СЕНИК Любомир

Посада: професор кафедри української літератури імені академіка Михайла Возняка

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-41-90

Наукові інтереси

Досліджує історію і теорію української літератури ХІХ–ХХ ст., зокрема творчість І. Франка, прозу доби “розстріляного відродження”. За спроби об’єктивного висвітлення історії української літератури першої половини ХХ ст., а також літературного процесу 60–70-х років був переслідуваний радянським режимом. Численні літературно-критичні статті присвячені діячам “Руської Трійці”, поетиці роману, літературному процесові 60–90-х років ХХ ст.; публіцистичні статті з громадсько-політичного та культурного життя.

Публікації

 1. Сеник Л. Пролог – не епілог // Дніпро. – 1965. – № 1. – С. 133-146.
 2. Сеник Л. Описовість чи художнє дослідження? // Жовтень. – 1963. – № 1. –  С. 128-134.
 3. Сеник Л. „Олюднення” літератури // Прапор. – 1963. – № 1. – С. 81-85.
 4. Сеник Л. (у співавторстві з І.Моторнюком). Перероблене і доповнене [Рец.: Історія української радянської літератури. К., Наукова думка, 1964] // Жовтень. – 1965. – № 4. – С. 134-137
 5. Сеник Л. Під романтичною мантією [Рец.: Б.Олійник. Дев’ятий вал. К., Молодь, 1964] // Прапор. 1965. № 7. С. 84-87.
 6. Сеник Л. Роман, людина, суспільство // Жовтень. 1967. № 4. С. 83-91.
 7. Сеник Л. Обрії ширшають [Рец.: В.Лучук. Обрій на крилах. К., Молодь, 1965] // Прапор. 1966. № 8. С. 78-79.
 8. Сеник Л. Повернуто читачеві [Рец.: О.Слісаренко. Бунт. К., Дніпро, 1965] // Вітчизна. 1966. № 10. С. 194-196.
 9. Сеник Л. Правдива іскра з граніту життя // Прапор. 1967. № 7. С. 78-84.
 10. Сеник Л. Кленовий міст. До 70-річчя А.Головка // Українська мова й література в школі. 1967. № 12. С. 12-18.
 11.  Сеник Л. Радянська класика // Прапор. 1967. № 12. С. 77-80.
 12. Сеник Л. Постійність пошуку [Передмова] // Лучук В. Поезії. – К.: Молодь, 1968. – С. 5-14.
 13. Сеник Л. Перші романи. До початків українського радянського роману // Українське літературознавство. – Вип. 4. – Львів, 1968. – С. 12-19.
 14. Сеник Л. На підступах до роману // Розвиток і оновлення видів і жанрів та мовностилістичних засобів художнього зображення в радянській літературі. Матеріали міжвузівської республіканської наукової конференції. – Одеса, 1968. – С. 36-38.
 15. Сеник Л. Роман як життя // Жовтень. – 1968. – № 1. – С. 136-143; Література і сучасність. – К.: Радянський письменник, 1969. – С. 149-164.
 16. Сеник Л. Температура гарячого цеху [Про літ. критику] // Вітчизна. 1968. № 6. С. 147-153.
 17. Сеник Л. Колір почуттів [Рец.: І.Гнатюк. Калина. К.: Молодь, 1966] // Вітчизна. –1968. – № 2. С. 196-198.
 18. Сеник Л. Спрага любові [Рец.: М.Вінграновський. Сто поезій. К.: Молодь, 1967] // Прапор. 1968. № 8. С. 96-98.
 19. Сеник Л. Рец.: З.С.Голубєва. Український радянський роман 20-х років. Харків, 1967 // Українська мова й література в школі. 1968. № 11. С. 89-90.
 20. Сеник Л. З відчуттям історизму [Рец.: М.П.Гуменюк. Українські бібліографи ХІХ – початку ХХ століття. Харків, 1969] // Літературна Україна. 1969.  22 серпня.
 21. Сеник Л. У пошуках великої прозової форми // Українське літературознавство. 1970. Вип. 8. С. 5-12.
 22. Сеник Л. Про дві романічні концепції людини // Прапор. 1970. № 1.       С. 89-94.
 23. Сеник Л. Енергія думки // Вітчизна. 1970. № 9. С. 159-166.
 24. Сеник Л. Людина в праці // Прапор. 1970. № 10. С. 7-13.
 25. Сеник Л. Досвід і досліди молодої прози // Літературна Україна. 1970. –      3 квітня.
