Актуальні проблеми української граматики (сходознавство)

Тип: На вибір студента

Кафедра: української мови імені професора івана ковалика

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
10Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1016доцент ДОБОСЕВИЧ УлянаФЛа-11м, ФЛп-11м, ФЛя-11м

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1032ФЛа-11мдоцент ДОБОСЕВИЧ Уляна
ФЛп-11мдоцент ДОБОСЕВИЧ Уляна
ФЛя-11мдоцент ДОБОСЕВИЧ Уляна

Опис курсу

Мета:

 • розуміти граматичний лад мови як категорійну систему, сформовану з окремих значень, виражених відповідною системою граматичних форм;
 • розмежовувати частини мови за традиційною граматикою та за нетрадиційними школами (І. Вихованця, К. Городенської, І. Кучеренка);
 • знати сучасні тенденції в трактуванні граматичних явищ, зумовлені, зокрема, функціонально-семантичним напрямом;
 • установлювати категорійні ознаки для кожної частини мови в порівнянні з іншими мовами, які вивчає студент;
 • володіти сучасною термінологією.

Завдання:

Відобразити академічний підхід у кваліфікації морфологічних категорій у сучасній українській мові з елементами порівняльного та зіставного аналізів, спрямованого на усвідомлення власне українських граматичних ознак, з одного боку, та загальнослов’янських або ж ширше – загальномовних, з іншого боку і формує у студентів розуміння “частини мови” у традиційній морфологічній школі та морфологічних школах І. Кучеренка та І. Вихованця і І. Городенської; принципів поділу слів на частини мови у цих школах;

Сформувати у студентів поняття про систему морфологічних категорій кожної частини мови та особливості їх реалізації в українській мові.

знати:

 • найвідоміші морфологічні школи України;
 • представників кожної школи;
 • кількість частини мови за кожною школою;
 • принципи поділу слів на частини мови за кожною школою; особливості словозміни частин мови.

 

вміти:

 • науково обґрунтувати приналежність будь-якого слова до відповідної частини мови;
 • назвати граматичні категорії цієї частини мови, особливості їх виявлення в українській мові та граматичні засоби їх вираження;
 • провести короткий порівняльний або зіставний аналіз відповідних мовних явищ української мови з аналогічними тих мов, які вивчать студенти (чеської, польської, словацької тощо, перської, арабської, японської);
 • відмінювати та дієвідмінювати частини мови.

 

Рекомендована література

Рекомендована література

Базова

 1. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К., 1993.
 2. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К., 1988.
 3. Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. – К., 2004.
 4. Горпинич В. О. Морфологія української мови. – К., 2004.
 5. Жовтобрюх М. А. Українська літературна мова. – К., 1984.
 6. Курс сучасної української літературної мови: В 2 т. / За ред. Л. А. Булаховського.
  – К., 1951. – Т. 1.
 7. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови. Морфологія. – К., 1961. – Ч. І; 1964. – Ч. II.

До розділу “Займенник”

 1. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. – Ужгород, 1960.
 2. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К.: Либідь, 1993.
 3. Ващенко В. С. Стилістичні властивості займенників // Научные запис­ки Днепропет­ровского государственного университета. – Дніпропет­ровськ. – 1949. – Т. XXXV.
 4. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наук. думка, 1988.
 5. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К.: Ли­бідь, 1993.
 6. Городенська К. Г. Частки // Безпояско О. К., Городенська К. Г., Ру­санівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К.: Либідь, 1993.
 7. Горпинич В. О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ: ДДУ, 2000.

 

До розділу “Прийменник, сполучник, частка, вигук”

 1. Бевзенко С. П. Історична морфологія української мови. – Ужгород, 1960.
 2. Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К.: Либідь, 1993.
 3. Вихованець І. Р. Граматика української мови: Синтаксис. – К.: Либідь, 1993.
 4. Вихованець І. Р. Прийменникова система української мови. – К.: Наук. думка, 1980.
 5. Вихованець І. Р. Семантико-синтаксичні параметри прийменника (на матеріалі східнослов’янських мов) // Мовознавство. – 1986. – № 6.
 6. Вихованець І. Р. Частини мови в семантико-граматичному аспекті. – К.: Наук, думка, 1988.
 7. Городенська К. Г. Частки // Безпояско О. К., Городенська К. Г., Русанівський В. М. Граматика української мови: Морфологія. – К., Либідь, 1993.
 8. Горпинич В. О. Українська морфологія. – Дніпропетровськ: ДДУ,2000.
 9. Жовтобрюх В. М. Українська літературна мова. – К.: Наук. думка, 1984.
 10. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – К., 1965. – Ч. І.
 11. Жовтобрюх М. А., Кулик Б. М. Курс сучасної української літературної мови. – 4-те вид. – К ., 1972. – Ч. І.
 12. Загнітко А. П. Основи функціональної морфології української мови. – К.: Вища шк., 1991.
 13. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Морфологія. – Донецьк: ДонДУ, 1996.
 14. Загнітко А. П. Теоретична граматика української мови: Синтаксис. – Донецьк: ДонНУ, 2001.
 15. Каранська М. У. Сполучники що і щоб і граматичні конструкції з ними в сучасній українській літературній мові. – К., 1962.
 16. Касім Ю. Ф. Вигуки як слова, що супроводять речення // Наукові записки Одеського педінституту. Вип. філол. – Одеса, 1957. – Т. XVIII.
 17. Колодяжний А. С. Прийменник: Матеріали до лекцій з курсу сучасної української літературної мови. – X.: Вид-во Харків, ун-ту, 1960.
 18. Крижанівська Н. О. Займенники і частки займенникового походження // Українська мова в школі. – 1957. – № 1.
 19. Курс сучасної української літературної мови / За ред. Л. А. Булаховського. – К.: Рад. шк., 1951. – Т. 1.
 20. Кучеренко І. К. Лексичне значення прийменника // Мовознавство. – 1973. – № 3.
 21. Кучеренко І. К. Теоретичні питання граматики української мови: Морфологія. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1961. – Ч. 1.; 1964. – Ч. 2.
 22. Леонова М. В. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. – К.: Вища шк., 1983.
 23. Самішенко С. П. Нариси з історичної морфології української мови. – К., 1964. – Ч. І.
 24. Сімович В. Граматика української мови. – 2-ге вид. – К.; Лейпціг, 1919.
 25. Сучасна українська літературна мова / За ред. М. Я. Плющ. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Вища шк., 2000.
 26. Сучасна українська літературна мова / За ред. П. Грищенка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: Вища шк., 1997.
 27. Сучасна українська літературна мова: Морфологія / За заг. ред. І. К. Білодіда. – К.: Наук, думка, 1969.

 

Робоча програма

Завантажити робочу програму