ПРАЦЬОВИТИЙ Володимир

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Українське літературознавство.

Курси

Публікації

Монографії

 1.  Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-30-х років ХХ ст. – Львів: Ліга-Прес, 1999. – 282 с. У монографічному дослідженні висвітлюється проблема національного характеру в драматургії М.Куліша, О.Корнійчука, І.Микитенка, Я.Мамонтова та Я.Галана з позицій національних ідеалів.
 2. Працьовитий В. Український національний характер у драматургії Миколи Куліша. – Львів: Світ, 1998. – 184 с. На широкому соціально-політичному тлі 20-30-х років ХХ ст. аналізуються складні лабіринти творчості Миколи Куліша. Вперше висвітлюється питання національного характеру в його драматургії з позицій української ментальності.
  Працьовитий В. Українська драматургія 20-30-х рр. ХХ ст. Жанрова модифікація. – Львів, 2001.– 132 с. У монографічному дослідженні на матеріалі аналізу творів Ю.Липи, С.Черкасенка, М.Куліша, О.Корнійчука, Ю.Яновського, І.Кочерги, І.Микитенка, А.Головка та інших автор намагається показати, як відбувалася жанрова модифікація української драматургії 20-30-х років ХХ ст.
 3.  Працьовитий В. Українська історична драма. – Львів: Ліга-Прес, 2002. – 174 с.
  У книзі аналізуються історичні драми Ф.Прокоповича, М.Костомарова, І.Франка, С.Черкасенка, О.Корнійчука, Г.Лужницького, їх жанрова природа та способи творення національних характерів визначних постатей України.
 4. Працьовитий В. Національний характер в українській драматургії 20-х – початку 30-х років ХХ століття . Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 300 с.
 5.  Працьовитий В. Національна самобутність драматургії Івана Франка / В. Працьовитий. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 192.

Статті:

