Актуальні проблеми перекладознавства (словацька)

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент СОРОКА ОльгаФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛслц-11м

Опис курсу

Навчальна дисципліна “Актуальні проблеми перекладознавства” складається з двох рівноправних і взаємопов’язаних частин – теоретичної і практичної, кожна з яких має власну мету.
Мета першої складової зазначеної навчальної дисципліни полягає в ознайомленні студентів з теоретичними основами і проблемами письмового перекладу наукових текстів (НТ), технічних текстів (ТТ), суспільно-політичних текстів (СПТ) та публіцистики, а також у висвітленні системи термінів і понять, що їх використовують в науці про переклад та в перекладацькій практиці.
Мета другої – в залученні студентів до усвідомленої аналітичної та практичної роботи в зазначених галузях перекладознавства та перекладу.

Для досягнення мети навчальної дисципліни “Актуальні проблеми перекладознавства” в процесі її викладання необхідно вирішити такі завдання:

1) надати інформацію щодо комплексу наук, з яких складається перекладознавство;
2) навчити студентів чіткого розуміння проблем і правильного використання термінів і понять теорії письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики;
3) навчити студентів застосовувати правила перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики на практиці: в процесі перекладу текстів, запропонованих викладачем та обраних самостійно;
4) розвинути у студентів вміння самостійно спостерігати за реальним процесом перекладу, робити на основі цих спостережень висновки та узагальнення.

У результаті опанування дисципліною студент повинен:

знати:
– правила та особливості письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики;
– практичну та наукову проблематику письмового перекладу НТ, ТТ, СПТ та публіцистики.

уміти:
ПРН 1. Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.
ПРН 2. Упевнено володіти державною мовою для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною мовою.
ПРН 3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі.
ПРН 4. Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування.
ПРН 5. Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня.
ПРН 6. Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної комунікації.
ПРН 9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
ПРН 10. Збирати й систематизувати мовні, літературні, фольклорні
факти, інтерпретувати й перекладати тексти різних стилів і жанрів (залежно від обраної спеціалізації).
ПРН 12. Дотримуватися правил академічної доброчесності.
ПРН 13. Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
ПРН 14. Створювати, аналізувати й редагувати тексти різних стилів та жанрів.
ПРН 16. Використовувати спеціалізовані концептуальні знання з обраної філологічної галузі для розв’язання складних задач і проблем, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
ПРН 18. Володіти на високому рівні словацькою мовою для здійснення професійної діяльності.
ПРН 19. Володіти технікою письмового та усного перекладу з словацької мови на українську і з української мови на словацьку, вміти працювати з текстами різних типів, тематики, стилів та жанрів.
ПРН 20. Уміти обирати оптимальні перекладацькі стратегії та рішення, організовувати процес перекладу відповідно до типу, тематики, стилю та жанру тексту мовою оригіналу і способу його оформлення мовою перекладу.

– застосовувати правила та особливості перекладу різних НТ, ТТ, СПТ та публіцистики під час перекладацького процесу;
– обґрунтовувати свої перекладацькі стратегії та рішення;
– застосовувати набуті знання для власних спостережень за реальним процесом перекладу та самостійних висновків на основі цих спостережень;
– користуватися спеціальною літературою, необхідною для поповнення знань у галузі перекладознавства та навичок у галузі перекладу;

