Чорновик 2

Тип: Нормативний

Кафедра:

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
33Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
316

Практичні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
316

Опис курсу

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета:

1) ознайомити студентів з досягненнями російської літератури XVIII ст., розкрити характерні особливості літературного та історичного процесу цієї доби,;

2) розглянути російську літературу в історчній перспективі, показати, як проходило у Росії формування культури в епоху класицизму, як зароджувався сентименталізм і романтизм.

3) акцентувати увагу на способах жанрової реалізації літератури окресленої доби.

Завдання:

1) надати студентам необхідні теоретичні та історико-літературні знання;   

2) навчити студентів аналізувати особливості літературних явищ та творчість письменників 18 ст.  у їх взаємозв’язках;

3) поглиблювати розуміння літературного процесу на прикладі творчих доль  письменників;

4) сформувати системний підхід до аналізу явищ літературного процесу ХVІІІст.

В результаті вивчення даного курсу cтудент повинен ЗНАТИ:

 • об’єкт, предмет та завдання курсу;
 • базові поняття, що використовуються при вивченні російського класицизму та сентименталізму;
 • методи і методику вивчення курсу;
 • концепції провідних літературознавців щодо розвитку російського класицизму та сентименталізму, сучасні дослідження з історії розвитку літератури 18 ст.
 • закономірності змін художніх напрямів та течій;
 • основні тенденції розвитку російської літератури 18 ст. та її періодізацію;
 • базові ідейно-естетичні поняття російської літературної класики 18 ст.;
 • творчі біографії авторів, характерні особливості індивідуального стилю;
 • оцінку творчості того чи іншого російського письменника 18 ст. у критичній літературі;
 • зміст і проблематику основних художніх творів російської літератури 18 ст.;
 • об´єктивні процеси взаємовпливів і взаємодії російської та світової літератури 18 ст.;

Студент повинен УМІТИ:

 • вільно користуватися системою знань з історії російської літератури 18 ст.
 • виокремлювати основні напрями російської літератури 18 ст., орієнтуватися у загальній проблематиці літератури;
 • осмислити естетичні та ідейні цінності літератури цієї доби;
 • ознайомитись з національними рисами літератури російського класицизму;
 • з´ясувати роль європейських літератур у розвитку російсько
 • ї культури (зокрема, французької).
 • розкривати суть та характерні особливості класицизму та сентименталізму як літературних напрямів 18 ст.
 • вміло застосовувати літературно-критичну термінологію;
 • аналізувати художні твори та розрізняти “форму” і “зміст” цих творів;
 • виявляти особливості авторської позиції у літературному творі;
 • володіти методами зіставного аналізу;
 • орієнтуватися у світовому літературному процесі цієї доби;
 • усвідомлювати об´єктивну цінність того чи іншого російського письменника для сучасного українського читача;
 • порівнювати і знаходити спільні риси та відмінності у російському та українському літературному процесі 18 ст.

                                                       Рекомендована література

                                                                           Базова

 1. Бочкарев В.А, Русская историческая драматургия ХVII-ХVIII веков. М., 1988.
 2. История всемирной литературы: В 9-ти т. М., 1968. Т.5.
 3. История русской литературы: В 4-х т. Л., 1980. Т.I.
 4. Лихачев Д.С. Барокко в русской литературе ХVII века //Лихачев Д.С. Историческая поэтика русской литературы. Санкт-Петербург, 1977.
 5. Москвичова Г.В. Русский классицизм. М., 1986.
 6. Орлов П.А. История русской литературы ХVIII в. М., 1991.
 7. Благой Д.Д. История русской литературы ХVII в. М., 1960.
 8.  Орлов П.А. Русский сентиментализм. М., 1977.
 9. Павлович С.Р. Пути развития русской сентиментальной прозы ХVIII в. Саратов,1974.
 10. Русская литература ХУШ века /Ред., вступ. статья Г.А.Гуковского. Л., 1937.
 11. Русская литература ХУШ века /Сост. Макогоненко Г.П. Л., 1970.
 12. Русская литература ХУШ в.(1700-1775) /Сост. Западов А.В. М., 1979.
 13. Русская проза ХУШ века: В 2-х т. Л., 1950.
 14. Федоров В.И. Русская литература ХVIII в. М., 1990.

                                                                       Допоміжна

 1. Добролюбов Н.А. Русская сатира екатерининского времени. Собр. соч.: В 9-ти т. Л., 1965. Т.5.
 2. Западов А.В. Поэты 18 века. М., 1984.
 3. История русской поэзии. Л., 1968. Т.1.
 4. Кочеткова Н.Д. Сентиментализм и Просвещение //Русская литература. 1985. №
 5. Кулакова Л.И. Очерки истории русской эстетической мысли ХVIII в. Л., 1968.
 6. Ландшафт моих воображений, страницы прозы русского сентиментализма. М., 1990.
 7. Лотман Е.М. Сотворение Карамзина. М., 1987.
 8. Песков А.М. Буало в русской литературе ХVIII-первой четверти ХVIII в. М., 1989.
 9. Развитие барокко и зарождение классицизма в России 17-нач.18 в. М., 1989.
 10. Сазонова Л.И. Поэзия русского барокко. М., 1991.
 11. Сатирические журналы Н.И.Новикова /Ред., вступ. ст. и коммент. Беркова II.-М.; Л., 1951.
 12. Стенник Ю.В. Жанр трагедии в русской литературе. Эпоха классицизма. Л., 1981.
 13. Стенник С.Б. Проблема реализма в русской литературе 18 в. На путях к роману. Л., 1984.
 14. Стенник К.В. Русская сатира 18 в. Л., 1985.
 15. Ходасевич В.Ф. Державин // Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т.2. М., 1996.

                                                                                    Інформаційні ресурси

 1. books.google.com.ua/books?isbn=5948482626…..

2. www.twirpx.com/file/119234/

3. ounbjumabaev.narod.ru/news/1077.html