ОСТАШ Любов

Посада: доцент кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Слов’янська ономастика; діалектологія.

Курси

Публікації

 1. Осташ Л.Р. Слов’янські автохтонні власні особові імена‑композити в чеських та українських прізвищах // Мовознавство. – 2002. – №2–3. – С. 22–38.
 2. Осташ Л.Р. Слов’янські автохтонні власні особові імена відапелятивного походження в чеських прізвищах // Українське мовознавство. – Вип.26. – К., 2003. – С. 23–33.
 3. Осташ Л.Р. Суфікси з приголосним ‑k‑ у чеських власних особових іменах слов’янського походження // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Мовознавство. – Тернопіль: ТДПУ, 2003. – Вип.І. – Ч. 2. – С. 70–77.
 4. Осташ Л.Р. Суфікси ‑an, ‑an‑a у чеських особових іменах слов’янського походження // Українське мовознавство. – Вип.31. – К., 2004. – С. 22–27.
 5. Осташ Л.Р. Стан вивчення слов’янських автохтонних власних особових імен у чеській антропоніміці // Студії з ономастики та етимології. 2005 / Відп. ред. В.П.Шульгач. – К., 2005. – С. 107–119.
 6. Осташ Л.Р. Динаміка чоловічих імен слов’янського походження у ХХ столітті в Чеській Республіці // Acta onomastica. – Ročník XLVII. – Praha, 2006. – S.373–382.
 7. Ostaš L.R. Das slawische Erbe in tschechischen Personennamen // Namenkundliche Informationen. – 89/90. – Leipzig, 2006. – S. 283–301.
 8. Осташ Л.Р. Слідами зниклих ойконімів // Студії з ономастики та етимології. 2007. – Київ, 2007. – С.202–210.
 9. Осташ Л.Р. Творення чеських слов’янських автохтонних імен (лексико‑семантичний спосіб) // Вісник Прикарпатського національного університету ім.В. Стефаника. Філологія. – Вип. XV–XVIII. – Івано‑Франківськ, 2007. – С. 413–416.
 10. Осташ Л.Р. Нові тенденції у функціонуванні власних особових імен в Україні // Nowe nazwy własne – nowe tendencje badawcze / Pod red. Aleksandry Cieślikowej, Barbary Czopek-Kopciuch i Katarzyny Skowronek. – Kraków: PANDIT, 2007.– S.159‑166.
 11. Осташ Л.Р. Власні назви дільниць та історичних частин м.Львова: минуле і сучасне // Студії з ономастики та етимології. 2009 / НАН України, Ін‑т укр. мови; редкол.: В.П. Шульгач (відп. ред.) [та ін.]. – К. : Довіра, 2009. – С. 117–129.
 12. Осташ Л. Методичні рекомендації і тестові завдання з морфології сучасної чеської мови (іменник) / Любов Осташ. – Львів : ПАІС, 2010. – 80 с.
 13. Осташ Л. Семантика чеських власних особових імен‑композитів слов’янського походження / Любов Осташ // Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. Slovenskej onomastickej konferencie, Trnava 12.–14.9. 2007 / Zostavili J. Hladký a I. Valentová. – Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity, VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akademie vied, 2010. – S. 344–349.
 14. Осташ Л. Матеріально-речовинні іменники в діалектному мовленні / Любов Осташ // Мовознавчі студії. Випуск 3 : Діалект у лінгвокультурологічному просторі (За матеріалами Міжнародної наукової конференції на пошану 100‑річчя від дня народження Гаврила Шила) / Упорядники Л. Баранська, Н. Грицик, К.Іваночко, О. Кушлик, П. Мацьків, М. Стецик, М. Яким, Я. Яремко. – Дрогобич : Швидкодрук, 2010. – С. 238–244.
 15. Осташ Л. До питання про варіантність онімів / Любов Осташ // Волинь‑Житомирщина. Історико‑філологічний збірник з регіональних проблем. – № 22 (І). – Житомир : Вид‑во ЖДУ ім. І. Франка, 2010. – С. 267–275.
 16. Осташ Л. Тенденції розвитку іменникá Чеської Республіки на початку ХХІ століття / Любов Осташ // Nazwy własne a społeczeństwo / [Pod redakcją Romany Łobodzińskiej]. – T.1. – Łask: LEKSEM, 2010. – S. 191–198.
 17. Осташ Л. Фонетична варіантність давніх власних особових імен / Любов Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Вип.ХХІХ–ХХХІ. – Івано-Франківськ : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2011. – С. 207–212.
 18. Осташ Л. Гуцульсько-покутсько-наддністрянські лексичні паралелі / Любов Осташ // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2012. – Вип. ХХХІІ–ХХХІІІ. – С. 84–89.
 19. Осташ Л. До питання про варіантність онімів. 2 / Любов Осташ // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) : збірник наукових праць / [гол. ред. Н. Л. Іваницька]. – Вінниця : ТОВ “Фірма “Планер”, 2012. – Вип. 16. – С. 382–387.
 20. ОсташЛ.Р. Чоловічі імена з компонентом Гал‑  в історії української антропонімії / Осташ Л. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб. наук. праць / наук. ред. Попович М.М., Скаб М.С. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Вип. : 659: Романо-слов’янський дискурс. – С. 177–183.
 21. Осташ Л.Р. До питання про особливості розвитку давньої української антропонімії / Любов Осташ // Тенденції розвитку української лексики та граматики / За ред. Ірини Кононенко, Ірени Митнік, Світлани Романюк. – Ч. І. – Варшава ; Івано‑Франківськ, 2014. – С. 148–167 (У колі мови, літератури і культури; W kręgu języka, literatury i kultury ; T. III).

Біографія

Народилася 2 серпня 1977 року у м. Дубно Рівненської області.

У 1999 році закінчила слов’янське відділення філологічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка.

У 2005 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Слов’янські автохтонні власні особові імена в чеському антропоніміконі”.

Автор близько 80 публікацій.

Проекти

Автор близько 50 публікацій.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!