СВАРИЧЕВСЬКА Лідія

Посада: доцент кафедри загального мовознавства

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-23-94

Наукові інтереси

Семіотика і, зокрема, символогія; лінгвістика тексту; естетична функція мови; лінгвосеміотична інтерпретація художнього тексту; проблеми інтертексту; проблеми наукових парадигм; просопографія історії загального мовознавства.

Курси

Публікації

 • Концепт символу в Інтернет-дискурсі / Лідія Сваричевська // Перша практично-пізнавальна iнтернет-конференція «Наукове мислення». 2016. [Електронний ресурс] http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/persha-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/persha-praktichno-piznavalna-internet-konferentsiya/20-filologiya-lingvistika/12-kontsept-simvolu-v-internet-diskursi
 • Сваричевська Л. Ю. Перспективи створення конкордансу словесних символів сучасної української прози / Лідія Сваричевська // Současná slovanská lexikologie a lexikografie / Современная славянская лексикология и лексикография. Коллективная монография. Отв. ред. Ю. Л. Воротников, Эва Шлауфова (Eva Šlaufová). – Praha, 2014. – Р. 341-353.
 • Сваричевська Л. Ю., Ясіновська О. В. Досвід лексикографічного представлення історії лінгвістичних учень / Лідія Сваричевська, Оксана Ясіновська // Наукові записки. Серія «Філологічна». – Вип. 46. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – С. 173-175.
 • Сваричевська Л. Ю. Лінгвосеміотика брехні : пошук істини / Лідія Сваричевська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 52. – Львів : Видавництво ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. – С. 33-46.
 • Сваричевська Л. Ю. Приховані комунікативні смисли знакових систем у повісті І. Франка „Для домашнього огнища” // Стежками Франкового тексту. Комунікативні, лінгвосеміотичні, еогнітивні та лінгвостатистичні виміри прози. – Львів : Видавництво ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – С. 43-71.
 • Сваричевська Л. Ю., Ясіновська О.В. Марк Теренцій Варрон, Август Шлейхер : нові матеріали до інформативно-довідкового видання „Історія лінгвістичних учень. Словник персоналій” / Лідія Сваричевська // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Вип. 52. – Львів : Видавництво ЛНУ ім.. Івана Франка, 2011. – С. 395-411.
 • Стежками Франкового тексту (комунікативні, лінгвосеміотичні, когнітивні та лінгвостатистичні виміри прози) / Ф. С. Бацевич (наук. ред.), С. Н. Бук, Л. М. Процак, Л. Ю. Сваричевська, О .В. Ясіновська. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 504 с.
 • Лінгвосеміотика брехні: пошук істини // Вісник Львівського  університету. – Вип. 52. – Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2011. – С. 33-45.
 • Принципи укладання «Словника персоналій із загального мовознавства» // На хвилях мови. Аллі Йосипівні Багмут / Ін-т укр. мови НАН України: упорядн. О.С. Іщенко. – К.: КММ, 2011. – С. 152-167 (у співавторстві з Ясіновською О.В.)
 • Трихотомія досконала/своя/чужа мова в античному світі // Мова і суспільство. Збірник наукових праць. – вип.. 2., 2011. 174 с. – С. 33-40.
 • Мовні маркери символів у повісті Івана Франка „Перехресні стежки” // Іван Франко: дух, наука, думка, воля: Матеріали Міжнародного наукового конгресу, присвяченого 150-річчю від дня народження Івана Франка (Львів, 27 вересня – 1 жовтня 2006 р.). – Львів: Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка, 2010. – Т. 2. – С. 212–220.
 • Рекламний текст як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії: проблема перекладу // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 203 – 209.
 • Спогади // Парасюк Т. Дієслова на позначення емоційних станів: функціонально-ономасіологічний аспект. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – С. 260-261.
 • Матеріали до словника „Загальне мовознавство. Словник персоналій” // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 46. Ч. ІІ. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – С. 255 – 270 (у співавторстві з О. Ясіновською).
 • Мерцание смысла, или символическая функция языка (размышления по поводу “Поисков совершенного языка” У. Эко). – Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. V (130). – С. 95 – 100.
 • Наслідування та трансформація лінгвофілософських ідей у курсі загального мовознавства // Мова і культура. Наукове видання. Вип. 11. – Т. ХІ (123). – Київ, 2009. – С. 5 – 8.
 • Нові матеріали до словника персоналій із загального мовознавства – Семантика мови і тексту. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 вересня 2009 р. – Ч. ІІ. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – С. 296-298 (у співавторстві з О. Ясіновською).