Рекомендована література

Базова:
1. Актуальні питання перекладу: міжмовний і міжкультурний вимір. Колективна монографія. Ред. Алла Архангельська. Оломоуц : Університет ім. Ф. Палацького, 2014. – 218 с.
2. Адрієнко Л. О. Науково-технічний переклад : конспект лекцій і дидактичний матеріал для студентів лінгвістичних спеціальностей / Л. О. Андрієнко. – Черкаси : ЧДТУ, 2002. – 92 с.
3. Кияк Т. Р., Огуй О. Д., Науменко А. М. Теорія та практика перекладу. Підручник для студентів вищих навчальних закладів. Вінниця: Нова Книга, 2006. – 592 с.
4. Коваленко А. Я. Загальний курс науково-технічного перекладу. Київ: Фірма «Інкос», 2002. 317 с.
5. Коптілов В. В. Теорія і практика перекладу: Навчальний посібник Посібник. Київ: Юніверс, 2002. – 280 с.
6. Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. Підручник. Вінниця: Нова Книга, 2008. – 512 с.
7. Основи теорії редагування перекладів : конспект лекцій / Укладач : Ребрій О. В. – Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2010. – 88 с.
8. Čižmárová M. a kol. Odborný preklad a podporné inštrumentárium. Opalková J. (ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018.
9. Korunets I.V. Theory and practice of translation. – Vinnytsya: Nova Knyha Publishers, 2001. – 448 р.
10. Opalková J. Preklad ako mediácia interkultúrnej komunikácie I. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2006. – 93 s.
11. Opalková J. Odborný preklad: komunikácia v podnikateľskom prostredí. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2016. – 187 s.
12. Pošta M. Technologie ve službách překladatele: CAR, strojový překlad, korpusy. Praha: Apostrof, 2017.10. Pym A. Globalization and the Politics of Translation Studies. – Translators Journal, 51, 4, 2006, 774–757.

Допоміжна:
13. Биданцева М. Г. Прагматичні проблеми перекладу суспільно-політичного тексту з англійської мови на українську. Збірник наукових праць з гуманітарних дисциплін «Славута». 2014. № 8. – С. 17‒22.
14. Генев-Пухалева И. Терминологията на Европейския съюз в съпоставителен аспект (върху материал от правото на околната среда на български, гръцки полски и анаглийски език. – Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2015. – 236 с.
15. Зиборова, Г.М. Трудности перевода общественно-политического текста с английского на русский / Г.М. Зиборова. – М.: Росспэн, 2000. – 228 с.
16. Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. М. Зленко. – Х. : Фоліо, 2003. – 559 с.
17. Крейчова Е. Славянският Вавилон (за интерференцията между славянските езици) / Е. Крейчова. – София: Парадигма, 2016. – 105 с.
18. Крейчова Е. Преводът и неговите предизвикателства. – София: Парадигма, 2020. – 164 с.
19. Партико З.В. Загальне редагування: нормативні основи. – Львів: ВФ Афіша, 2006. – 416 с.
20. Levý J. Úmění překladu. Panorama / Jiří Levý. – Praha: Apostrof, 2012. – 367.
21. Kredátusová J. Odborný preklad v praxi. Učebnica s cvičeniami pre ukrajinistov. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011. – 171 s.
22. Makarová V. Tlmočenie. Hraničná oblasť medzi vedou, skúsenosťou a umením možného. Bratislava: STIMUL, 2004.
23. Translation in practice: a symposium / edited by Gill Paul. – 1st ed. Dalkey Archive Press, 2009. – 88p.
24. Ukrajinský jazyk a kultúra v umeleckom a odbornom preklade v stredoeurópskom priestore // Zborník príspevkov. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. – 160 s.
25. Čeňková I. a kol. Teorie a didaktika tlumočení I. UK FF Praha: Desktop Publishing, 2001.
26. Čeňková I. Úvod do teorie tlumočení, ČKTZJ Praha, 2008.

Словники:
27. Бунганич П. Словацько-український словник. Братислава: SPN, 1985.
28. Чіжмарова М., Кіндрат Ю. Українсько-словацький словник. Пряшів: ЕХСО, 2003.
29. Čižmárová M. a kol. Viacjazyčný terminologický prekladový slovník. Podnikanie. Opalková J. (ed.). Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2018.
30. Krátky slovník slovenského jazyka / Red. Pisárčíková M. a kol. Bratislava: Veda, 1997.
31. Synonymický slovník slovenčiny / Red. Pisárčiková M. Bratislava: Veda, 1995.
32. Šaling S., Ivanová-Šalingová M., Maníková Z. Veľký slovník cudzích slov. Bratislava: Samo, 2000.
33. Uraz Š. Ukrajinsko-slovenský právnický slovník. Bratislava: Vydavateľstvo Herba, 2012. 200 s.
34. https://slovnik.juls.savba.sk/

Інформаційні ресурси

Вивчення дисципліни студентами передбачає вміння використовувати різні інформаційні ресурси, у тому числі Internet джерела та комунікацію з носіями мови, яку вони вивчають.
1. Форум перекладачів у Львові https://www.facebook.com/lvivtranslatorsforum/
2. JTP – Úvod (jtpunion.org)

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус