Антропологія літератури

Тип: Нормативний

Кафедра: теорії літератури та порівняльного літературознавства

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
93.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
916професор ГАЛЕТА ОленаФЛт-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
916ФЛт-11мпрофесор ГАЛЕТА Олена

Опис курсу

Нормативний курс “Антропологія літератури” розрахований на студентів п’ятого року навчання магістерського рівня підготовки. Цей курс завершує цикл теоретичних дисциплін, який починається на першому році навчання курсом “Вступ до літературознавства” і покликаний ознайомити слухачів з одною з найновіших і найактуальніших методологічй сучасного літературознавства, яка набула поширення у ХХІ столітті. Крім того, виходячи з особливостей цієї дисципліни, курс має міждисциплінраний характер і поєднує як філологічні, так і антропологічні та філософські підходи: з’ясовує місце літератури серед інших культурних явищ і її значення для становлення людини як творчої особистості. Курс знайомить з антропологічним підходом у сучасній гуманістиці, історією основних антропологічних методологій, вчить по-новому тематизувати літературні явища як прояви загальнокультурних процесів, пропонує слухачам спеціальну термінологію, яка допомагає розглядати літературі твори на перетині життєвого досвіду й письма.
Мета курсу – навчити студентів розглядати літературу та окремі літературні феномени як явища загальнокультурного процесу, відслідковувати взаємозв’язок між становленням людської особистості і розвитком літературної творчості, тлумачити літературну творчість як невід’ємну ознаку людської природи.

Результати навчання:
• знати:
• основні поняття і проблеми антропології літератури;
• зв’язок антропології літератури з іншими антропологічними й літературознавчими дисциплінами;
• основні етапи розвитку антропології як науки;
• роль мови й літературної творчості у формуванні людської культури;
• способи відображення антропологічного досвіду у художніх текстах;
• міждисциплінарний термінологічний апарат сучасної гуманістики;
• основні інтерпретаційні моделі сучасної гуманістики.

• вміти:
• володіти термінологічним апаратом антропології літератури;
• здійснювати пошук інформації та застосовувати її на практиці;
• розпізнавати та використовувати антропологічні принципи дослідження текстів;
• аналізувати різноманітні явища культури (буденні та мистецькі) у міждисциплінарній перспективі;
• брати участь у дискусії, відстоювати власну думку;
• проводити фахове дослідження й успішно презентувати й відстоювати власні думки;
• застосовувати засвоєне знання на матеріалі власного дослідження.