 26. Сеник Л. Перші романи Юрія Яновського // Матеріали звітної наукової сесії Інституту суспільних наук АН УРСР 1971 року. К.: Наукова думка, 1971. С. 107-108.
 27. Сеник Л. Типологические особенности становления восточно-славянского романа советского периода // Тыпалогія і узаемодзеянне славянскіх моу і літаратур. Тезісы дакладау і паведамленняу ІІ рэспубліканскай канференцыі. 17-19 мая 1973 г. Мінськ, 1973. С. 58-59.
 28. Сеник Л. Література, читач, світогляд // Жовтень. 1980. № 4. С. 129-133.
 29. Сеник Л. Шляхи малої прози [Рец.: І.Денисюк. Розвиток української малої прози ХІХ – поч. ХХ ст. К., 1981] // Жовтень. – 1982. – № 10. – С. 126-128.
 30. Сеник Л. Філософські мотиви „Зів`ялого листя” І.Франка // Українське літературознавство. Вип. 50. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1988. – С. 18-24.
 31. Сеник Л. Вічний образ любові // Українське літературознавство. Вип. 52. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1989. – С. 48-55.
 32. Сеник Л. Новаторство повістей і романів І.Франка в контексті європейського роману // Іван Франко і світова культура. Матеріали Міжнар. наук. Симпоз., Львів, 8-9 червня 1989 р. – Львів, 1990. – С. 83-85.
 33. Сеник Л. Шедеври „вічної” теми в ліриці І.Франка // Українське літературознавство. Вип. 54. Іван Франко. Статті і матеріали. – Львів, 1990. – С. 33-39.
 34. Сеник Л. Прозові пошуки українських футуристів 20-х років: лівий  роман. // НТШ. – Львів, 1990. –Т. ССХХІ. – С. 123-135.
 35. Сеник Л. Кирило Студинський про етапи українського культурно-національного відродження // Т.Шевченко і українська національна культура. Матеріали наук. симпоз., Львів, 8-9 червня 1989 р. / ЗНЦ АН УРСР. – Львів, 1990. – С. 83-85.
 36. Сеник Л. Світоглядні аспекти весільного та похоронного обрядів та голосінь // Секуляризація духовного життя в Україні в епоху Гуманізму і Реформації. К., 1991. С. 126-157.
 37. Сеник Л. Вчителька нашої державності // Книга пам’яті Іванни Блажкевич. – Галич, 1991. С. 2-6.
 38. Сеник Л. Політичний роман Миколи Хвильового // ЗНТШ. – Львів, 1992.   Т. ССХХІУ. С. 154-168.
 39. Сеник Л. Подвиг наскореного духу [Передмова] // Повстанська ліра. – Львів, 1992. – С. 4-8.
 40. Сеник Л. Українська проза трагічної свідомості // Другий міжнародний конгрес україністів. Львів 22-28 серпня 1993 р. Доповіді і повідомлення: Літературознавство. – Львів, 1993. С. 215-222.
 41. Сеник Л. Микола Хвильовий і його роман “Вальдшнепи”. До 100-річчя від дня народження письменника.  – Львів, 1994. 62 с.
 42. Сеник Л. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності. Автореф. На здобуття наук. ст. доктора філолог. наук. – Львів, 1995.
 43.  
 44. Сеник Л. „Вальдшнепи” Миколи Хвильового в контексті літературної і політичної боротьби // НТШ. – Львів, 1995. – Т. 229. – С. 141-153.
 45. Сеник Л. Ідентичність нації [Післямова] // Наконечний Є. Украдене ім’я. – Львів, 1995. – С. 123-126.
 46. Сеник Л. (співавт. Н.Пікулик). „І він узяв свій хрест…” [Про Климентія Шептицького] // Світло, 1995. – № 10. – С. 342-344; № 11. – С. 385-389.
 47. Сеник Л. Роман опору і література трагічної свідомості // Слово і час. – 1996. – № 1. – С. 123-126.
 48. Сеник Л. (співавт. Б.Якимович) Форпост перемоги: Львів у 1986-1996 рр. // Львів: історичні нариси/ НАН України. – Львів, 1996. – С. 611-638.
 49. Сеник Л. Образ болю і надії [Рец.: Ковальчук А. Біль і Надія; Псалом буття; Ми – Дажбожі внуки; Голубий світанок. Зб. поезій 1994-1996 рр.] // Армія України, 1996. – 3 грудня.
