С. 143–152.
 30. Керування в українському синтаксисі: проблеми викладання полякам, що вивчають українську мову як іноземну // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: Збірник наукових праць. – Вип. 2. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 166–171.
 31. Елементи синтаксису в посібнику з польської іменної словозміни для українців // Київські полоністичні студії – Т. 9: Європейський вимір української полоністики / За ред. Р. Радишевського. – Київ: ТОВ «Інформаційно-довідкове видавництво», 2007 – С. 477–487.
 32. Мовна норма в польських словниках // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць –За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2008. – Вип. 57. – С. 161–173.
 33. Kłopoty z opanowaniem polskiej rekcji w procesie nauczania Ukraińców sprawności pisania // Rozwijanie i testowanie biegłości w języku polskim jako obcym / Pod red. A. Seretny i E. Lipińskiej. – Kraków: UNIVERSITAS, 2008. – 129–140.
 34. Nowe profile ukraińskiego stereotypu Polaka (na podstawie ankietowania studentów lwowskich) // Postscriptum Polonistyczne. – 2008. – Nr 1 (1). – S. 147–
 35. Nauczanie Ukraińców polskiej etykiety językowej (zwracanie się do adresata) // W poszukiwaniu nowych rozwiązań. Dydaktyka języka polskiego jako obcego u progu XXI wieku / Pod red. W. Miodunki i A. Seretny. – Kraków: UNIVERSITAS, 2008. – S. 301–
 36. Полоністика у Львівському університеті // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 13–35 (співавтор: Козицький А.М.).
 37. Комунікативні невдачі в польськомовному дискурсі українців з поляками // Маґістр гри слова. Філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Укл. О. Ясіновська, Л. Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк: ПВД «Твердиня», 2009. – С. 209–217.
 38. Стереотип поляка у мовній свідомості української молоді // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 48. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – С. 212–222.
 39. Соціолінгвістична неоднорідність польських адресативних зворотів (на тлі українських) // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 46. – Ч. 1. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, – С. 43–53.
 40. Nauczanie filologii polskiej na polonistyce lwowskiej. Narodowy Uniwersytet Lwowski im. Iwana Franki // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 223–232 (співавтор: Петрухінa Л.Е.).
 41. Błędy leksykalne i leksykalno-stylistyczne w polszczyźnie Ukraińców // Postscriptum Polonistyczne. – 2009. – Nr 1 (3). – S. 167–
 42. Фразеологія у викладанні польської мови як іноземної // Мовознавчі студії. – Вип. 2: Фразеологізм і слово у тексті і словнику (За матеріалами Всеукраїнської наукової конференції на пошану 75-річчя від дня народження професора Мар’яна Демського) / Упор. К. Іваночко та ін. – Дрогобич: Посвіт, 2010. – С. 214–
 43. Teksty w podręczniku gramatyki polskiej dla Ukraińców // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 17: Teksty i podteksty w nauczaniu jezyka polskiego jako obcego – 2: Jubileusz 50-lecia Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców UŁ / Pod red. G. Zarzyckiej i G. Rudzińskiego. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. – 529–537.
 44. Korelacja między programami nauczania na polonistyce lwowskiej a wymaganiami egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego // Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku / Рod red. J. Tambor, A. Krawczuk, O. Antoniw. – Lwów: Ukraińska Akademia Drukarstwa, 2010. – S. 123–135 (співавтор: Rusin M.).
 45. Відповідність між навчальними програмами на львівській полоністиці та вимогами сертифікаційних екзаменів з польської мови як іноземної // Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів, 23–24 квітня 2009 року / За ред. О. Антонів, А. Кравчук, Й. Тамбор. – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – С. 122–135 (співавтор: Русін М.).
 46. Komunikacyjna kompetencja tekstowa Ukraińców w zakresie polskiej etykiety językowej // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2011. – Nr 11. – S. 37–46.
 47. Teksty w nauczaniu Ukraińców łączliwości leksykalno-semantycznej czasowników polskich // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 18: Teksty i podteksty w nauczaniu języka polskiego jako obcego – 3 / Pod red. B. Grochali, M. Wojenki-Karasek. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011. – S. 223–228.
