Асистентська (педагогічна) практика (японісти, китаїсти)

Тип: Нормативний

Кафедра: сходознавства імені професора ярослава дашкевича

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
116Диференційований залік

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
11180ФЛх-21мЛОСЄВ Олександр
ФЛя-21мГОРОШКЕВИЧ Олена

Опис курсу

Метою педагогічної (асистентської)  практики є застосування набутих у процесі навчання за фахом «Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – японська, китайська»
філологічних знань, вмінь, навичок; знань  психолого-педагогічних особливостей навчально-виховного процесу у вищій школі у проведенні залікових лекційних та практичних занять для студентів освітнього рівня «бакалавр».

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань:

 1. Ознайомитися з програмою практики;
 2. Ознайомитися з вимогами до оформлення необхідної документації;
 3. Відвідати попередньо заняття у групі, в якій проводитимуться залікові заняття, познайомитися зі студентами та програмою курсу;
 4. Оформити відповідно до вимог конспекти лекційного та практичного занять;
 5. Відвідати залікові заняття колеги-магістранта (лекційне і практичне) та написати рецензію на ці заняття
 6. Провести спочатку пробні, а потім залікові заняття (лекційне й практичне) у визначеній групі студентів освітнього рівня «бакалавр» за попередньо узгодженою темою;
 7. Виконати індивідуальне завдання

В процесі проходження практики викладач-практикант повинен продемонструвати:

 1. Фундаментальні фахові знання, широку філологічну ерудицію
 2. Вміння визначити відповідні до певної теми педагогічні цілі, методи і прийоми подачі матеріалу
 3. Вміння чітко, логічно, послідовно, застосовуючи різноманітні методи і прийоми, викладати новий матеріал, а також перевіряти його засвоєння
 4. Здатність до аналізу мовних (літературних) фактів
 5. Прикладні навички застосування сучасних освітніх технологій
 6. Організаційні здібності підтримувати дисципліну й залучати усіх присутніх до активної роботи під час заняття
 7. Вміння налагоджувати контакт з авдиторією, створювати доброзичливу, спокійну атмосферу
 8. Креативність у формах подачі матеріалу та в заохоченні студентів до активної форми навчання
 9. Здатність вільно використовувати мову, що вивчається; вільно оперувати спеціальною термінологією
 10. Вміння об’єктивно оцінювати знання студентів та їх активність
 11. Знання нормативних вимог до оформлення результатів практики та їх захисту

Рекомендована література

 1. Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна
  система формування і розвитку академічної грамотності: монографія. Київ:
  Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 356 с.
 2. Асадчих О.В. Основи методики навчання японської мови у вищій школі:
  навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (за спец. «Викладач японської мови та літератури») / відп. ред. І.П. Бондаренко. Київ: Видавничий дім «КИТ», 2010. 328 с.
 3. Асадчих О.В. Адаптація існуючих інтенсивних методів навчання
  іноземних мов до викладання японської мови у вищій школі. «Людина і сучасне
  суспільство: проблеми педагогіки та психології»: зб. тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11-12 жовтня 2013 року). Львів: ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2013. С. 97-101.
 4. Гуржій А. М. ІT-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології : навчальний посібник / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський. – К.: Інститут обдарованої дитини, 2013. – 230 с.
 5. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.1997 – 441с.
 6. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2009. – 380 с.
 7. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник. – К.1978, 247с

Допоміжна

1.Болонський процес: Документи. – К.2004, 169с.

2.Бондаренко Ю.І. Вивчення української літератури на філософсько-історичних засадах. – Ніжин, 2007 – 139с.

3.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч.пос. – К., 2004, – 352 с.

4.Зотова В.Г. Модульно-рейтингова система як фактор творчого підходу до навчання студентів. /Сучасні тенденції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників. К.,2001, С.144-152.

5.Клименко О.В. Новікова Н.В. Проблеми естетичного виховання на уроках літератури./Сучасні тенденції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників. К.,2001, С.160-164.

Робоча програма

Завантажити робочу програму