Актуальні проблеми спеціального письмового перекладу

Тип: Нормативний

Кафедра: слов’янської філології імені професора іларіона свєнціцького

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
103Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
1032МОТОРНИЙ ОлександрФЛслн-11м

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
1016ФЛслн-11м

Опис курсу

Мета курсу – ознайомити студентів з досягненнями російської літератури 1 пол. 19 ст., розкрити характерні особливості літературного та історичного процесу цієї доби, розглянути російську літературу у історчній перспективі, показати, як проходило у Росії формування культури в епоху романтизму, як зароджувався реалізм.

Завдання – студенти повинні засвоїти характерні особливості історико-літературного процесу. Творчість письменників 19 ст., створені ними твори будуть вивчатися з точки зору їх взаємовідносин з культурним контекстом та світосприйняттям епохи. Багато уваги буде приділятися зв´язу літератури з культурою 18 ст. та літературою  другої половини 19 ст.Студенти повинні  засвоїти методи тлумачення окремих творів та літературного процесу в цілому, спираючись на знання, отримані з курсів “Вступ до літературознавства” та “Історія російської літератури 18 ст.”.Програма курсу побудована проблемно, у логічній та хронологічній послідовності

У процесі вивчення лекційного курсу “Історія російської літератури 19 ст. (1 пол.) ” студент повинен

знати:

 • сучасні дослідження з історії розвитку літератури 19 ст.
 • основні законовірності розвитку російської літератури 19 ст. та її періодізацію;
 • положення праць провідних вчених, які досліджували літературу 19 ст.;
 • базові ідейно-естетичні поняття російської літературної класики 19 ст.;
 • творчі біографії авторів, характерні особливості індивідуального стилю;
 • оцінку творчості того чи іншого російського письменника 19 ст. у критичній літературі;
 • зміст і проблематику основних художніх творів російської літератури 19 ст.;
 • об´єктивні процеси взаємовпливів і взаємодії російської та світової літератури 19 ст.;

вміти

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури 19 ст.
 • виокремлювати основні напрями російської літератури 19 ст., орієнтуватися у загальній проблематиці літератури;
 • розкривати суть та характерні особливості романтизму і реалізму як літературних напрямів 19 ст.; з´ясовувати специфічні особливості критичного реалізму;
 • вміло застосовувати літературно-критичну термінологію;
 • аналізувати художні твори та розрізняти “форму” і “зміст” цих творів;
 • виявляти особливості авторської позиції у літературному творі;
 • володіти методами зіставного аналізу;
 • орієнтуватися у світовому літературному процесі цієї доби;
 • усвідомлювати об´єктивну цінність того чи іншого російського письменника для сучасного українського читача;
 • порівнювати і знаходити спільні риси та відмінності у російському та українському літературному процесі 19 ст.
                                                                    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

                                                                     БАЗОВА

 1. История русской литературы: В 3-х т. Л., 1963.
 2. История русской литературы Х1Х века. В двух частях. М.,2001.
 3. Кулешов В.И. Литературные связи России и западной Европы в ХІХ веке (первая половина). М., 1976.
 4. Кулешов В.И. История русской литературы Х1Х века. – М., 1997.
 5. Либан Н.И. Лекции по истории русской литературы. — Изд-во МГУ, 2005. — С.348-450.
 6. От Пушкина до Белого. Проблемы поэтики русского реализма ХІХ – начала ХХ веков. М.; СПб., 1992- С.46-58.
 7. Поспелов Г.Н. История русской литературы ХІХ века. М., 1971-1972. Т.1-2.
 8. Ревякин А.И. История русской литературы ХІХ века: Первая половина. М., 1985.
 9. Рубцов Н.С. Русская литература Х1Х века/ Институт русского языка им. А.С.Пушкина. — М.,1993.
 10. Сосновский И.Я. Русская лира Украины. Русские писатели Украины первой четверти ХIХ в. –Харьков, 1993.
 11. Фохт У.Р. Пути русского реализма. М., 1963.
 12. Чичерин А.В. Очерки по истории русского литературного стиля. М., 1977.

