МАРКІВ Руслан

Посада: завідувач Лабораторія фольклористичних досліджень

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: ст. наук. співробітник

Телефон (робочий): (032) 239-47-20

Наукові інтереси

Міфологія, теорія фольклору, взаємодія фольклору та літератури, український фольклор у світі, історія західноукраїнської фольклористики ХХ століття.

Публікації

 1. Марків Р. Типологічні подібності у фольклоризмі “Лісової пісні” Лесі Українки та “Весілля” С. Виспянського / Руслан Марків // Матеріали міжнародної славістичної конференції пам’яті професора Костянтина Трохимовича (1923–1993) : у 2 т. (Львів, 1–3 квіт. 1998 р.) / відп. ред. В. Моторний. – Львів : Літопис, 1998. – Т. ІІ. – С. 289–293.
 2. Марків Р. Фольклорно-міфологічні образи у драмах В. Пачовського / Руслан Марків // Українська філологія : школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць міжнар. наук. конф., присвяченої 150-річчю від дня заснування кафедри укр. словесності у Львів. ун-ті : у 2 ч. (Львів, 21–23 жовт. 1998 р.). – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 195–202.
 3. Марків Р. Пісня у тексті і підтексті прози Винниченка / Руслан Марків // Винниченко і сучасність : зб. наук. праць / відп. ред. В. І. Гуменюк. – Сімферополь : ТНУ ім. В. Вернадського, 2000. – С. 69–80.
 4. Марків Р. Міфопоетичний мотив братовбивства у повісті Ольги Кобилянської “Земля” / Руслан Марків // Сучасний погляд на літературу : зб. наук. праць / відп. ред. П. П. Хропко. – К. : ІВЦ Держкомстату України, 2001. – Вип. 5. – С. 29–41.
 5. Марків Р. Фольклорні образи та символи у повістях “Земля” та “В неділю рано зілля копала” Ольги Кобилянської / Руслан Марків // “З його духа печаттю…” : зб. наук. праць на пошану проф. І. Денисюка : у 2 т. / відп. ред. Л. Бондар. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – Т. І. – С. 116–131.
 6. Марків Р. Роман Якобсон і його “Слов’янська міфологія” / Руслан Марків // Вісник Львівського університету. Серія філологічна / відп. ред. Т. Ю. Салига. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – Вип. 31. – С. 388–394.
 7. Гнат Хоткевич. Неопубліковані гуцульські п’єси / Гнат Хоткевич / Упор. М. Дзурак, Р. Марків, А. Вовчак. – Луцьк : Терен, 2005. – 312 с.
 8. Марків Р. Текст у тексті: Міфологеми у повісті-баладі О. Кобилянської “В неділю рано зілля копала” / Руслан Марків // Мандрівець. – Вип. 2. – Тернопіль, 2006. – С. 42–49.
 9. Григорій Нудьга. У колі світової культури / Григорій Нудьга / Упор. Р. Марків. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 440 с.
 10. Марків Р. Символічна і композиційна роль міфологем у художньому тексті / Руслан Марків // Вісник Львівського університету. – Вип. 37. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – С. 241– 256.
 11. Марків Р. Міфологізм “Лісової пісні” (Мавка: Неоромантична концепція міфологічного персонажа) / Руслан Марків // Нове життя старих традицій: Традиційна культура в сучасному мистецтв і побуті : матеріали Міжнародної наук. конференції в рамках V Міжнародного фестивалю укр. фольклору “Берегиня”). – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 282–309.
 12. Марків Р. Теоретичні аспекти фольклоризму в літературі / Руслан Марків // Вісник Львівського університету. – Вип. 41. Серія філологічна. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 215–223.
 13. Марків Р. Велична спадщина унікального вченого: [Передмова] / Руслан Марків // Григорій Нудьга. Біобібліографічний покажчик / Упоряд. В. Івашків, Р. Марків, А. Вовчак. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2007. – С. 5–30.
 14. Марків Р. Міфологізм “Лісової пісні” (Мавка: Неоромантична концепція міфологічного персонажа) / Руслан Марків // Парадигма : зб. наук. праць. – 2008. – Вип. 3. – Львів : Ін-т народознавства ім. І. Крип’якевича НАН України. – С. 314–343.
 15. Марків Р. Фольклоризм у літературі / Руслан Марків // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укл. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – С. 400–401.
 16. Марків Р. Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend / Руслан Марків // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укл. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – С. 357-359.
 17. Марків Р. Перло многоцінне [Рец. на: Василь Івашків. Художня, літературознавча і фольклористична парадигма ранньої творчости Пантелеймона Куліша. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 448 с. + вкл..] / Руслан Марків // Дзвін : часопис Національної спілки письменників України. – 2009. – Ч. 9–10. – С. 162–164.

Наукова біографія

Народився 20 листопада 1975 року у місті Львів.

Закінчив з відзнакою філологічний факультет (1997 року), аспірантуру (2002 року) Львівського університету імені Івана Франка. 2008 року захистив кандидатську дисертацію  “Міфологічний фольклоризм в українській літературі початку ХХ століття (на матеріалі творів Ольги Кобилянської, Михайла Коцюбинського, Лесі Українки” (науковий керівник – проф. Іван Денисюк).

У 2002–2005 роках – лаборант Кафедри слов’янської філології Львівського університету, з 2004 – асистент Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси, з 2006 – науковий співробітник Кафедри української фольклористики імені академіка Філарета Колесси.З 2013 року завідувач Лабораторії фольклористичних досліджень.