 50. Сеник Л. Національна ідентичність української літератури в умовах тоталітаризму: 30-ті роки і пізніше (Проблема літературної опозиції) //          ІІІ Міжнар. конгрес україністів, Харків, 26-29 серпня 1996 р. Матеріали: Літературознавство / НАН України; Міжнар. асоц. україністів. – Київ, 1996. – С. 44-50.
 51. Сеник Л. Маркіян Шашкевич в оцінці Кирила Студинського // Шашкевичіана. Вип. 1: Маркіян Шашкевич і українське національне відродження. Вип. 2: „Руська Трійця”, її оточення, послідовники і дослідники. – Львів-Броди-Вінніпеґ, 1996. – С. 344-348.
 52. Сеник Л. Нескорена Україна [Рец.: Літопис нескореної України, Т. 1-2, Львів, 1993, 1997] // Високий замок. 1997. 18 листопада.
 53. Сеник Л.“Вже все велике і мале приємлю…” [Передмова] // Дмитрів Я. Перетікання. – Львів, 1998. – С. 3-5.
 54. Сеник Л. Морально-філософська антитеза „добро-зло” в збірці „Зів`яле листя” І.Франка і літературна традиція // Іван Франко – письменник, мислитель, громадянин. Матеріли міжнар. наук. конф. Львів, 25-27 вересня 1996 р. –  Львів, 1998. – С. 370-374.
 55. Сеник Л. Перший український утопійний роман // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність / НАН України. Ін-т українознавства ім.І. Крип’якевича; Міжнар. асоц. україністів. Вип. 5. Іст. та філол. розвідки, присвяч. 60-річчю акад.  Я.Ісаєвича. – Львів, 1998. – С. 549-559.
 56. Сеник Л. Українська література ХХ ст. в світлі національної ідеї (окреслення проблеми) // Збірник праць і матеріалів на пошану Лариси Крушельницької / НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В.Стефаника, відп. Ред. М.Романюк. – Львів, 1998. – С. 238-249.
 57. Сеник Л. До проблеми антигероя в українській прозі ХХ ст. //Українська філологія: школи, постаті, проблеми. Зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування кафедри української словесності у Львів. ун-ті, Львів, 23-25 жовтня 1998 р. Ч. 1. – Львів, 1999. – С. 710-714.
 58. Сеник Л. Нескорений духом [Передм.] // Когут Б. Під чорними вітрилами. Роман-спогад. Кн. 3. – Львів, 1999. – С. 3-4.
 59. Сеник Л. Тисячоліття християнської свідомості [Рец.: Слово благовісту. Українська релігійна поезія. Львів: Світ, 1999, 781 c.] // Київська Церква. – Київ-Львів, 1999. – С. 130-132.
 60. Сеник Л. Проблеми Криму в контексті соборності України // Вісник університету внутрішніх справ. Вип. 7. Державно-правові проблеми Північного Причорномор`я: історія і сучасність. – Харків, 1999. – С. 147-151.
 61. Сеник Л. Коли почалася в Україні радянська література і коли закінчиться? // ІV Міжнар. конгрес україністів, Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доп. і повідом.: Літературознавство. Кн.. 2. – Київ, 2000. – С. 20-26.
 62. Сеник Л. Антитеза кари: гріх і покаяння в поезії Ігоря Калинця // Літературознавчі зошити / Львів. ЛНУ ім. І.Франка. Вип. 1. – Львів, 2000. – С. 30-37.
 63. Сеник Л. У житті і в науці [До 70-річчя Р.Кирчіва] // Народознавчі зошити / НАН України, Ін-т народознавства. – Львів, 2000. – Ч. 3. – С. 451-453.
 64. Сеник Л. Християнський гуманізм // Світло. – 2000. – № 7-8. – С. 285.
 65. Сеник Л. Повноліття [Про В.Лучука] // Дзвін. – 2000. – № 2. – С. 141-143.
 66. Сеник Л. Шлях до свободи [Рец.: Горбач Олекса. Шлях зі Сходу на Захід. Спогади / Упоряд. Анна-Галя Горбач, Ярослава Закревська / НАН України, Ін-т українознавства ім.І.Крип`якевича. Львів, 1998, 373 с.] // Дзвін. – 2000. – № 10. – С. 44-45.
 67. Сеник Л. Подія, яка закарбувалася в наших серцях // Нескорені. – 2000. –     № 10.
 68. Сеник Л. „Зів`яле листя” Івана Франка в контексті модернізму // Франкознавчі студії, 1. – Дрогобич, 2001. – С. 43-49.