 48. Między poprawnością a niepoprawnością. Źródła kodyfikacji normy w nauczaniu języka polskiego jako obcego // Polonistyka bez granic. – T. 2: Glottodydaktyka polonistyczna – współczesny język polski – językowy obraz świata / Pod red. R. Nycza, W. Miodunki, T. Kunza. – Kraków: UNIVERSITAS, 2011. – S. 221–231.
 49. Typowe błędy ukraińskich studentów w zakresie polskiej etykiety językowej // Slavica: Annales Instituti Slavici Universitatis Debreceniensis (Debrecen). – 2010–2011. – XXXIX– XL. – S. 25–32.
 50. Błędy językowe w polszczyźnie Ukraińców powodujące zakłócenia komunikacji z Polakami // Tożsamość na styku kultur / Pod red. I. Masojć i H. Sokołowskiej. – Vilnius: Vilnians pedagoginio universiteto leidykla, 2011. – S. 480–494.
 51. Лексико-семантичнасполучуваністьслівувикладанніпольськоїмовиукраїнцям // Київськіполоністичністудії. – Т. XVIII. – Київ: Університет „Україна”, 2011. – С. 406–413.
 52. Łączliwość wyrazów w nauczaniu Ukraińców (i nie tylko) języka polskiego // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2012. – Nr 12. – S. 19–30.
 53. Problemy normy języka polskiego w kraju i za granicą (na Ukrainie) // Roczniki Humanistyczne. – 2012. – T. LX. – Z. 6. – S. 133-167.
 54. O nauczaniu kultury języka polskiego za granicą. Świadomość normatywna ukraińskiego studenta polonisty (na przykładzie lwowskiej polonistyki) // Postscriptum Polonistyczne. – 2012 – Nr 2 (10) – S. 285–301.
 55. Граматика і успішність комунікації (дещо з польсько-українських граматичних контрастів) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2012 – Вип. – С. 111–128.
 56. O kognitywnych uwarunkowaniach współczesnej glottodydaktyki: kategorie gramatyczne w nauczaniu Ukraińców języka polskiego // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – T. 19: Glottodydaktyka polonistyczna a lingwistyka kulturowa / Pod red. G. Zarzyck – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012. – S. 69–82.
 57. Osobliwości etykіety językowej we współczesnej polskojęzycznej prasie na Ukrainie // Kresowe dziedzictwo. Studia z języka, historii i kultury / Pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak i J. Kamienieckiego. – Wrocław: Oficyna Wydawnicza ATUT, 2012. – 219–229.
 58. Wybrane akty etykiety językowej w polszczyźnie ukraińskich studentów // Język a Kultura. – 23: Akty i gatunki mowy w perspektywie kulturowej / Pod red. A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2012. – S. 163–178.
 59. Gramatyczna kategoria rodzaju w języku polskim i ukraińskim: paralele i kontrasty a glottodydaktyka // Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. – 2012. – T. 58. – S. 151–167.
 60. Kultura języka polskiego w nauczaniu studentów polonistyki lwowskiej // Polonistyka za granicą. Tradycje i perspektywy / Pod red. A. Kietlińskiej. – Białystok: Wydawnictwo Prymat, 2012. – S. 84–96.
 61. Nauczyciel i uczeń w językowych relacjach grzeczności. Polskie formy adresatywne na Ukrainie // Słowo. Studia Językoznawcze. – 2012. – Nr 3. – S. 110–124.
 62. Co i jak myślą o polszczyźnie jej ukraińskojęzyczni użytkownicy (na podstawie badań nad świadomością normatywną studentów polonistyki lwowskiej) // Edukacja Międzykulturowa. Forum Glottodydaktyczne. Materiały z Konferencji Naukowej / Pod red. A. Rabczuk. – Warszawa, Uniwersytet Warszawski, 2013. – S. 95–116, http://www.polonicum.uw.edu.pl/pdf/forum_ksiazka.pdf, dostęp 23.02.2013.
 63. Od gramatyki do pragmatyki. Problemy polszczyzny na Wschodzie // Sztuka to rzemiosło. Nauczyć Polski i polskiego. T. 3 / Pod J. Tambor i A. Achtelik. – Katowice: Uniwersytet Śląski, Wydawnictwo GNOME, 2013. – S. 49–65.
 64. O nauczaniu homonimii (na przykładzie polonistyki lwowskiej) // Kwartalnik POLONICUM Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców. – 2013. – Nr 14 . – S. 17–22.
 65. Polonistyka ukraińska na przykładzie sytuacji polonistyki lwowskiej. Historia i współczesność, współpraca Lwów – Wrocław // Przeszłość i teraźniejszość edukacji na Kresach. Zbiór studiów z języka i kultury / Pod A. Burzyńskiej-Kamienieckiej, M. Misiak, J. Kamienieckiego. – Wrocław: Wydawnictwo GAJT, 2013. – S. 99–118.
 66. Rozwój polonistyki na Uniwersytecie Lwowskim // Język Polski. – T. XCIII. – 2013. – Z. 3. – S. 150–161.