Рекомендована література

Базова
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. /за ред. М. Зубрицької. – Львів, 2002.
2. Гумбрехт, Ханс Ульрих. Брать на себя риск (вместо становления «научным») / Ханс Ульрих Гумбрехт // Новое литературное обозрение. – М., 2010. – № 106. – С. 58-61.
3. Гумбрехт, Ганс Ульрих. Как «антропологический поворот» может затронуть гуманитарные науки? / Ханс Ульрих Гумбрехт // Новове литературное обозрение. – М., 2012. – № 112. (цит. за: http://magazines.russ.ru/nlo/2012/114/g3.html )
4. Марковський, Міхал Павел. Антропологія, гуманізм, інтерпретація / Міхал Павел Марковський // Теорія літератури в Польщі: Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. / Уп. Богуслав Бакула, за заг. ред. Володимира Моренця. – Київ: Видавничий дім “Києво-Могилянська Академія”, 2008. – С. 491-503.
5. Платт, Кевин М. Ф. Зачем изучать антропологию? Взгляд гуманитария: вместо манифеста / Кевин М. Ф. Платт // Новове литературное обозрение. – М., 2010. – № 106. (цит. за: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/ke4.html )
6. Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism / Ed. William J. Thomas Mitchell. – Chicago: University of Chicago Press, 1985. – 146 p.
7. Clifford, James. On Ethnographic Authority / James Clifford // Representations. – Spring, 1983. – № 3. – Р. 118-143.
8. Geertz, Clifford. A Strange Romance: Anthropology and Literature / Clifford Geertz // Profession. – 2003. – P. 28-36.
9. Gumbrecht, Hans Ulrich. “Literary Anthropology”? / Hans Ulrich Gumbrecht // Stanford Presidential Lectures in the Humanities and Arts: Wolfgang Iser. – http://prelectur.stanford.edu/lecturers/iser/gumbrecht.html
10. Gumbrecht, Hans Ulrich. Production of Presence: What Meaning Cannot Convey / Hans Ulrich Gumbrecht. – Stanford: Stanford University Press, 2004. – 180 p.
11. Hirsch, Eric Donald. Against Theory? / Eric Donald Hirsch // Critical Inquiry. – Vol. 9, No. 4. (Summer, 1983). – P. 743-747.
12. Historische Anthropologie und Literature: Romanistische Beitraege zu einem neuen Paradigma der Literaturwissenschaft / Hrsg. Rudolf Behrens und Ronald Galle. – Wuerzburg: Koenigshausen und Neumann, 1995. – 262 S.
13. Hutcheon, Linda. A Poetics of Postmodernism: History, Theory, Fiction / Linda Hutcheon. – New York: Routledge, 1988. – 268 p.
14. Iser, Wolfgang. Das Fiktive und das Imaginäre. Perspektiven literarischer Anthropologie / Wolfgang Iser. – Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991. – 522 S.
15. Iser, Wolfgang. Prospecting: From Reader Response to Literary Anthropology / Wolfgang Iser. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1989. – 316 p.
16. Iser, Wolfgang. The Fictive and Imaginary: Charting Literary Anthropology / Wolfgang Iser. – Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993. – 347 p.
17. Knapp, Steven; Michaels, Walter Benn. Against Theory / Steven Knapp, Walter Benn Michaels // Critical Inquiry. – Vol. 8, No. 4. (Summer, 1982). – P. 723-742.
18. Literary Anthropology: A New Interdisciplinary Approach to People, Signs and Literature // Ed. Fernando Poyates. – Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1988. – 354 p.
19. Literature and Anthropology / Ed. Johnatan Hall and Ackbar Abbas. – Hong Kong: Hong Kong University Press, 1986. – 294 p.
20. Literature and Anthropology / Ed. Philip A. Dennis and Wendell Aycock. – Lubbock, Texas, USA: Texas Tech University Press, 1989. – 227 p.
21. Marcus, George E.; Fisher, Michael M. J. Anthropology as Cultural Critique / George E. Marcus, Michael M. J. Fisher. – Chicago: University of Chicago Press, 1986. – 205 p.
22. O’Hara, Daniel T. Revisionary Madness: The Prospects of American Literary Theory at the Present Time / Daniel T. O’Hara // Against Theory: Literary Studies and the New Pragmatism / Ed. William J. Thomas Mitchell. – Chicago: Universirty of Chicago Press, 1985. – P. 31-47.
23. Olsen, Stein Haugom. The End of Theory / Stein Haugom Olsen. – Cambridge – London – New York – New Rochelle – Melbourne – Sydney: Cambridge University Press, 1987. – 232 p.
24. Sumara, Dennis J. Creating Commonplaces for Interpretation: Literary Anthropology and Literacy Education Research / Dennis J. Sumara // Journal of Literacy Research. – 2002. – V. 34, № 2. – P. 237-260.
25. The Anthropological Turn in Literary Studies // REAL. Yearbook of Research in English and American Literature / Ed. J. Schlaege. – Vol. 12. – Tubingen: Gunter Narr Verlag, 1996. – 307 p.
26. What’s Left of Theory? / Ed. by Judith Butler, John Guillory and Kendall Thomas. – New York – London: Routledge, 2000. – 304 p.