 • Прикладна лінгвістика як наукова парадигма // Маґістр гри слова / філологічні дослідження, присвячені 60-річчю професора Флорія Сергійовича Бацевича / Уклали Оксана Ясіновська, Лідія Сваричевська / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Луцьк: ПВД „Твердиня”. – 2009. – С. 367-374).
 • Просопографічне представлення історії мовознавства (на матеріалі „Словника персоналій із загального мовознавства”) // Мова і культура. (Науковий журнал). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12 – Т. IV (129). – С. 24 – 31 (у співавторстві з О. Ясіновською).
 • Соціальні символи в повісті Івана Франка „Перехресні стежки // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 46. ч. І. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2009. – С. 97-105.
 • Сучасна символогія: практика опису символів. – Семантика мови і тексту. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції. 21-23 вересня 2009 р. – Ч. ІІ. – Івано-Франківськ: Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. – С. 294-296.
 • Прагматика терміну „символ” (на матеріалі текстів Інтернету) // Mega Ling’2008 Горизонти прикладної лінгвістики та лінгвістичних технологій// Доповіді міжнородної конференції 22-28 вересня 2008, Україна, Крим, Партеніт. – Сімферополь: Вид-во „ДИАЙПИ”, 2008. – С. 346-347.
 • Магічна функція мови // Українська фольклористика. Словник-довідник / Укладання і загальна редакція Михайла Чорнопиского. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. – С. 233-236.
 • Символи в поетичному мовленні (на матеріалі поезій Василя Симоненка) // Мова і культура. – Вип. 10. – Т. VII (107). – К.: Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2008. – С. 47-52.
 • Магическая функция украинского языка // Международная научная конференция “Язык, культура, общество”. Тезисы докладов. Т.1, – М., 2007. – C. 223.
 • Семантика і прагматика символів весільного обряду // Мова і культура.Вип.9.Т.1 (89) – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго, 2007. – с.145-153.
 • Символізація мовних засобів // Стежками Франкового тексту (комунікативні, стилістичні та лексикографічні виміри роману “Перехресні стежки”) / Ф.С. Бацевич , С.Н. Бук, Л.М. Процак, А.А. Ровенчак, Л.Ю. Сваричевська, Ф.Л. Ціхоцький. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – С.60-85.
 • Концепт слова в аспекті символічної функції мови // Мова і культура.– Вип.8, т.1 “Філософія мови і культура”. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2005, с.242-248.
 • Перспективи створення словника вербальних символів // Діалектологічні студії. 5: Фонетика, морфологія, словотвір. – Л.: Видавництво Інституту українознавства ім. І.Крип’якевича, 2005. – С. 380-383;
  Концепт символу в українській мовній картині світу // Вісник Львівського університету. Сер. філол. – Вип. 34. – Ч. 1. – 2004. – С. 372-379.
 • Концепт символу в науковій та мовній картинах світу // Мова і культура. – Вип.7. – Т.4.– Ч.2.: Лінгвокультурологічна інтерпретація тексту. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2004. – С. 16-22.
 • Тестові завдання зі вступу до мовознавства. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – 2004. – 126 с. – (у співавторстві з проф. Бацевичем Ф.С.).
 • Ілюстративний матеріал метамови лінгвістики у семіотичному аспекті // Мова і культура // Мова і культура. – Вип. 5. – Т. 1. – Ч. 2.: Філософія мови і культури. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2002. – С. 196-199.
 • Програма спецкурсу „Історія мовознавства в аспекті наукових парадигм” // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 64-70.
 • Програма спецкурсу „Структурна лінгвістика” // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 59-64.
 • Програма спецкурсу „Основи прикладної лінгвістики: комунікативні аспекти // Робочі програми спецкурсів та спецсемінарів. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – С. 52-58;
  Програма курсу “Вступ до мовознавства”. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2002. – 16 с.
 • Функціональні типи вербальних символів // Південний архів. Збірник наук. праць. Філологічні науки. Вип. 14. – Херсон: Айлант, 2002. – С.103-105.
 • Прогнозування символізації лексичних значень у зіставному аспекті // Проблеми зіставної семантики. Збірник наукових статей / Відп. Ред. Кочерган М.П. Вип. 5. – К.: КДЛУ, 2001. – С. 127-129.
 • Проблема интерпретации словесных символов в прозаическом тексте (на материале романа Д.С. Мережковского “Воскресшие боги” // Русская филология. Украинский вестник. Республиканский научно-методический журнал. – Харьков. – 2001. – № 3 (19). – С. 60-62.
 • Концептуальність ілюстративного матеріалу в метамові лінгвістики // Вісник Харківського національного університету. № 520. Серія філологічна. Вип. 33. – Харків, 2001. – С. 148-151;
 • Форми вертикального контексту у поетичних текстах // Вісник Львівського університету. Сер. філологічна. Вип. 29. – 2000. – С. 136-140.