 67. Zwracanie się do adresata w polszczyźnie osób polskiego pochodzenia na Ukrainie // Polonistyka w Europie. Kierunki i perspektywy rozwoju / Pod red. Filip, J. Pasterskiej, M. Patro-Kucab. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – S. 382–394.
 68. Struktury referujące z wyrazami pan / pani w polskojęzycznej prasie na Ukrainie: grzeczność czy niegrzeczność? // Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców. – T. 20: Glottodydaktyka – media – komunikacja. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej / Pod red. I. Dembowskiej-Wosik, E. Pałuszyńskiej. – Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. – S. 119–129.
 69. «Pogranicza» polsko-ukraińskie. Co zbliża i co oddala polską grzeczność językową w kraju i na Ukrainie // Adaptacje I. Język – Literatura – Sztuka. – T. 3 / Pod red. W. Hajduk-Gawron, A. Madei. – Katowice: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Wydawnictwo Gnome, 2013. – S. 153–165.
 70. W świecie bajek… leksykologicznych. O atrakcyjnym nauczaniu semantyki (na przykładzie polonistyki lwowskiej) // Acta Universitatis Vratislaviensis. – Nr 3517: Kształcenie Językowe. – T. 11 (21). – Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, – S. 41–56.
 71. Функції стуктур pan / panі + (ім’я) прізвище в текстах польськомовної преси в Україні (на тлі загальнопольських норм) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2013 – Вип. – С. 147–162.
 72. Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim: tradycje i współczesność a wyzwania czasu // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania języka / Pod red. M. Hawrysz i M. Uździckiej. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2013. – 39–54.
 73. Studenci polonistyki lwowskiej – w ich «poważnych» tekstach // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012. Komunikacyjne aspekty badania języka / Pod red. M. Hawrysz i M. Uździckiej. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2013. – 55–78.
 74. O normatywnych aspektach etykiety językowej Polaków na Ukrainie // Kultura mówienia dawniej i dziś / Pod red. M. Kułakowskiej i A. Myszki. – Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014. – 265–273.
 75. O względności normy w zakresie ogólnopolskiej etykiety językowej – rzutowanie na sytuację języka polskiego na Ukrainie // Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013. Tożsamość w komunikowaniu / Pod red. M. Steciąg i M. Bugajskiego. – Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2014. – 315–344.
 76. Norma językowa w prasie polskojęzycznej na Ukrainie (wybrane aspekty) // Postscriptum Polonistyczne. – 2014. – Nr 2 (14) – S. 325–354.
 77. Osobliwości etykiety językowej Polaków na Ukrainie – między poprawnością a akceptowalnością // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10–13 lipca 2012 r. – T. I–II / Pod red. S. Gajdy i I. Jokiel. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 225–236.
 78. Polonistyka we Lwowie // Polonistyka wobec wyzwań współczesności. V Kongres Polonistyki Zagranicznej. Brzeg – Opole, 10–13 lipca 2012 r. – T. I–II / Pod red. S. Gajdy i I. Jokiel. – Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, 2014. – T. II. – S. 763–768.
 79. 10 lat Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Lwowskim // Roczniki Humanistyczne. – 2014. – T. LXII. – Z. 10. – S. 172–176 (співавтор: Kowalewski J.).
 80. Wspólne interferеncje gramatyczne z języków wschodniosłowańskich w polszczyźnie mieszkańców Ukrainy, Białorusi, Rosji // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – С. 386–404.
 81. Dziesięciolecie Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowkim im. Iwana Franki: tradycje, współczesność i perspektywy polonistyki lwowskiej // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – С. 14–17.
 82. Десятиліття кафедри польської філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка: традиції, сучасність і перспективи львівської полоністики // Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki / За ред. І. Бундзи, Є. Ковалевського, А. Кравчук, О. Сливинського. – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – C. 10–13.
 83. З історії полоністики у Львівському університеті. Кафедра польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка: здобутки й перспективи // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті Леоніда Булаховського. – Київ: Освіта України, 2016. – С. 98–108.

