Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов

Тип: На вибір студента

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
94Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916доцент ЛОБУР НадіяФЛчес-11м, ФЛк-11м, ФЛсрб-11м, ФЛслц-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛслц-11мдоцент АЛБУЛ Ольга, доцент ЛОБУР Надія
ФЛк-11мдоцент АЛБУЛ Ольга, доцент ЛОБУР Надія
ФЛсрб-11мдоцент АЛБУЛ Ольга, доцент ЛОБУР Надія
ФЛчес-11мдоцент АЛБУЛ Ольга, доцент ЛОБУР Надія

Опис курсу

Мета: полягає у викладенні основних теоретичних понять з актуальних проблем мовознавчої славістики, ознайомленні та аналізу теоретичного надбання сучасних європейських мовознавчих шкіл. Основну увагу зосереджено на опрацюванні монографій, статей, матеріалів міжнародних конференцій із заавансованої тематики.

Завдання: навчити майбутніх славістів системно працювати над вдосконаленням теоретичної бази з проблем сучасної мовознавчої славістики.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні теоретичні положення з курсу Актуальні проблеми розвитку слов’янських мов;
 • процеси архаїзації та деархаїзації лексики;
 • процеси деідеологізації у слов’янських мовах;
 • основні теоретичні праці, які розкривають суть явища інтераціоналізації;
 • теоретичне висвітлення явища метафоризації, поняття метафоричної моделі;
 • теоретичні здобутки польської лігвістичної школи Є Бартмінського.
 • сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в конкретній філологічній галузі;
 • різні напрями і школи в лінгвістиці, вміти аналізувати, порівнювати іх теоретичне надбання;
 • теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.
 • сутність конкретних філологічних питань, власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема особам, які навчаються.
 • дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу.

вміти:

 • працювати з науковою та методичною літературою;
 • працювати з тлумачними словниками різних періодів, найновішими словниками іншомовних слів та неологізмів у слов’янських мовах;
 • аналізувати на матеріалі слов’янських мов актуальні проблеми, пов’язані з архаїзацією, деархаїзацією, інтернаціоналізацією лексики;
 • упевнено володіти державною та іноземною мовами (слов’янськими)для реалізації письмової та усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; презентувати результати досліджень державною та іноземною (слов’янською) мовами;
 • створювати усні й письмові тексти різних жанрів і стилів державною та слов’янською (іноземними) мовами;
 • застосовувати філологічні знання для розв’язання професійних завдань;
 • ефективно працювати з інформацією: добирати необхідну інформацію з різних джерел, критично аналізувати й інтерпретувати її, впорядковувати, класифікувати й систематизувати;
 • використовувати інформаційні й комунікаційні технології, зокрема для вирішення стандартних завдань професійної діяльності;
 • оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування;
 • знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з представниками інших професійних груп різного рівня;
 • характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, основні  поняття тощо) та прикладні аспекти обраної філологічної спеціалізації.

Рекомендована література

1.Інна Ренчка. Ідеологізація та деідеологізація лексем у словниках української мови XX – початку XXI століть. Кандидатська дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук. Київський університет «Києво-Могилянська академія», 2017, режим доступу https://chtyvo.org.ua/authors/Renchka_Inna/Ideolohizatsiia_ta_deideolohizatsiia_leksem_u_slovnykakh_ukrainskoi_movy_XX__pochatku_XXI_stolit/

 1. Інна Ренчка. Лексикон тоталітаризму. Київ, 2018, 231с.
 2. Лариса Масенко. Мова і політика. Київ, 1999, 2004, 124 с.
 3. Лариса Масенко. Мова радянського тоталітаризму. Київ, 2017, 240с.
 4. Лобур Н.В.Антропометрична метафора у мовній картині світу : типологічна модель (на матеріалах української та чеської мов)  10.02.01 – українська мова; 10.02.03 – слов’янські мови. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. Львів, 1997 – 22 с.
 5. Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / Мазурик Д. В. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2002, 19с.

7.Лучик.В.В. вступ до слов’янської філології. Підручник.Київ, 2008.

 1. Тетяна Жалко. Запозичена лексика сучасної української мови як інноваційна форма маркованої лексики// Науковий вісник Східноєвропейського університету імені Лесі Українки, 2015, с. 72-77.
 2. Стишов О. А. Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на матеріалі мови засобів масової інформації) : автореф. дис. … д-ра філол. наук : спец. 10.02.01 «Українська мова» / Стишов О. А. ‒ К., 2003. ‒ 33 с.
 3. Стишов О. А. Українська лексика кінця ХХ століття (на матеріалі мови засобів масової інформації) : монографія / О. А. Стишов. ‒ К. : Вид. центр КНЛУ, 2003. – 388 с.
 4. BARTMIŃSKI Jerzy: Językowy obraz świata Polaków w okresie przemian: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich. Pod red. Stanisława Gajdy. Opole 2000, s. 179-195.

12.BARTMIŃSKI Jerzy: Językowy obraz świata jako podstawa tożsamości narodowej. W: Kultura a kręgi tożsamości. Pod red. Teresy Kostryrko, Tadeusza Zgółki. Poznań 2000 s. 152-167

 1. Čechová, M. Dynamika slovní zásoby dnešní češtiny. In: S.Gajda, Języki slowiańskie wobec wspólczesnych przemian w Europie. Opole 1993,s. 103-104.
 2. Český jazyk na přelomu tisíciletí. František Daneš a kolektiv. Praha, 1997.

15.Dokulil, M. Nová skutečnost v zrcadle slovní zásoby češtiny. Naše řeč, 35,1951,s.121-131.

 1. Havránek, B. Cizí jazyk a “ cizí slova”, Slovo s slovesnost, 4 1938, s.255-256.
 2. Kraus, j. K vývojové dynamice vědecké komunikace. In: M. Žemlička, Termina 10. Pedagogická fakulta TU v Liberci a ÚJČ AV ČR 1995, s.81-94.

18.Sprachwandel in der Slavia. Die slavischen Sprachen an der Schwelle zum 21. Jahrhundert. Herausgegeben von Lew N. Zybatow. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; Bruxells; New York; Oxford; Wien, 2000. Teil 1,2.

Робоча програма

Завантажити робочу програму

Силабус:

Завантажити силабус