ВАСИЛЬЄВА Людмила

Посада: професор кафедри слов’янської філології імені професора Іларіона Свєнціцького

Науковий ступінь: доктор філологічних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 239-47-70

Наукові інтереси

Мовознавець, перекладач, фахівець із південно- та західнослов’янських мов.

Курси

Публікації

Монографії:

 1. Васильєва Л. Штокавські літературні мови: проблеми становлення, розвитку, сучасний стан. – Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2002. – 344 с.
 2. Васильєва Л. Південнослов’янська проблематика в мовознавчих зацікавленнях Івана Франка. – Львів: Львів: Вид-во ЛНУ імені Івана Франка, 2006. – 72 с.
 3. Vasiljeva Lj. Antologija suvremene ukrajinske književnosti / Prijevodi s ukr. jezika (koaut. H. Kruk. D. Pešorda). Osijek, 2008. – 248 s.
 4. Vasiljeva Lj. Srednjojužnoslavenski jezici u sinkroniji i dijakroniji. – Osijek: CKD „M – M“, 2010. – 221 s.

Словники: 

 1. Васильєва Л., Воллмаєр-Лубей Я., Лубей П., Сокіл Б. Українсько-словенський тематичний словник / [укр. Л.П. Васильєва, Я. Воллмаєр-Лубей, П. Лубей, Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 359 с.
 2. Васильєва Л., Сокіл Б. Українсько-сербський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва,  Б.М. Сокіл.]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 349 с.
 3. Васильєва Л., Сокіл Б., Ткачук О.  Українсько-хорватський тематичний словник / [укл.. Л.П. Васильєва,  Б.М. Сокіл, О. Б. Ткачук]. – Львів:ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – 353 с.

 

Статті:

 1.  Васильєва Л. Становлення мовних стандартів – сербського, хорватського, боснійського і чорногорського – в межах штокавської діасистеми // Записки Наукового товариства імені Шевченка. Третя філологічна секція. – Львів, 2004. – Т. 246. – С. 341-352.
 2. Васильєва Л. Роль етнічної і культурної ідентичності в динаміці мовних зрушень в ареалі мов штокавської діасистеми // Вісник Львівського університету. – Серія філологічна. Львів, 2004. – Вип. 34. – С. 99-106.
 3. Vasiljeva Lj. Neuništivost naroda i jezika // Prof. dr. Milorad Nikčević. Ogledi / studije / susreti. Apologetika crnogorskoga jezika, HCDP “Croatica-Montene­grina RH i CKD “M-M Osijek, Institut za crnogorski jezik i jezikoslovlje Cetinje. – Osijek, 2004. – Str. 221-225.
 4. Vasiljeva Lj. Suvremena situacija u slavenskom jezičnom svijetu i stokavski književni jezici (socioligvistički i genetskolingvistički aspekti ) // Štokavski književni jezici u porodici slovenskih standardnih jezika. Zbornik saopštenja s međunarodnog naučnog skupa, Crnogorski Pen Centar, DANU. – Podgorica, 2004. – Str. 59-71.
 5. Васильєва Л. Словотвір прикметників на позначення кольорів та їх відтінків у верхньолужицькій та інших слов’янських мовах // Питання сорабістики. – Львів, 2005 – С. 168-175.
 6. Васильєва Л. Сучасні південнослов’янські мови: сербська, хорватська, боснійська і чорногорська – з погляду соціолінгвістики // Мовознавство. – 2006. – № 1. – С. 29-38.
 7. Васильєва Л. Obiteljski nazivi u književnom jeziku te njihova uporaba u dječjoj književnosti // Zlatni danci 7. Zbornik radova. – Osijek, 2006. – S. 103-111.
 8. Васильєва Л. Методичні засади формування комунікативної компетенції студентів засобами іноземної мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної: матеріали Міжнародного науково-методичного семінару. – Львів, 2006. – С. 28-33.
 9. Васильєва Л. Мова як засіб функціонування й ідентифікації культури. Ритми Сучасної філології: Збірник наукових статей. – Львів, 2007. – С. 126-137.
 10. Васильєва Л. Жінка і її мова. Сучасна педагогічна риторика: теорія, практика, між предметні зв’язки: Збірник наукових праць за матеріалами наукового семінару. – Львів, 2007. – С. 210-219.
 11. Васильєва Л. Svjetonazor Ukrajinaca i mitologija: Bogovi Dažbog i Svarog u Kijevskoj Rusiji u ljetopisima i ckvenim poukama // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2007. – S. 141-147.
 12. Васильєва Л., Коць-Григорчук Л. Стандартизація слов’янських мов і формування правописних норм в ономастиці // Мовознавство. – 2008. – № 2-3. – С. 222-235.
 13. Васильєва Л. O jeziku Gardaševih bajki // Zlatni danci 8. Zbornik radova. – Osijek, 2008. – S. 121–127.
 14. Васильєва Л. «Antologija suvremene ukrajinske književnosti» / Переклали з укр. Л. Васильєва, Г. Крук, Д. Пешорда. – Осієк, 2008. – 248 s.
 15. Васильева Л. Коммуникативный подход к художественному тексту в процессе обучения чтению (коммуникативная компетенция, коммуникативная стратегия) // Književnost v izobraževanju – cilji, vsebine, metode. – Ljubljana, 2008. – S. 285-292.
 16. Васильєва Л. Dinamika razvoja srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika krajem XX. i početkom XXI. Stoljeća // Jezični varijeteti I nacionalni identiteti. – Zagreb: Disput, 2009. – S. 237-252.
 17. Васильєва Л.П. Cоціолінгвістична оцінка мовної ситуації в Чорногорії /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2015. –  №1. – С.67-77.
 18. Васильєва Л.П. Методичний статус навчальних словників у викладанні слов’янських мов як іноземних /  Васильєва Л.П. // Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.71-80.
 19. VasiljevaLj. AliceuUkrajiniilioukrajinskimprijevodimadjelaLewisaCarrolla/ VasiljevaLj. / /LibrietLiberi. – JournalofResearchonChildren’sLiteratureandCulture. Vol.4. No.2. Zagreb: Croatian Association of of Research on Children’s Literature. – P.395-413.
 20.  Васильєва Л.П. Національно-культурна ідентичність та етнокультурні асоціації /  Васильєва Л.П. // Мовознавство. – 2016. –  №1. – С.11-22.
 21. Васильєва Л. Ю.О. Жлуктенко – зачинатель нового напряму в методиці викладання української мови як іноземної ( до 100-річчя від дня народження науковця) / Васильєва Л. //Теорія і практика викладання української мови як іноземної. – Збірник наукових праць. Вип.11. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С.41-52.