Допоміжна
1. Аверкиева Ю. История теоретической мысли в американской этнографии. – М., 1979.
2. Антология исследований культуры. Т. 1: Интерпретация культуры. – СПб., 1997.
3. Антология исследований культуры: культурная и социальная антропология. – М., 1998.
4. Белик А. Культурология: Антропологические теории культур. – М., 2000.
5. Беньямин В. Маски времени: Эссе о культуре и литературе. – СПб.: Symposium, 2004.
6. Беньямин В. Озарения. – М.: Мартис, 2000.
7. Бодрийяр Ж. Система вещей. – М., 1999.
8. Быховская И. Человеческая телесность в социокультурном измерении: традиции и современность. – М., 1993.
9. Бютор, Мишель. Роман как исследование. – М.: Издательство Московського университета, 2000.
10. Веселова И. Событие жизни – событие текста // http://www.ruthenia.ru/folklore/veselova5.htm
11. Гирц К. С точки зрения туземца: о природе понимания в культурной антропологии // Девятко И. Модели объяснений и логика социологического исследования. – М., 1996.
12. Гірц К. Інтерпретація культур. – К., 2001.
13. Дуглас М. Чистота и опасность: Анализ представлений об осквернении и табу. – М., 2000.
14. Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії. – К., 2002.
15. Дюркгайм Е. Самогубство: соціологічне дослідження. – К., 1998.
16. Емельянов Ю. Введение в культурантропологию. – СПб, 1992.
17. Емельянов Ю. Основы культурной антропологии. – СПб., 1994.
18. Емельянов Ю., Скворцов Е. Культурная антропология: Учебное пособие. – СПб., 1996.
19. Кемпбел Дж. Герой із тисячею облич. – К., 1999.
20. Клакхон К. К. М. Зеркало для человека: Введение в антропологию. – СПб., 1998.
21. Кларк, Кеннет. Нагота в искусстве: исследование идеальной формы. – Москва: “Азбука-классика”, 2004. – 480 с.
22. Корнев С. Общее дело и общее тело: постреальность в мире посткультуры // http://kornev.chat.ru/lit_eth.htm
23. Косарев А. Философия мифа. – М., 2000.
24. Культура города: проблемы инновации. – М., 1987.
25. Купер А. Постмодернизм, Кэмбридж и “Великая Калахарская дискуссия” // Этнографическое обозрение. – 1993. – № 4. – С. 3 – 15.
26. Ле Гофф Ж. Средневековый мир воображаемого. – М., 2001.
27. Леви-Брюль Л. Сверхестественное в первобытном мышлении. – М., 1994.
28. Леви-Строс К. Леви-Сторс К. Путь масок. – М., 2000.
29. Леви-Строс К. Печальные тропики. – М., 1984.
30. Леві-Строс К. Первісне мислення. – К., 2000.
31. Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 1997.
32. Лосев А. Миф. Число. Сущность. – М., 1994.
33. Лоуэн А. Предательство тела. – Екатеринбург, 1999.
34. Малиновский Б. Научная теория культуры. – М., 2000.
35. Марков Б. Храм и рынок: Человек в пространствах культуры. – СПб., 1998. – С. 155 – 187.
36. Мартен-Фюжье А. Элегантная жизнь, или как возник «весь Париж» 1815 – 1848. – М., 1998.
37. Мелетинский Е. От мифа к литературе. – М., 2000.
38. Мелетинский Е. Поэтика мифа. – М., 1976.
39. Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. – М., 1988.
40. Михель, Дмитрий. Тело в западной культуре. – Саратов: Издательство “Научная книга”, 2000.
41. Михель, Дмитрий. Тело, территория. Технология: Философский анализ стратегий телесности в современной западной культуре. – Саратов: Научная книга, 2000.
42. Могильнер М. Мифология «подпольного человека»: Радикальный микрокосм в России начала ХХ века как предмет семиотического анализа. – М., 1999.
43. Мосс М. Техника тела // Человек. – 1993. – № 2.
44. Неклюдов С. Несколько слов о “постфольклоре” //
http://www.ruthenia.ru/folklore/postfolk.htm
45. Неклюдов С. Структура и функция мифа: Что такое «миф» и «мифология»? //
http://www.ruthenia.ru/folklore/neckludov4.htm
46. Нич, Ришард. Антропологія культури. Культурна теорія літератури. Поетика досвіду. – Львів: Центр гуманітарних досліджень; Київ: Смолоскип, 2007.
47. Оже М. От города воображаемого к городу-фикции
http://www.guelman.ru/xz/362/xx24/x2402.htm
48. Плуцер-Сарно А. Магия современного города //
http://www.russ.ru/journal/ist_sovr/98-12-14/pluts.htm
49. Подорога, Валерий. Феноменология тела: Введение в философскую антрополгию. – Москва: Ad Marginem, 1995. – 343 с.
50. Психология детства в художественной литературе ХІХ-ХХ веков: Хрестоматия. – М., 2001.
51. Рикер П. Время и рассказ. – Т. 1. – М. – СПб., 2000.
52. Рубел Л., Чегринец М. Исследовательские стратегии в современной американской культурной антропологии: от “описания” к “письму” //
http://www.soc.pu.ru:8101/publications/jssa/1998/2/7chegrin.html
53. Рэдклифф-Браун А. Р. Метод в социальной антропологии. – М., 2001.
54. Саїд Е. Орієнталізм. – К., 2001.
55. Свасьян К. Голоса безмолвия. – Ереван, 1984.
56. Степин В. Антропология и история культуры. – М., 1993.
57. Тайлор Э. Б. Первобытная культура. – М., 1989.
58. Телесность человека: междисциплинарное исследование. – М., 1991.
59. Топорков А. Мифы и мифология ХХ века: традиция и современное восприятие // http://www.ruthenia.ru/folklore/toporkov1.htm