 • Корреляция предметных и отвлеченных понятий как основа символизации // Gralis 2000. Die semantischen correlationen. 3-5 November 2000. Graz. 2000 – htpp: //www-gewi.ktunigraz.ac.at/gralis/hezime
  Концепт научной парадигмы в современной лингвистике // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 28. – Львів, 2000. – С. 138-143.
 • Вербальні символи та проблема їх інтерпретації // Семантика, синтактика, прагматика мовленнєвої діяльності. – Львів, 1999. – С. 154-157.
 • Словесные символы в поэтике М.Цветаевой // Творчість Марини Цвєтаєвої в контексті культури Срібного віку. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Ч.2. – Дрогобич, 1998. – С.42-46.
 • Проблема “чужого слова” в современной лингвистике // Мова. Культура. Взаєморозуміння – Львів: Видавництво ЛДУ імені Івана Франка, 1997. – С. 295-301.
 • “Вертикальный контекст” в аспекте идей А.А.Потебни // Львівська потебніана – Львів: Видавництво ЛДУ імені Івана Франка, 1997. – С. 118-124.
 • Вертикальний контекст як джерело образності художнього тексту // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Провідні лінгвістичні коцепції кінця ХХ століття”. – Львів, 1996. – С. 219-221.
 • Вертикальный контекст в семиотическом аспекте // Научные чтения, посвященные 50-летию образования кафедры русского языка филологического факультета: материалы, доклады, сообщения, тезисы. – Львов, 1995. – С.192-194.
 • Проблема “чужого слова” в семиологическом аспекте // Міжнародна наукова конференція до 100-річчя Ю.Р.Куриловича. Збірник тез. – Львів, 1995. – С.82-83.
 • Поэтические значения в этимологическом аспекте // Мова та її функціонування. Вісник Львівського університету.Серія філологічна. Вип. 24. – Львів, 1993. – С. 42-48.
 • Об истоках русского романного слова // Мова та її функціонування. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 23. – Львів, 1992. – С. 61-64.
 • Формирование эстетического значения глагольных словосочетаний в прозаическом тексте (на материале В.Орлова “Альтист Данилов”) // Мова і сучасність. Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 21. – Львів, 1990. – С. 63-67.
 • Мова і сміховий світ української та російскьої літератур 17 століття // Мова і культура нації. Тези доповідей регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 1990. – С.76-77.
 • Методические указания к самостоятельной работе студентов по курсу истории русского литературного языка для студентов 3-го курса дневного отделения филологического факультета. – Львов: Издательство ЛГУ, 1989. – 16 с.
 • Роль вертикального контекста в интерпретации эстетического значения словосочетаний // Вестник Львовского университета. Серия филологическая. Вып. 19. – Львов, 1988. – С.87-91.
 • Эстетическая функция глагольных словосочетаний в трилогии А.Н.Толстого “Хождение по мукам” // Автореферат кандидатской диссертации. – Днепропетровск, 1985. – 24 с.
 • Поэтическая фразеологизация глагольных словосочетаний в трилогии А.Н.Толстого “Хождение по мукам” // Вестник Львовского университета. Серия филологическая. Вып. 16. – Львов, 1985. – С.76-80.
 • Эстетическая функция глагольной поэтической фразеологии в трилогии А.Н.Толстого “Хождение по мукам” // Вестник Львовского университета. Вып. 14. – Львов, 1984. – С.57-61.
 • Эстетическая функция глагольной поэтической фразеологии в трилогии А.Н.Толстого “Хождение по мукам” // Вестник Львовского университета. Вып. 14. – Львов, 1984. – С.57-61.
 • Иван Франко об искусстве языка и языке словесного искусства // Іван Франко и питання мовознавства. Вісник Львівського університету. Вип. 13. – Львів, 1983. – С. 75-86. (у співавторстві з проф. Грицютенком І.Є.).
 • Язык в эстетической концепции Алексея Толстого // Русский язык и литература в школах УССР, 1983, №1. – С.17-18.
 • Эстетический идеал и его отражение в семантической структуре трилогии А.Н.Толстого “Хождение по мукам” // Развитие современного русского языка в условиях сближения социалистических наций. Вестник Львовского университета. Вып. 12. – Львов, 1982. – С.64-68.

Біографія

У 1976 році закінчила філологічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка за спеціальністю “російська мова і література”.

У 1985 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Естетична функція мови (на матеріалі дієслівних словосполучень романів Олексія Толстого” (науковий керівник – доктор філологічних наук, проф. Іван Єфремович Грицютенко) на спеціалізованій раді при Дніпропетровському державному університеті

З 1987 року – доцент кафедри загального мовознавства Львівського державного, з 1992 року – національного університету імені Івана Франка

Викладає курси “Загальне мовознавство”; “Теорія і практика реклами”; “Семіотика реклами”, “Лінгвістика реклами”, “Історія лінгвістичних вчень”

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!