 69. Сеник Л. Парадигма Ярослави Павличко, або Тридцятирічне мовчання [Передм.] // Павличко Я. Парадигми часу. – Париж-Львів-Цвікау, 2001. –      С. 5-14.
 70. Сеник Л. Ідейний заповіт Маркіяна Шашкевича в контексті духовности сучасної України // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Вип. 9. – Львів, 2001. – С. 620-628.
 71. Сеник Л. Завершення філософсько-ліричнго циклу (До проблеми філософської лірики в українській літературі) // “З його духа печаттю…”: Збірник наукових праць на пошану проф. І.Денисюка. Т. 1. – Львів, 2001. – С. 327-331.
 72. Сеник Л. Переможна покоління [Передм.] // Дубас Микола. Шлях починався в негоду. – Львів, 2001. – С. 5-6.
 73. Сеник Л. Життя як подвиг: [Передм.]  // Андрусяк Євганія. Спогади. Львів, 2001. С. 5-6.
 74. Сеник Л. Національно-християнський аспект вірности в концепції людини // Київська Церква. 2001. № 1. С. 112-114.
 75. Сеник Л. Два світи Йосипа Кульчика [Передм.] // Ти винен, ХХ-ий. Львів, 2001. С. 3-6.
 76. Сеник Л. Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності. – Львів, 2002. – 239 с.
 77. Сеник Л. „Чого являєшся мені?”. Психологічний аналіз //Франкознавчі  студії, 2. –  Дрогобич, 2002. – С. 277-284.
 78. еник Л. Розкопати Помпеї. – Львів: Наукова бібліотека ЛНУ ім. І.Франка, 2002. Серія „Дрібна бібліотека”. –  33 с.
 79. Сеник Л. Т.Шевченко і П.Куліш в інтерпретації М.Хвильового // Українське літературознавство. Вип. 65. – Львів, 2002. – С. 102-107.
 80. Сеник Л. Чого являєшся мені?. Психологічний аналіз //Франкознавчі студії. Зб. наук. праць. 2. –Дрогобич, 2002. – С. 277-284.
 81. Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття // Шевченко. Франко. Стефаник. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 249-255.
 82. Сеник Л. І.Брик // Українська літературознавча думка в Галичині за 150 років (Хрестоматія за редакцією Л.Т.Сеника). В двох томах. Т. 1. – Львів, 2002. –   С. 92.
 83. Сеник Л. М.Возняк  // Українська літературознавча думка в Галичині за     150 років (Хрестоматія за редакцією Л.Т.Сеника). В двох томах. Т. 1. – Львів, 2002. – С. 200.
 84. Сеник Л. В.Гнатюк // Українська літературознавча думка…  . Т. 2. – Львів, 2002. – С. 52.
 85. Сеник Л. М.Грушевський // Українська літературознавча думка… Т. 2. – Львів, 2002. – С. 5.
 86. Сеник Л. Д.Донцов // Українська літературознавча думка…  . Т. 2. – Львів, 2002. – С. 212.
 87. Сеник Л. В.Радзикевич //Українська літературознавча думка… Т. 1. – Львів, 2002. – С.290.
 88. Сеник Л. Б.Романенчук // Українська літературознавча думка… Т. 1.– Львів, 2002, с. 158.
 89. Сеник Л. Ю.Романчук // Українська літературознавча думка… Т. 1. – Львів, 2002. – С. 185.
 90. Сеник Л. К.Студинський // Українська літературознавча думка… Т. 1. – Львів, 2002. – С. 60-64.
 91. Сеник Л. М.Тершаковець  // Українська літературознавча думка… Т. 1. – Львів, 2002. – С. 31.
 92. Сеник Л. Я.Ярема // Українська літературознавча думка… Т. 1. – Львів, 2002. – С. 176.
 93. Сеник Л. Життя як подвиг [Передм.] // Андрусяк Євгенія. Спогади. – Івано-Франківськ, 2002. – С. 7-8.
 94. Сеник Л. Нескорений у зоні [Передм.] // Малицький Я. Тернисті шляхи крізь темряву. – Львів, 2002. –С. 3-11.
 95. Сеник Л. Патріот. Воїн. Громадський діяч [Передмова] // Якимів Петро. Що записано в серці. Спогади. – Львів, 2002. – С. 5-9.
 96. Сеник Л. Українці! Відчуйте свою силу і правду! // За вільну Україну. – 2002. – № 9.
 97. Сеник Л. Україна – для українців // Нескорені. – 2002. – № 1 (1001).
 98. Сеник Л. Люди, які мають владу – чужі й ворожі українцям // За вільну Україну. – 2002. – № 11.