 

 

Тези та інші наукові публікації:

 

 1. Національна специфіка польської та української фразеології з інтернаціональними власними назвами // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті акад. Леоніда Булаховського. – Київ: Знання, 1999. – С. 98.
 2. Роль власної назви у лінгвокультурному маркуванні польської фразеології // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2004. – Вип. 54. – С. 235–236.
 3. Trudne miejsca w gramatyce polskiej dla Ukraińców (w związku z przygotowaniem podręcznika „Gramatyka polska z ćwiczeniami dla Ukraińców”) // Międzynarodowa Konferencja Naukowa Nauczanie języka polskiego jako obcego i polskiej kultury w nowej rzeczywistości europejskiej. –Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2004. – S. 23–24.
 4. «Гра у фразеологію»: фразеологічні інновації в сучасній польській пресі // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / Під ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – Вип. – С. 317–318.
 5. Między poprawnością a niepoprawnością. Źródła kodyfikacji normy w nauczaniu języka polskiego jako obcego // Polonistyka bez granic. IV Kongres Polonistyczny, Uniwersytet Jagielloński, 9–11 października 2008 r. – Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2008. – S. 44–45.
 6. Зміни в сучасному українському стереотипі поляка (на матеріалі анкетування студентів) // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2010. – Вип. 59. – С. 281.
 7. «Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами» (Львів, 23–24 квітня 2009 р.) // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2010. – Вип. 59. – С. 295–296.

 

Наукові рецензії:

 

 1. Jadacka H. System słowotwórczy polszczyzny (1945–2000). Warszawa: Wydawnictwo Naukоwe PWN, 2001. – 203 s. // Проблеми слов’янознавства: Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2002. – Вип. 52. – С. 200–203 (співавтор: Бацевич Ф.С.).
 2. Войцева О.А. Польська мова: навчальний посібник. Чернівці: Видавничий дім «Букрек», 2007. 384 с. // Проблеми слов’янознавства. Збірник наукових праць / За ред. В. Чорнія. – Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка, 2010. – Вип. 59. – С. 267–271 (співавтор: Чирвa Є.Ф.).

 

 

Науково-дидактичні публікації:

 

 1. Програми та матеріали практик для студентів I– V курсів слов’янського відділення філологічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 19 с. (співавтори: Ванчушович У.М., Лазор О.Я.).
 2. Тестові завдання з лексикології сучасної польської мови для студентів IV курсу слов’янського відділення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 34 с.
 3. Тестові завдання з морфології сучасної польської мови для студентів IІ курсу слов’янського відділення. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. – 22 с.
 4. Культура польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – 22 с.
 5. Сучасна польська мова. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2006. – 43 с. (співавтори: Біленькa-Свистович Л.В., Хім’як В.М., Чирвa Є.Ф.).
 6. Основні тенденції розвитку польської мови. Програма курсу для студентів польського відділення філологічного факультету. Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 24 c. (співавтор: Чирвa Є.Ф.).
 7. Методичні рекомендації до написання та оформлення курсових і кваліфікаційних робіт для студентів напряму «Філологія» (слов’янські мови та літератури). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 44 с. (співавтори: Петрухінa Л.Е., Албул О.А.).

 

Наукове редагування:

 

 1. [red. nauk.] Postscriptum Polonistyczne – 2009. – Nr 1 (3): «Polonistyka i język polski na Ukrainie» – Katowice, 2009. – 328 s. (z: J. Tambor, M. Rusin).
 2. [red. ] Język jako obcy: problemy certyfikacji według standardów europejskich: Materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej. Lwów, 23–24 kwietnia 2009 roku – Lwów: Ukraińska Akademia Drukarstwa, 2010. – 144 s. (z J. Tambor).
 3. [наук. ред.] Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Львів, 23–24 квітня 2009 року – Львів: Українська академія друкарства, 2010. – 144 с. (з: О. Антонів).
 4. [наук. ред.] Джерелознавча практика: Завдання для студентів напряму підготовки «Філологія» («Польська мова та література») / Є.Ковалевський (укл.)., А. Кравчук (наук. ред.) – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 52 с.
 5. [ред. пол. мови:]Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 716 с. + 112 вкл.
 6. [наук. ред.] Петрухіна Л.Е. Зустрічі на межі світів. Статті, рецензії, нариси. Львів: Видавництво «Растр-7», 2011. – 348 с. (з: Фрис І.Б., Сливинським О.Т.)
 7. [наук. ред.] Ł. Biłeńka-Swystowycz, J. Kowalewski, M. Jarmoluk. Język polski dla 5 klasy (1. rok nauczania) dla szkół ogólnokształcących z ukraińskim językiem wykładowym. – Czerniowce: «Bukrek». – 2013. – 224 s.
 8. [наук. ред.] Biłeńka-Swystowycz, M. Jarmoluk, J. Kowalewski. Polski coraz bliżej. Kurs języka polskiego dla początkujących. – Wyd. 1. – Czerniowce: «Bukrek», 2013. – 340 s., Wyd. 2. – Czerniowce: «Bukrek», 2014. – 340 s.
 9. [наук. ред.] Польська мова та полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність: Збірник праць з нагоди десятиліття кафедри польської філології Львівського національного університету імені Івана Франка / Język polski i polonistyka w Europie Wschodniej: przeszłość i współczesność: Praca zbiorowa z okazji dziesięciolecia Katedry Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki – Київ: Фірма «ІНКОС», 2015. – 672 с. (з: Бундзою І.В., Ковалевським Є., Сливинським О.Т.).

 

 

Енциклопедичні статті:

 