1. Працьовитий В. Життєва основа драматургії Миколи Зарудного // Українське літературознавство. – 1982. – № 39. – С. 114 -121.
2. Працьовитий В. Створення героїчного характеру у драматургії Миколи Зарудного // Українське літературознавство. – 1983. – Вип. 41. – С. 9 -15.
3. Працьовитий В. Довга дорога повернення // Дзвін. – 1991. – № 3. – С. 155 – 156.
4. Працьовитий В. Проблема творення національного характеру у комедії Миколи Куліша „Отак загинув Гуска” // Українська філологія: досягнення і перспективи. – Львів, 1994. – С. 326 – 331.
5. Працьовитий В. Проблема творення національного характеру в драмі Миколи Куліша „97” // Українське літературознавство. – 1995. – Вип. 61. – С. 30 – 40.
6. Працьовитий В. Проблема творення українського національного характеру в трагедіях Миколи Куліша // Третій Міжнародний конгрес україністів: Доповіді та повідомлення. – Харків, 1996. – С. 136 – 140.
7. Працьовитий В. Проблема української ментальності у драмі Івана Франка „Украдене щастя” // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріали Міжнародної наукової конференції (Львів, 25-27 вересня 1996 р.). – Львів: Світ, 1998. – С. 482-487.
8. Працьовитий В. Відтворення українського національного характеру в повісті О.Кобилянської „Земля” // Науковий вісник Чернівецького університету: слов’янська філологія. – Вип. 58 -59. – Чернівці, 1999. – С. 47 – 51.
9. Працьовитий В. Жанрова модифікація української драматургії в 20 – 30-х роках ХХ ст. // Українська філологія: школи, постаті, проблеми. – Львів, 1999. – Т. 1. – С. 688 – 694.
10. Працьовитий В. Феномен українського національного характеру в українській драматургії 20 – 30-х років ХХ століття // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль,1999. – Вип. 5. – С. 168 -179. .
11. Працьовитий В. Виховування тележурналіста на національних святинях // Телевізійна і радіожурналістика. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С.91-102.
12. Працьовитий В. Іронія та сарказм у комедії „Отак загинув Гуска” Миколи Куліша // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2000. – Вип. 29. – С. 214 -220.
13. Працьовитий В. Жанрово-стильові особливості трагікомедії “Народний Малахій” М.Куліша // Сучасний погляд на літературу. – К., 2000. – Вип. 4. – С.58-76.
14. Працьовитий В. Гуманістична концепція особистості в драмах Миколи Куліша // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. 7. – С. 129 – 139.
15. Працьовитий В. Національно-політичні комедії М.Куліша // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль, 2000. – Вип. 6. – С. 163-175.
16. Працьовитий В. Образ Діви Марії в українській поезії ХХ століття // Київська церква. – 2000. – № 1. – С. 113-116.
17. Працьовитий В. Образи-символи у драматургії Миколи Куліша // Сучасний погляд на літературу. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 116-130.
18. Працьовитий В. Проблема національного самоусвідомлення у комедії М.Куліша “Мина Мазайло” // Наукові записки. Серія “філологічні науки” (літературознавство). – Кіровоград, 2000. – Вип. 27. – С. 280-292.
19. Працьовитий В. Трагедія українського роду у драмах “Зона” і “Закут” М.Куліша // Обрії. – 2000. – № 2. – С.37-42.
20. Працьовитий В. Образ Богдана Хмельницького у шкільній драмі „Милость Божія” // Сучасний погляд на літературу. – К., 2001. – Вип. 5.
21. Працьовитий В. Біблійні мотиви в драматургії М.Куліша // Літературознавчі зошити. Студії. Публікації. Рецензії. Бібліографія. – Львів, 2001. – Вип. 1 . – С. 123 – 132.
22. Працьовитий В. Мова як засіб вираження національного характеру в українській драматургії 20 – 30-х років ХХ століття // Мова і культура нації: Збірник наукових праць. – Львів, 2001. – С. 103 – 111.
23. Працьовитий В. Художня інтерпретація історичних постатей у драматичній поемі „Ярослав Мудрий” Івана Кочерги // Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2001. – Вип. 4 – 6. – С. 137 – 143.
24. Працьовитий В. Ідея самопожертви у драматичній поемі „Вербунок” Юрія Липи // Юрій Липа: голос доби і приклад чину. – Львів, 2001. – С. 162 – 168.
25. Працьовитий В. Проблема трагічного гуманізму у „Патетичній сонаті” Миколи Куліша // Збірник наукових праць „З його духа печаттю…” (на пошану професора Івана Денисюка). – Львів, 2001. – Т. 1. – С. 144 – 152.
26. Працьовитий В. Проблема утвердження християнства у шкільній драмі „Владимир” Феофана Прокоповича // Сучасний погляд на літературу. – К., 2001. – Вип. 6. – С. 23 – 39.
27. Працьовитий В. Національна ідентичність української драматургії 20 – 30-х років ХХ століття // Збірник праць міжнародної науково-технічної конференції „АВІА – 2001”. – К., 2001. – С. 151 – 158.
28. Працьовитий В. Мотив зради у трагедії „Сава Чалий” Миколи Костомарова // Наукові записки. Серія: Літературознавство. – Тернопіль: ТДПУ. – Вип. 7. – С. 171 – 186.
29. Працьовитий В. Неоромантична трагедія „Патетична соната” Миколи Куліша // Літературознавчі та історичні студії НТШ. – Львів, 2002. – С. 142 – 156.
30. Працьовитий В. Романтика княжих часів у драмі-казці Івана Франка „Сон князя Святослава” // Шевченко. Франко. Стефаник: Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ: Плай, 2002. – С. 203 – 214.
31. Працьовитий В. Проблема української ментальності в народних піснях Волині в записах Оскара Кольберга // Фольклористичні зошити. – Луцьк, 2004. – Вип. 7. – С. 13 – 18.

Методичні рекомендації:

 1.  Працьовитий В. Драма як жанровий різновид («97» Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 28 с.
 2.    Жанрово-стильові особливості комедії («Мина Мазайло» Миколи Куліша) / В, Працьовитий. – Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 36 с.
 3.   Трагедія – вища форма даматичного мистецтва («Патетична сонета» Миколи Куліша) / В. Працьовитий. – Л. : Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 54.
 4. Працьовитий В. Українська історична драматургія: навчальний посібник / В. Працьовитий. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 210 с.
 5.  Працьовитий В. Мозаїка національно-культурної ідентичності в українській літературі: навчально-методичний посібник / В. Працьовитий. – Львів: Видавництво «Растр-7», 2014. – 400 с.

 

Біографія

Народився 15 липня 1949 року у селі Баківці Жидачівського району Львівської області.

1975 року закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка.

1987 року захистив кандидатську дисертацію „Творчість Миколи Зарудного в контексті радянської драматургії” за спеціальністю 10.01.01 – українська література.

Читає курси історії української літератури 20-30-х рр. ХХ ст. та історії української літератури 40-50-х рр. ХХ ст., спецкурс „Національно-культурна ідентичність української драматургії”.

Член спец. вченої ради Д3505113 у ЛНУ.

Член спец. вченої ради К5805302 у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!