 99. Сеник Л. Імператив нації // За вільну Україну. – 2002. – № 27 (1851); Нескорені. – 2002. – № 3, 4.
 100. Сеник Л. Який шлях обере держава? Україна до і після 31 березня // За вільну Україну. – 2002. – № 44.
 101. Сеник Л. Дві концепції України // Нескорені. – 2002. – № 5.
 102. Сеник Л.Увага: за українство б’ють! // Нескорені. – 2002. – № 5.
 103. Сеник Л. Від духовної безвиході розбрелися світами. Відкритий лист Президентові України // Шлях перемоги. – 2002. – №  22. Передрук: Контракт, Івано-Франківськ, 7-14 червня, № 21.
 104. Сеник Л. Скільки можна терпіти знущань і принижень? Відкритий лист Президентові України // Нескорені. – 2002. – № 6.
 105. Сеник Л. Узаконений грабіж // За вільну Україну. – 2002. – №  56;   Нескорені. – 2002. – № 6.
 106. Сеник Л. Верховний переворот // За вільну Україну. – 2002. – № 62; Нескорені. – 2002. – № 7.
 107. Сеник Л. Українська трагедія // За вільну Україну. – 2002. – № 84.
 108. Сеник Л. Для визнання УПА бракує політичної волі // За вільну Україну. – 2002. – № 94.
 109. Сеник Л. Необхідне політичне вирішення: УПА боролася проти червоного і брунатного окупантів // Нескорені. – 2002. – № 9, 10.
 110. Сеник Л. Це – криза духовності. [Про телебачення] // Аудиторія. – 2002. –    Ч. 28 (2388). – С. 13.
 111. Сеник Л. Московський синдром, опозиція і вектори // За вільну Україну. – 2002. – № 119.
 112. Сеник Л. Ми – заручники. Як звільнитися? // За вільну Україну. – 2002. –     Ч. 130.
 113. Сеник Л. Український філософ Григорій Сковорода. До 280-річчя від дня народження // Нескорені. –2002. –  № 12.
 114. Сеник Л. Рец.: Симчич Микола. Фенікс „розстріляного відродження” // Українське слово. – 2003. – № 47 (3142).
 115. Сеник Л. Багатство інтерпретацій // Етнос і культура. – 2003. № 1. С. 171-173. [Рец.: Шевченко. Франко. Стефаник. Матеріали Міжнародної наукової конференції. – Івано-Франківськ, 2002. – 498 с.]
 116. Сеник Л. До проблеми інтерпретації особи автора в художній творчості (Зів’яле листя І.Франка) //Вісник філологічного факультету ЛНУ ім. І.Франка. Випуск 32. – Львів, 2003. – С. 100–106.
 117. Сеник Л. Колабораціонізм в українській літературі ХХ століття. (Визначення проблеми) // П`ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Літературознавство, кн. 2. – Чернівці, 2003. – С. 173-177.
 118. Сеник Л. Сакральна тема літератури // Слово про вченого. Тарас Салига. Львів, 2003. – С. 144-149.
 119. Сеник Л. Шевченко і його творчість у світлі постмодернізму // Посвята. Літературно-мистецький збірник до 190-ої річниці від дня народження Тараса Шевченка.  – Львів, 2003. – С. 276-285.
 120. Сеник Л. Листи так довго йдуть…. Знадоби архіву Лесі Українки в Слов’янській бібліотеці у Празі. Нью-Йорк, 2002. 318 с. // Наше життя. OUR LIFE, Нью-Йорк. – 2003. – Ч. 2. – С. 12.
 121. Сеник Л. Непроминальність Слова (До 60-річчя з дня народження Петра  Шкраб`юка) // Заграва. Імена на літературній карті Львівщини. Календар-альманах на 2003 р. [Львівська держ. обласна універс. наук. бібл.].  – Львів,   2003. – С. 32-37.
 122. Сеник Л. Бій під Крутами – траґедія і героїзм  // Нескорені. – 2003. – № 1.
 123. Сеник Л. „Геть від Москви!” // За вільну Україну. – 2003. – № 24.
 124. Сеник Л. „Пастер” – жива легенда Чорного лісу [Передм.] // Зеленюк О. З пережитого. Спогади. – Львів: Наукова бібліотека ЛНУ ім. І.Франка, 2003. – С.  6-9. [Серія „Мемуари і документи”. Ч. 3].
 125. Сеник Л. Необільшовизм – антидемократія у дії // Нескорені. – 2003. – № 12.
 126. Сеник Л. Роздуми про творчість Левка Воловця // НТШ, т. ССХХLVІ. – Львів, 2003. С. 616-623.