 1. Бонк Станіслав // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького і І. Підкови. – Т. І. А–Ґ. –Львів: Літопис, 2007. – С. 266–267.
 2. Брухнальський Вільгельм // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького і І. Підкови. – Т. І. А–Ґ. – Львів: Літопис, 2007. – С. 292.
 3. Гертнер Генрик // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького і І. Підкови. Т. І. – А–Ґ. –Львів: Літопис, 2007. – С. 615–616.
 4. Грабец Стефан // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького і І. Підкови. – Т. І. А–Ґ. – Львів: Літопис, 2007. – С. 572.
 5. Йодловський Станіслав // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІ. Д–Й. – Львів: Літопис, 2008. – С. 594–595.
 6. Кавин Стефан // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІІ. К. – Львів: Літопис, 2010. – С. 8–9.
 7. Каліна Антоній // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІІ. К. – Львів: Літопис, 2010. – С. 42.
 8. Калленбах Юзеф Генрик // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІІ. К. – Львів: Літопис, 2010. – С. 46.
 9. Кринський Адам Антоній // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІІ. К. – Львів: Літопис, 2010. – С. 619–620.
 10. Курцова Софія // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Т. ІІІ. К. – Львів: Літопис, 2010. – С. 709.
 11. Бонк Станіслав // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. І: А–К. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 231.
 12. Брухнальський Вільгельм // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 244.
 13. Брюкнер Александр // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 244–245.
 14. Гертнер Генрик // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 405.
 15. Йодловський Станіслав // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 570.
 16. Каліна Антоній // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 577.
 17. Кринський Антоній // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. І: А–К. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 673.
 18. Лер-Сплавінський Тадеуш // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: «Літопис», 2012. – Т. 4. – С. 97–98.
 19. Лінде Самуїл Богуміл // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: «Літопис», 2012. – Т. 4. – С. 157–158.
 20. Малецький Антоній // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: «Літопис», 2012. – Т. 4. – С. 489–490.
 21. Михалевич Микола // Енциклопедія Львова / За ред. А. Козицького. – Львів: «Літопис», 2012. – Т. 4. – С. 626.
 22. Польської філології кафедра // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 307–
 23. Лер-Сплавінський Тадеуш // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 24. Малецький Антоні Юзеф // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 25. Михалевич Миколай // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. ІI: Л–Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 26. Нітш Казімєж Іґнаци // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 200–
 27. Роспонд Станіслав // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 380–
 28. Ташицький Вітольд // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. – Т. ІI: Л–Я. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С. 501–
 29. Улашин Генрик // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. ІI: Л–Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 30. Шляхтовський Ян // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. ІI: Л–Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 31. Штібер Здзіслав // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. ІI: Л–Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 32. Янів Ян // Еncyclopedia. Львівський національний університет імені Івана Франка. В 2 т. –Т. ІI: Л–Я. –Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – С.
 33. Каліна Антоні // Енциклопедія сучасної України / За ред. І. М. Дзюби. – Т. 12. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2012. – C. 53.
 34. Кринський Адам-Антоні // Енциклопедія сучасної України / За ред. І. М. Дзюби. – Т. 15. – Київ: Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2014. – С. 480.

 

 

 

 

Наукова біографія

Кравчук Алла Миколаївна – мовознавець. 1995 р. закінчила філологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка (кафедра слов’янської філології, спеціальність “Польська мова та література, українська мова та література”). 1995–1998 – аспірантка кафедри слов’янської філології. Кандидатську дисертацію “Польська фразеологія з ономастичним компонентом” (керівник – доц. Іван Тепляков) захистила 1999 (Київ, Інститут мовознавства ім. О.О. Потебні НАНУ). 1998–2003 асистент, від 2002 на посаді доцента кафедри слов’янської філології, 2003 отримала вчене звання доцента. 2009 р. здобула другу вищу освіту зі спеціальності “Польська мова і культура як іноземна” і відповідний диплом Силезького університету (Республіка Польща). Від 2004 р. завідувач новоствореної у Львівському університеті кафедри польської філології. 2015 р. отримала вчене звання професора кафедри польської філології.

Читає лекційні курси з морфології, лексикології та культури сучасної польської мови, спецкурси з польської фразеології, лексикографії, соціолінгвістики, мовленнєвого етикету та ін.

Під керівництвом А. Кравчук захищено 5 кандидатських дисертацій:

 • Моклиця А. В. “Мовні домінанти художніх стилів польського модернізму” (2006);
 • Сагата Ю.І. “Динамічні процеси в сучасній польській фразеології з анімалістичним компоненом” (2013);
 • Лозинська О. “Польська кінематична фразеологія на позначення емоцій: структура, семантика, функціонування” (2014);
 • Огорілко О.В. “Синтаксичні особливості текстів сучасної польськомовної преси в Україні” (2014);
 • Ніколайчук Х.М. “Фразеосемантичне поле на позначення періодів людського життя у польській мові” (2015).