Наукова біографія

Народилася 11 червня 1957 року в м. Львові.

Закінчила СШ № 28 у Львові. Навчалася на філологічному факультеті й аспірантурі Львівського університету імені Івана Франка.

Мовознавець, перекладач, фахівець із південно- та західнослов’янських мов. 1984 року захистила кандидатську дисертацію “Сучасна сербсько-хорватська суспільно-політична лексика (післявоєнний період)”. З 1991 року доцент, з 2004 року  доктор філол. наук (“Становлення і розвиток літературних мов штокавської діасистеми”), професор (2006).

Автор понад 170 наукових, науково-методичних праць, наукових рецензій та наукових та художніх перекладів, опублікованих  в Україні та в 10 країнах світу, у тому числі підручника «Хорватська мова» (Львів, 2007); посібника «Хорватська мова» (Львів, 2007, у співавт. з Д. Пешордою).

Читає теоретичні курси із сучасної сербської й хорватської літературних мов та історії сербської, хорватської, словацької мов.

Кандидатські дисертації, захищені під науковим керівництвом Л. П. Васильєвої:

 1. Хороз Н.С. Трансформації фразеологізмів у текстах сучасних хорватських газет. – Київ, 2008.
 2. Ткачук О. Б. Неологізм у мові хорватських засобів масової інформації 90-х років ХХ – початку ХХІ століття. – Київ, 2011.

Проекти

Учасник міжнародних та всеукраїнських наукових форумів: Світових славістичних конґресів хорватистів (1999, 2003, 2006), XIV Міжнародного з’їзду славістів (2008), симпозіумів та конференцій у Хорватії, Словенії, Польщі, Словаччині, Сербії та Чорногорії, Угорщині, Росії, Білорусі, Литві та Австрії. Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій у Львів. університеті, редколегій вітчизняних та іноземних часописів та наукових збірників Život i škola (Осієк, Хорватія), Lingua montenegrina (Цетінє, Чорногорія), Zlatni dancі (Осієк, Хорватія), Studia lexikographica (Загреб, Хорватія); Вісник Львівського університету. Сер. філол., Ритми сучасної філології, Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Член Українського комітету славістів.

Розклад

Сторінка розкладу викладачів не знайдена!