 127. Сеник Л. Рец.: Пастух Богдан. Український роман опору в часі і поза часом // Дзвін, 2004. – № 8. – с. 150-154.
 128. Сеник Л. Василь Стефаник: погляд крізь століття // Дзвін. – 2004. – № 5-6. – С. 146-148.
 129. Сеник Л. Феномен 20-х, літературних // Україна. Культурна спадщина, свідомість, державність. Ювілейний збірник на пошану чл.-коресп. НАН України Миколи Ільницького. Вип. 12. – Львів, 2004. – С. 431-443.
 130. Сеник Л. УПА в українській прозі // Українська Повстанська Армія  у боротьбі проти тоталітарних режимів. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип`якевмча НАН України, 2004. – С. 260-264.
 131. Сеник Л. Голодомор в українській прозі. Az éhínség  témája az ukrán prózairodalomban // Громада. – Будапешт, 2004. – № 3. – С. 28-31. [Українською та угорською мовами].
 132. Сеник Л. Людина ХХ століття в межовій ситуації (Екзистенціалістська повість Михайла Шмайди // Шмайда М. Розколота душа. – Львів, 2004. –     С. 3-5.
 133. Сеник Л. Політичне становище України // Парадигма 2. – Львів, 2004. –        С. 364-388.
 134. Сеник Л. Діалог між народами – без посередників // Там само. – С. 388-391.
 135. Сеник Л. Дві концепції для України // Там само. – С. 391-396.
 136. Сеник Л. Українська трагедія // Там само. – С. 397-402.
 137. Сеник Л. Необільшовизм – антидемократія в дії // Там само. – С. 402-405.
 138. Сеник Л. Mосковський синдром, опозиція і “вектори” // Там само. – С. 405-411.
 139. Сеник Л. Українці, відчуйте свою силу і правду! // Там само. – С. 411-418.
 140. Сеник Л. „Не служи двом богам” (Україна – для українців) // Там само. –     С. 418-423.
 141. Сеник Л. „Геть від Москви!” // Там само. – С. 424-429.
 142. Сеник Л. Імператив нації // Там само. – С. 430-436.
 143. Сеник Л. Патріот. Воїн. Громадський діяч // Там само. – С. 436-440.
 144. Сеник Л. Простір Слова, наповненого серцем. – Там само. – С. 441-446.
 145. Сеник Л. Тривожна теорія Етьєна Фермеерса з християнським сподіванням і надією. –  Там само. – С. 447-451.
 146. Сеник Л. Новела Миколи Хвильового „Мати”: до світогляду письменника // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 35. – Львів, 2004. – С. 313-318.
 147. Сеник Л. Національна ідея і влада  // Українська національна ідея. Здоров`я нації. Матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 63 роковинам Акту про відновлення незалежності української держави від 30 червня 1941 року. 3 липня 2004 р. –  Львів, 2004. – С. 16-20.
 148. Сеник Л. Шедевр Івана Франка // Тихолоз Б. Ерос versus Танатос. – Львів, 2004. – С. 3-10.
 149. Сеник Л. Естетична гармонія як „цілість світу” у філософсько-етичному і порівняльному аспектах модернізму та постмодернізму // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 33. Теорія літератури та порівняльне літературознавство. Ч. 1. –  Львів, 2004. – С. 34-40.
 150. Сеник Л. Іванишин Петро. Екзистенція нації в романі опору: націоцентричний підхід // Слово і час. – 2005. – № 8. – С. 75-80.
 151. Сеник Л. Мемуаристика УПА // ”Муза і меч”: національний рух у фольклорних та літературних джерелах. – Львів, 2005. – С. 35-42.
 152. Сеник Л. „Зів’яле листя” і Пісня Пісень // Франкознавчі студії, вип. 3. – Дрогобич, 2005. – С. 246-257.
 153. Сеник Л. Звільнення Словом, або Пошук спорідненої душі [Передм.] // Павленко Леся. Ув’язнені дощі. – Париж-Львів-Цвікау, 2005. – С. 3-8.
 154. Сеник Л. Ще раз до питання: що таке українська радянська література (полемічні нотатки) // Слово і доля. Збірник на пошану Уляни Єдлінської. – Львів, 2005. – С. 329-335.