60. Топоров В. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Исследования в области мифопоэтического. – М., 1995.
61. Фабр-Васса К. Оригінальна тварина: євреї, християни і свиня. – Харків, 2001.
62. Фрезер Дж. Золотая ветвь. Исследование магии и религии. – М., 1971.
63. Фрезер Дж. Фольклор в Ветхом Завете. – М., 1985.
64. Фрейд З. «Я» и «Оно»: Труды разных лет. – Тбилиси, 1991. – Т. 1.
65. Фрейд З. Психоанализ. Религия. Культура. – М., 1992.
66. Фройд З. Вступ до психоаналізу. – К., 1998.
67. Фуко М. Археология знания. – К., 1996.
68. Фуко М. История безумия в классическую эпоху. – М., 1997.
69. Фуко М. Наглядати й карати. – К., 1998.
70. Хюбнер К. Истина мифа. – М., 1996.
71. Цивьян Т. К семантике и поэтике вещи // Aequinox (Эквинокс – равноденствие) МСМХСІІІ. – М., 1993.
72. Чеснов Я. Лекции по исторической этнологии. – М., 1998.
73. Элиаде М. Аспекты мифа. – М., 1995.
74. Элиаде М. Миф о вечном возвращении. – СПб., 1998.
75. Эриксон Э. Детство и общество. – СПб., 1996.
76. Этнография и смежные дисциплины. Этнографические субдисциплины. Школы и направления. Методы. – М., 1988.
77. Юнг К. Г. Архетип и символ. – М., 1991.
78. Юнг К. Г. Проблема души нашего времени. – М., 1994.
79. Юнг К. Г. Психологические типы. – М., 1995.
80. Юнг К. Конфликты детской души. – М., 1994.
81. Ямпольский М. Демон и лабиринт. – М., 1996.
82. Ямпольский М. Наблюдатель: Очерки истории видения. – М.: Ad Marginem, 2000. – 288 с.
83. Animacja kultury: Doświadczenie i przyszłość. – Warszawa, 2002.
84. Antropologia kulturowa: Zbliżenіe epok i problematów / Wybór tekstów pod red. K. Brozi. – Lublin, 1995.
85. Antropologia kultury: Zagadnienia i wybór tekstów. – Warszawa, 1998. Część 1.
86. Brozi K. Antropologia kulturowa. T. 1. – Lublin, 1991.
87. Burszta W. Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje. – Poznań, 1998.
88. Burszta W., Piątkowski K. O czym opowiada antropologiczna opowieść. – Warszawa, 1994.
89. Cabanne P., Wielcy kolekcionery. – Kraków, 1978.
90. Clifford J. Kłopoty z kulturą. – Warszawa, 2000.
91. Crane J., Angrosino M. Field Projects in Anthropology: A Student Handbook. – New Jersey, 1974.
92. Czas w kulturze / Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. – Warszawa, 1988.
93. Dobrzański. Interpretacja jako рroces nadawania znaczeń: Studium z etnometedologii. – Poznań, 1999.
94. Ember C. R., Ember M. Cultural Anthropology. – 1998.
95. Frydryczak B. Świat jako kolekcja: Próba analizy estetycznej natury nowoczesności. – Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2002.
96. Geertz C. Dzieło i życie. – Warszawa, 2000.
97. Hammerstedt Sc. Symbolic and Interpretative Anthropologies // www.as.ua.edu/ant/Faculty/murphy/436/symbolic.htm
98. Haviland W. A. Cultural Anthropology. – Harcourt Brace College Publisher, 1999.
99. Irigaray, Luce. To Be Two. – New York: Routledge, 2001.
100. Izer W. Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami wyjasniającymi a odkrywającymi / Przeł. A. Kowalcze-Pawlik // Teksty Drugie. – 2006. – nr 5. – S. 11 – 35.
101. Kottak C. P. Cultural Anthropology. – 1991.
102. Krenz J. Architektura znaczeń. – Gdańsk, 1997.
103. Marcus G. E., Fischer M. M. Anthropology as Cultural Critique: An Experimental Moment in the Human Sciences. – Chicago, 1999.
104. Markowski М. P. Kolekcja: między autonomią i reprezentacją // Teksty drugie. – 1997. – № 4.
105. Mecenas, kolekcoiner, odbiorca. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. – Warszawa, 1984.
106. Nancy, Jean-Luc. Corpus. – Gdańsk: Słowo/obraz terytoria, 2002.
107. Nowicka E. Świat człowieka – świat kultury: Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej. – Warszawa, 2001.
108. Pomian K. Drogi kultury europejskiej: Trzy studia. – Warszawa: Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Sociologii, 1996.
109. Pomian K. Zbiracze i osobliwości. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996. – 426 s.
110. Rosman A., Rubel P. G. The Tapestry of Culture: An Introduction to Cultural Anthropology. – New York, 1989.
111. Schultz E., Lavenda R. Cultural Anthropology: A Perspective on the Human Condition. – London – Toronto, 1995.
112. Sulima R. Antropologia codzienności. – Kraków, 2000.
113. Tarkowska E. Czas w społeczeństwie: problemy, tradycje, kierunkie badań. – Wrocław, 1987.
114. The Cultures of Collecting / J. Elsner, R. Cardinal. – London, 1997.
115. The Female Body: Figures, Styles, Speculation. Ed. by Laurence Goldstein. – Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1991.
116. Tuan Y.-F. Przestrzeń i miejsce. – Warszawa, 1987.
117. Tyler S. A. The Said and the Unsaid. – N.Y., 1978.
118. Waligórski A. Antropologiczna koncepcja czlowieka. – Warszawa, 1973.

Робоча програма

Завантажити робочу програму