Керує написанням кандидатських дисертацій:

 • Дільна Ю.М. “Фразеологічні інновації в сучасній польській художній прозі”;
 • Зелінська М. “Комунікативна компетенція польськомовної молоді Східної Галичини”;
 • Король Л.Р. “Граматичні особливості польського мовлення учнів українських шкіл з польською мовою викладання”;
 • Бундза І.В. “Функціонування іменників singularia tantum у сучасній польській мові”.

Член спеціалізованої вченої ради К 35.051.06  у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

Член редколегії чи наукової ради періодичних видань в Україні і за кордоном:

 • Проблеми слов’янознавства (Львів);
 • Мова і суспільство (Львів);
 • Roczniki Humanistyczne (Люблін, Польща);
 • Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców (Лодзь, Польща);
 • Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze (Зелена Ґура, Польща);
 • Kwartalnik Polonicum (Варшава, Польща).

Автор півтори сотні публікацій, серед яких 9 підручників і посібників з польської мови, понад 80 наукових статей (половина з них вийшла друком у закордонних наукових виданнях – переважно в Польщі, а також у Литві й Угорщині), науковий редактор восьми збірників наукових праць і підручників.

Узяла участь у понад 60 наукових конференціях, з них – понад 20 – поза межами України. За кордоном брала участь у світових полоністичних конгресах (Познань, Краків, Ополє), циклічних міжнародних конференціях Товариства викладачів польської мови як іноземної “Брістоль” та інших наукових форумах (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Лодзь, Катовіце, Люблін, Жешів, Ополє, Бялисток, Зелена Ґура, Ольштин, Братислава, Вільно та ін.). Доповіді на конференціях, виголошених в Україні та за кордоном, комплексно представляють специфіку викладання польської мови українцям, проблеми функціонування мовленнєвого етикету в сучасному польському мовленні в Україні, а також вибрані зіставні аспекти польської й української граматики, лексики, фразеології.

Була серед ініціаторів та організаторів проведення у Львівському університеті кількох міжнародних наукових конферен­цій, серед яких: “Мова як іноземна: проблеми сертифікації за європейськими стандартами” (23–24 квітня 2009), “Юліуш Словацький: погляд з перспективи ХХІ ст.” (2–3 грудня 2009), “Галичина зламу XIX і XX століть: з українсько-польського діалогу в літературі та куль­турі” (пам’яті Людмили Петрухіної, 28–29 квітня 2011), “Польська мова й полоністика у Східній Європі: минуле і сучасність” (з нагоди 10-ліття кафедри польської філології у Львівському національному університеті імені Івана Франка, 24–26 жовтня 2014). Була організатором, спільно зі Школою польської мови та культури Силезького університету, проведеного у Львівському університеті польськими науковцями циклу післядипломного навчання за спеціальністю “Польська мова і культура як іноземна ” (травень 2008 – жовтень 2009), понад 50 громадян України отримали після завершення курсу диплом Силезького університету.

Брала участь у наукових сесіях Міжнародної гуманітарної школи Центрально-Східної Європи у Варшаві, у Літній школі польської мови і культури Силезького університету, науково-методичних курсах для викладачів польської мови, літератури й культури при Силезькому університеті. Проходила наукові стажування у Варшавському, Вроцлавському, Ягеллонському, Силезькому, Зеленоґурському університетах. Читала лекції у Вроцлавському, Силезькому, Зеленоґурському університетах.

Переможець Всепольського конкурсу з польської мови для іноземців (Республіка Польща, 2004). Відзначена медаллю Товариства співпраці Польща – Схід (Республіка Польща, 2012), відзнакою Полонікум (дипломом і бронзовою статуеткою) за розвиток полоністики за кордоном (Республіка Польща, 2015).

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!