Біографія

Любомир Тадейович Сеник (26 червня 1930, с. Чернихів, тепер Зборівського р-ну Тернопільської обл.) — літературознавець, літературний критик, письменник, громадський діяч. Доктор філологічних наук, професор Львівського національного університету ім. І.Франка, член Національної спілки письменників України, дійсний член НТШ.

Кандидатська дисертація – “Роман Андрія Головка “Мати” в літературному процесі 20-х – початку 30-х років” (1963), докторська – “Український роман 20-х років: Проблема національної ідентичності” (1995).

З 1964 року працює в Інституті суспільних наук (тепер Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України), з 1996 – директор (за сумісництвом) Інституту літературознавчих студій Львівського національного університету ім. Івана Франка. Очолює літературознавчу комісію НТШ. Громадський діяч, у 1990–1992 роках – голова Львівської крайової організації Народного Руху, співредактор газети “Віче”.

За роман “Ізійди, сатано!” удостоєний Міжнародної літературної премії ім. Богдана Нестора Лепкого (2000).

Основні праці: Роман Андрія Головка “Мати” (Київ, 1963); Микола Хвильовий і його роман “Вальдшнепи” (Львів, 1994); Климентій Шептицький – слуга Божий (Львів, 1997; у співавторстві з Н. Пікулик); Роман опору. Український роман 20-х років: проблема національної ідентичності (Львів, 2002), монографія   «Студії ліричної драми Івана Франка «Зів’яле листя» (Львів, 2007); збірники прози “На червоному полі” (Львів, 19)98), «У просторі розп’яття» (Львів, 2008),  «Трамонтана» ( Львів, 2003); романи “Ізійди, сатано!” (Париж; Львів; Цвікау, 2000), «Парабола» (Львів, 2005) «Сьома брама» (Ужгород, 2007),  книжка публіцистики й есеїстки «De rebus publicis» (Львів, 2006) , відзначена обласною премією імені В.Чорновола. Збірники поезії  «Таїна» (Ужгород,   2009):  «Тремтлива далечінь»   (Ужгород, 2010), «Містерійні видива»   (Львів, 2013).

В публікаціях  про громадські справи виявляє принципові позиції щодо розвитку суспільства на засадах демократії, національної тотожності громадян в їх трудовій та громадській роботі. Нетерпимий до проявів російського шовінізму, нехтування демократичними засадами державного будівництва. Прояви корупції, нечесного ставлення до матеріальних ресурсів народу з метою особистої наживи піддає нищівній критиці. Національно-демократичні позиції Л.Сеника в час бурхливого розвитку Руху як масової громадської організації дозволили йому разом з В.Чрноволом, братами Горинями, І.Гелем максимально сприяти консолідації патріотичних сил регіону. Сьогодні Л. Сеник, крім наукової діяльності, активно виступає як громадський діяч, публікуючи статті, розвідки в мережі Інтернету та    в ЗМІ, разом з громадськими організаціями  влаштовує науково-практичні конференції, як загальнонаціональні, так і міжнародні.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!