ДОПОМІЖНА

 1. Базанов В. Очерки декабристской литературы. Поэзия. М., Л., 1961.
 2. Барабаш Ю. “Страшная месть” в двух измерениях. Миф и (или) история? //Вопросы литературы, 2000, май-июнь.
 3. Белинский В.Г. Сочинения Александра Пушкина. Взгляд на русскую литературу 1847 г..
 4. Белинский В.Г. “Герой нашего времени”. Соч. М.Лермонтова.
 5. Благой Д. Творческий путь Пушкина. Кн. 1- М., 1950-1967.
 6. Бродский Н.Л. М.Ю.Лермонтов: Биография. 1814-1832. — М.,1945.
 7. Бочаров С. Поэтика Пушкина. М., 1974.
 8. Непомнящий В.С. Поэзия и судьба. Над страницами духовной биографии А.С.Пушкина. – М.,1987.
 9. Григорьян К.Н.Лермонтов и романтизм. – М.,Л.,1964.
 10. Гернштейн Э. Судьба Лермонтова. М., 1964.
 11. Григорьев А.Л. Русская литература в зарубежном литературоведении. Л., 1977.
 12. Гурвич И.А.Русская классика Х1Х в. как литературное явление. – М.,1991.
 13. Лотман Ю.М. Пушкин. Биография писателя. Статьи и заметки 1960-1990 гг. – Спб, 1995.
 14. Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. – М.,1999.
 15. Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин, Лермонтов, Гоголь. – М.,1988.
 16. Лермонтовская энциклопедия. — М.,.1981.
 17. Мочульский К.В. Великие русские писатели ХIХ в. – Санкт-Петербург, 2000.
 18. Десницкий А.В. Иван Андреевич Крылов. М., 1983.
 19. Канунова Ф.З. Вопросы мировоззрения и эстетики В.А.Жуковского. — Томск, 1990.
 20. Золотусский И. Гоголь. М., 1979.
 21. Касаткина В.Н. “Здесь сердцу будет приятно” Поэзия Жуковского. – М.,1995.
 22. Коровин В.И. Поэты пушкинской поры. М., 1980.
 23. Лазарев В.Я. Уроки Василия Жуковского. Очерки о великом русском поэте. М., 1984.
 24. Вацуро В.Э. Из истории литературного быта пушкинской поры. – М.,1989.
 25. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина “Евгений Онегин”. Комментарий. Л., 1980.
 26. Вацуро В.Э. Записки комментатора. — СППб.,1994.
 27. Маймин Е.А. Русская философская поэзия. М., 1976.
 28. Манн Ю. В поисках живой души. “Мертвые души”. Писатель–критика–читатель. М., 1984.
 29. Мануйлов В. Летопись жизни и творчества М.Ю.Лермонтова. М.; Л., 1964.
 30. Мещеряков В.П. А.С.Грибоедов. Литературное окружение и восприятие (ХІХ – начала ХХ века). Л., 1983.
 31. Орлов В. Грибоедов. 2 изд. М., 1954.
 32. Русская повесть ХІХ века. История и проблематика жанра /Под ред. Б.С.Мейлаха. Л., 1973.
 33. Русский романтизм. Л., 1978.
 34. Кошелев В.А. Первая книга Пушкина. –Томск, 1997.
 35. Сердюченко В. Достоевский и Чернышевский. Львов, 1999.
 36. Степанов Н. Н. В Гоголь. Творческий путь. 2 изд. М., 1959.
 37. Степанов Н. Н.В.Гоголь. 2 изд. М., 1959.
 38. Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1- М.; Л., 1950-67.
 39. Томашевский Б. Пушкин. кн. 1- М.; Л., 1956-61.
 40. Набоков В. Комментарии к “Евгению Онегину” Александра Пушкина. – М.,1999.
 41. Непомнящий В. Пушкин. Русская картина мира. – М.,1999.
 42. Фридман Н.В. Поэзия Батюшкова. М., 1971.
 43. Фризман Л.Г. Поэзия декабристов. Л., 1974. 1971.
 44. Ходасевич В.Ф.Петербургские повести Пушкина// Ходасевич. Собр.соч. В 4 тт. – М.,1996. — т.2. С.48-71.
 45. Дунаев М.М. Русская литература Х1Х века и христианство. – М.,1997.
 46. Дунаев М.М. Православие и русская литература. Ч.1. – М.,1996.
 47. Эйхенбаум Б. Статьи о Лермонтове. М.; Л., 1961.